MUNICIPIUL BUCURESTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

HOTĂRÂRE

privind   rectificarea   bugetului  pe  anul  2008

 
Consiliul Local Sector 3

 

Având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Directiei Economice si Directiei Investitii Achizitii

 

În  temeiul  prevederilor  art.45 alin.2 lit.a)  si art. 81 alin.(2), lit.d   din Legea  nr.215 / 2001 - republicata, privind  Administraţia  Publică  Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

           

Art.  1   -   Bugetul local al  Consiliului Local Sector 3  pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3

nr. 94/2008, se rectifica prin majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 6.089,40  mii lei.

Art. 2   -  Veniturile  Bugetului local al  Consiliului  Local  al Sectorului  3  se  stabilesc  în  sumă  de 655.795,73  mii  lei ,  în  structură  conform  anexei nr.141/01  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  Hotărâre.

         Art. 3     -   Se  aprobă  cheltuielile bugetului  local al  Consiliului  Local al Sectorului 3  în sumă  de  655.795,73   mii  lei    cu  desfăşurarea  pe  capitolele  prevăzute, conform anexelor  141/01 si 141/06, care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 4  - Se aproba cheltuielile de investitii,  in suma de  194.393,98 mii lei,  conform anexei nr.141/07 care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 5   -  Se aproba  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 29.547 mii lei, conform anexelor nr.141/02  si 141/06, care fac parte integranta din prezenta .

Art. 6    -   Se aproba bugetul Bugetul  Fondurilor Externe

Nerambursabile, in suma de 439,00 mii lei , conform anexei nr.141/04 care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 7    - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli Evidentiate

in afara Bugetelor Locale in suma de 2.500  mii lei,  conform Anexei nr. 141/05.

Art.  8   -   Primarul sectorului 3 , Directia Economica, Directia

Investitii Achizitii, celelalte directii si servicii de specialitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

         Art.  9   -   Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, sector 3.                                                

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

                                       CIUDOMIROV  MIHAI   ANTON

     

            

                                            CONTRASEMNEAZA

                 SECRETAR      

        MARIUS MIHAITA

NR. 102

Din. 31.10.2008

Anexele pot fi consultate la Biroul Relatii Consiliul Local