Proces verbal din 04.12.2018

014 Proces verbal sedinta ordinara 04.12.2018


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2

din data de 04.12.2018

Lucrările ședinței încep la orele 15:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Toader Mugur - Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Domnul Popescu Dan - Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • - Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 5367/29.11.2018, completarea la ordinea de zi înregistrată sub nr. 5406/04.12.2018, precum și completarea la ordinea de zi înregistrată sub nr. 5419/04.12.2018 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 22.11.2018;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIIIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului „ ePS2 - Servicii Online pentru cetățeni

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr.

214/4.12.2017);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situația nr. 1)

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 4);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecție civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Bună ziua, să începem ședința! Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ședința ordinară din 04.12.2018, sunt prezenți toți membrii Consiliului Local Sector 2, în număr de 27.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi, cu cele două completări pe care le-ați primit.

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 5367/29.11.2018, cu Completarea la ordinea de zi nr. 5406/04.12.2018 și nr. 5419/04.12.2018, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 22.11.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă îmi permiteți, îl propun pe domnul consilier Radu Gheorghe, membru UNPR!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Președinte de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2019 este domnul Radu Gheorghe.

4                    1   ' VJZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, avem o îndreptare a unei mici erori materiale strecurată în preambulul juridic al proiectului, în sensul că s-a menționat și Dispoziția 2262 din 15.10.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 domnului Popescu Dan Cristian, în condițiile în care, la acest moment, nu subzistă efectele acestei dispoziții. S-a strecurat dintr-un draft anterior. Deci, se va elimina din preambul menționarea acestei dispoziții. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Avizul comisiilor de specialitate: buget finanțe - pozitiv, transparență - pozitiv!

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Am un amendament. E vorba de un milion de lei, care, din citirea ordinii de zi, înțeleg că o să meargă la biserici. Am văzut că sunt 19 milioane reduse de la fondul de rezervă. Aș propune ca milionul de la biserici, o să intervin și când o să ajungem la biserici, să fie dat înapoi la fondul de rezervă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost suplimentat fondul pentru sprijinul financiar către unitățile de cult, având în vedere că, la începutul anului, bugetul nu a prevăzut și cele trei milioane care au fost acordate Catedralei „Mântuirii Neamului ”. Fiind lucrări de amploare la mănăstirea Plumbuita în curs de efectuare...

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Sunt la casa stăreției toate lucrările; le-am dat trei luni la rând.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de mănăstire în ansamblu. Fiind un monument istoric și destul de veche nu se pot face lucrări parțiale.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Când vom ajunge la biserici o să vorbesc despre totalul sumelor datorate, dar, acum, asta era mențiunea pe care o voiam la buget.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Să înțeleg că este un amendament?

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Da.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Bugner.

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de doamna consilier local Bugner Antoneta în cadrul ședinței, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018 și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU -10, ABȚ- 10, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, cu îndreptarea erorii materiale menționate de Secretarul Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al

6                  j VIZAT '

spre neschimbare,

SECRETAR,

Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Avizul comisiei de învățământ - favorabil, transparență - favorabil. Dacă nu sunt interpelări, propun să trecem la vot.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Avizul comisiei buget finanțe - favorabil, transparență - favorabil. Dacă nu sunt interpelări, propun să trecem la vot.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0,

ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului „ ePS2 - Servicii online pentru cetățeni";

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Avizul comisiei buget finanțe - favorabil, avizul comisiei Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este favorabil, dar erau câteva întrebări, la ce se referă exact proiectul, dacă este un proiect aprobat sau doar am cerut finanțarea, nu se înțelege din documente. în opinia mea, dacă nu e clar, înseamnă că nu este aprobat. Dacă este domnul director, ne poate spune și poate ne mai spune cu ce se ocupă direcția dânsului. Mulțumesc mult.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Proiectul se referă la serviciul online pentru cetățeni, respectiv, eliberarea certificatului de urbanism și alte tipuri de servicii, care vor fi identificate în cadrul proiectului. Proiectul este selectat pentru finanțare și urmează să semnăm contractul de finanțare. La celălalt punct o să vă răspund la interpelări. Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, la comisie ni s-au prezentat două direcții: Urbanismul și Direcția Administrație Publică și voiam să știu pentru Direcția Administrație Publică ce servicii se vor oferi?

