Proces verbal din 20.02.2018

proces verbal sedinta cls2 20.02.2018.pdf


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.02.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Domnul consilier local Metehău Andrei George - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela și doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra, conform cererii nr.369/20.02.2018, respectiv nr.465/20.02.2018 înregistrate la cabinet secretar.

Domnul Alexandu Adrian a fost prezent și a votat începând cu punctul 2 de pe Ordinea de zi, amendamentul formulat de domnul viceprimar.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocatorul înregistrat sub nr. 390/20.02.2018, adresa nr.17839/16.02.2018 -Obiecțiuni la proiectul de hotărâre privind aprobarea ROF-ului consiliului Local Sector 2, formulate de Secretarul Sectorului 2 și Amendamentele nr.466/20.02.2018; nr.467/20.02.2018; nr.468/20.02.2018, respectiv nr.472/20.02.2018 au fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 06.02.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea,, Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local

Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 2 nr. 16/2017

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 223/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 3/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 2 al Municipiului București la “Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy);

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată și completată prin HCL nr. 161/03.10.2016;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 în vederea înființării unei societăți comerciale;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 75, Sector 2, București;

- ---i ir iti    l

VIZAT ' spre neschimbare, SECRETAR,_

14.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Atleților nr. 10, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Baicului nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 40, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr. 29A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 465-467, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 61, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.    -    _

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr. 43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Inițiator: ALEXANDRU ADRIAN - grup consilieri locali USR

COMPLETARE

la ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 20.02.2018

Se introduc punctul 27 și punctul 28 pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.02.2018:

27. Proiect de hotărâre privind înființarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

î

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

J

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Bună ziua, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă vorbesc în calitate de președinte al grupului de consilieri P.N.L.-P.E.R. Am văzut că doamna Secretar a omis sau a uitat să vă spună, domnul consilier Neculai Dan a fost exclus din Partidul Ecologist Român și în acest sens a fost notificată

Primăria Sectorului 2, Consiliul Local și Prefectura Municipiului București. O să vă înmânez căte o copie de pe această hârtie. E bine să fiți informați, era bine să fiți informați de către secretariatul consiliului, dar fac eu acest oficiu! Mulțumesc mult!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți; în evidență la cabinet secretar au fost depuse astfel de acte, inclusiv acte din partea domnului Neculai Dan, ce atestă atacul în contencios administrativ, depunând și certificat de grefa în acest sens, însă am apreciat că nu sunt relevante la momentul de față aceste informații, câtă vreme ele nu s-au constituit și nu au convers către un Ordin al Prefectului care să fie emis și în aplicarea căruia Consiliul Local are atribuția de a dispune încetarea mandatului. Vă mulțumesc! Dacă doriți acest lucru, v-i le voi comunica integral mâine, deși repet, nu se poate lua nici-o măsură!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Domnul Președinte, îmi cer scuze, putem face o interpelare la finalul ședinței?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Sigur că da!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Mulțumim frumos!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: înainte de a aproba Ordinea de zi de astăzi, am să vă informez că se introduc punctul 27 și punctul 28 pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.02.2018.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apropo de Ordinea de zi, voiam doar să vă informez că de aproximativ două luni am depus din partea A.D.P. Sector 2, un proiect privind abilitarea A.D.P.-ului pentru plata chiriei terenului (n.r. terenul,, Sere Pantelimon”), care nu a fost cumpărat, nu s-a decis cumpărarea lui, totuși terenul a fost folosit și proprietarii ne-au notificat de mai multe ori, fiind în pragul unui conflict în instanță. Noi ne-am făcut datoria, de două luni de zile am solicitat să intre pe Ordinea de zi acest proiect, nu a intrat, înțeleg că sunt tot felul de probleme juridice. Eu cred că puteam să-l discutăm! Doar v-am anunțat să știți că proiectul este depus de foarte mult timp și când se va considera necesar să-l discutăm, îl

vom discuta..... și cine îl întârzie să-și asume și eventualele probleme pe care le vom

avea!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: O singură întrebare am la dumneavoastră: dar cine a întârziat zece luni de zile până să-l depuneți, sau douăsprezece luni de zile, poate să plătească?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă referiți la fostul nostru consilier Neculai Dan și la colegul nostru Cristinel Iliescu? Dânșii au fost în Comisia care au tergiversat zece luni de zile! Poate ați uitat!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Rămâneți pe subiect și vorbiți de chirie, vă rog frumos! Vorbeam de plata chiriei care nu s-a efectuat un an întreg. De ce nu s-a plătit chiria un an întreg?

r VIZAT

is»re neschimbate,

r^ceCRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că nu aveam contract!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Cum nu aveam contract? Și cum funcționam acolo dacă nu aveam contract de închiriere? Sunteți răspunzător de chestia asta! Aveți A.D.P.ul în subordine, trebuie să ne răspundeți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Funcționam în baza Hotărârii Consiliului, în vederea cumpărării acelui teren!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Adică cum? Noi am făcut o promisiune de cumpărare, sau cum?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, am fost de acord cu cumpărarea, urmând a fi negociat prețul! Ați votat și dumneavoastră atunci când s-a votat Comisia pentru negociere, iar discuția cu proprietarii a fost ca: în cadrul prețului să fie și chiria pentru 2017. La momentul acela credeam cu toții că suntem într-o situație normală și vor fi numai câteva luni. Nu știam că o Comisie de negociere va dura zece luni!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Iliescu, vă rog.... și după aceea discuțiile acestea vă rog să le avem la finalul ședinței!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aș vrea să-i spun domnului Viceprimar că nu a durat chiar zece luni, iar opinia noastră, a celor doi consilieri care am făcut parte, prin votul dumneavoastră din această Comisie, noi am hotărât, plus cei de la Investiții de la primărie, că terenul avea un preț foarte mare! Și nu am fost de acord! Ăsta a fost punctul nostru de vedere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul depus acum două luni este pentru plata chiriei! Dacă nu vreți să cumpărăm, înțeleg că vreți să plătim chirie!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Sunt de acord să plătim chirie pentru anul 2017!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votăm suplimentarea Ordinii de zi cu cele două puncte!

Se supune la vot Completarea la Ordinea de zi nr. 473/20.02.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu

7    i VIZAT    '

spre neschimbare, ’    SECRETAR,

Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc! Dat fiind că a fost votată suplimentarea ordinii de zi, vă rog acum să votați ordinea de zi cu cele douăzeci și opt de puncte:

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 390/14.02.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 1 Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 06.02.2018;

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 06.02.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -1, ABȚ -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina,

Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Aici avem trei amendamente.

vîzSF"

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum țineți minte, am votat cu toți acum un an și jumătate un proiect, pe care toți l-am considerat bun, pentru a reduce cheltuielile primăriei. Putem începe pe capitole care sunt ușor de acumulat, cum ar fi utilități, consumabile sau tehnică de calcul, putem începe achiziții centralizate. Nu e normal să facem fiecare câte un contract de curent sau să cumpărăm fiecare câte un top de hârtie, când putem cumpăra la nivelul primăriei o cantitate mai mare la un preț, evident, mai mic. Cu toate că am trecut acest proiect, l-am votat, el nu a fost până acum, aplicat deloc la nivelul primăriei! Așa că introducând acest amendament în preambulul bugetului pe anul 2018, modul de achiziție va fi obligatoriu!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Dacă-mi permiteți, domnul președinte, l-aș întreba pe domnul Popescu la ce capitol bugetar se încadrează propunerea dumneavoastră de azi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am spus mai devreme, la preambul. Fiind în preambul, devine parte integrantă a bugetului!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, este important să știm cum se va redacta această hotărâre. Se va introduce în preambulul proiectului de hotărâre și nu intră în corpul de dispozitiv al acestei hotărâri, unde spune: „ se hotărăște”., ceva, sau ați intenționat să completați un articol?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate ne ajutați să se și aplice!!!....pentru că am făcut un proiect, s-a votat și nu s-a aplicat până acum. Poate ne ajutați să se și aplice, să punem și în preambul și dacă mai prezintă o chichiță care să nu se aplice, spuneți-ne!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu! Am doar o mențiune privind rectificarea textului, în sensul că se vor face în comun, în conformitate cu Hotărârea 44. Da, se poate, pentru că centralizat, așa cum vă aduceți aminte din rapoarte, se referă la altă procedură pentru care nu au fost încă emise norme de către Guvernul României. Dacă vă însușiți această modificare, se vor face în comun în conformitate cu prevederile Hotărârii 44. E vorba pur și simplu de tehnică!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 466/20.02.2018 la punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 0, ABȚ- 6.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin


-pFTAR»


Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

Se supune la vot Amendamentul nr. 468/20.02.2018formulat de domnul consilier Alexandru Adrian, la punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 3, NU-10, ABȚ -11.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin,

Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Să votăm amendamentul domnului Viceprimar, a venit și domnul Alexandru. Sunt 25 de consilieri!

Se supune la vot Amendamentul nr. 472/20.02.2018 formulat de domnul Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București la punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mai vrea cineva să ia cuvântul înainte de a supune la vot bugetul? Vă rog domnul Viceprimar!

VIZAT (spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să fac câteva considerațiuni pe marginea acestui proiect de buget și să vă spun câteva lucruri care sunt neplăcute, cel puțin, pentru mine.Mă refer la modul in care se pot reduce prețurile la achiziții, dar așa cum am discutat și pe parcursul anului trecut, am văzut din nou la D.G.A.S.P.C. achiziții făcute în derâdere, sau nu știu, la niște prețuri mult mai mari decât poți să gasesti pe primul site pe care te uiți. Anul trecut se cumpărau 1 milion de copii Xerox, cu 30 bani/ copia, dar dacă mergi la A.S.E. în față, e 10 bani/ copia. Anul acesta s-a redus prețul puțin, e 25 bani/ copia, la .A.S.E. s-au făcut 9 bani/ copia. Deci e în continuare o diferență. Cert e că D.G.A.S.P.C.-ul cumpără căte un milion de copii o dată!

