Proces verbal din 20.07.2018

008 Proces verbal sedinta ordinara 20.07.2018


ROMÂNIA


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 21918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.07.2018


Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

- Domnul Dan Cristian Popescu -Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală - delegat Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția nr nr. 1543/17.07.2018 emisă de Primarul Sectorului 2;

 • - Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Doamna consilier local Neagu Anda Cristina a participat la ședință și a votat toate punctele înscrise pe ordinea de zi.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 3165/13.07.2018, completările la ordinea de zi înregistrate sub nr. 3313/17.07.2018 și nr. 3389/19.07.2018, Amendamentul Executivului nr. 3392/19.07.2018, precum și Amendamentul nr. 3421/20.07.2018 formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 22.06.2018;

 • 2. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator:POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 70 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu „terase sezoniere4';

Inițiator:POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificată și. completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei, în vederea realizării proiectului „Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte - 2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței, în vederea realizării proiectului „Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul social - 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului „FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport - 2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, în vederea realizării proiectului „Rodrift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport - 2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitală, în vederea realizării proiectului „100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte -2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situația nr. 2);

Inițiator ,’TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2);

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Teiul Doamnei Ghika;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Frunzei nr. 49, Sector 2, București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 3 IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Scolii Gimnaziale nr. 71”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 36. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 37. Proiect de hotărâre privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, bdul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Bună ziua, vreau să vă mulțumesc pentru votul și încrederea acordată, ca pe o perioadă de trei luni de zile să fiu președinte de ședință! Un singur lucru vreau: să ne respectăm și n-aș vrea să fiu cel care să închid microfonul cuiva, să aplic sancțiuni!! Doamna secretar să ne spună prezența!

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Bună ziua! Lipsește un singur consilier, doamna Neagu! Nu există cerere motivată!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colega mea are aceeași problemă ca în fiecare vineri la ora 14, când pune domnul Primar ședința! L-am rugat să nu o mai pună la ora 14 că nu are cum să ajungă! Rugămintea este să nu se mai pună ședința vinerea la ora 14!

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Prezența, din totalul de 27 de consilieri în funcție, avem o prezență de 26, lipsind doamna consilier Neagu Anda Cristina.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Să începem cu primul proiect de pe ordinea de zi! La interpelări se înscrie cineva? ....da...Dinu Alexandru, Silviu Feoriu, Zaharia, domnul Viceprimar și domnul Beldeanu!

Domnul consilier local Dinu Alexandru: Am câteva întrebări legate de site, dacă cineva de la I.T. ar putea să-mi răspundă!....în primul rând vreau să întreb dacă e finalizat site-ul pentru că are câteva erori? .. ..Este vorba despre site-ul primăriei, ps2.ro, versiunea pentru mobil.

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: Avem o colegă care se ocupă de site!

Domnul consilier local Dinu Alexandru: înțeleg, dar partea de design bănuiesc că este treaba firmei care a realizat site-ul!

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: Nu am cunoștință despre acest lucru! Voi lua legătura cu colega mea și la ședința următoare vă voi informăm!

9                   !

Domnul consilier local Dinu Alexandru: Aș vrea să semnalez și câteva erori!

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: Mulțumesc că mi-ați atras atenția! Voi lua legătura cu colega mea!

Domnul consilier local Dinu Alexandru: V-aș ruga să-mi răspundeți pentru optimizarea pentru mobil, pentru că sunt foarte multe probleme, inclusiv pentru traduceri!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim, domnul Dinu, are cuvântul domnul Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în completarea a ceea ce a spus colegul meu, pe același subiect, o să am 2-3 intervenții scurte. La 3 500 de euro cât a costat acest site, puteați să faceți ceva mai profesionist, nu doar o interfață și păstrând modulul din spate. Dacă dumneavoastră considerați că banii aceștia sunt bine investiți, o să vă întreb până la urmă dacă acești bani, această licitație și firma care se ocupă, își asumă în totalitate... pentru că de banii aceștia se putea face altceva! Lucrez la o firmă privată, lucrez în domeniu, am terminat automatica - calculatoare, mă pricep foarte bine la ce spun și la ce vă atrag atenția. Aș avea și eu două interpelări scurte: Una dintre ele este vizavi de proiectele pe care le-am primit pe mail și mi s-a părut o practică foarte corectă atunci când inițiatorul depune un proiect să-1 primim și noi pe mail, și din câte am văzut acolo domnul Viceprimar a inițiat un proiect cu un ajutor pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Nu-1 regăsesc pe ordinea de zi! Nu-i nicio problemă! Probabil că Executivul poate să-și aleagă, dar din sursele mele din P.S.D. am înțeles că dumneavoastră, domnule Primar aveți de gând să propuneți acest proiect peste o lună, două. Cred că nu am coborât atât de jos, să nu punem un proiect doar în ideea că îl pune altcineva mai târziu! Vreau să-mi spuneți dacă avem dreptate sau sursele dumneavoastă din P.S.D. au dreptate?...Voi continua cu a doua interpelare imediat după răspunsul dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vom avea un dialog!..Discuții de genul ăsta, pe supoziții, nu cred că-și au locul și rostul în ședințele de Consiliu Local! în situația în care lucrurile vor decurge într-un anumit

fel, se poate introduce acest proiect, dacă dumneavoastră consiliul îl considerați oportun, benefic și necesar pentru Sectorul 2 și pentru București și pentru țară pentru că e Catedrala tuturor românilor! Nu am absolut nicio problemă și nici nu m-am gândit să-l inițiez eu.Va fi introdus de domnul Viceprimar, fără nicio problemă......Sau să facem

acest lucru pentru a fi auziți!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Suntem auziți de către cetățenii care m-au votat! Supozițiile vin de la dumneavoastră!...Aceasta este prima intervenție!...Numărul doi: o să mă leg de procesul verbal de la ședința trecută! Ce s-a întâmplat cu filmarea aceea, mie îmi spuneți că departamentul I.T. funcționează cum trebuie?...Acelea nu sunt greșeli tehnice și voi relata ce s-a întâmplat cu filmarea video de data trecută când s-a discutat de sere. Prima oră s-a încheiat în prima fază după care surpriză, au mai apărut încă 40 de minute, după care a apărut înregistrarea audio. Dacă spuneți că era o eroare de la început trebuia să se piardă toată ora nu recuperam ultima parte! Se putea lăsa cu plângere penală pentru tentativa de a face un fals în înscrisuri oficiale, se pedepsește conform Codului Penal! Avem juriști în sală care pot să ne confirme! Vreau să mă asigure I.T. ul că astăzi n-o să avem aceste discrepanțe deosebite!...Mai mult, vreau să informez Consiliul că, grupul de consilieri P.N.L. se va abține de la votarea procesului verbal de data trecută. Vă mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doar o considerație, apropo de ce a spus Silviu: nu cred că domnul Primar ar fi făcut acest lucru.. .într-adevăr, am depus acel proiect, este o temă importantă și știu că părerile sunt împărțite, unii sunt de acord, alții nu, dar cred că este nevoie să avem o discuție deschisă, transparentă în cadrul Consiliului Local, nu în alte părți, pe acest subiect și dacă ne hotărâm să acordăm acest sprijin, să-l acordăm. Nu am făcut decât să propun, așa cum s-a făcut în trecut, la Primăria Sectorului 2, am propus pe același format care s-a depus acum doi sau trei ani, crezând că toate procedurile sunt îndeplinite. Nu știu de ce nu este pe ordinea de zi, dar cred că va fi în prima ședință de consiliu, dar nu cred că motivul este politicianist, electoral, îl cunosc pe domnul Primar și nu cred că a făcut acest lucru! Mulțumesc mult!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș avea rugămintea ca în expunerea de motive.......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde, ca o mică paranteză!

Iar venim cu afirmații absurde, beligerante, cum că „dacă a lipsit din înregistrarea video, un interval de timp, e caz penal,,....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu sunt cazuri beligerante, sunt adevăruri! Domnule Primar, vă deranjează adevărul ?...Că au lipsit și au apărut filmări ulterioare!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mă ocup personal, dar nu mai spuneți, vă rog foarte mult, că e caz penal. Nu este obligatorie înregistrarea video!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atenție, tentativa!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați văzut procesul verbal și lipsește ceva?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Tocmai ce vă spun, tentativa se pedepsește! Știți ce înseamnă tentativă?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule Primar, stimați colegi, o să fac o expunere și vreau să vă aduc la cunoștință un fapt bazat pe un document pe care îl am în față. E o problemă gravă de care am aflat zilele trecute și aș vrea să luăm toți la cunoștință și poate avem câteva răspunsuri! E vorba de o hotărâre de Consiliu Local al Sectorului 2 nr. 72/2009 unde D.G.A.S.P.C. Sector 2 primea în administrare din partea Consiliului Local al Sectorului 2, adăpostul pentru copii străzii ”Dănilă Prepeleac” din str. Mașina de Pâine. Construcția s-a făcut cu bani de la Banca Mondială si conform avizului de construcție numărul 274/36M din anul 2002 acolo trebuia să se

5                                                                                                                *