5                                                  S

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Se vor oferi servicii de eliberare a unor copii certificate. Noi în momentul de față, prin biroul Arhivă eliberăm anumite copii, pe care anumite instituții le solicită instituției noastre, și astea se vor elibera în mediul online. Proiectul presupune și o activitate de evaluare la nivelul Administrației Publice Locale Sector 2 și vor fi și alte activități sau servicii care se vor putea oferi online. în momentul de față au fost identificate, printr-o analiză internă, anumite servicii pe care le putem oferi, iar în cadrul proiectului va fi o analiză detaliată și se vor oferi anumite tipuri de servicii prin mediul online. Prin depunere și eliberare online.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru administrația locală este vorba de managementul documentelor, inclusiv arhivare.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: S-a explicat la Comisia de specialitate...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a explicat puțin. Pe mine mă interesa dacă acest proiect va avea reușită. De exemplu, Direcția Relațiilor cu clienții, managementul documentelor, mă interesa ca această aplicație să fie implementată și la Direcția Relații cu clienții, adică, când un cetățean face o sesizare, să poată să urmărească cum evoluează problema lui. Tot pe baza aplicației managementul documentelor. în acest moment sunt vizate două direcții, direcția urbanism și direcția administrativă și întrebam dacă, ulterior, aveți în vedere ca și Direcția de relații cu clienții, în speță ... am întrebat din 2016, aplicația managementul documentelor pentru cetățeni la Direcția de relații cu clienții, pentru ca cetățenii să poată vedea online, cum evoluează sesizarea lor și-n ce stare este. Ei așteaptă 30 de zile.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Sunt anumite documente care se pot elibera exclusiv online. Acest tip de documente se vor semna cu semnătură electronică calificată. Asta este ideea. Vom verifica dacă legislația va permite ca anumite tipuri de documente să fie eliberate în mediul online. Sistemul de management documente o să fie pe toată instituția sectorului 2, administrația publică locală Sector 2.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare la dumneavoastră, în proiect apare că, cheltuielile conexe se asigura din bugetul local. S-a fixat o sumă a acestor cheltuieli? Ar trebui ca fiecare sumă să fie cerută consiliului local, înainte.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Dacă ați fi studiat raportul de specialitate ați fi văzut că sunt anumite tipuri de cheltuieli menționate acolo, respectiv: valoarea totală, valoarea eligibilă, nerambursabilă și cofinanțarea. Aceste tipuri de cheltuieli apar întotdeauna în cadrul proiectelor și sunt finanțate din bugetul local pe baza unor cereri de rambursare. Ele sunt identificate la momentul finanțării proiectului. Este un proiect cu finanțare europeană.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru claritate, proiectul este aprobat, mai trebuie doar să finanțăm noi și după aceea se va semna, sau trebuie o aprobare ulterioară de la noi?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Orice proiect trebuie supus aprobării consiliului local, ulterior se semnează contractul de finanțare. în situația în care dumneavoastră nu veți aproba acest proiect, normal că nici proiectul nu-și va urma parcursul. Nu este semnat și nu va fi semnat până nu va fi supus aprobării.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se poate vota în consiliu cofinanțarea chiar din faza de evaluare. Există prevederi legale în care poți să aprobi cofinanțarea din faza de evaluare a proiectului, nu doar după aprobare. Din acest motiv întreb, deci există și varianta legală să aprobi cofinanțarea, iar după aceea să nu fie aprobat proiectul.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Dacă-mi permiteți, am lucrat 6 ani în domeniu: este obligatoriu avizul de la nivel local, adică dacă comunitatea nu cere acel proiect, autoritatea nu finanțează, pentru că au fost situații în care erau cereri semnate de primar, dar nu erau aprobate de consiliul local. Sunt etape obligatorii.