Cartofii, sunt 3,20 lei/kg în continuare la D.G.A.S.P.C., cu toate că la Piața Obor dacă te duci, cred că sunt sub un leu/ kg. Peste drum e un super magazin, nu-i spun numele, unde cred că e un preț și mai mic! Cred că nu este normal să tratăm o cheltuire ineficientă, în acest mod! Cred că toți trebuie să fim supărați!.... dar dacă dumneavoastră sunteți bucuroși, foarte bine!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Foarte bucuroși am fi dacă ați reduce numărul de posturi de pază din sector!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule Viceprimar, nu avem nevoie de un monolog! Știm, am citit bugetul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să continui și nu mă mai întrerupeți. Tot la D.G.A.S.P.C. s-au întâmplat lucruri de o gravitate extraordinară! La Centrul Pantelimon a fost un Raport de Audit, s-au găsit lucruri groaznice, s-au falsificat borderouri, au fost chemați oameni de acasă, oameni care nu mai lucrau, ca să falsifice prezențe pe ultimii ani! Nu s-a luat nici-o măsură! Domnule director Cirică, vă felicit pentru noua poziție, dar vă rog să luați măsuri drastice! Nu este normal să se falsifice borderuori, prezență, pe baza cărora s-au plătit sume exorbitante pentru diverse proceduri, de care nu știu dacă era neapărat nevoie! Pe de altă parte, cred că suntem cu toții de acord că Centrul Pantelimon trebuie deschis! Trebuie făcute cursuri pentru copii, lucruri oneste, nu zumba de mii de euro, sau plăți pe borderouri falsificate! Vă rog foarte mult domnule Cirică ca în primul Consiliu să veniți cu un raport prin care să ne spuneți ce măsuri ați luat în urma acelui Raport de Audit, în urma verificării prețurilor la care se fac achizițiile la D.G.A.S.P.C. și am dat exemplele cu mâncarea. Am văzut și astăzi acuarele, nu știu, totul este dublu cel puțin, față de prețuri de pe piață per unitate! Atunci când cumperi en-gross, în general trebuie să cumperi mai ieftin, așa știam! Vă rog luați-o foarte în serios! Aveți un buget foarte mare care trebuie drămuit mult mai bine! Aceste considerente fac ca grupul P.N.L.-P.E.R. să se abțină la votul acestui buget! Mulțumesc mult!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc domnul Viceprimar! Domnul Iliescu, vă rog!

ll


VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Păi domnul Viceprimar, acum trei minute am votat propunerea dumneavoastră, amandamentul dumnevoastră privind bugetul..l-am votat, a avut 25 de voturi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă mulțumesc pentru vot!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Costache, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Mă scuzați, nu mai avem prezentarea doamnei Amariței! Votăm după prezentare sau înainte?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Dacă îmi permiteți domnule președinte, am și eu câteva lucruri de spus!

Domnul consilier local Costache Jean: Am o rugăminte! Grupul U.N.P.R. cere o pauză de două minute!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: E în regulă? Gata pauza.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: înainte de a o ruga pe doamna director să facă o prezentare, o să-l rog pe domnul Chiricuță să mai citească un amendament pe care mi l-a adus acum!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Se diminuează cu 20.000 mii lei cheltuielile de funcționare prevăzute pentru A.D.P. Sector 2, la 67.10.50 titlul 20 alin. 200109 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, întreținere spații verzi cinci loturi”, care avea prevăzută în nota de fundamentare suma de 20 de mii de mii lei și acești bani propun a fi distribuiți către „fondul de rezervă” 19.659.208 mii lei și pentru obiective prevăzute în strategia de dezvoltare, o să ne menționați pe scurt, este vorba de reabilitare, modernizare, dezvolare și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”, total investiții 153.450 mii lei, și punctul B, reabilitare, modernizare, dezvolare și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare a Colegiului Economic “A.D.Xenopol”, total 187.341 lei. Deci practic se propune diminuarea cu 20.000 mii lei a cheltuielilor de funcționare prevăzute pentru A.D.P. și acești bani să fie direcționați, 19 659 208 mii lei în fondul de rezervă, iar restul pentru dezvoltarea a două obiective prevăzute pentru strategia de dezvoltare. Deci este vorba de două licee! Mulțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna Bughiu, vă rog!

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: Am o singură întrebare, de ce domnii colegii de la U.S.R. propun să luăm de la A.D.P.? Sunt de acord cu tot ce au propus, dar de ce? Vi se pare că arată sectorul foarte bine? Și v-ați întrebat de ce arată

VIZAT 1 spre neschlmbare,

SECRETAR,

așa? Poate din lipsa banilor sau insuficiența lor! Puteam să luăm banii ăștia pentru școli, din altă parte!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Puteți propune un amendament în acest

sens!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnule Director Gârbu, vă rog!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Pentru cele două obiective de investiții, ele sunt prinse și pe lista celor de la P.O.R., dar pentru finanțare europeană! sunt discuții și cu cei de la B.E.R.D fiindcă nu sunt pe lista scurtă, sunt pe lista lungă, în funcție de ce bani mai rămân! Aș opta să mai așteptăm la următoarea rectificare bugetară și atunci să vedem ce ne spun cei de la B.E.R.D.și în consecință să luăm o decizie.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Costache, vă rog:

Domnul consilier local Costache Jean: De ce să trecem în fondul de rezervă? Avem foarte mulți bani pentru A.D.P.? De ce să trecem întotdeauna în fondurile de rezervă? Domnul Primar, câți bani avem în fondul de rezervă acum?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul de față sunt sume stabilite în fondul de rezervă, dar dumneavoastră acum, astăzi, votați proiecția bugetară pentru anul 2018. Sumele sunt estimative și la capitolul „venituri” și la capitolul „cheltuieli”. Totul se va reglementa pe parcursul anului prin rectificările bugetare, ulterior la sfârșitul anului prin execuția bugetară.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Zaharia:

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: E de salutat și apreciez amendamentul colegilor de la U.S.R., dar înțeleg că pe fond se dorește realocarea unor sume în condițiile în care de la domnul director Gârbu înțelegem că acele școli sunt deja prinse în Planul de Investiție. De ce trebuie să luăm de undeva de unde sunt necesare, că nu avem un sector, dincolo de prestări servicii de la firma de salubritate, nu avem un sector foarte, foarte strălucitor! De ce să luăm de undeva unde este nevoie și să dăm în altă parte unde oricum e prins pe un Plan de Investiții?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Feroiu:

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Stimați colegi și stimați colegi care ați fost la Comisia de Buget-Finanțe, majoritatea invitați, trebuie să știți și să vă amintiți că am avut o discuție despre lipsa parcărilor în acest sector, despre faptul că ne dorim un sector cât mai verde și despre faptul că dorim și noi să ajungem în lumea civilizată a Bucureștiului. Din cauza acestui lucru, dacă luăm bani exact de la acei oameni care

reușesc să implementeze.....într-adevăr e admirabilă ideea de a ne duce spre educație,

dar totuși putem găsi și alte sume de bani, mai ales dacă ne-am uita în recomandările pe care le-am scris în procesele verbale de la buget-finanțe, sume exorbitant de mari care au fost pe niște softuri IT de contabilitate, de niște mentenanțe, de la Poliția Locală, etc, etc, etc, care dacă ne chinuim ne ducem tot la această sumă...să le ducem spre fondul de rezervă!! de aceea nu cred că este oportun acest amendament! Eu vă mulțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc domnul consilier, am cam înțeles care este mesajul! Domnul Chiricuță, vă rog!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș vrea să precizez că dacă ne comparăm cu alte capitale europene, de exemplu Parisul, metrul pătrat de spațial verde este de patru ori mai ieftin la întreținere față de București! Deci această idee că nu avem bani suficienți e puțin discutabilă. Mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Domnul Chiricuță, dacă ne comparăm cu Parisul, când aplicăm pe o axă pe un proiect european, ne trezim după 2-3 ani că e listă scurtă, listă lungă, retragem proiectul și alocăm fond bugetar. Eu chiar nu înțeleg de ce nu aplicăm pentru fonduri europene? Chiar nu înțeleg chestia asta! Facem comparații pe spații verzi, pe flori. Eu întreb de ce nu aplicăm? Deci sunt prinși deja pe P.O.R., pe listă lungă, scurtă, nu știu, dar de ce vrem bani din bugetul local, când banii sunt prinși? E o întrebare!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Radu mulțumesc dar dacă o să supun la vot amendamentul, este opțiunea celor de la U.S.R.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Am răspuns doar ca studiu comparativ cu iarbă, flori și altele!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ne menținem amendamentul cu observația că majoritatea cea mai mare a banilor sunt prevăzuți pentru fondul de rezervă, deci banii pentru licee sunt o sumă rezonabilă din suma foarte mare 20 de mii de mii de lei!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Atunci punem în rezervă și toate proiectele europene avansate de Primăria Sectorului 2! Facem o paranteză și le trecem în rezervă pe toate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, nu are sens să transferăm acești bani în fondul de rezervă și să vedem ulterior ce facem cu ei! Propun să fie lăsați cu destinația care a fost dată și propusă în proiect.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Chiricuță?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ne menținem amendamentul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vedeți că pe parcursul anului, sumele care vor fi alocate pentru unitățile de învățământ, în funcție de cum vor ieși situațiile financiare și indicatorii economici, vor fi suplimentate!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Chiricuță să clarificăm, mențineți amendamentul!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Da, menținem!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votați amendamentul!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, dacă îmi permiteți! Domnul Primar a propus ceva!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Primar a propus, dar daca domnul Chiricuță își păstrează amendamentul....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Primar a propus ca acești bani să rămână exact cum este execuția bugetară ....