construiască un imobil cu subsol, parter și un etaj. Până aici, totul ok! Proiectul a fost realizat de firma Romproiect S.A., pentru cei care erau în primărie la vremea respectivă, probabil că-și aduc aminte cine era angajat la această firmă: soțul doamnei Georgescu, fostă directoare în cadrul Primăriei Sector 2! în procesul verbal de recepție, membrii comisiei, sub semnătură, spun că totul a fost ok și că au fost respectate în totalitate datele proiectului, adică clădirea are subsol, parter și etaj ...Domnul Primar, ați fost la adăpostul ”Dănilă Prepeleac” și ați vizitat subsolul? ...Bănuiesc că nu, pentru că nu există! Cineva a încasat banii, dar lucrarea nu a fost executată conform proiectului! Poate ne lămurește doamna Carmen Ciobanu, directoare în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, care a fost președinta comisiei de recepție în momentul construcției respectivului imobil....Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit oficial demisia doamnei Ciobanu și revenind în zilele noastre, vreau să vă întreb domnule Primar, de ce nu se pune în aplicare hotărârea privind transferul unei părți din imobilul din Pantelimon 301 de la D.G.A.S.P.C. la Centrul Cultural Mihai Eminescu? Acolo ipotetic este un șantier, vine toamna și locuitorii așteaptă să iși reia activitățile din Pantelimon 301. Aceștia trebuie să-și desfășoare cu respectarea legii și trebuie ca juridicul din D.G.A.S.P.C. să găsească actele necesare! ....în încheiere domnule Primar vreau să-mi spuneți ce veți face cu adăpostul ”Dănilă Prepeleac” și cum vedeți rezolvarea problemei din Pantelimon 301!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la centrul „Dănilă Prepeleac” o să verific...Dumneavoastră spuneți despre o hotărâre și niște lucrări care au fost executate acum aproximativ zece ani. O să solicit documentația din arhivă, eventual o să fac o comisie de analiză a situației prezentate...Referitor la transferul de la D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Centrul Cultural Mihai Eminescu, am avut o discuție ieri cu reprezentanții de la D.G.A.S.P.C. și de la Centrul Eminescu să urgenteze acest transfer!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc mult!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim domnule Primar, are cuvântul domnul Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum s-a spus mai devreme, am stabilit în comisia de transparență să cerem ca toate proiectele să fie transmise deîndată tuturor consilierilor, în forma în care au fost depuse prima dată, fără avizele de specialitate și ne bucură că cel puțin parțial acest lucru s-a și întâmplat. Proiectele pe care eu le-am depus au fost trimise imediat tuturor consilierilor. Noi cerusem ca toate proiectele să fie transmise nu doar cele pe care le depun eu și Primarul, ci de la toți consilierii, toate au aceeași valoare în consiliu, indiferent că vin din partea executivului, să fie trimise deîndată tuturor consilierilor pe mail pentru a putea avea o mai bună apreciere asupra proiectului! Cred că nu este o problemă să se întâmple asta!....A doua interpelare este legată de două proiecte pe care le-am depus și nu se regăsec pe ordinea de zi, întra-devăr au fost depuse puțin târziu. E vorba despre două proiecte de ajutoare financiare, a două familii care și-au pierdut casele în incendiul de pe strada Oituz. Aceste două familii, ca și familia pentru care este depus un proiect din partea Executivului pe ordinea de zi suplimentară, nu se încadrau conform regulamentului D.G.A.S.P.C.-ului pentru ajutor, au salariile mai mari decât acea limită! Deci, nu pot primi bani de la D.G.A.S.P.C.! De aceea propunearea e ca si pentru aceste familii, și cea pentru care a depus domnul Primar și pentru aceste două familii, pot primi ajutoare prin votul Consiliului Local. Aprecierea mea și am văzut că și a domnului Primar pentru acea familie, este că atunci când îți arde casa nu contează că ai cu câteva sute de lei mai mult decât limita pentru care D.G.A.S.P.C. ul poate să dea ajutor și ai o problemă majoră. Primăria are banii necesari poate să ajute cu 10 000 lei. Noi ne-am limitat la ajutorul pe care l-au primit și celelalte familii pentru a fi o abordare corectă. Este un caz unde ar fi putut fi pe ordinea de zi chiar dacă au fost depuse târziu, pentru a primi și dânșii banii pentru case care au ars, una în totalitate și una 50-60%. încă o dată vreau să mulțumesc celor de la Supercom care au ajutat cele șapte familii cu containere pentru moloz și au și ajutat la demolarea câtorva case care nu se mai puteau repara, erau pereții îmbibați de apă și nu mai puteau fi reparate! Mulțumesc!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim domnule Viceprimar, aveți cuvântul domnule Primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la familiile care au fost afectate de incendiu, noi avem o hotărâre de Consiliu Local în care prin D.G.A.S.P.C. se poate acorda un sprijin financiar unor categorii de familii care sunt afectate și care se încadrează în anumite criterii.Sunt total de acord ca și cele două familii care nu îndeplinesc acele criterii din hotărârea de Consiliu Local, să fie ajutate, vom căuta o modalitate prin care le vom putea sprijini și mă refer la procedurile de transfer a sumelor - din ce buget vom face acest transfer, să vedem dacă noi ca primărie... și dacă veți aproba acel proiect, o să facem acel transfer, sau tot prin D.G.A.S.P.C.. Am discutat și cu colegii de la Economic să găsească o modalitate, în baza hotărârii Consiliului Local, prin care să sprijinim financiar acele două familii! Celelalte familii au fost sprijinite financiar, conform hotărârii pe care noi o avem în momentul de față, prin dispoziție de Primar!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim domnule Primar, aveți cuvântul domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în proiectele pe care le-am depus este identificată și varianta legală și sursa: Fondul de rezervă al primarului!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de sursă, nu avem absolut nicio problemă, ci din ce cont, că nu putem să transferăm din Fondul de rezervă în contul persoanelor respective! Din Fondul de rezervă o să facem transferul, financiar-contabil mă refer, în bugetul local din care urmează să facem transferul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact ca si pentru familia din proiectul de astăzi!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nu, familia din proiectul de astăzi va fi susținută financiar din contul cu această destinație care există la D.G.A.S.P.C...E o problemă mai mult procedurală, o procedură financiară!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sper ca până pe 3 august, data viitorului Consiliu, Executivul să ne ajute cu identificarea contului din care să putem da banii și familiile respective să poată fi ajutate măcar în această proporție! Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte dacă îmi permiteți o mică intervenție! Vreau să-i mulțumesc doamnei Duinea, Direcției pe care o coordonează, pentru faptul că am început să primim proiectele mult mai devreme decît cele cinci zile aferente ședințelor de consiliu! Se pare că e un rezultat al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local și contestat de unii colegi la Prefect. Dacă tot s-a discutat de proiecte, când se depun și cum se depun, aș vrea să subliniez acest lucru că e foarte important faptul că am început să primim proiectele când se depun. Mulțumesc!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Putem trece la ordinea de zi? Să votăm procesul verbal!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Colegi, eu zic să nu politizăm și asta! Haideți să fim oameni și să ne înțelegem! A fost o greșeală, reluăm votul, nu e nicio problemă! Suntem colegi până una alta, în afară de partide!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Corect, dar să ne anunțe și pe noi: reluăm votul!

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Fac o precizare: nu este neapărat o reluare a votului! Pur și simplu, din expunerea pe care domnul președinte de ședință v-a transmis-o, nu toți consilierii au știut ce votează, ordinea de zi sau procesul verbal! Acesta este motivul pentru care acum se votează procesul verbal al ședinței, primul punct de pe ordinea de zi! Nu este o reluare, ci se votează procesul verbal!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș vrea numai puțin să vă lămuresc ceva: la fiecare ședință vin cu o jumătate de oră înainte. La ultima ședință am stat de vorbă cu colegul de la I.T. și care era un om nou angajat. Mi se pare o nebunie să politizăm și să ajungem atât de jos încât să spunem că s-a fraudat. Domnul Feroiu să-mi spuneți un lucru: ce s-a fraudat atât de mult din bucata aia că erau discuții între noi și nu cred că a fost o hotărâre care să lipsească. Efectiv s-a făcut o greșeală, nu a vrut să vă fraudeze.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Domnul de la I.T. poate să ne spună.

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: îmi permiteți să vă spun ce s-a întâmplat? Am luat și am verificat un disc care s-a întâmplat să aibe o greșeală, ceva de scriere pe el! Nu se întâmplă decât o dată la un milion de discuri! Discul acela nu a putut fi înregistrat! După terminarea ședinței am pus ce s-a înregistrat, pe site-ul primăriei, eu personal, apoi am primit sesizarea că lipsesc 40 de minute. Am luat reportofonul celor de la A.P.L. și am tăiat partea care lipsea, partea audio din toată ședința și am intercalat-o în partea video, ca să pot să am o completare cât de cât sustenabilă a ceea ce a fost!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Transcriptul este pe toată durata ședinței, iar procesul verbal pe care îl votăm astăzi conține.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-ați înțeles ce a spus domnul Feroiu. A apărut o bucată din ședință ulterior!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Noi astăzi votăm procesul verbal scris, nu filmarea!

Domnul consilier local Militam Marian Cătălin: întreb încă o dată I.T.ul: există transcript pe toată ședința sau lipsește o parte de 40 de minute din transcript?

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: Există transcriptul sută la sută pe toată durata ședinței!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Dacă domnul Feroiu n-ar fi ridicat această problemă, domnul coleg de la I.T. a pus înregistrările fără a-și da seama că lipsește. Asta este de fapt problema! Abia după ce domnul Feroiu a ridicat problema, dânsul a constatat că lipsesc 40 de minute!

Neacșu Florian, consilier în cadrul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente: Am luat legătura cu șeful meu ierarhic și mi s-a spus să pun momentan înregistrările video chiar dacă lipsește partea aceea de 40 de minute, ulterior să pot să iau de la colegii de la A.P.L., dânșii plecaseră, nu mai aveam cum să iau de la dânșii reportofonul după terminarea ședinței de consiliu. Ulterior am luat reportofonul, am decupat bucata care lipsea și am intercalat-o în partea video și asta din cauza unui disc care nu a vrut să înregistreze!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o întrebare, aceeași care a planat în acuzațiile ulterioare: cum este posibil ca în prima parte, că ați pus două filme, au lipsit 40 de minute după care s-au recuperat 30 după care le-ați pus în continuare și ați pus audio următoarele 10 minute. Dacă nu știți, vi le aduc eu pe cd-uri scrise pe amândouă! Ați recuperat o parte de 30 de minute de pe discul care nu mergea. Un disc ori merge, ori nu merge!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Problema este așa cum spune colega mea, ne așteptam să ne informați dumneavoastră. Noi am fost informați de colegul Silviu Feroiu. Ni se părea normal să fim informați de dumneavoastră! Noi puteam să nu observăm!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnul Președinte, noi am votat imaginea de pe site sau procesul verbal valabil redactat?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Conform legii, ce votăm? Scrisul rămâne nu imaginea video?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să depășim această discuție penibilă! Ne facem de râs! Nu votați niciun film regizat de absolut nimeni, votați un proces verbal!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: încă o precizare, transcrierea nu se face după înregistrarea video!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul președinte, colega mea nu a primit răspuns la această întrebare: de ce nu am fost informați de această eroare și am fost informați de către un coleg? Asta e întrebarea care a pus-o colega mea! Puteți să răspundeți?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că nu este o obligativitate a administrației să posteze ședința pe Youtube. Nu este obligația administrației! Asta o facem, cum am stabilit impreună, pentru transparență fără nici o problemă și asta, pentru a fi informați cetățenii din Sectorul 2 într-un timp foarte, foarte scurt despre desfășurarea ședinței! Procesul verbal pentru o ședință se votează de către dumneavoastră după ce l-ați lecturat, în situația în care din acest proces verbal lipsește ceva, atunci da, poate să fie o situație de genul celei prezentate de domnul Silviu Feroiu.

Se supune la vot Procesul ~ verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 22.06.2018 și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU - 7, ABȚ- 11, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ABȚINERE: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, s-a terminat votul la procesul verbal?

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Da, s-a terminat!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Aș vrea și eu un punct de vedere, dacă doamna Secretar ne poate preciza ce se întâmplă în cazul în cazul în care acest proces verbal este respins!

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Procesul verbal n-a fost votat de către dumneavoastră, conform art. 42 trebuia supus aprobării, nu a fost aprobat, vom comunica la Prefectură votul dumneavoastră. Nu am regăsit, în trei minute de când v-ați exprimat votul, o mențiune în Legea nr. 215/2001 care să spună ce se întâmplă în această situație. Mă așteptam ca fiecare dintre dumneavoastră, din colegialitate, să ne fi transmis ceea ce am greșit și unde n-am menționat corect, iar noi să remediem această greșeală. Faptul că n-ați votat în calup acest proces verbal, e opțiunea fiecăruia, dar să știți un lucru: vineri a fost ședința de consiliu și am plecat cu toții la orele 19,30 - 20,00 de aici! Colegii care au vrut să lectureze, să se uite pe You Tube și să vadă înregistrarea, au constatat primii sâmbătă, duminică, că există această sincopă. Noi, luni, când am revenit la serviciu, am pus la dispoziție înregistrarea. Acum avem și o cameră video în spate, înregistrăm, filmăm, ca să putem să redactăm procesul verbal, iar obligația administrației este ca în trei zile să îl punem la dispoziție scriptic, îl afișăm jos, comunicăm pe mail acest proces verbal. Credeți-mă că este o muncă extraordinară pentru cei care redactează acest proces verbal, care din întâmplare sunt în cadrul direcției pe care o coordonez! Nu este atât de simplu, mai ales când nu sunt microfoanele deschise! Ideea e că noi încercăm să ne facem treaba, din punct de vedere administrativ. Dumneavoastră dacă nu l-ați votat, vedem ce va stabili Prefectura!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde: v-am rugat adineauri să trecem peste momentul ăsta ultra penibil, cu nevotarea procesului verbal! într-adevăr, Prefectura mai mult ca sigur o să solicite motivația pentru care dumneavoastră nu ați votat acest proces verbal! Singura motivație pertinentă ar fi aceea în care anumite intervenții pe care dumneavoastră le-ați făcut în ședința trecută, nu au fost cuprinse în acest proces verbal, lucru care nu este adevărat! Probabil Prefectura o să solicite motivația și dumneavoastră o să spuneți „Da, domnule, n-am votat procesul verbal pentru că nu mi-am văzut fața pe YouTube 40 de minute!”

