Hotărârea nr. 298/2019

Hotărârea nr. 298 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din

str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București',

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 302538/16.09.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 138464/23.09.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei Juridice Ordine și Liniște publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exer^^vu ^u caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere dî^Secretar al Sectorului 2 București.

vedere reglementările cuprinse în:

489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017.

/« temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București se modifică și se completează, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privindh^pj^rar^g cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020fiȘș^firihfitfe a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării R^țfiî^^fi^^hprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2             7, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2,

București, rămân aplicabile.

Art.IIL Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Direcția Administrație Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel:

  • a)  prin intermediul serviciului poștal;

  • b) prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București;

  • c)  cu sprijinul Poliției Locale Sector 2, prin comunicare/ afișare la adresa de domiciliu a proprietarilor;

  • d) prin intermediul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin afișare pe site-ul propriu al acesteia,

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoștința proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre modalitățile enumerate.

Art.V. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.