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de domnul consilier local Chiricuță Ion, astfel cum este consemnat în procesul verbal de ședință, la punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 6, NU- 12, ABȚ- 6, NU VOTEAZA -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Puscasu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru

ABȚINERE: Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Neculai Dan.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc pentru vot! O rog pe doamna director Amar iței să facă prezentarea pentru buget!

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Președinte, am o rugăminte, menționați dacă a trecut sau nu amendamentul, vă rog mult de tot!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am spus domnule Costache, amendamentul nu a trecut!

Domnul consilier local Costache Jean: Mulțumesc mult de tot!

Doamna Amariței Florentina Teodora, director executiv al Direcției Economice: Prezentarea proiectului de buget conform Anexei.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc doamna director, mai sunt și alte intervenții.....vă rog domnule Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar - așteptam să vă uitați la mine, este o chestiune de politețe.... rămăsesem la întâlnirea cu cetățenii, vă rugasem, referitor la corecțiile depuse de cetățeni la proiectul de buget, să îl primim ieri la Comisia de Buget, aveți idee de ce nu am primit corecțiile!? Eu personal am primit ceva, un răspuns la amendamentul meu, dar la Comisie eu nu am primit nicio corecție, din cele depuse de cetățeni la proiectul de buget publicat.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu au existat corecții la proiectul de buget!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu folosesc exprimarea din Legea Finanțelor, așa se exprimau!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu au existat, și eu folosesc ce am discutat, atunci când am făcut dezbaterea publică, nu au existat corecții pe Buget, au fost niște informații pe care le-au solicitat dânșii, s-au exprimat întra-devăr, de ce dăm într-un loc și nu dăm în altul, dar nu au fost corecții bugetare, cu sume, nu cu transferuri de sume. Știți foarte bine că ați fost prezent și dumneavoastră, vă aduceți aminte să fi existat corecții bugetare?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Știu că a fost o reprezentantă a Grupului Civic din Floreasca și au depus pentru „Verdi”.... am primit răspunsul Executivului și întrebam dacă în afară de acea corecție, nu au mai fost altele ? aceasta era întrebarea!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc, vă rog domnule Chiricuță.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș fi dorit să văd în acest Buget, o mică parte pentru Dezvoltare Durabilă, pentru dezvoltare pe concept de Smart City, ne aflăm în mileniul trei și organizarea noastră seamănă cumva a organizare medievală, deci suntem pe fiefuri, pe nobilime care păstorește anumite domenii și le tot transmite urmașilor care la rândul lor exploatează resursele. Mă rog populația plătește dările, cum era înainte fumăritul și se inventează tot felul de noi taxe, asta la nivelul de țară și acești bani se tot rostogolesc pe aceleași - nu știu ni se spune la nesfârșit, foarte melodioasă prezentarea- creșterea continuă a siguranței cetățeanului, este minunat!.... și acum 20 -30 de ani, înaintarea continuă spre communism „creșterea continuă a calității" și așa mai departe.... Sunt alături de noi în Europa, orașul Linz are o primărie complet automatizată, răspunde de o zonă cu 1,6 milioane de oameni și are un singur ghișeu, acolo se prezintă orice cetățean cu orice problemă, cererea se scanează, se transmite integral, în interioruL-_~.

primăriei, nu există situația ca un cetățean să se ducă de la un ghișeu la altul ca să își rezolve problemele, sau mai bine zis să rezolve problemele angajaților primăriei, când am putea și noi să investim foarte puțin......

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog frumos, opiniile personale, să le spunem la final, eventual la interpelări, dacă există o opinie punctuală.....

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am dat un exemplu, aș fi vrut să văd o minimă investiție în aceste lucruri care să ne apropie de mileniul trei, mașini electrice, stații de încărcare mașini electrice, wireless, orice altceva, parcări inteligente, softuri de monitorizare a camerelor de luat vederi - noi le facem cu oameni care se uită la ele, ca

acum 1000 de ani, se uitau în zare, când ieșea fumul că veneau tătarii.....este ceva

năucitor, noi ne prefacem că nu se poate face. La întâlnirea cu cetățenii, ni s-a explicat că lucrurile acestea țin de Primăria centrală, aceasta are și ea problemele sale și așa mai departe, nimeni nu face nimic, mai trec niște ani și tot acest buget se pierde!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnule Costache, ce aviz a fost la comisia de buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot acest proiect cu mențiunea că, 2 din cele 4 amendamente au fost acceptate,cel al domnului Viceprimar și cel al Executivului!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU— 4, ABȚ - 5.    •

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian.

Este prezentat punctul nr. 3 Proiectul de privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

VIZAT^ ' spre neschimbare,

17    SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule președinte, doresc să retragem punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul privind Organigrema și Statul de funcții de la D.G.A.S.P.C. Sector 2. în urma discuțiilor pe care le-am avut cu președintele și membrii Comisiei, pe Comisie Socială, a rămas să reanalizăm această Organigramă și ROF-ul și o să îl supunem atenției dumneavoastră într-o ședință ulterioară.

Proiectul privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a fost retras de pe Ordinea de Zi.

Este prezentat punctul nr. 4 Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector2, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia socială? Comisia juridică?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin:Comisia Socială, aviz pozitiv!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia juridică, aviz pozitiv!

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU-O, ABȚ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 5 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică? Comisia buget

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aviz pozitiv!

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Avem și un amendament, al doamnei director Irina Ionescu.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș dori să fac un amendament, o corectare dacă se poate, la domenii în loc de cultură să fie trecut, cultură și culte, pentru că a fost o scăpare, anul trecut au fost trecute, anul acesta s-au pierdut undeva pe drum!

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Activitățile pe care le regăsiți la fiecare domeniu, sunt de asemenea propuneri, urmare analizei strategiei culturale la nivelul Municipiului și la nivelul Sectorului. De asemenea celelalte domenii, activitățile în consecință privind strategia de dezvoltare a Sectorului 2, aprobată anul trecut.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Anul trecut am fost președinte la Comisia care se ocupa, și au fost ONG-uri care au venit cu proiecte pe aceste domenii.

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Au fost 3 proiecte, pe parte de religie, 2 dintre ele în mod expres pe parte socială, dar noi ne-am gândit că dacă ar fi nevoie, ar putea să aplice și la domeniul social anul acesta. Nu este ilegal, este conform legii, dacă se stabilește că este oportun pentru sectorul 2 să avem finanțări nerambursabile pentru acest domeniu, desigur, numai că trebuie modificat în consecință și programul anual, care este proiectul de hotărâre următor, cel de la punctul 6.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamnă, înainte de a citi dumneavoastră amendamentul, vă rog să votăm amendamentul pe care 1-am citit acum și pe urmă să revenim la alt amendament!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înainte de a vota amendamentul, permiteți-mi două întrebări, una pentru doamna Niță, acest proiect ar fi trebuit să fie pus în dezbatere publică?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă mulțumesc pentru punctul dumneavoastră de vedere! Am o întrebare și pentru doamna Ionescu, ieri am fost la dumneavoastră, înainte de Comisia de Buget să vă cer anumite informații pentru acest proiect, de ce nu mi-ați spus că aveți și un amendament?

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Amendamentul a apărut dimineață, așa cum ați observant sunt niște erori materiale pe care ni le asumăm, le-am observat de dimineață, pur și simplu sunt niște erori materiale, nu sunt erori de conținut, sau modificări de conținut, conținutul a rămas același. La primul punct din amendament este vorba despre modul în care s-a printat pur și simplu și a fost scanat documentul, lipsesc 3 rânduri din articolul respectiv din contract, de asemenea la punctul 2, apare o diferență între numărul de zile, pentru depunerea contestațiilor, iar la punctul 3 am omis adăugarea domeniului social în scopul proiectelor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă îmi permiteți o opinie, din punctul meu de vedere acest proiect ar fi trebuit să fie în dezbatere publică!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul, cu mențiunea că facem și o corectură menționată de domnul Șerpescu.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi cer scuze, eu cred că biserica are suficienți bani!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu este vorba de biserică, cei care au venit au fost ONG-uri, biserica nu a venit. Atunci dumneavoastră care sunteți susținătorii ONG-uri scoteții de pe listă!!!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Puteți să vorbiți pe alt ton cu colega

mea?!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aveți dreptate, îmi cer scuze! Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra anul trecut cei care au venit nu au fost bisericile au fost ONG-uri și mi se pare normal ca în sectorul acesta în care sunt în proporție de 80% creștini din toate cultele, poate vor să-și promoveze ideile, pentru ce săi oprim!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: întrerup procedura de vot, pentru că vom relua subiectul și vom corecta printr-un amendament pe care îl rog pe domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin să îl redacteze.Am să supun la vot întâi amendamentul domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, trebuie să reiau, trebuie resetat votul, supun la vot propunerea domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin cu mențiunea că va fi făcut și un amendament scris după această ședință.