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, am primit procesul verbal în trei zile, cum a menționat doamna Duinea? Vă întreb, am primit procesul verbal în trei zile?

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Din câte mi-aduc aminte, fără să greșesc, marți cred că l-ați primit, cel târziu miercuri dimineață!.....sunt

patru ore de înregistrări!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ședința a fost vineri și astăzi este tot vineri! în momentul în care pentru un proces verbal discutăm de la ora două și acum este ora trei?!!...Deci, este vineri și dacă mergem în ritmul ăsta această ședință se va termina la orele șapte - opt și ședința trecută știu că s-a terminat destul de târziu! Atunci trebuie să-i oblig pe colegii din Executiv să vină și sâmbătă și duminică să facă transcriptul, să facă redactarea, ca să-1 aveți dumneavoastră luni?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Propun să mergem mai departe și să nu mai punem ședința vineri la ora 14!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi cu retragerea proiectului 25 și introducerea proiectelor 35, 36, 37 și 38!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 3165/13.07,2018, modificată și completată prin Amendamentul Executivului nr. 3392/19.07.2018, Completările la ordinea de zi nr. 3313/17.07.2018 și nr. 3389/19.07.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativAeritorială a Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Costache Jean: Avizul de la Comisia de buget- finanțe Favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență - Aviz pozitiv!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Aviz pozitiv!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativAeritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență- Aviz pozitiv!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Avizul este negativ! Au fost patru voturi împotrivă și unul pozitiv, din cauza faptului că unii au solicitat ca licitația să se facă în plic închis și nu cu strigare}

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia să faceți un amendament! Eu am vrut să fie în mod transparent! Dacă vreți să fie în plic - eu nu susțin așa ceva! Dacă faceți dumneavoastră amendament e ok!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnul Cătălin Militaru, care a solicitat acest lucru, nu mai e aici!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în sensul ăsta nici eu nu consider că este un motiv ca să dea comisia aviz negativ! Se putea face amendament, personal consider că o licitație publică, cu strigare este mult mai transparentă, dar e decizia dumneavoastră! Dar încă o dată, consider că nu este un motiv de a se da aviz negativ, în comisie!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Din păcate am invitat două persoane, dar n-a venit niciuna! Chiar doamna de lângă dumneavoastră a venit, a spus că nu poate să stea și a plecat! Eu consider că dacă directorii invitați ar veni, sau cei care au proiecte ar veni, lucrurile astea nu s-ar întâmpla în ședința publică! Ne-ar ajuta foarte mult ca cei invitați să vină sau să trimită pe cineva în locul lor! Și nu-i normal când cineva pleacă în concediu să nu se mai întâmple nimic și lucrurile stau așa și sunt moarte!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier, cu tot respectul, dar în momentul în care ședințele la o comisie de-a dumneavoastră, de-a Consiliului Local poate să dureze trei - patru ore....Mi se pare că ați fost aleși, trimiși în Consiliul Sectorului 2, pentru că sunteți niște persoane cu cunoștințe de administrație, cunoștințe juridice și chiar mare parte dintre dumneavoastră aveți cunoștințe juridice și de administrație. Nu este o obligație să vină cineva și să vă citească raportul, nota de fundamentare, proiectul! Dumneavoastră trebuie să-1 primiți, într-adevăr câteodată aveți dreptate că le primiți cam târziu, și în situația în care aveți o nelămurire, puteți să transmiteți, puteți să vorbiți la telefon sau în situația în care este solicitată prezența unui director, poate să trimită un alt funcționar din compartiment, dar nu este obligație! De multe ori am observat că, și vă rog să mă scuzați, dar chemați reprezentanți din compartimentele respective efectiv să vă citească proiectul și fundamentările!

Domnul consilier local Alexandru Adrian; Domnule Primar, nu este real ce spuneți! Vorbiți mult! înțeleg că acum comisiile se țin, față de perioada când erați dumneavoastră Viceprimar! Eu cred că asta deranjează, că aceste comisii acum se țin! înainte nu se țineau!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când eram Viceprimar, ce treabă aveam cu comisiile din Consiliul Local?!!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am spus că e o noutate și am salutat faptul că am discutat și am stabilit să avem o colaborare, să avem transparență, dar nu este real, comisiile nu durează trei-patru ore, durează mult mai puțin și dacă colegii dumneavoastră, directorii de direcții ar participa, ar putea dura mult mai puțin!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: îmi dați voie doar un minut, vă rog frumos! Vorbesc în numele comisiei de comerț care s-a ținut ieri și de obicei comisiile noastre nu durează trei ore, durează 15 minute. Nu-mi aduc aminte să fi invitat pe cineva la comisia de ieri, știu că am stabilit punctual pe cine invităm și ce să ne pună la dispoziție. Vorbesc în numele comisiei de comerț! Sunt de acord cu propunerea de licitație cu strigare, pentru că am explicat colegilor din comisia de comerț, eu personal am participat la licitații cu plicuri și întotdeauna existau două plicuri, adică se desfăceau plicurile și erau niște sume, după aceea se servea plicul doi care a fost ascuns și au fost și niște anchete la momentul respectiv, a venit Poliția Economică, s-au găsit plicurile respective pentru finalizarea licitației, cu sume mai mici decât în realitate. Mi se pare că licitația deschisă este cea mai bună soluție, cei care doresc să liciteze vor fi prezenți, fiecare pune suma, interesul nostru este să obținem cât mai mult și nu poate decât să ne avantajeze licitația deschisă! Asta este părerea mea și din experiența pe care am avut-o, plicurile înseamnă altceva!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnul Militaru a propus acest lucru, care nu mai este aici!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt convins că dacă aș fi propus licitația cu plicuri ar fi propus dânsul cu strigare și așa mai departe! Am propus această licitație cu strigare pentru că este cea mai transparentă pe care o avem la îndemână! Terenurile pentru care se va face licitația sunt cele de fotbal și tenis care sunt deținute în prezent de niște fundații (o parte dintre ele am reușit să le luăm) care nu plătesc nimic! Niște fundații care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea terenuri gratuit, pentru că nu sunt de utilitate publică, sunt fondate de un deputat P.S.D., dânsul le-a folosit, le-a subînchiriat, a fost consilier local, sunt chestii dinainte! Cred că aceste terenuri trebuiesc luate și închiriate transparent, unor firme care să producă profit și să dea o parte din bani primăriei! Mulțumesc! Dacă vreți să faceți amendament, scrieți-1, dacă nu, cum credeți!

Domnul consilier local Costache Jean: îmi permiteți domnule președinte, Comisia de buget finanțe, a dat aviz favorabil, dar menționez că la solicitarea făcută de mine, cei de la economic au fost prezenți mereu și dacă am solicitat la direcții, să vină la comisii directorii la comisie, să știți că au venit!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnule președinte, dacă îmi permiteți aș dori să fac un amendament...scuzați, este un amendament la articolul 12, voiam să adăugăm, după „cotidian de circulație națională” sintagma „pe site-ul Primăriei Sector 2”, aceasta pentru ca publicitatea licitației să se facă și pe site-ul Primăriei Sector 2...referitor la proiectul nr. 3, articolul 12.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Să votăm proiectul 3!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, nu am apucat să vorbesc! îmi cer scuze, dar poate nu considerați oportun... Pentru acest proiect am înțeles de la domnul Viceprimar, care este targhetul, dar nu regăsim în conținutul lui lista bunurilor imobile, ceea ce ar fi interesant să le vedem și noi, să știm ce votăm, pe de altă parte, aș dori să fac un amendament la articolul 30 din Regulament, respectiv, închirierea bunurilor imobile în condițiile prevăzute de prezentul regulament, se face pe bază de contract de închiriere pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii sale pe o perioadă de încă 3 ani, cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional în luna premergătoare expirării vechiului contract, amendamentul este: ca acest contract să se încheie pentru o perioadă de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii cu un act adițional, cu încă un an, ca să nu mai avem astfel de cazuri, că sunt date pe x ani.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest termen este prea scurt pentru ca cineva să poată investi acolo, nu sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Este supus votului, îmi mențin amendamentul, ca durata contractului să fie mai scurtă față de propunere!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Omul investește!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mie mi se pare ridicol.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Unde, că nu vedem lista asta, stimate domn președinte, unde investește.....lista bunurilor imobile, A.D.P.-ul o prezintă

acum, nu știu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mie mi se pare ridicol, ca după ce o fundație înființată de un membru P.S.D., a deținut aceste terenuri, fără să dea niciun ban, 15 ani, acum să veniți că trebuie decât un an, mi se pare jenant, dar mă rog!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, am și eu o intervenție!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Stați că este domnul Director!

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Ce listă vreți, domnule consilier?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule director adjunct, în proiectul de hotărâre, se precizează clar, lista bunurilor imobile, regulamentul de închiriere pentru bunurile imobile, vrem să știm și noi care sunt acestea?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Este un regulament general, bunurile respective, vor fi la momentul respectiv....ce bunuri vreți dumneavoastră să fie trecute acum?..., ascultați-mă dacă ați întrebat!...Dacă aveți 10 bunuri acum și le trecem și dacă peste un an de zile mai apar altele, ce facem, sau peste o lună de zile?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ne solicitați aprobarea și pentru celelalte, nu în avans!

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Distins domn, eu îl citez pe domnul Primar, visați noaptea și ne spuneți nouă aici, întâi studiați și după aceea vedeți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă rog tare mult fără jigniri de genul acesta! Nu a visat niciun consilier noaptea și a venit a doua zi să spună ceva, eu cred că întreceți orice măsură!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am spus contractual și legal, durata contractului de închiriere, să fie pe un an de zile, se poate, este ilegal cumva acest lucru?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dați-mi exemplu de un bun imobil, domnule director, unul dați-mi!

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Terenuri de tenis, de minifotbal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Terenurile au fost ale domnului Vârză de la PSD Sector 2.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A întrebat domnul consilier, măcar un exemplu să îi spuneți!

