MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3                            

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate pentru realizarea investiţiilor

„Extinderea retelei publice de alimentare cu apa pe str Drumul Malu Mierii (intre str Burnitei si str Vitioara)”

 

 

 

 

Având în vedere,

- Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii nr. 6355/24.10.2008;

      - Prevederile art 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea investiţiei “ Extinderea retelei publice de alimentare cu apa str Drumul Malu Mierii (intre str Burnitei si str Vitioara)”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi Direcţia Investiţii şi Achiziţii vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.  3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                               SECRETAR,

                                                                                                                 MARIUS MIHAITA

 

 

NR. 101

DIN  31.10.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local