Se supune la vot Amendamentul formulat de dl consilier local Șerpescu Cătălin Constantin la punctul 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și 20


Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-1, ABȚ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion

ABȚINERE: Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul doamnei Ionescu Irina, Director Executiv

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 467/20.02.2018 la punctul 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ: 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ABȚINERE: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu un amendament, doamna Niță știți că am participat împreună într-o Comisie și știți care sunt problemele la acest proiect, întrebarea mea este din cerințele cețățenilor sau care au depus proiectele sau făcut modificările necesare, acolo unde trebuia?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: solicitările și propunerile au fost în evidența structuri de resort, am regăsit în acest

Regulament completări privitoare la procedură, iar cu privire la alte aspecte nu este de compețența mea, dar procedural s-au suplinit unele lipsuri din fosta formă a regulamentului.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Uitându-mă pe proiecte, nu lasă proiectele originale și reale care vin de la cetățeni!!!!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să faceți amendamentul!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Pare că primăria cu aceste finanțări, prin terțe personae care s-ar încadra, își promovează proiectele personale...adică vă dăm bani să faceți voi și noi nu ne mai batem capul! Am un amendament: să se introducă și libertatea de a avea proiecte originale, cu ce doresc cetățenii sectorului 2, poate ei nu vor bani la sănătate pentru prevenție HIV și droguri, și au alte idei și priorități, și ar trebui să existe pe pagina de web a primăriei un proiect ales de cetățeni care să primească finanțări nerambursabile. Să aleagă cetățenii ce proiect să primească finanțărlei nerambursabile respective, o consultare a cetățenilor!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna Niță este în regulă acest amendament?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este greu să am o opinie juridică deși înțeleg, doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra sa implicat foarte mult, a depus mult suflet la evaluarea acelor proiecte. Și noi ne-am fi dorit să fie mai bine conturate și finanțate însă legea specifică componența comisiei de evaluare și de domeniul de finanțare. Nu știu dacă legea ar putea permite ca un anumit proiect să fie evaluat de cetățeni, în mod expres îmi spune că vor fi constituite comisii de evaluare.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra vă mențineți acest amendament, dacă îl mențineți, vă rog să-l recitiți într-o formă pe care să o înțelegem și să-l avem și în formă scrisă!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi mențin amendamentul!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mai citiț-1 încă odată.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Să se introducă și „ libertatea de a avea proiecte originale” cu ce doresc cetățenii Sectorului 2!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cine stabilește originalitatea proiectelor ?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aveți niște domenii care limitează foarte mult sfera și dorințele cetățenilor sectorului 2, ei nu au fost întrebați, nu

au fost consultați. Atunci să existe între 1 și 3 proiecte cu ceea ce își doresc cetățenii Sectorului 2.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Poate colega noastră ne poate comunica sau poate dorește chiar și formarea unei Comisii care să ateste sau să considere mai original un proiect față de un alt proiect. Cine stabilește originalitatea unui proiect?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Dumneavoastră vorbiți de diversitate, atunci formulați un proiect!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Să nu se limiteze doar la încadrările stricte și cetățenii să voteze măcar un proiect din cele depuse.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând, din preambulul pe care l-ați făcut, dacă observați, v-ați axat pe asistența copiilor aflați în dificultate și este în paranteză, SIDA, afecțiuni oncologice etc. nu este o chestiune limitată. Pe de altă parte, noi discutăm de un proiect de hotărâre al Consiliului Local care se referă strict la aplicabilitatea Legii nr.350 această lege nu este același lucru cu guvemanță participativă. Avem în vedere ca anul acesta să lansăm concursul de proiecte pe care le înainteză cetățenii sectorului 2 și pe care noi în măsura de care vom dispune de sume anul acesta, dacă nu, vom cuprinde în buget anul viitor proiectele respective, dar în tipul acesta de guvernanță participativă proiectele le va executa Primăria și Consiliul Local Sector 2. Noi vorbim de o finanțare nerambursabilă pe care o acordăm acestor organizații nonguvemametale, asociații, este o idee bună ca și cetățenii sectorului 2 să propună proiecte, dar dacă nu am specifica domeniile, ne vom duce și cu proiectul de hotărâre de Consiliu, cu depuneri de proiecte, cu evaluări și contestații și ne vom trezi în ocombrie-noiembrie că nu am finalizat acest proiect de hotărâre și o să fim puși în situația să nu mai avem timp să alocăm sumele pentru proiectele depuse de ONG-uri, deci este vorba de o finanțare nerambursabilă pe care o acordăm în conformitate cu Legea nr.35O, nu are legătură cu proiecte care pot să vină din

partea cetățenilor.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am vorbit cu multe persoane le-am dat să citească legea este foarte stufoasă, iar modul de depunere este destul de dificil pentru cineva care nu are cunoștințe de administrație,....și cu birocrația....și domeniile, nu sunt foarte atractive.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu înțeleg neatractiv itatea domenilor educație, mediu, social, sport, cultură. Da, întra-devăr legea este stufoasă, Regulamentul pe care îl aprobați dumneavoastră este în concordanță cu legea, tocmai este o lege specifică, dar pentru restul de proiecte nu poți să aloci sume, nu poți să finanțezi decât printr-o procedură concurențială. Dacă vine un cetățean și propune un proiect, pe care dumneavoastră Consiliul Local îl considerați bun, benefic și putem să alocăm sumele necesare pentru proiectul respectiv, dar îl vom promova și îl vom pune în aplicare noi la nivel de Consiliu Local, nu putem să alocăm niște bani decât în baza acestei Legi nr.350.

23    spre nesehlmbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am o nelămurire vis-a-vis de decizia privind această reducere a domeniilor și activităților, pentru că anul trecut comisiile au fost mixte, au făcut parte și consilieri și reprezentanți din Primărie, acum consilierii au fost excluși din această decizie. Eu la Comisia Sport constat că din trei activități mai am numai una, de ce în procesul decizional noi nu am mai fost consultați?

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Comisiile nu s-au constituit, deocamdată avem un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, urmat de proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului Anual ,urmează ca la o ședință ulterioară să facem un proiect de hotărâre pentru constituirea comisilor de evaluare și de soluționarea contestaților și de asemenea regulamentul de contituire și funcționare a acestor două comisii. Prin urmare comisiile nu sunt costituite.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu aș vrea să salut colaborarea cu Executivul referitor la Legea 350 din 2005, după 12 ani s-a reușit implementarea acestei legi anul trecut, această lege nu s-a putut aplica pentru că nu a avut norme de aplicare, iar anul trecut printr-un dialog constructiv cu Executivul, vreau să salut Executivul, a fost posibilă implementarea acestei legi pentru 9 domenii și unde s-a alocat 1,5 milioane. Anul acesta avem un buget de 2 milioane și 5 domenii urmând ca prin alt proiect să se stabilească aceste comisii. Aș preciza că față de Orașul Cluj, care derulează de mai mulți ani astfel de proiecte, ei anul trecut au avut 100 de proiecte culturale și au avut un buget de peste 11 milioane alocat, iar pe partea de sport au avut 47 de proiecte depuse, au trecut 44, pe un buget de 9 milioane, noi am avut aproximativ 40 de proiecte în total. Aș vrea să fac această comparație între București și Cluj, cum au reușit să implice comunitatea locală să realizeze proiecte pentru comunitate!!!!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi mențin amendamentul ca cetățenii să aibă libertatea să introducă ce proiecte doresc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu alte cuvinte la programul annual - aveți anexa în față - tăiem domeniile, obiective și categorii!!!!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu am spus să tăiați domeniile, am spus să lăsați loc și altor tipuri de proiecte.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Care este amendamentul?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra:,, și altele”.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință:,, Și altele “ în continuare la cele enumerate?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Da, la domenii..

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: îl faceți și în formă scrisă, da.

spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot Amendamentul formulat de doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra la punctul 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofitpotrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 6, ABȚ -11, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

NU VOTEAZĂ: MicleaNiculina

Se supune la vot punctul 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandm, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandm Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandm, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 6 Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005, cu

modifcările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să propun pentru domeniul sport, în afară de competiții sportive, să rămână și sportul pentru toți, așa cum a fost și anul trecut. Anul trecut am avut competiții sportive, sportul pentru toți și activități pentru persoane cu handicap, iar acum văd că au fost eliminate două din cele trei, de ce fără consultarea noastră? Propun adăugarea unei a doua activități: sportul pentru toți.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Ce înțelegeți prin „sportul pentru toți” ?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu trebuie să fie neapărat o competiție, să nu restricționăm numai la competiții sportive.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Pur și simplu conceptul „sport” nu anulează că este competiție sau nu este competiție; atunci trecem în paranteză și aprobăm ca și Consiliu „ competiție-noncompetiție “.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci trecem competiții - evenimente!!!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Competițiile implică supravegherea Federație pentru respectarea unor standarde, reguli care trebuiesc respectate, în timp ce există activități sportive care nu sunt competitive.... în momentul în care noi limităm prin această activitate...

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Să fie complet pentru cine vrea!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Avem 5 domenii, la domeniul sport anul trecut au fost aprobate 3 tipuri de activități sportive, respective: competiții, sportul de masă și ceea ce a spus el ( n.r. Domnul Chiricuță Ion), acum au fost eliminate aceste două tipuri de activități și au rămas doar „ competițiile sportive”.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Din punctul meu de vedere nu le elimină pe celelalte, le include.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vreți să scriem „manifestări sportive”?

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Regulamentul a fost deja aprobat, are în conținutul lui domeniile și activitățile. Dacă dumnevoastră modificați Programul Anual va trebui să revenim la Regulament, în Lege, la art. 22 scrie că autoritatea este obligată să prevadă în documentația de prezentatare și elaborare a proiectelor respective acest Regulament, scopul, obiectivele, activitățile proiectelor, deci noi eram obligați să le cuprindem în Regulament. Ele sunt cuprinse și l-ați apropat într-o formă, dacă modificăm acum în Programul Anual va trebui să intrăm data viitoare cu un alt proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentul

Ul!J


VIZAT

spre neschimbare, «cr.RFTAR.


Domnul consilier local Alexandru Adrian: Prin Regulament evenimentele sportive sunt prevăzute cu arbitrii?