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Terenuri de tenis, de minifotbal, Plumbuita, Național, Morarilor.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îmi permiteți domnule președinte, vreau să știu și eu ce e cu căsuțele de la Obor sunt investiția ADP-ului, care sunt și pe partea stângă și pe partea dreaptă?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Nu sunt investițiile ADP-ului!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu sunt, dar ale cui sunt?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Nu sunt ale ADP-ului, nu am făcut investiții în căsuțe!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am primit de la oameni, de la blocul ALMA,....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu înțeleg intenția domnului Beldeanu, ca fiind termenul foarte scurt, să nu vină nimeni să ia terenurile și să rămână în continuare folosite de Fundația colegului său de partid, domnul Vârză, dar nu o să vină nimeni pentru un an de zile, nu o să fie doritori care să investească acolo înțelegeți, nu vă mai apărați colegul că trebuie să venim cu propuneri credibile către firmele care ar vrea să închirieze aceste terenuri!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Viceprimar aici într-adevăr este colegul nostru astăzi, dar să nu uităm că Mihăiță Vârză, a fost colegul UNPR-ului, a fost prim vicepreședintele UNPR!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să nu începem să politizăm probleme administrative!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Să votăm punctul 3, vă rog frumos!

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Am o rugăminte, ca să regăsiți în procesul verbal de data viitoare tot ceea ce spuneți, dacă ați formulat un amendament, să îl avem și scris la mapa de ședință și când puteți dumneavoastră, chiar și în 5 minute, chiar dacă se supune la vot, să fie scris, cu semnătură, formulat de dumneavoastră. Domnul președinte o să supună la vot, mai întâi amendamentul formulat de doamna Neagu, după care al dumneavoastră, dacă îl mențineți, apoi integral proiectul!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Până la finalul ședinței veți avea amendamentul scris!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Neagu!

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: îl citesc eu, amendament la articolul 12: se adaugă după cotidian de circulație națională, sintagma ,,,pe site-ul Primăriei Sectorului 2”.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este o virgulă, în proiect este trecut și pe site-ul ADP și după cotidian, virgulă site-ul Primăriei este corect cum este formulat amendamentul, în cotidianul, site-ul Primăriei și site-ul ADP.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o întrebare, la ce rubrică să îl punem pe site?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este la articolul 12 din regulament

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ce rubrică să îl punem pe site-ul Primăriei? Pe site poate să fie undeva unde nu se vede, spuneți la ce rubrică?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie să fie vizibil, pe prima pagină, licitațiile trebuie puse pe prima pagină, pe home page.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când s-a dat terenul de fotbal domnului Varză, s-a dus domnul Onțanu în parc, ca să îi facă procesul verbal! Nu a aflat nimeni, decât după 5 ani!

Se supune la vot Amendamentul nr. 3424/20.07.2018, formulat de doamna consilier local Neagu Anda Cristina, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Constantin Angela, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: O să am și eu un punct de vedere vizavi de acest proiect! Amendamentul a trecut! Acum să votăm proiectul!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte mai am proiectul meu, de scurtare a perioadei în art. 30, de la 3 la 1 an de zile!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Votăm amendamentul domnului Beldeanu! Doamna Secretar, aș avea și eu o întrebare, vizavi de consilierii PMP, este a doua oară când părăsesc sala, ce se întâmplă?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte, nu este a doua oară, este o practică, vă rog să se consulte filmările, nu este a doua oară de fiecare dată când sunt......

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Să se consemneze în procesul verbal.

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Aspectele acestea nu le-am regăsit nici în regulamentul aprobat de dumneavoastră, nici în lege!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Asta putem adăuga, doamna Secretar!

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Eu acum încerc să găsesc o soluție prin care să vă spun, sunteți în majoritate, puteți să vă desfașurați ședința de consiliu, dumnealor au participat la votul a două proiecte și la interpelări, dar nu cred că este singura situație în care consilierii au părăsit sala!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Nu este prima oară când au părăsit sala!

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Puteți și dumneavoastră, mai ales că va urma modificarea ROF-ului să propuneți o soluție în situația în care nu participă un consilier pe durata întregii ședințe.

Se supune la vot Amendamentul nr. 3423/20.07.2018, formulat de domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 3, NU -17, ABȚ~ 5, NU VOTEAZA- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - /, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian ABȚINERE:-

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe aviz pozitiv!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: O întrebare, noi aici avem niște costuri din care reiese că ne costă mai puțin, dacă avem sistemul video, decât resursa umană, aș dori și eu dacă se poate să ni se spună, în afară de achiziții aparatură, costurile de montaj în fiecare școli, cât ne costă mentenanța la supravegherea lor, echipele de intervenție, pentru că părerea mea este că vor exista costuri foarte mari și în sistemul de întrețineri, pe monitorizare și intervenție, ne interesează costurile totale.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta este părerea dumneavoastră, acest proiect cred că, a ajuns la a patra sau la a cincea supunere la vot către dumneavoastră, nu are absolut nici o legătură cu ce se va întâmpla, în funcție de acest studiu se vor lua măsuri pentru optimizarea, în principal din punct de vedere financiar, a serviciilor de pază, conform raportului făcut de Curtea de Conturi București, deci nu discutăm acum, ce tip de echipament, de cum se poate aproba un sistem mixt și, mai mult ca sigur așa va fi, inclusiv prin soluții tehnice împreună cu pază umană care poate să fie asigurată de angajați ai unităților de învățământ, sau de societăți private, nu discutăm acum efectiv, strategia, de fapt nu se numește strategie, se numește evaluarea de risc, după aceea se vor lua pentru fiecare în parte decizia cea mai bună pentru optimizarea acestor servicii.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Ideal ar fi ca la final să nu ne trezim că, sunt costuri mai mari pe acest sistem, decât costurile actuale, eu la asta am făcut referire.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul în care noi vom încerca, urmând pașii din strategie să optimizăm costurile, optimizarea costurilor înseamnă costuri mai mici, acum eu nu știu dacă pentru unitățile de învățământ, de exemplu, valoarea contractelor fiind undeva la 22 de milioane pe an, este o sumă mică și o sumă rezonabilă pentru acel tip de activitate care este prestat de agenții respectivi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce vrea să spună doamna Lăzăroiu, ok, reducem costul cu paza umană, dar ar trebui o estimare a costurilor care survin ca urmare a montării unor sisteme video la alarme, pentru că și acolo trebuie să fie niște oameni care vin până la urmă, pentru că nu avem pază umană, nu este la locul faptei, da este undeva în altă parte, mentenanțe, toate astea costă, nu trebuie văzută doar partea plină a paharului că reducem bani de la paza umană ....și ce punem în plus, pentru că este posibil ca dacă o să fie mentenanțe ca atunci când era domnul Romanescu la D.G.A.P.I., prin firma fratelui lui, iar ne sar costurile mai mult poate... trebuie văzute ambele părți.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu avem cum să ajungem acolo și nu putem, probabil toți cunoaștem povestea cu drobul de sare - nu votez strategia de pază, măsură impusă pentru că nu știu sau nu bănuiesc ce se va întâmpla- deciziile le vom lua tot noi în Consiliu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La modul în care în strategia aceasta se spune că scad costurile, dar nu se spune și cu cât vor crește ca să compensezi cumva paza umană lipsă, ei se uită doar la partea plină, sunt foarte optimiști, trebuie să fim totuși realiști să vedem și costurile compensatorii cam cât ar fi, nu știu, jumate, un sfert, două treimi, 50 %, acolo este o carență a acestui studiu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Director, o singură întrebare față de raportul trecut, este vreo schimbare?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Au fost discuții cu cei care au întocmit raportul cu strategia de pază, împreună și cu consilieri din Primăria Sector 2 și s-au ținut cont de toate recomandările consilierilor care au participat la această discuție.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ați scris acolo și de protecția datelor cu caracter personal?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Protecția datelor cu caracter personal este un alt subiect decât acela cu strategia de pază.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Este un subiect care intervine în orice act oficial.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: în această strategie de pază ne referim doar la niște măsuri care merg la fiecare obiectiv în parte.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Deci încă o dată, nu a fost și o recomandare a tuturor consilierilor, și eu v-am recomandat, refacerea să țină cont și de acest lucru, nu se regăsește în raport, de aceea v-am întrebat pe dumneavoastră și în continuare vă spun că sunteți sub incidența acestui lucru!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, eu vă spun, putem să avem o discuție pe baza noilor directive, protecția datelor cu caracter personal și vă spun că nu intră sub această incidență, unul la mână, al doilea punct, totul se va face pe baza analizelor de risc pe fiecare obiectiv în parte și pe fiecare obiectiv în parte vom lua decizia cea mai bună și din punct de vedere al protecției pe care o vom asigura bunurilor pe care le administrăm și din punct de vedere financiar.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, vă contrazic , deja s-a finalizat licitația prin efracție, deci este o licitație prin efracție pornită înainte ca să o primim, proiectul cu această strategie, am aflat întâmplător de licitație, ea este finalizată, despre ce vorbim, despre o strategie ca să o facem de dragul de a vorbi, eu v-am întrebat, cât considerați dumneavoastră că se va reduce cheltuiala cu paza umană, doar aceste cheltuieli apar în strategie, cât estimați dumneavoastră?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cât estimez? Mă rog să estimez pentru viitor nu, și pentru prețurile cu care vor fi achiziționate servicii și bunuri, nu știu, dar presupun că undeva la 35-40 %.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: 35-40 %, deci toată lumea a fost de acord că trebuie făcut un mix optim între paza umană, dar vi se pare normal ca această licitație antiefracție să pornească, noi să nu știm de ea, să pornească înainte ca noi să aprobăm această strategie?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule director, vă rog să răspundeți!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Sumele au fost prinse pentru antiincendiu cât și pentru antiefracție în bugetul inițial, mai mult de atât, nu cred că cineva poate spune ceva de antiincendiu sau de anti efracție. Ținând cont că o școală din Sectorul 5 a luat foc acum 2 luni - nu au avut antiincendiu, da deci nu se poate așa ceva, suntem singurul sector din București care nu avem sisteme antiincendiu și antiefracție, suntem singurele unități de învățământ.... în alt sector nu mai există așa ceva, suntem singurul sector!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Problema este că se dă drumul la o licitație de antiefracție și noi nu am aprobat strategia de pază!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să reiau sugestia pe care am făcut-o data trecută, ca monitorizarea să se facă prin dispeceratul Poliției Locale, sunt mai multe rațiuni pentru asta, nu le mai reiau, capacitatea poliției de a primi materiale și va avea practic posibilitatea să se conecteze, este mult mai normal, decât să dăm unei firme private posibilitatea să monitorizeze școlile.

Se supune la vot punctul 4, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU- - 9, ABȚ- 9, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăila Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

A                  v

ÎMPOTRIVA: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița, C'ostache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ABȚINERE: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 70 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 5, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 70 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU-0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 4

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de,,agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea ”, precum și cu,, terase sezoniere “

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia de urbanism, aviz favorabil!