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Noi nu am propus în Regulament „evenimente sportive” cu arbitri sau fără arbitri, după cum ați văzut în anexele Regulamentului sunt cheltuielile eligibile și neeligibile, deci nu sunt cheltuieli pentru arbitri.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în mod normal acest proiect trebuia să-l primim când s-a depus, noi l-am primit când s-a anunțat ședința, conform legii trebuia să-l primim deîndată, în acest moment legea nu se respectă în Primăria Sector 2; de asta ne chinuim să aprobăm un Regulament al Cosiliului Local, care nu există de 15 ani, ca să nu mai faceți afirmații : „dacă ați citit”, nu avem cum să citim în 5 zile sute de pagini.

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Putem să-l amânăm pentru ședința următoare, putem să facem o prezentare pentru a arăta toate detaliile din Regulament.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului Consilier local Chiricuță Ion.

Se supune la vot Amendamentul formulat de dl consilier local Chiricuță Ion la punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU- 9, ABȚ-9

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan-Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George.

ABȚINERE: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, St

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: vă rog să votați proiectul în forma inițială.

Se supune la vot punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al Romfinîei"ș\j^^^^‘^

de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 7 Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea ,.Propunerii Consiliului local Sector 2 ” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 12, NU - 1, ABȚ - 9, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Oprea Dumitru, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian, Costache Jean, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 8 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016;

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna secretar, a trecut proiectul anterior, vă rog să precizați?    .

VIZAT


spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se va menționa în procesul verbal, la momentul supunerii spre adoptare a proiectului în sală de ședință se aflau un număr de 22 de consilieri locali!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: cei care nu votează cum se pun?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta așteptam de la dumneavoastră prin ROF, ce se întâmplă cu cei care nu votează? Că nu este o manifestare prevăzută de Ordonanța nr.35; eu aș fi propus să nu fie luați în considerare la cvorum. Primele două proiecte au trecut și fără domnul consilier local Alexandru Adrian ,care nu a fost prezent, asta nu înseamnă că se va consemna în procesul verbal că a fost prezent.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votați proiectul 8.

Se supune la vot punctul 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 9 Proiectul de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 223/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 3/2018;

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniver sitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017, H.C.L. Sector 2 nr.

VIZAT

spre neschlmbare, SECRETAR,

223/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 3/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr, 10, Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 2 al Municipiului București la “Convenția Primarilor privind Clima și Energia

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 2 al Municipiului București la “Convenția Primarilor privind Clima și Energia ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 11, Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată și completată prin HCL nr. 161/03.10.2016;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Amendament, în condițiile în care nu există un alt teatru în sectorul 2, știți că Centrul Cultural Mihai Eminescu nu are sală de teatru decât în aer liber, are una care nu a primit aviz I.S.U.? Nu se poate face în așa fel încât Centrul Cultural Mihai Eminescu atunci când are nevoie să folosească una din sălile Teatrului Metropolis? Mai ales că vara, Centrul Cultural Mihai Eminescu are

activități, iar teatrele în București vara își mută centrul de activitate. Eu din experiența mea din teatru vă cer acest lucru și Teatrul Metropolis poate să folosească amfiteatrul Centrului Mihai Eminescu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dar putem solicita Executivului ca și celorlalte trupe de teatru să li se acorde anumite facilități, pe locațiile pe care le au în acest moment!!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Este o confuzie, imobilul din str. Mihai Eminescu aparține de Patriarhie!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Anul trecut în premieră pentru această Primărie a fost o întâlnire la Comisia de învățământ și Cultură cu toți furnizorii culturali din sectorul 2, poate să vă confirme și îi mulțumesc cu această ocazie doamnei director Paninopol Nicoleta. Oamenii au spus că au fost pentru prima dată invitați de Primărie și ar dori să fie și ei sprijiniți în actele lor cultural, să încercăm să oferim aceleași condiții pentru toți furnizorii culturali din Sectorul 2!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aici discutăm de un proiect de hotărâre.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Avem un proiect aprobat, în care este o Comisie alcătuită din consilieri și membri ai Executivului, prin care trebuie să ne aliniem la strategia Municipiului București, nici până în acest moment nu s-a făcut nimic, normal calendarul de evenimente - care are un buget ce deja s-a aprobat, ar fi fost normal să fie avizat de această Comisie.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra vă rog să veniți împreună cu doamna consilier local Popescu Lenuța-președinta la Comisia de Cultură, să discutăm acest aspect al colaborării cu teatrul Metropolis.

Se supune la vot punctul 11, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului ,,Metropolis", modificată și completată prin HCL nr. 161/03.10.2016, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ— 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -


VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

Este prezentat punctul nr, 12, Proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 în vederea înființării unei societăți comerciale;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe egalitate!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de comerț, 3-3!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Au fost câteva opinii, nu am reușit să ținem ședința până la capăt pentru că doi membri nu au ajuns, deci nu avem o concluzie clară, opinia mea o voi spune imediat, când discutăm despre.....

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: înainte de a supune la vot, vă rog domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am mai spus în precedentele 4 ședințe în care am am mai discutat acest punct, de fiecare dată nu a fost votat, nu cred că este oportună înființarea unei astfel de societăți. în primul rând nu este normal ca o primărie să aibă astfel de societăți, știu că este o prevedere legală, ea se referă la companii care nu există în acea comunitate. Dacă nu ai o companie de pază în comunitate, poți să înființezi tu o companie pentru că ai nevoie de acea pază, este vorba despre o excepție nu despre o interferență în piața privată. Companiile de stat le-am cunoscut cu toți în perioada comunistă și cei care vor să le mai vadă cred că mai sunt în Coreea de Nord și ceva prin Cuba, toate acestea s-au remarcat prin prost management, prin performanțe proaste și prin costuri mari și prin eficiență mică, știm că recent, în ultimii ani s-au înființat și la noi la nivelul Primăriei Municipiului București 22 sau 23 de societăți, s-au înființat și au fost împrumutate cu 180 milioane euro, de către Consiliul General, nici-una dintre aceste societăți nu are contracte, oamenii își iau salariu, stau acolo nu știu care este ideea, probabil că o să o aflăm ulterior, dar înțeleg că nu este o bază legală în a se acorda aceste contracte fără licitație așa cum se intenționa. Mai mult, astăzi ne-am gândit că poate suntem noi subiectivi și am cerut o ofertă de la firma de pază a capitalei să vedem la ce prețuri, poate vine la un preț mai mic decât avem noi. A dat oferta, este 16 lei / oră, vă pot da în sală, copii după această ofertă,

.....dacă continuați să spuneți despre acea hârtie de la Partidul Ecologist Român era doar

un număr de înregistrare, nu era dată, dar mă rog dacă vreți să continuați pe tema asta,

puteți să stârniți zâmbete în sală....., deci grupul PNL-PER nu va vota acest proiect așa

cum nu a votat nici la precedentele ședințe, și nu credem că este normal înființarea nici unei societăți cu participarea statului care să perturbe piața privată, într-o țară capitalistă, într-o țară comunistă sigur este o regulă.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Grupul USR va vota împotriva acestui proiect și vreau să menționez că la Sectorul 3 unde există o companie de pază, de la colegii mei am informația, că după ce s-a înființat această companie, costurile de pază au crescut!

32    -

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul pe care vi-1 supun atenției dumneavoastră astăzi este o solicitare, cheltuielile cu serviciile de pază în Sectorul 2, probabil sunt la nivel exagerat de mare și probabil cât toate cheltuielile în celelalte 5 sectoare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Asta este o altă discuție și o vom putea face separate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este o altă discuție, este vorba despre grevarea bugetului local cu niște sume impresionante, numai așa ca o singură paralelă, cheltuielile cu paza sunt aproximativ mai mari cu 1,5 decât cheltuielile de personal de la Poliția Locală.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, eu vă informez, că mi-au plăcut soluțiile cu care a venit directorul de la D.G.A.P.I. Sector 2 și îi dau tot concursul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect este numai o solicitare să primim acordul de la Consiliul General, ulterior putem să dezbatem, întra-devăr înființarea acestei societăți comerciale, care este o societate privată cu capital al Consiliului Local, societatea este tot privată și funcționează după regulile și normele unei societăți private!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și unde nu se fac licitații!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am spus, o societate cu capital al Consiliului Local, 100%, pe de altă parte, înființarea unei astfel de societăți, nu exclude în totalitate, prezența și serviciile, care pot fi oferite de alte societăți private având în vedere că Sectorul 2 este sectorul care are nevoie de cei mai mulți paznici din București și din țară, pot fi obiective care pot fi date în grija societății pe care o înființăm noi și altele care pot fi încredințate societăților private, nu este o problemă asta!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Am și eu o întrebare, eu nu înțeleg necesitatea, la modul că este o problemă acum cu paza, pe teritoriul Sectorului 2?.... sau de unde vine necesitatea de înființare a acestei societăți, care este problema, de ce trebuie să înființăm altă firmă, dacă deja avem soluția, mă gândesc că poate putem să ne găsim alte preocupări, mai stringente decât așa ceva!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică preocupări mai stringente decât să încercăm să facem, cât de cât să nu mai cheltuim atât de mulți bani cu aceste servicii....?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Am înțeles!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: 2 secunde, iar serviciile să fie net superioare calitativ!

33    VIZAT

spre neschlmbare,

SECRETAR,

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Cum putem să le facem „net superioare calitativ”?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Net superioare calitativ, păi vă spun eu!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Cum, dacă luăm ceva de la zero?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând mergeți și dumneavoastră și vedeți, cum se prezintă acești bodyguarzi, sau ce sunt ei, paznici, plus în situația în care doar îi am, eventual, se îmbrâncesc unul pe altul la intrările din parcuri, iar locurile de joacă sunt devastate, sunt pictate cu graffiti, trebuie ca cei de la ADP să se ducă și să le curețe, să le refacă ...