Domnu consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe aviz pozitiv!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș dori să știu dacă amplasarea acestor agregate și terase sezoniere se referă și la parcuri, dacă amplasarea lor ar putea fi și în parcuri?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, această modificare este pe Regulamentul amplasărilor teraselor și agregatelor frigorifice, este numele complet pe care îl are Regulamentul, doar la terasele din fața spațiilor comerciale, pe care le pot face doar spațiile comerciale respective, nu altcineva, este vorba de o eliminare a unui aviz al asociațiilor de proprietari și o competență mai mare a Poliției, față de Urbanism, toate aceste lucruri au ca rol debirocratizarea și posibilitatea apariției mai multor terase în Sectorul 2. Acest lucru se aplică deja la Sectorul 3, cred că veniturile Primăriei vor crește, pentru că se va închiria mai mult din domeniul public, terasele vor fi făcute acolo unde distanțele permit, este un regulament, care îți prevede o lățime minimă a trotuarului, de 6 metri, sunt foarte multe criterii, dar se elimină acest acord care blochează înființarea multor terase, nu este în parcuri, doar în fața spațiului comercial.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Să fie o simplă coincidență că în toate parcurile din Sectorul 2 au apărut deja astfel de agregate, acum în ultimele 2 săptămâni!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în parcurile din Sectorul 2 sunt decât 2 terase, una este Riviera cumpărată și una este Prezident, făcută ilegal pe un hectar în Parcul Tei, dar nimeni nu o vede.... o să o vedem până la urmă!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: O întrebare, la Parcul Motodrom, cine a amplasat acolo?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Există niște corturi amplasate, niște băncuțe în care se servesc diferite produse alimentare în parc, în Parcul Motodrom, există la această oră o acțiune în acest parc, sunt amplasate corturi și se servesc produse alimentare, cu băncuțe!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Așa cum este menționat aici, mie mi se pare că noi facem o aprobare în alb, pentru că nu este menționat în niciun fel, parcurile sunt tot spații publice și tare îmi este că o să ne dughenizăm mai tare decât suntem!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă citim Regulamentul care este amendat, acolo scrie clar la ce se referă acel Regulament, la terase și agregate și culmea pentru agregatele frigorifice nici înainte, nici în formula pe care o avem astăzi, nu este cerut avizul Asociației de Proprietari, modificarea se referă doar pentru terase, ați văzut, dacă vreți, Sectorul 3 are mult mai multe terase decât noi și cred că este un lucru bun și din punct de vedere al veniturilor Primăriei, creării de locuri de muncă, este o chestie sezonieră.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, așteptam un răspuns de la domnul director Drugău, cu Parcul Motodrom.

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Ascult întrebarea.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am precizat, noi nu știm de nicio acțiune, se desfășoară o acțiune sau un târg ceva, este publicitate dată, un banner ....?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: S-a dat un aviz de ocupare a domeniului public, sunt câteva corturi cu produse tradiționale românești și o terasă care vinde gogoși, mici și altceva ...bere,ca să își susțină activitatea, pe o perioadă de 4 luni .

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Sper că nu mai vopsiți copaci, cum a fost anul trecut!

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Este problema noastră, dacă cetățenii au cerut!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Cetățenii au cerut?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Avem adrese în sensul acesta!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: De a vopsi copaci, cum sunt cei din Plumbuita?....Și a fost dată pe presă?

Domnul Alin Drugău, Director General Adjunct al A.D.P. Sector 2: Da, domnule consilier! Este var ecologic, este var cu pigment în el, are rolul de a proteja copacul de dăunători. Sunt și în alte județe vopsiți copacii, și în străinătate!

Se supune la vot punctul 6, proiectul de hotărâre privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de„ agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea ”, precum și cu „terase sezoniere “, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 1, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2018

Doamna Duinea Corina losefina delegat Secretar al Sectorului 2: Aș avea și eu o mică rugăminte, în momentul în care a fost lucrat acest proiect au fost câteva modificări, la articolului 1 a fost omis a se scrie și anexa, proiectul așa cum ați văzut are o anexă și atunci, așa cum este formularea articolului 1, ar trebui menționat în loc de punct, virgulă, anexa, pentru că protocolul îl aveți afișat și am constatat că nu apare nicăieri această anexă. Aceasta ar fi mențiunea, nu este neapărat un amendament, ci mai mult o lipsă a redactării complete a articolului la care se face referire.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte am și eu o întrebare la acest proiect, aș vrea să semnalez, că proiectul imediat următor, proiectul cu tarifele pentru închirierea spațiilor din școli, inclusiv la bazine de înot și în anexa de la acel proiect este menționat „bazine de înot cu dependințe și anexe”, tarif 5 euro/mp, întrebare, la viitorul bazin de înot pe care îl vom pune la dispoziție, cum vom proceda, cum vom face licitația, după acest regulament, adică se dă gratuit în administrare un bazin de înot, sau se dă după proiectul imediat următor, unde se închiriază cu 5 euro /mp, este proiectul imediat următor, pentru că prin acest proiect, practic noi punem la dispoziție gratuit un bazin de înot. Când s-a desfășurat licitația noi am aflat că a mai fost o încercare în noiembrie, dar după proiectul care îl modificăm imediat următor, cu închirierea tarifelor și asta ne interesează în acest moment, la următorul bazin de înot, cum vom proceda, după proiectul 7, pe care îl aprobăm acum, sau după proiectul numărul 8, pentru că din punctul meu de vedere, la cât a costat acest bazin, 6 milioane

de lei, aș prefera să ne luăm angajamente că putem să facem în fiecare an un bazin de înot, este mult mai important, l-am întrebat pe domnul Primar și aș dori să îmi răspundă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul următor la care faceți referire este pentru terenurile excedentare, spațiile și terenurile excedentare, agenți economici ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu v-am citat din anexa numărul 2!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu vă citesc proiectul la care faceți referire!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu mai citiți titlul domnule Primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aprobarea regulamentului cadru de desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare, deci face referire la terenurile excedentare pe care noi putem să le închiriem tară condiționări, iar societăți comerciale, agenți economici, asociații, ONG-uri, își desfășoară activitatea, normal, pe care o aprobăm și noi, dar nu îi condiționăm, ei pot să își desfășoare activitate economică, în totalitate, la asta face referire proiectul numărul 8.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, eu vă citesc din anexa numărul 2, proiectul numărul 8, aș dori ca înainte să votez acest proiect, nu ați înțeles din nou, dacă aveați răbdare ieri la comisie înțelegeați, pe mine mă interesează la următorul bazin cum vom proceda, îl închiriem gratuit, sau facem licitație cu chirie, cu un anumit tarif. Avem 2 hotărâri de consiliu, una în care punem gratuit la dispoziție un bazin de înot și altă hotărâre de consiliu prin care închiriem spațiile, inclusiv bazinele de înot, eu v-am citit care este tariful: bazine de înot cu dependințe și anexe cu 5 euro/mp, scrie în anexa numărul 2 din următorul proiect și dacă tot s-a discutat despre cum trebuie făcută licitația, atunci ar trebui să lămurim să fie valabil peste tot același lucru, uitați-vă ce scrie în anexa numărul 2 la proiectul 8: Lista de prețuri minimale fără TVA, prin prezenta s-a procedat la stabilirea prețurilor minimale de pornire a licitațiilor publice cu plic sigilat, închirierea spațiilor, terenurilor de sport excedentare și temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 și la pct.5 este menționat bazine de înot cu dependințe și anexa, este clar acum, domnule Primar?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund în scris!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: O să îmi răspundeți în scris? Bine domnule Primar.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: La acest proiect vreau să fac și eu o interpelare, la proiectul 7 dacă vă aduceți aminte, vizavi de acest bazin de înot, eu v-am spus că nu este în regulă și vă spun, și îmi asum răspunderea, această licitație a fost cu dedicație, eu încă din luna martie v-am spus dumneavoastră, vă garantez că într-o lună de zile vă voi pune la dispoziție și o conversație pe Whatsapp între două persoane și atunci o să îmi dați dreptate... pentru aceasta consilierii P.E.R. se abțin!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ aviz favorabil

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am vrut să semnalez că avem 2 proiecte care se bat cap în cap, pentru același lucru, aceasta este ideea.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Cred că ne jucăm cu acest proiect și cu acest bazin și vă mai spun că se discută și bazinul de înot din Baicului, deja este în cărți.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îmi permiteți, domnule președinte, am înțeles că au venit la comisie cei care au pierdut licitația, mie mi se pare inadmisibil să vină cineva care a participat la o licitație și a pierdut să vină să facă presiuni asupra celorlalți consilieri, asta înseamnă că cei care i-au adus...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: PSD-ul dezinformează.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vă rog vorbeam, interziceți acestui individ să mai vorbească!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Vă rog nu mai jigniți

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dar nu am jignit, când vorbea nu l-am întrerupt nici măcar cu un cuvânt, mi se pare inadmisibil să vină firmele care au pierdut să facă presiuni!

Domnu consilier local Costache Jean: Opriți-vă că proiectul a trecut!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Era normal să treacă, nu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La comisia de educație au fost invitați toți participanții, cei 3 participanți la licitație și firma care a făcut contestație să discutăm atât părerea lor, că le-am promis când am participat la deschiderea plicurilor să avem o ultimă discuție înainte de a vota acest proiect și pe viitor să știm cum procedăm mai departe. I-am întrebat la ce fel de licitație doriți să participați de acum înainte: o licitație în care primiți gratuit în administrație un bazin, sau plătiți pentru chirie și nu s-a înțeles dacă se participă pentru un bazin pentru care se plătește o chirie, acea chirie nu este pentru a obține profit, sunt bani care trebuie investiți tot pentru în acel bazin, e simplu și nu s-a înțeles măcar acest lucru, colegii nu au vrut să stea, au stat decât să blocheze aceste lucruri și din punctul meu de vedere, avem 2 proiecte, 7 și 8 care se bat cap în cap și am vrut pentru viitor sa știm cum se va proceda ca sa evităm discuțiile care au fost cu ocazia aceasta. Oricum la DGAPI am apreciat faptul cât am stat de față, că s-a făcut ce trebuie, cât am stat eu cel puțin, dar în acest mediu de acuzații de o parte și de cealaltă nu se poate lucra și dorința noastră este ca aceste lucruri să fie cât mai clare și mai transparente!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Numai întreținerea bazinului costă enorm de mult, eu sunt profesor la școala numărul 3, Nicolae Titulescu unde avem bazin de înot de atâta timp și avem protocol, îl gestionează Clubul Pajura și avem protocol cu școala, copii fac acolo înot de performanță, fac polo, avem clase cu specific de polo, haideți să vedem care sunt avantajele, nu ne gândim tot timpul să le luăm bani, bani, bani,.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: încă din martie eu v-am arătat și ți-am spus că nu este în regulă, încă ceva ți-am spus și firma care va câștiga!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule coleg, eu ți-am spus din martie că dacă nu este în regulă, sunt organe abilitate care pot să facă verificări.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Eu îmi asum răspunderea.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu sunt nici organ de control, nici DNA.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Eu îmi asum răspunderea și într-o lună de zile o să aflați de la mine.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Organele în drept să își facă treaba!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: O întrebare, mă chinuie de 3 luni de zile să aflu răspuns de la domnul Primar, domnule Primar de 3 ani de zile acest bazin nu a pornit, de ce a stat închis 3 ani de zile?

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Pentru că au fost interese, îți spun eu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Lăsați-1 pe domnul Primar, tot în scris îmi dați răspunsul, că data trecută nu m-a lăsat doamna Popescu să vă întreb, a blocat, că era președinta ședinței!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am răspuns și data trecută!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu mi-ați răspuns!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ba da, v-am răspuns!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: A blocat doamna Popescu, cum face și acum!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am răspuns și acum două dăți, procedurile în momentul în care a fost finalizat, au demarat în 2016.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Din 2015, au durat 3 ani de zile ca să se facă licitația.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu în 2015 de ce nu s-a făcut!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De trei ani de zile bazinul a stat închis, întrebarea mea era de ce a durat 3 ani de zile să se facă acest lucru, care s-a făcut în ultimele 2 luni de zile, de ce?

Se supune la vot punctul 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Puscasu Marian

9          9

ABȚINERE: Constantin Angela, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz negativ, din cauza faptului că nu există o inventariere a spațiilor care se doresc închiriate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mai depuneți un amendament să fie un an, dumneavoastră susțineați pentru A.D.P., pentru școli nu susțineți....?! Dacă ați fi corect ar trebui să propuneți și aici amendament.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ca să vă răspund, am solicitat și eu într-o hotărâre de consiliului local niște lămuriri de la A.D.P., dacă tot continuați discuția domnule Viceprimar, respectiv în 22 decembrie.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La 2 proiecte, privind închirierea, A.D.P. și școli, la A.D.P. propuneți maxim un an și aici...?!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu am nimic cu A.D.P.-ul, așa că nu mai insinuați că aș avea eu personal ceva cu A.D.P.-ul

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră aveți ceva cu protejarea unui coleg de la PSD!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Prin reducerea acestui termen? nici măcar!

Se supune la vot punctul 8t proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 19, NU- 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ aviz favorabil

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domule președinte, cred că ar fi bine să menționăm, că în acest proiect și următoarele, este vorba de fonduri nerambursabile pe Legea 350/2005, care se aplică în Sectorul 2 după 13 ani.

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei, în vederea realizării proiectului „Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte -2018

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz pozitiv, vă rog să nu mai întrebați la toate, fiind finanțări nerambursabile au fost n verificări prin comisiile de specialitate, toate au avize pozitive!

Domnu consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe aviz pozitiv!

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei, în vederea realizării proiectului „Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte - 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU - 0, ABȚ—0, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra. Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu lolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței, în vederea realizării proiectului „Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație ”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul social - 2018

Se supune la vot punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația H0SP1CE Casa Speranței, în vederea realizării proiectului,, Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul social -2018, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 3

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului ,,F1BA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport -2018

Se supune la vot punctul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului ,,FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport - 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 4

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița, Neagu Anda Cristina,

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport 2018

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, în vederea realizării proiectulu „Rodrift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul sport - 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ~ 0, NU VOTEAZĂ- 7

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitală, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte - 2018

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitală, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură și culte ■ 2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -■ 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Euncționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

Doamnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Reîncepem ședința de la punctul 15. Vă rog să începem ședința.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz negative.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Aviz negativ!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte am niște întrebări.....Dacă domnul Primar nu mai este, o întreb pe doamna Director Duinea...

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Bănuiesc că întrebați Executivul, acum nu știu dacă în calitate de Secretar vă pot răspunde, dar Executivul este aici, domnul viceprimar care practic a preluat atribuțile...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu înțeleg de ce pe ordinea de zi este doar Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului și nu este și Regulamantul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, este vorba de aceeași adresă venită de la Instituția Prefectului în care a fost contestat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, s-a răspuns în timp legal și nu înțeleg de ce nu sunt ambele regulamente la care s-a făcut referire în adresa venită de la Prefectură? Puteți să-mi spuneți?

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Da, vă răspund. Din câte cunosc, având în vedere că săptămâna trecută am fost în concediu, am înțeles că dumnneavoastră ați depus pe adresa de e-mail a doamnei Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București, în data de 11.07.2018 orele 15:18 un e-mail prin care ați atașat un draft al Regulamantul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, în speță anexa am regăsit-o, nu proiectul în sine, și o expunere de motive...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este și proiectul și Regulamentul....

Doamna Duinea Corina Iosefina delegat Secretar al Sectorului 2: Eu am regăsit expunerea, nu asta era esența pentru că modificările erau în anexă. Ulterior, cred că în data de 13.07.2018 (nu am e-mailul la mine) ați mai venit cu o completare la primul e-mail, este adevărat?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu am venit cu nici-o completare... în urma cererii colegilor dumneavoastră, care au cerut ca să citescă mai ușor proiectul, mi s-a cerut proiectul cu - Track change - să vadă exact ce s-a modificat și atunci am pus la dispoziție să fie citit mult mai ușor; eu țin cont de toate solicitările. I-am rugat pe colegii dumneavoastră dacă au această pretenție față de Regulamantul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, mă așteptam să vă ceară același lucru și la Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului.

Doamna Duinea Corina Iosefma delegat Secretar al Sectorului 2: Haideți să fim operativi să nu stăm foarte mult și în același timp să fim eficienți, eu voiam să fiu cursivă și să vă spun că există două e-mailuri din partea dumneavoastră, mai puțin contează la cererea cui. Rugămintea ar fi dacă tot ați deschis acest subiect să îmi comunicați anexa și în forma neparolată astfel ca eu să o pot printa, vă pot arăta ,eu am o printare de tip PDF, ca la Monitorul Oficial, pe care nu se poate lucra. Motiv pentru care, vă rog să ne transmiteți ca să putem și edita în cazul în care avem nevoie de o modificare.....precizez că, începând cu data de 11.07.2018, Doamna Secretar a transmis

proiectul la Direcția Juridică pentru raportul de specialitate, am trimis ulterior eu și completarea crezând că poate sunt și alte modificări. în data de 13.07.2018 ați făcut această revenire; până în prezent nu există raport de specialitate al Direcției Juridice. După cum știți proiectul nu putea fi introdus pe ordinea de zi pentru că nu au trecut nici cele 30 de zile în care să putem considera tacit acest aviz favorabil, fapt pentru care nu-1 regăsiți pe ordinea de zi. De asemenea, eu recunosc că m-am pregătit cu un draft de proiect pe care să vi-1 aduc la cunoștință, eventual să-l semnați în cazul în care mă puneați în fața faptului împlinit și doreați ca acest proiect să ajungă pe ordinea de zi la începutul ședinței. Eu vă asigur că el va fi analizat, se va ține cont de punctul de vedere al Prefectului Municipiului București și va ajunge și la comisia Juridică și la viitoarea ședință va fi propus spre aprobarea Cosiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Din păcate, spuneți, îmi cer scuze, lucruri nereale, de fiecare dată când vă dau proiectul.....vi-1 trimit atfel încât să vă luați

textul cu copy paste, nu trimit PDF cum trimiteți dumneavoastră poze, vă trimit așa cum am trimis întodeauna să vă luați textul cu copy paste, este o diferență între tipul documentului pe care vi-1 pun eu la dispoziție....

Doamna Duinea Corina Iosefma delegat Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Fără să fac polemică, este cuvântul meu împotriva cuvântului dumneavoastră, eu nu am putut să-1 printez, cerându-mi o parolă de acces și pentru prinț și pentru copiat, dacă domnii consilieri pot printa eu le pun la dispoziție o imprimantă......dacă tot am

dicutat subiectul acesta eu vă spun cu ce m-am confruntat eu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu îmi dau seama când cineva vrea să facă treabă sau cineva care inventează motive și știți că avem exemple și din trecut, v-am dat,nu m-ați sunat, nu mi-ați cerut nimic problema este.....și ca să revenim doamna

Duinea ideea era că la aceeași adresă depusă de secretar, un proiect apare pe ordinea de zi și sunt modificări pe care nu le înțeleg, iar proiectul nostru nu apare pe ordinea de zi. L-am depus în termen legal nu ne-a anunțat nimeni nimic am pus la dispoziția inclusiv colegilor un document cu Track change și văd că nu apare documentul și inventăm motive de ce nu apare Regulamantul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2. Mulți colegi își formează eronat impresia că proiectul nu este în vigoare. Am și menționat la început și v-am mulțumit pentru că am început să primim proiectele depuse mult mai devreme datorită acestui regulament, și acum ni se spune.... eu vă informez că grupul U.S.R. se va abține Ia acest proiect.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt niște lucruri care se întâmplă pe acest Regulamant de Organizare și Funcționare al Executivului și aș vrea să-I supunem atenției Consiliului Local Sector 2 și mă voi lega din nou de Seviciul Management Situații de Urgență. în trecut Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului l-am aprobat cu anumite amendamente, dacă nu mă înșel multe dintre ele suspuse la vot chiar de subsemnatul. Se pare ca printr-o minune s-a întors vechiul Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului și din nou Consiliul Local Sector 2 este privat de anumite informații din actualul Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului, și anume am să vă dau un simplu exemplu în care noi consilierii suntem scoși, și o să vă citez cum este Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului și cum era anterior votat de către noi: exemplu la pct.g). privind atribuțiile acestui Serviciu „prezintă semestrial conducerii Primăriei sectorului 2 stadiul funcționalității adăposturilor publice de protecție civilă existente pe teritoriului sectorului 2 pentru adăpostirea populației în situații de urgență și propune măsuri pentru funcționarea acestora conform prevederilor legale în vigoare”. Noi aprobasem în vechiul Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului și „în fața Consiliului Local Sector 2” și exemplele continuă, nu are rost să le dau pe toate și din acest punct de vedere noi P.N.L.-ul nu vom vota acest proiect, pentru că mai sunt și alte surprize strecurate cu mare grijă de către Executiv, votate de noi într-o formă și regăsite în altă formă anterioară de acum 1 an, 1 an și ceva.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și mai este o problemă, la acea dată când s-a publicat proiectul în Monitorul Oficial, s-a publicat fără amendamentele care au fost aprobate și s-a spus că a fost eroare materială, dar amendamentele nu au fost publicate în mod voit. Sper că la ședința următoare să fie ambele Regulamante de Organizare și Funcționare al Executivului și sper doamna Duinea ca la comisia juridică să vină cineva și să prezinte modificările de la Regulamantul de Organizare și Funcționare al Executivului, pentru că acum doamna Niță este în concediu, la juridic conducerea este în concediu, dumneavoastră ați spus că nu puteți veni și sper că pe data de 03 august cele două Regulamente de Organizare și Funcționare al Executivului să fie pe ordinea de zi și mai ales cineva să prezinte modificările la care a făcut referire colegul meu!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Doresc să fac o rectificare Doamna Duinea Corina nu a putut să participe (la ședințele comisiei) în calitate de secretar și pentru că nu erau proiecte pe ordinea de zi conform atribuțiilor pe care le are.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Puțin divagând surprizele din acest Regulamant de Organizare și Funcționare al Executivului noi atunci doream un oarecare control, unde se duc banii și resursele Primăriei, noi fiind scoși din acest mecanism de control! Bineînțeles că mă duce gândul, la o campanie, ca o declarație politică pe care am spus-o și o să o spun mereu, o campanie mascată care se face către ADER și Divizia Civică Voluntară prin prisma faptului că toate deciziile erau în mâna Executivului, iar noi Consiliul Local prin actualul Regulament de Organizare și Funcționare al Executivului suntem exonerați și nu vom ști niciodată ce se întâmplă și nici ce se duce spre anumite „asociații de interes public “ ?!!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Scuzați-mă eu nu am auzit până acuma ca printr-un Regulament de Organizare și Funcționare al Executivului să se sifoneze bani!!!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Iliescu,!- ați citit....? Dacă vreți vă citesc atribuțiile....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am vorbit mai devreme la Comisia de Transparență despre acest Regulament de Organizare și Funcționare al Executivului, despre acest proiect de hotărâre care a fost acum un an de zile cu acea eroare materială, și am înțeles că au fost introduse niște amendamente care nu trebuiau introduse și am mai înțeles că de data aceasta sunt introduse aceleași amendamente, corect? Atunci să refacem R.O.F.-ul și sunt de acord cu propunerea doamnei consilier local Bugner Georgeta Alexandra ca noul R.O.F. al Consiliului Local să fie aprobat în prima ședință și fără nici-o obiecție.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doresc să precizez conform solicitărilor pe grupul consilierilor legat de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2 cel pe care domnul consilier local Alexandru Adrian a făcut demersurile și modificările și urmare a adresei Prefecturii....nu stimate domnule Alexandru Adrian, la art. 27 ați lăsat la fel și să nu mai dăm public toată comunicarea, ați spus că nu trimiteți PDF-uri, ultimul draft cu Trak changes este PDF, nu se poate printa.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule viceprimar, dacă tot suntem la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Executivului, mă interesează un aspect, am vorbit de ajutoare și se tot insistă în R.O.F.-ul acesta ca Foișorul de Foc să stea în Str. Pantelimon, unde noi am luat o decizie. Mă interesează, acest ONG de interes național a participat cu ceva la acei oameni cărora le-au ars casele? Pentru că sunt articole, că sunt copii de școală care sunt trimiși să facă campanie mai nou pentru partidul ADER a domnului Onțanu, care este rolul Executivului?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Reiau puțin ce a spus domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, o să-I răspund și domnului feroiu , o să vă răspund și dvs. Acum un an când s-au votat amendamentele pentru Regulamentul de Organizare și Funcționare al Executivului, la următorul Consiliu Local Sector 2, am văzut lucruri în plus și mi s-a spus că dintr-o greșeală, acele lucruri avantajau Serviciul Management Situații de Urgență - care a fost înființat fără rost în opinia mea în această Primărie- noi am vrut să raporteze o data la trei luni de zile Consiliului Local Sector 2 și să aibă o activitate transparentă pe care o putem monitoriza și cuantifica, atunci au fost scoase, iar astăzi vedem amendamentele exact cum ni se spunea ca erau introduse din greșeală, ca eroare materială și mi se pare o situație ridicolă încercarea de a masca activitatea acestui Serviciu care vă spun nu face nimic, toți angajații sunt membri ai Diviziei Civice Voluntare, care nu fac nimic, a fost acel incendiu nici nu s-au dus acolo, dar au pus pe Facebook că s-au dus într-o comună să ajute lumea după inundații, într-o comună unde domnul Onțanu are nu știu ce activități, dar în Sectorul 2 nu au făcut nimic!!! în fiecare zi și se poate verifica, cel puțin jumătate dintre ei își fac hârtii că au treabă la Pantelimon nr. 301 și de fapt merg acolo și scriu progamul ADER sau eu știu ce fac?... Mai spun că se duc pe la blocuri ca să ne ajutze ăn cazul unui atac aerian, să identifice adăposturilor ALA, dar acestea sunt private, sunt ale Asociațiilor de proprietari. Acești angajați sunt strict politic, în opinia mea, nu fac nimic pentru Primărie, când a fost cazul să facă ceva nu i-am văzut. I-am rugat chiar să inițieze acele proiecte pentru cele două familii care nu se încadrau la banii de la D.G.A.S.P.C. Sector 2, nu au făcut nimic, a trebuit să le inițiez eu. Pentru aceste lucruri noi grupul PNL-PER nu vom vota astăzi Regulamentul de Organizare și Funcționare al Executivului și așeptăm să ni se spună clar cu ce se ocupă (Serviciul Management Situații de Urgență) și să facă ceva pentru Sectorul 2 pentru că da, ați spus că nu se pot sifona bani prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Executivului, acest serviciu ne costă 100.000 lei pe lună deci, într-un an de zile 1.200.000 lei, plătiși pe niște salarii pentru niște oameni care nu facdecât propaganda ADER, este o sifonare consistentă.