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Mulțumesc, era o informație de care aveam nevoie, eu personal!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar a înțeles toată lumea că bugetul pentru pază este mare, dar menționez că la celelalte sectoare unde s-au înființat companii, au fost probleme, de aceea vă propun să analizăm, strict problema separat!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să îmi spuneți și mie ce probleme au fost?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La companiile care s-au înființat? Nu se

știe?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate că ar fi bine să așteptăm să vedem miracolul comunist cum reânvie și să vedem ce vor face companiile făcute de capitală și de alte sectoare, deocamdată nu au nici-un contract și oferă niște prețuri mult peste piață, dar poate că în viitor o să ne arate eficiență, o să ne arate un reviriment economic.Cred că dacă îmi aduc bine aminte, tot în sectorul 2, niște minți luminate, au mai înființat niște companii private de stat, Economat se numeau, s-au pierdut sute de miliarde de lei vechi, nu a răspuns nimeni, se credea atunci că se vor inființa niște magazine, care vor bate magazinele private, eșec total, bani pierduți, bătaie de joc față de banii publici, nu a răspuns nimeni, cred că faptele vorbesc de la sine, cei care au votat inființarea, erau politici, nu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Economatele au fost înființate conform legii, ce spuneți dumneavoastră „că haideți să așteptăm, să vedem evoluția lucrurilor, celorlalte companii” nu are absolut nicio legătură cu proiectul de astăzi, acesta se referă strict, la solicitarea noastră către Consiliul General al Primăriei Capitalei să ne abiliteze să facem compania.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică să le spunem că vrem să fim comuniști și dacă sunt și ei de acord, cam asta înțeleg, eu nu vreau să fiu comunist, sunt anticomunist!    —--VIZAT

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Calitatea serviciilor de pază în acest moment este deficitară, suntem de acord, cetățenii se plâng de acest lucru, domnule Primar cum se poate îmbunătăți acest lucru, deci calitatea serviciului de pază în parcuri, este repet, deficitară, cum putem......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Simplu, prin înființarea unei societăți cu capital al Consiliului Local!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Vă rog să păstrăm ordinea și să luăm cuvântul atunci când...domnul Mihăilă, vă rog!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: In bugetul nostru de anul trecut aveam, 88 de posturi, pentru A.D.P., greșesc? 88 de posturi pentru pază, anul acesta ați cerut o suplimentare....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Confundați subiectul, domnule Mihăilă, se referă doar la societatea.....

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Eu zic să nu vă bâlbâiți și să mă lăsați să termin și eu o idee, dacă vă rog frumos, așa cum v-am lăsat și eu....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Confundați subiectul, domnule Mihăilă!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule președinte, vă rog, aveți ceva de discutat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Vicepriman.il Sectorului 2 al Municipiului București: A spus domnul Primar....se referă la solicitarea pentru, Consiliul General pentru a ne da voie, să fim comuniști!

Domnul consilier local Costache Jean: Am și eu o rugăminte, să nu mai jignim și să nu ne mai jignim între noi, da, vă rog mult de tot!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: De acord, domnule Costache.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Mihăilă, are obiceiul să jignească! Hai să mergem pe niște lucruri, normale, dar fără jignire!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Costache, mai aveți puțin și îl bateți pe domnul Președinte! Ce se întâmplă?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Aș vrea să știu și eu de ce este nevoie de această suplimentare, de la 88 de posturi, la 132, dacă nu mă înșel?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Haideți să avem interpelarea aceasta la sfârșitul ședinței.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Bugetul crește semnificativ, ca atare avem nevoie de informații în legătură cu........

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Nu are legătură cu subiectul.....

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Ba are, că în momentul acesta, creștem bugetul pentru.....

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule director, doriți să răspundeți acum la această întrebare?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu vreau să fac o paranteză, în 2003, eu am avut o firmă de pază, am înființat-o, costurile sunt extraordinari de mari, vreau să vă spun că în 2003, am investit, l,7mniliarde, am ținut-o un an jumate, după care am adus bani de acasă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, mulțumesc foarte mult, îmi pare extrordinar de rău că merge atât de prost acest serviciu și societățile de pază intră în faliment, una după alta, deci mi se rupe sufletul!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș face și eu o scurtă analiză, cu foarte mulți ani în urmă, existau gardienii publici, aceștia aveau uniforme negre, am avut și eu un coleg și l-am întrebat care erau condițiile, trebuia să ai liceul și armata și erai făcut gardian public, ulterior, prin H.G.R, sau nu știu exact prin ce lege, acești oameni au fost promovați, ca Poliție Locală, ei nu au niște studii, nu sunt ofițeri de poliție, pe lângă această Poliție Locală, care este, destul de stufoasă, au apărut, din nou acești bodyguarzi.... nu știm cum să le zicem, în uniforme, cărămizii. Am avut o situație personală în Pasajul Bucur, subteran, unde o vânzătoare, cu ecuson în piept, fuma în fața magazinului și i-am atras atenția civilizat că este ilegal. A venit Poliția Locală, a venit și bodyguardul și au spus că ei nu au atribuții, l-am întrebat pe bodyguard, dumneavoastră ce atribuții aveți? și a zis „ eu compun poezii și să vă dau universul după sufletul dumneavoastră”... Poliția Locală, a spus „nici noi nu avem ce să facem, că e femeie, înțelegeți-o”... deci eu vreau să știu, plătim aceste sume uriașe, în timp ce Poliția Naționață, este plătită în batjocoră, cu salariu de sub 2000 de lei, are mașini, mai are încă Dacia Nova, aceste Wolkswagen luxoase pe care le are Poliția Locală și nu înțeleg atribuțiile acestor oameni. Deci în parcuri ni se spune că nu au atribuții să apere cetățenii de câini, nu au atribuții când cineva blochează aleea, deci care sunt atribuțiile pazei, să nu fure aleile cineva? să nu le vandalizeze? ok, să nu le spargă cu târnăcopul? Această evoluție fantastică și această creștere a volumului de oameni care ne apără, exact cum spunea doamna la buget,, creșterea continuă a calității serviciilor de apărare”

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 12, în forma lui pe care o cunoașteți.

vizat

spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 în vederea înființării unei societăți comerciale, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU -13, ABȚ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

Este prezentat punctul nr. 13, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 75, Sector 2, București;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de Buget Finanțe, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 75, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-4, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 14 Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Atleților nr. 10, Sector 2, București;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia juridică,aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 14, proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Atleților nr. 10, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin,

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 15, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Baicului nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Comisia de Urbanism, domnule Zaharia vă rog să ne spuneți pentru toate PUD-urile, dacă se poate!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Toate cele 11 PUD-uri, au avut aviz favorabil din partea Comisiei, cu mențiunea că PUD-ul de la punctul 18, a avut o abținere, toate celelalte au avut 7 din 7 voturi pentru.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Președinte, fac un comentariu până se votează, aș vrea să menționez că, la cele 2 proiecte anterioare, din nou grupul USR a fost singurul care a votat împotriva celor 2 proiecte de majorare a impozitului.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Am remarcat!

38    I vizat

spre neschimbare,

SECRETAR,

Se supune la vot punctul 15, proiectul de privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Baicului nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 16, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 17, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 40, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 40, Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1.

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 18, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr. 29A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr. 29A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 19, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș avea o întrebare, Drumul Scalarului este asfaltat?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Nu știu, poate cineva să ne răspundă?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna arhitect, este asfaltat?....Vă mulțumesc, că ați făcut această precizare, că în sectorul 2, am descoperit niște drumuri care sunt neasfaltate! Doamna arhitect o să vă trimit pe e-mail...Drumul Scalarului nu este asfaltat!

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -1, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan-Cristian

Este prezentat punctul nr.    20,    Proiectul de hotărâre    privind aprobarea

documentației de    urbanism PUD    Str.    Barbu Mumuleanu nr.    17, Sectorul 2 al

Municipiului București;

Se supune    la vot punctul    20,    proiectul de hotărâre    privind aprobarea

documentației de    urbanism PUD    Str.    Barbu Mumuleanu nr.    17, Sectorul 2 al

Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-1, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ - Militaru Marian Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 21, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 465-467, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 465-467, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 1, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 2

VIZAT.....    ~

spre neschimbare,

SECRETAR,

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr. 22 Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 61, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 61, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU

-    0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 23, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr. 43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr. 43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU

-    0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița,

42

spre neschimbare, SECRETAR,

Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 24 Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr.    25    Proiectul de hotărâre    privind aprobarea

documentației de    urbanism PUD    Str.    Măgura Vulturului nr.    10, Sectorul 2 al

Municipiului București;

Se supune    la vot punctul    25,    proiectul de hotărâre    privind aprobarea

documentației de    urbanism PUD    Str.    Măgura Vulturului nr.    10, Sectorul 2 al

Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ - 1 .

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -    _

43    VTZĂT

spre neschimbare,

SECRETAR,

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militam Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 26 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Președinte dacă îmi permiteți, pentru că am ajuns la proiectul nr.26 și nu am fost în sală la momentul în care s-a aprobat Ordinea de Zi, aș vrea să o întreb pe doamna Niță: având în vedere că de 1 an și jumătate de când suntem noi în Consiliul Local PUD-urile erau trecute ultimele pe Ordinea de zi, de ce R.O.F.-ul a fost trecut ultimul, după PUD-uri.

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Intenția mea, domnule Alexandru era să nu îl punem deloc pe Ordinea de zi, pentru că nu am avut un proiect, ați transmis numai Anexa la acel proiect cuprinzând Regulamentul și în mod repetat, prin colegii din Compartimentul de specialitate v-am și redactat un proiect și v-am invitat să veniți să-l semnați. în momentul în care dumneavoastră ați binevoit să semnați acel proiect deja Convocarea și Ordinea de zi erau întocmite, prin urmare a fost introdus în ordinea în care au fost înregistrate proiectele.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Conform legii dumneavoastră trebuie să oferiți suport membrilor Consiliului Local, pentru că noi nu avem aparat de specialitate pentru a ne oferi consultanță... iar proiectul, Anexa, a fost depus înainte de a se anunța ședința ordinară, deci, se putea pune, precizez , înaintea PUD-urilor...

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: în acest sens v-am și răspuns pe mail, imediat: „ urmează să identificați proiectul .. să veniți să-l luați... “

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Era vorba de același proiect, proiectul acesta este depus pentru a nu știu câta oară, proiectul îl aveați!!!

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pot să iau dintr-o mapă de ședință anterioară un proiect, la fiecare ședință, trebuie inițiat proiectul și semnat în original de către inițiator, v-am recomandat și ați venit după cîteva zile când era deja Convocarea formulată, n-am avut nimic cu poziția proiectului dumneavoastră pe această Ordine de zi, pe care oricum nu o formulez și nu o completez eu.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și v-am trimis ieri o adresă referitoare la obiecțiunile pe care le-ați trimis dumneavoastră ultima data, menționez: obiecțiuni , în care din cele 15 puncte pe care dumneavoastră le-ați atins, 10 au fost pentru prima dată, n-au fost niciodată atinse în Rapoartele de specialitate , fie ale Direcției Juridice, fie a Direcției Administrative și nu am înțeles cum nici anterior dumneavoastră nu ați semnalat aceste lucruri, puteți să explicați?...pentru că anterior rapoartele se băteau cap în cap, asupra aceluiași articol erau puncte de vedere diferite de la Direcția Juridică față de Direcția Administrativă, iar acuma din cele 15 puncte semnalate de dumneavoastră 10 au fost în premieră !

44    .

VSZAT " spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nu , domnule consilier, R.O.F-ul adică proiectul cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost promovat într-o ședință anterioară sau acum 2 ședințe, înainte de debutul ședinței...ați formulat acel proiect în ziua respectivă, timp în care eu l-am comunicat Serviciilor de specialitate, nu-1 citesc eu înainte. Le analizează Compartimentele de resort, iar după întocmirea rapoartelor de specialitate eu verific acel proiect. In ședința anterioară nu am fost eu prezentă...proiectul a fost respins și menționat ca atare în mapa de ședință. Știu că au fost unele dezbateri în care urmau să se formuleze amendamente sau să vă întâlniți cu ceilalți domni consilieri și să elaborați o formă finală a acestui Regulament. Ați revenit cu un proiect spunând că ați efectuat o modificare în el, în momentul acela era înregistrat la Cabinet Secretar și m-am aplecat asupra lui, l-am analizat ca secretar, am luat articol cu articol, am confruntat cu actele normative aferente și am formulat obiecțiunile. în mod normal puteam să scriu „ obiecțiuni cu refuz avizarea proiectului ” , dar neavând, la momentul acela, proiectul, pentru că nu l-ați semnat și să fiu în situația de a avea pe ce să pun respectivele obiecțiuni, le-am formulat, din respect pentru colegii dumneavoastră, pentru timpul colegilor dumneavoastră, să nu fiu nevoită acum să le dau citire în Consiliu ci le-am postat pe site pentru a fi avute în vedere. Este o atribuție legală a Secretarului pe care mi-am exercitat-o într-un mod la fel de legal.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Secretar, spre deosebire de Executiv, eu respect legea. De fiecare data, din respect pentru colegii mei, orice proiect pe care l-a depus U.S.R.-ul automat l-am trimis la toți colegii...ca să lămurim acest aspect, deci nu cu 3 zile sau 5 zile înainte de ședințe ordinare sau extraordinare, când al depus proiectul l-am trimis la toată lumea. Am avut și întâlniri cu colegii, rugămintea mea, având în vedere și situația de data aceasta, aceste obiecțiuni pe care dumneavoastră le-ați prezentat, din cele 15 sunt 3 cuvinte lipsă pe care le actualizez...o să retrag proiectul și o să vă rog, pentru data viitoare să prezentați un singur raport de specialitate care să nu se mai bată în cap cu nici-unul din rapoartele anterioare. Puteți să-mi promiteți acest lucru?

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Rapoartele de specialitate se întocmesc de Compartimentele de resort. Compartimentul Administrație Publică Locală este cel care realizează în fapt legătura cu Consiliul Local și prin urmare este cel mai ținut de acele reglementări din cuprinsul R.O.F.-ului, având în vedere termenele și sancțiunile propuse de dumneavoastră pentru reprezentanții din cadrul Executivului implicați în acele proceduri. Dar sunt de acord să reluăm , să veniți să vă explic actele normative și dacă doriți și alte explicații suplimentare și să iasă o formă cât mai aproape de actul de bază. Vă muțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doar un singur consilier monopolizează pur și simplu discuția...aș vrea să am și eu un punct de vedere asupra acestui proiect!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu nu am terminat domnule Iliescu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dar nu puteți să vorbiți numai dumneavoastră, pentru că nu sunteți numai dumneavoastră în această ședință!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Iliescu vă rog să fiți respectos; domnule președinte aveam un dialog cu doamna Secretar, a făcut o afirmație....

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: A terminat doamna Secretar, îl ascultăm pe domnul Iliescu și continuăm cu dumneavoastră (n.r. domnul Alexandru Adrian)

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, în primul rând aș vrea ca acest proiect de hotărâre...acest proiect de hotărâre făcut de colegul nostru domnul consilier Alexandru privind aprobarea acestui Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local... colegul nostru consilier Adrian Alexandru în primul rând nu respectă reglementările cuprinse în Legea 24/2000, sunt o grămadă de enormități, vom discuta fiecare propunere a dumneavoastră.. .care sunt, vă spun enormități...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este părerea dumneavoastră, domnule Iliescu eu am făcut o adresă scrisă, aveți curajul să emiteți un punct de vedere scris., ați făcut o afirmație, inclusiv la legea pe care ați menționat-o, aveți curajul...,că sunteți președintele Comisie Juridice, să exprimați un punct de vedere scris...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță vreau să vă informez că la ședința anterioară unde dumneavoastră nu ați participat și altă persoană va ținut locul, în speță Doamna Duinea a făcut niște afirmații mincinoase, a dat două exemple... am făcut o adresă, o sesizare către Comisia de Disciplină în care dânsa este președintă și nu am primit nici-un răspuns până acuma. Deci, în această ședință a făcut două afirmații, mincinoase, da, am răspuns în scris la acele afirmații .. .și n-am primit nimic.

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Stimate domnule consilier ați trimis o sesizare în atenția mea ca președinte al Comisiei de Disciplină, eu nu mai sunt președinte al Comisiei de Disciplină de mai bine de un an și am redirecționat adresa către conducătorul instituției, urmând să analizeze și să primiți un răspuns în sensul celor solicitate.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Au trecut 10 zile de atunci doamna Secretar!

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este responsabilitatea mea să fac mențiuni sau răspunsuri cu privire la....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Păi suntem într-o ședință de Consiliu, se fac afirmații mincinoase!?

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Este opinia dumneavoastră și...cred că ați putea fi mai nuanțat, având în vedere că sunt și reprezentanții Compartimentelor aici, băniesc că dacă au ceva de răspuns o spun ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: V-am și argumentat ... că au fost modificate articole din Ordonanțe care au fost preluate... și v-am arătat că erau exact acele articole!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul consilier, haideți să încheiem discuția aici, domnul Beldeanu vă rog!

46    -

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când o să primesc răspuns la sesizarea pe care am făcut-o?

Domnul consilier local Beldeanu Lucian Augustin: Domnule președinte că stimatul coleg al nostru, domnul Alexandru a retras proiectul salut și sper, și revin iarăși cu rugămintea pe această cale și public, ca și în ședința trecută, să mijlocească o întâlnire să discutăm acest R.O.F. Nu s-a întâmplat, o singură dată ne-am întâlnit, în decursul anului trecut.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Stimate coleg ne-am întâlnit de 3 ori...

Domnul consilier local Beldeanu Lucian Augustin: Stimate coleg , în mod oficial, întâlnirile la o Comisie de Buget...care n-are nici-o treabă după aceea discuțiile pe temă juridică nu își au rostul!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Două secunde, sunteți de accord ca în cadrul Comisiei Juridice să invităm toți consilierii?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, haideți să lămurim, se fac afirmații mincinoase în Consiliul Local. Domnule vă informez: repetați din nou această enormitate, am invitat toți consilierii într-o zi în care s-a ținut o singură Comisie de Buget, a fost vorba de o ședință de Consiliu mică, singura Comisie care s-a ținut atunci și am spus „ după Comisia de Buget vă invit, toți consilierii ” ; au venit colegi de ai dumneavoastră, dumneavoastră nu ați onorat...

Domnul consilier local Beldeanu Lucian Augustin: Era cadru oficial?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce înseamnă oficial la dumneavoastră, stimate domn?

Domnul consilier local Beldeanu Lucian Augustin: într-o Comisie specifică pentru a discuta aceste atribuții.... că așa după o ședință de Comisie de Buget putem bea și o cafea!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Beldeanu, haideți să încetăm cu subiectul acesta și îi propun domnului Iliescu, președinte de la Comisia Juridică să facă o convocare pentru toți consilierii în cadrul Comisiei Juridice, sunteți de accord?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Atâta timp cât colegul a retras proiectul de pe Ordinea de zi nu mai are rost să discutăm.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Dar ca să nu mai fie discuțiile acestea data viitoare, cum zice și domnul Beldeanu...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Erorile materiale semnalate de doamna Niță vor fi operate în noua versiune de proiect, ca să-l depun, nici nu necesită o nouă întâlnire, sunt niște erori material minore....și o să las satisfacția colegilor mei să voteze din nou împotrivă, este proiectul lor, pe care nu îl au de 15 ani, nu l-am văzut pe domnul Iliescu, când am venit în acest Consiliu să ne explice., dânsul fiind consilier din 1990.. .de ce n-au acest proiect!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: în regulă, închei aici subiectul acesta.