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Management Situații de Urgență: Constat că la această ședință publică se aduc informații neclare și neconcludente cu realitatea, în acest sens am propus la solicitarea Direcției Management Resurse Umane propunerile pentru acest Regulament de Organizare și Funcționare al Executivului, în ideea în care am respectat prevederile legale care reglementează acest domeniu. Aud cu surprindere că personalul din acest serviciu face parte dintr-un partid, acel ADER, nu că nu ar avea voie să facă parte, dar sunt informații inexacte și ne rezervăm dreptul de a proceda spre cele legale. De asemenea, aud că acest serviciu nu face mai nimic potrivit atribuțile pe care le are...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mai nimic, chiar nimic!

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Aceasta este părerea dumneavostră domnule Viceprimar noi am înaintat de fiecare data...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci de ce ați propus în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Executivului să nu mai dați raportul o dată la trei luni către Consiliul Local Sector 2?

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Am respectat prevederile legale, ce reglementează Managementul Situații de Urgență, vă stau la dispoziție cu toate prevederile....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A trecut un an și nu ați dat niciun raport...

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Am dat un raport și aștept un răspuns în acest sens, un exemplu, situația inventarierii adăposturilor de protecție civilă și nu am primit răspuns.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ce folosește această inventariere?

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Este reglementat prin legislația în vigoare, noi nu facem, cum ziceți dvs. Că ne plimbăm în fiecare zi la ceste adăposturi, noi ne facem datoria!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am zis că vă plimbați la Pantelimon nr.301,.

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Nu este adevărat, nu suntem nici membri ai Diviziei Civice, nu suntem membri ADER

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce faceți acolo în fiecare zi?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doresc un drept la cuvânt, domnule director și foaia asta pe care o am în față: de la 08-16 vă duceți la pregătire Sfântul Pantelimon nr. 301, ce este cu ea?

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Spuneți în ce dată?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Privind persoanele care au activitate în teren în data de 19.06.2018, șef serviciu MSU și cred că este semnătura dumneavoastră, haideți să nu mai mințim oamenii!

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Nu mințim, noi ne bazăm pe documente și pe activitate!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă bazați pe niște documente și activități care nu există!

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Este o activitate transparentă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Este o activitate transparentă care înseamnă ce? Pentru beneficiu societății? Pentru un cetățean al Sectorului 2 care plătește taxe și impozite și care vă plătește salariul?

Domnul Stavarache Măricel, Șef Seviciu Manegement Situații de Urgență: Prin activitatea pe care o desfășurăm: pregătire, instruire, citiți planul de activitate!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Planul de activitate trebuia să-1 prezentați în Consiliul Local Sector 2 și nu ați facut-o...Vreau să văd plus valoarea și care este produsul finit pentru cetățean, mergem să-I întrebăm, unde ați fost domnilor când au luat foc casele?

Doamnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Deci votăm proiectul 15.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU- 18, ABȚ- 0, NU VOTEAZA-2

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget- finanțe: - Aviz favorabil.

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018,

Doamnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Aici avem un amendament al domnului consilier local Alexandru Adrian - suplimentarea bugetului la cap.65-02- învățământ cu suma de 6 mii lei . ...Votăm mai întâi amendamentul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Executivul susține acest amendament.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Se supune la vot Amendamentul nr. 3422/20.07.2018, formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, la punctul 18, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ -1, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să mulțumesc domnului Gârbu director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2 și doamnei director Popa pentru că au pus astăzi documentele necesare, proiectul astăzi trebuia să fie încărcat on-line, le mulțumesc pentru operativitate

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Pe comisia de buget-finanțe s-a observat un lucru, și a fost o recomandare a comisiei și o neînțelegere a noastră și aș dori o mica explicație despre o factură de 300.000 lei la Poliția Locală Sector 2, la curent. Din câte am înțeles nu era vina dumnealor, dar aș dori să ne clarifice problema, să ne explice despre ce este vorba, pentru că ce ne-au spus în Nota de fundamentare era vorba despre un contract ce nu mai era în vigoare sau așa ceva!

Domnul Dobrilă Aurel, Director General Poliția Locală Sector 2: Suma în cauză este de 165.945 lei și este din adresa ENEL- ului, contractual încheiat în data de 15.07.2015, dumnealor au uitat să factureze...ultima frază „ne cerem scuze pentru emiterea cu întârziere a facturii și vă mulțumi pentru înțelegere”, ne-au și propus o eșalonare, am facut-o până la sfârșitul anului, suma am solicitat-o de la dvs., nu vom plăti nici-un fel de penalitate, dânșii și-au recunoscut vina și greșeala

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director, dacă tot am obținut rectificări bugetare în fiecare lună, ne promiteți că veți veni în fiecare lună, la comisia de buget trimiteți pe cineva când se face rectificare bugetară, ne promite-ți, acuma nu ați fost!?

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Alexandru este vina mea nu a domnului director, mi-o asum eu !

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22 , NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situația nr. 2)

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situația nr. 2), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 3, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Mici ea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2)

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să remarc dacă tot sunt colegii noștri ironici, diferența dintre aceste proiecte, pentru ajutor pentru culte și proiectele anterioare nr. 10-14 pe fonduri nerambursabile. Ideea este că noi nu suntem împotriva ajutorului pentru culte, noi vrem să arătăm că nu este aceeași situație în care se tratează proiectele, la proiectele nr.10-14 au fost comisii care au evaluat proiectele, pe când aici se dau banii în urma unor.....noi nu vedem nimic!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: în toate postările dumneavoastră asta demonstrați că sunteți împotriva bisericilor!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să semnalez diferența, între proiectele unde se dau ajutoare pentru biserici în urma unei simple cereri, vrem să vedem devize de cheltuieli, vrem să ne pună la dipoziție aceste lucruri...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și la aceste proiecte avem devize de cheltuieli.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie să fie în proiect.

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 2)

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 2), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 5, ABȚ~ 0, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr, 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Frunzei nr. 49, Sector 2, București

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget- finanțe: - Aviz favorabil

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Aviz negativ!

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Frunzei nr. 49, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Boblea Ion

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului București,

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Toate cele 11 PUD-uri au aviz favorabil din partea Comisiei de Urbanism.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - aviz favorabil, pentru toate.

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU

 • - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ - 4

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU

 • - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 3

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela

Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 25 a fost retras de pe ordinea de zi

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU

 • - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ - 4

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU

 • - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-6

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Doresc să fac niște observații pentru următoarele PUD-uri, de pa pct.28 la pct.31 inclusiv este vorba de niște grădinițe. Doresc să semnalez faptul că: Conform Hotărârii de Guvern nr. 525 unde se spune că pentru unitățile de învățământ procentul de ocupare a terenului, este obligatoriu nu mai mare de 25%, iar noi aici aprobăm niște PUD-uri care au procent de ocupare mult mai mare, până la 60%. A existat un răspuns scris al doamnei Arhitect Șef, aș dori ca și doamna secretar să-și asume legalitatea aceastor proiecte, în măsura în care poate comenta.

Doamna Duinea Corina Iosefma, delegat Secretar al Sectorului 2: Pe indicatori urbanistici? Eu vă rog să țineți cont de specialistul acestei comisii respectiv doamna Arhitectul Șef, atâta timp cât aveți o corespondență strict tehnică, haideți să mergem pe argumentele stabilite.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Este tehnică dar este vorba și de legislație, practic sunt două aspecte legislative care merg în paralel!