Proiectul nr.26 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2 a fost retras de pe Ordinea de zi.

Este prezentat punctul nr. 27 Proiectul de hotărâre privind înființarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia Socială a dat aviz pozitiv!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înainte de vot, îmi permiteți o întrebare pentru domnul Cirică? Domnule director, la discuția de săptămâna trecută la Buget, ne-ați informat că pentru cea de a 3 creșă, pentru care noi am aprobat-o în luna noiembrie, nu sa putut lucra 100%, pentru că nu s-a aprobat Organigrama. La direcția dumneavoastră, în acest moment, dacă se aprobă aceste 2 proiecte, introduse astăzi, pe ordinea de zi suplimentară, de mâine aceste locații sunt funcționale sau trebuie să așteptăm Organigrama?

Domnul Cirică Răzvan, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Teiul Doamnei este o creșă înființată anul trecut, ea funcționează în momentul de față la 45%-50% din capacitate, prin, delegarea de personal de la creșele Sinaia și Ciobănașului, neavând încă în vigoare, deci aprobată de Consiliul Local, noua Organigramă a D.G.A.S.P.C. Sector 2, bazată pe HG 297/2017, nu am putut angaja personal pentru creșa din Teiul Doamnei, lucru care să îmi permită să trimit personalul la celelalte creșe, Ciobănașului și Sinaia și să merg la maximă capacitate pe Teiul Doamnei. Acum, revin la proiectele 27 și 28; la 27 înființăm o a patra creșă, undeva într-o locație deja existentă, în strada Oituz nr. 9, unde nu fac altceva decât să, extind un pic Organigrama unui centru multifuncțional deja existent. Am o construcție pe care nu fac altceva, decât să o reașez din punct de vedere funcțional și să mai creez 40 de noi locuri de muncă și 40 de noi locuri pentru copii. La următorul punct, o să vă răspund și punctual, la următorul punct la numărul 28, venim și vorbim de o nouă entitate, după modelul sectorului 1 și sectorul 6, lucru deja probat din punct de vedere al viabilității și funcționalității și anume o entitate de drept public, în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, care va oferi servicii medico-sociale în baza unei legi existente încă din 2003, cu modificările și completările ulterioare, este iarăși o locație care există și noi nu facem mare lucru, decât să așezăm din punct de vedere al destinației, unele spații deja existente. Dacă venim și dăm drumul la creșa din Oituz, nouă, adică din Central Multifuncțional Sfânta Maria și sper eu până la sfârșitul anului, și la Creșa din Vergului, că mai sunt și acolo 60 de locuri pentru copii, eu cred că ne apropiem cât de cât de necesarul de creșe, în momentul de față, cel puțin, alea asigurate de Consiliul Local la Sectorul 2. Ele nu vor fi funcționale decât în momentul în care o să avem Organigrama nouă, trecută prin comisia de specialitate și prin Consiliu. Organigrama, a fost refuzată la discuție din motive legate de performanță, structură, flexibilitate și agilitate în cadrul comisiei de specialitate și urmează să o rediscutăm săptămâna viitoare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director, în noiembrie, noi am discutat, m-am simțit caraghios, pentru un proiect, pe care noi l-am aprobat în noiembrie pentru o creșă și după 3 luni de zile acea locație nu funcționează la capacitate și v-am rugat în momentul în care dumneavoastră veniți cu un nou proiect pentru o creșă sau o policlinică socială, să veniți automat și cu Organigrama ca să nu mai trecem printr-o nouă experiență amuzantă, pentru că noi așteptam această Organigramă de un an de zile!

Domnul Cirică Răzvan Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Să știți că și eu o aștept de la 3 ianuarie!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu nu vă reproșez, pentru că dumneavoastră sunteți de la 3 ianuarie, anul acesta, rugămintea era ca să nu stăm iar luni de zile.... aprobăm niște creșe și ne uităm la ele!

Domnul Cirică Răzvan, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Vă promit că ne mișcăm repede, Organigrama, așa cum a ieșit la sfârșit de noiembrie și a obținut avizele de la A.N.F.P. și de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, este proastă, este exact ca cea dinainte, ne pune în imposibilitatea de a ne mișca, așa cum se mișcă alte D.G.A.S.P.C.-uri prin țară, adică ne leagă niște bolovani mari și grei de ambele picioare, lăsați-ne să o discutăm și să o facem așa cum trebuie în comisia de specialitate și vă promit că o facem și repede cu ajutorul doamnelor și domnilor consilieri și o să și fie funcționale aceste creșe și această policlinică funcțională, în cel mai scurt timp.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De ce nu veniți ședința următoare cu cele 3 proiecte?

Domnul Cirică Răzvan, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Venim!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și cu aceste 2 proiecte, care sunt puse pe Ordinea suplimentară și cu Organigrama, că oricum până luna viitoare nu se întâmplă nimic!

Domnul Cirică Răzvan Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: în 2 săptămâni maxim, probabil până la următoarea ședință de consiliu, vor fi toate acestea finalizate, dar de ce îmi trebuie chestiile acestea acum? ca să fie foarte clar, din punct de vedere al includerii lor în proiectul de buget pe 2018, ele trebuie să existe ca să poată fi finanțate, Momentul în care eu le creez din punct de vedere al entității sale, oricare ar fi natura, că este Department în cadrul unuia care există sau o nouă entitate, atunci le pot și finanța și aceste finanțări se găsesc în Bugetul pe 2018. Venim și cu Organigrama și detaliem toate chestiile acestea din punct de vedere organizațional și funcțional.

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind înființarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 28 Proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică afată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci ca să fie clar, domnule președinte, noi am aprobat un Buget cu aceste 2 proiecte pe care le aprobăm acum, au fost incluse în proiectul de buget, că nu este clar?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Eu cred că v-a explicat domnul Director!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Stați așa un pic, că noi votăm proiectele în ordinea în care nu trebuie!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Nu putem să întrebăm fiecare consilier, ce a înțeles din ce a spus domnul Director!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, vi se pare ceva abuziv? deci nu trebuiau aceste proiecte votate înainte de aprobarea Bugetului, întreb, ca procedură, colegii de la PSD care nu au depus în viața lor un proiect.... nu mă miră comentariile lor!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Faceți niște afirmații deja foarte grave, domnule consilier!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Proiectul a

trecut!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Alexandru, aveți cumva dreptate, hotărârile intră în vigoare cu ocazia publicării și atunci publicarea se face în același timp.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: USR-ul a depus întotdeauna proiecte peste proiecte, dar cele mai proaste pe care am putut să le văd !!!

~    VIW" ’

spre neschimbare,

50    SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Noi le-am depus pe toate prin domnul Primar!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cele mai proaste proiecte au fost depuse de USR, habar nu au pe ce lume trăiesc, sunt consilieri de un an și jumătate și nu aici.....tot USR, domnul Adrian Alexandru, care...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am recepționat declarația dumneavoastră politică, domnule Iliescu!

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: îmi cer scuze, domnule președinte, v-am cerut o interpelare vă rog, ședința cred că nu s-a terminat!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Doamna Neagu, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vă rog mai așteptați 2 minute!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Colegii, pot să vorbesc și eu, am cerut o interpelare

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Doamna Neagu și domnul Mihăilă, nu s-a mai înscris nimeni după aceea.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Aș dori să fac o interpelare în legătură cu, niște sesizări făcute de cetățenii Sectorului 2, cum că ar fi crescut numărul de agresiuni la adresa copiilor în acest sector. Am un exemplu foarte clar, o problemă care s-a întâmplat, exact ieri pe strada Pâncota, în jurul numărului 54, un copil de 11 ani, a fost agresat, trântit de către un adult pe spate s-a suit cu picioarele pe el, i-a luat telefonul mobil și apoi a fugit. Nu vă întrebați ce a fost în sufletul acelui copil, aș vrea să îl întreb pe domnul Director de la Poliția Locală, ce face instituția în acest caz, în scopul prevenirii unor astfel de evenimente și aș ruga un răspuns scris pentru acest lucru și cum ar putea prin Poliția Locală să crească siguranța cetățenilor în Sectorul 2.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Am înțeles că a fost un caz de agresiune, dar nu știu dacă a fost semnalat!

Domnul Dobrilă Aurel, Director General Poliția Locală Sector 2: Vreau să fac doar o simplă precizare, doamna vrea un răspuns scris, o să îi dau un răspuns scris. Poliția Locală, ați văzut în cele 8 punct e- atribuții, la art.l nu instrumentează niciun fel de infracțiune, prin urmare noi nu putem să dăm decât un simplu sprijin, dacă suntem solicitați, de către organele de cercetare penală, cu imagini, dacă avem în zonă camera. în schimb, dacă un angajat al Poliției Locale, constată un flagrant pe această speță avem competență, în sensul că fac conservarea la fața locului și chem echipa Ministerului de Interne, repet, Poliția Locală nu are niciun fel de competențe în domeniul infracționalității, toate aceste cazuri se adună și se instrumentează de către Poliția Națională.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nu vă supărați, ce înseamnă, flagrant? Vă rog să trimiteți scris!

Domnul Dobrilă Aurel, Director General Poliția Locală Sector 2: Vă dăm scris!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Solicit tuturor Directorilor din Instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 2 un raport detaliat de activitate pe anul 2017.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă! O seară plăcută tuturor!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Metehău Andrei George declară ședința închisă, la orele 18.50 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 20.03.2018.

SNA/lex


SAPL- PVSCHCLS2

52

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,