Doamna Duinea Corina Iosefma, delegat Secretar al Sectorului 2: Eu am înțeles.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deocamdată este în faza de PUD cred că la autorizația de construire ar putea fi cazul...nu știu ce opinie are domnișoara Bratu?

Doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect șef: Puteți citi și răspunsul meu ca să se consemneze oficial în procesul verbal,....dacă nu vi-I spun eu, v-am explicat că există suplimentar față de ce ați spus dumneavoastră două normative, Normativul de proiectare 011 și 022 pentru creșe și pentru grădinițe. Acestea explică modul în care se conformează la nivel de autorizație de construire, o creșă și o grădiniță în funcție de destinația abordată. Am explicat că la faza PUD se dă un maxim de edificabil în conformitate cu regulamentul din care face parte, în sensul dacă POT maxim acceptat conform U.T.R este de 60% sau 45% se merge pe un maxim de edificabil ca apoi proiectantul de arhitectură va micșora în funcție de modul în care își conformează arhitectura și normele de proiectare aflate în vigoare la POT-ul menționat de dumneavoastră de 25%, 15%, 10% în cazul acesta vă readuc aminte că există și o Hotărâre de Consiliu General al Municipiului București nr. 341 din 2018 aprobată de Primăria Capitalei pentru cele care sunt finanțate din fonduri publice, există o derogare inclusiv de la suprafața aceea de 3000 mp, fapt pentru care s-a făcut inclusive o ridicare topografică în care suplimentar totuși s-au delimitat acele suprafețe de 3000 mp ,ca să nu fie absolut nici-o problemă.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Stimați colegi aș dori să atrag atenția dincolo de legalitatea pe care a evidențiat-o doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect Șef și observația domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, aș vrea să vă atrag atenția că observația colegului nostru vine asupra unor grădinițe.... este absolut anormal încă odată să ne opunem pentru mici proiecte care în sfârșit se fac pentru cetățeni!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Este anormală o lege care reglementează unitățile de învățământ... acei copii nu au unde să se joace, despre ce vorbim?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Să nu îi mai lăsăm să se joace în praf pe Colentina și să se joace în grădinițe, în mediu organizat cu cadre didactice lângă ei!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: O grădiniță făcută conform legii cu spații de joacă, nu să stea într-o închisoare.

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU

 • - O, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU

 • - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU

 • - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU

 • - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Costache Jean

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Scolii Gimnaziale nr. 7r,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget- finanțe: - Aviz favorabil

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Scolii Gimnaziale nr. 71 ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Socială - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget- finanțe: - Aviz favorabil.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Viceprimar dar pe ceilalți nu putem să-i ajutăm?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am propus proiectele dar nu au intrat pe ordinea de zi, la patru le-am dat prin dispoziție de Primar acesta este al cincilea și mai sunt doi, sper să votăm data viitoare.

Se supune la vot punctul 36, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-8

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Oprea Dumitru, Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr.37, proiectul de hotărâre privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - Aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Grupul U.S.R. va vota acest proiect, și ca să eliminăm anumite răutăți și mulțumesc colegilor de la P.N.L., este vorba de un proiect din 2016 pe care l-am depus, după un model de la Sectorul 1. Atunci Nota de fundamentare de la D.G.A.P.I. a fost negativă, acum am observat că Nota de fundamentare este pozitivă și îi muțumesc domnului Director. Având în vedere că proiectele după ce se aprobă sunt foarte greu de pus în practică, fac un apel la domnul Director să se implice în adoptarea Regulamentului astfel încât conducerile școlilor să înțeleagă despre ce proiect este vorba, deci nu se v-a intra în curtea școlii cu lada de bere, ca să joace fotbal, accesul se va face pe baza unui regulament care va fi aprobat de Consiliu de administrație al școlii, toată activitatea va fi pentru copii, mai trebuie spus că prin acest proiect se stabilește și cadrul legal prin care școala poate să primească niște bani, când organizează diferite competiții sportive pentru a premia cu diplome....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă mulțumesc pentru vot și sper ca toți consilierii să voteze, pentru că ne-am jucat în curtea școlii cu toții când eram mici și cred că și copiii de astăzi au acest drept!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Și consilierii PSD vor vota favorabil acest proiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc tuturor partidelor pentru vot, în numele copiilor din Sectorul 2!

Se supune la vot punctul 37, proiectul de hotărâre privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-- 0, ABȚ 0, NU VOTEAZA - 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, bdul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență - Aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget- Finanțe- Aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Ecologie - Aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să dovedim că nu avem nimic împotrivă propunerilor domnului Viceprimarul, vom vota și acest proiect cu toată dragostea.

Domnul consilier local Costache Jean: Trebuia să votați proiectul data trecută, nu acum, acum sunt propuneri pentru comisie, nu este un proiect de vânzare- cumpărare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propunerea mea inițială a fost, supunerea la vot a negocierii pe care a făcut-o fosta Comisie de negociere, am discutat cu doamna Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București care a propus să fie mai clare actele, pentru că au fost interpretări în opinia mea, rău intenționate, care au avut rolul de a bloca achiziția terenului. Dânsa ne-a propus să facem o nouă comisie de negociere, am fost de accord și am propus în această formă proiectul. Acum trebuie aleși doi consilieri care să facă parte din Comisie. Eu vă spun în calitate de lider P.N.L.-P.E.R. că noi nu vom mai propune pe nimeni în această comisie pentru că au fost interpretări rău voitoare, în afara legii, neprofesioniste și atunci îi lăsăm pe cei care ne-au dat lecții, pe domnul Boblea, domnul Mihăilă, Doamna Lenuța Popescu , domnul Beldeanu să facă parte din această comisie și să ne arate cum se face mai bine negocierea cu terenul.

Domnul consilier local Costache Jean: Am o primă propunere, pe domnul Boblea Ion, pentru că este specializat în achiziții. Știu unde lucrează, este un om care poate să ducă o negociere foarte bine, este un om care poate să ne reprezinte bine acolo.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Boblea acceptați sau nu, data trecută ne spuneați cum e legal , cum nu e legal și acum nu mai știți...haideți intrați în comisie.

Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință: Eu vă susțin domnul Boblea.

Domnul consilier local Costache Jean: Și mai am o propunere, domnul Adrian Alexandru

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: eu îl propun pe domnul Mihăilă căci și dânsul știa cum se face!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu nu am competențe pe așa ceva, eu susțin ce zice domnul viceprimar, să intre în comisie cei care au contestat data trecută detaliile tehnice

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Mai avem un specialist, domnul Chiricuță Ion care este foarte priceput, vă rog să țineți cont.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am rugăminte să vă propuneți colegii dvs. care au criticat acest proiect

Domnul consilier local Costache Jean: domnule președinte mai avem un specialist în achiziții publice este domnul Cătălin Mihăilă.

Domnul consilier local Feroiu Silviu: Eu o propun pe doamna Lenuța Popescu, este perfecta pentru această negociere.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnilor de la USR v-ați abținut data trecută de la proiectul cu Serele.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu îl susțin pe domnul Mihăilă pentru că data trecută a fost singurul care a avut auditul la dispoziție, a și prezentat date din acel audit, cunoște cel mai bine speța și având în vedere că este pe domeniul dânsului susțin propunerea ca dânsul să facă parte din comisie...Oricum văd că este interesant, mai devreme PSD-ul a dat un bobârnac USR-ului și a susținut PNL-ul, deci un proiect îl susține că-1 propune PNL-ul, acuma vreau să văd că folosește aceeași strategie, să nu se mai opună.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Dacă îmi permiteți aș vrea să vă dau o sugestie: să întrebați persoanele care au fost nominalizate dacă acceptă sau nu.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Cred că nu are rost să fie întrebate atâta timp cât data trecută s-au exprimat foarte vehement e clar că dânșii o făceau bine ca negociere, chiar avem nevoie de suportul lor acum.

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Practica ședințelor trecute în situația când am avut comisii, a fost o negociere a dvs.în prealabil și atunci propunerea a fost agreată și votată sau nu, dar a fost o discuție Pentru egalitate de tratament, ori îi întrebați dacă sunt de acord să participe sau dacă nu, nu-i mai întrebați, i-ați propus și îi votați și vedem ce iese. Doresc să țineți cont și de inițiator, domnul viceprimar, dânsul a inițiat proiectul și atunci poate ținem cont și de propunerile dumnealui.

Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință: Avem un nr de 5 persoane: Boblea, Adrian Alexandru, Chiricuță, Mihăilă și Lenuța Popescu, cine vrea să rămână?

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Eu refuz.

Domnul Consilier local Mihăilă Cătălin: Și eu refuz, nu-mi permite timpul.

Domnul consilier local Boblea Ion: Eu vreau.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, domnul Boblea și-a afirmat disponibilitatea Domnul consilier local Feroiu Silviu: Haideți să supunem la vot toate propunerile cine este investit cu votul de încredere indifferent dacă-și dorește sau nu.Dacă un consilier nu -și dorește....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Feroiu, nu poți să-mi impui ceva cu care eu nu sunt de accord, nu poți să supui la vot dacă eu nu am disponibilitatea

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ceilalți au refuzat, deci au rămas doi colegi: Boblea Ion și Popescu Lenuța, votăm pe rând unul câte unul.

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Practica ședințelor a fost să se voteze propunerea, după care se votează proiectul în integralitate.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aș vrea s-o întrebăm pe doamna Duinea dacă cumva fiind reprezentanți ai Consiliului Local pot refuza această delegare?

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Domnule Zaharia ați reglementat în Regulament dumneavoastră altceva?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu.

Doamna Duinea Corina Iosefina, delegat Secretar al Sectorului 2: Atunci pot refuza!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dânșii pot refuza, dar este păcat că data trecută ne explicau cum se face...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acum o să fim 2 PSD-iști.

Se supune la vot nominalizarea doamnei consilier local Popescu Lenuța în Comisia de negociere constituită în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, bdul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ-4, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru. Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian

Se supune la vot nominalizarea domnului consilier local Boblea Ion în Comisia de negociere constituită în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, bdul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU- 1, ABȚ-1, NU VOTEAZA-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: Miclea Niculina

ABȚINERE: Boblea Ion

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian

Domnul consilier local Costache Jean: domnul Boblea are 21 de voturi pentru și 1 împotrivă, deci v-a fi președintele comisiei, da.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Lasă dragă că ne descurcăm nu te mai băga tu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Oricum cine va vota împotrivă va arăta că dorește în continuare închirierea.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Fac precizarea că evaluarea prețului terenului este greșit făcută, considerând un regim urbanistic greșit, evaluatorul consideră undeva la 60% construibil, ceea ce este total ireal și de aceea prețul din evaluare nu reflect prețul real al pieței ....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu se construiește nimic acolo domnule Chiricuță, haideți să nu mai dezinformăm.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Deci vorbim de evaluarea prețului altfel evaluzi un teren construibil și altfel un teren spațiu verde, unde nu pot decât să cultiv

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: ne puteați reprezenta acolo domnule Chiricuță dacă acuma aveți prea multe de spus, puteați să ne reprezentați și să ne învățați acolo.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Grupul USR cere comisiei formate să ceară o nouă evaluare a prețului.

Se supune la vot punctul 38, proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, bdul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Pușcașu Marian declară ședința închisă, la orele 17.15 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

70