---VIZAT spre neschitnbare,

SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cererea de cofinanțare o poți cere în consiliu și în stadiul de evaluare sau după ce este aprobat.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Nu este o cerere de cofinanțare, e vorba dacă aprobăm sau nu acest proiect, dacă comunitatea își dorește să facă. Dacă comunitatea nu-și dorește să facă, autoritatea nu poate încheia contractul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am terminat ce voiam să spun. Rugămintea era dacă puteți să depuneți un proiect pe capitolul 12: fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale, din regiunea mai dezvoltată. E termen până pe 31 ianuarie, mai aveți timp să depuneți și pe acest capitol. Mulțumesc mult!

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Acest proiect este pe acest capitol. Nu se poate depune un proiect cu dublă finanțare. Noi am depus pe această axă, exact pentru finanțarea pe care am considerat că o putem accesa. Am accesat o finanțare maximă. Acel capitol se referea la alte tipuri pe care, de exemplu, Primăria Sectorului 2 le are.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu pe toate. Spuneați că sperați să absorbiți toți banii cu acest proiect.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: E la valoare maximă pe acea axă, sigur.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe U.A.T.?

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Exact, de 4 milioane de lei.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am o întrebare scurtă, foarte tehnică. Dacă acesta va funcționa pe site-ul ePS.ro sau o să fie integrat în site-ul ..., e strict pentru mine.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Am înțeles că la nivelul primăriei avem un domeniu dedicat pentru Sectorul 2, probabil va fi ePS2 pentru Sectorul 2. Noi suntem în faza de a semna contractul de finanțare. După semnarea contractului de finanțare urmează implementarea proiectului, în cadrul implementării proiectului sunt niște pași pe care-i voi urma. în această etapă nu puteam să achiziționăm un domeniu.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului „ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu

10               IfiW ~

spre neschlmbare, SECRETAR,

Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil, transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Există o eroare materială: scrie așa „nu au dreptul să participe la licitații agenții economici care, respectiv cei care nu au obiect de activitate în conformitate”. E un ”nu” în plus!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Puteți fi mai explicită, la ce pagină este eroarea, vă rog frumos?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu am proiectul în față. La condițiile participare la licitații pentru închirierea spațiilor. Adică, cei care vând n-au voie să închirieze taraba sau să participe la licitații. Ar trebui „au voie să participe”.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim! Doamna Secretar am identificat eroarea? Putem să trecem peste, bineînțeles cu consemnarea acesteia?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Formularea este următoarea, domnul director de la Administrația Piețelor: „pct. 2.1 Nu au dreptul să participe la licitație agenții economici care:- înregistrează datorii bugetare restante (...)” și liniuța următoare, „- respectiv, nu au obiect de activitate în conformitate cu destinația spațiului pentru care urmează să liciteze, așa cum este prevăzută la pct. 1.4 din prezenta documentație de licitație (...)”. Atunci, mulțumim, se rectifică această eroare materială.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Mulțumim. Propun să trecem la vot!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, rectificat, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea

11                 r~~vî2ĂT

spre neschimbare,

lJȘȘcretar,

Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2018;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Buget finanțe - favorabil, Transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017);

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Buget finanțe - favorabil, învățământ - favorabil, Transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: în ultimul an și jumătate, sumele date la Mănăstirea Plumbuita și Biserica Plumbuita au fost așa: 285 500 la mănăstire, după care 582 000 la stăreție, 554 500 în luna următoare, tot la stăreție, 160 000 la stăreție, 417 000 la biserică, în total 2 200 000, până acum. Acum, se mai cer 388 000. Sunt 2 600 000 cu această biserică, din care cea mai mare parte pentru casa Stăreției. Mă întreb cu ce este făcută această casă a Stăreției? Bisericii zici că-i pui marmură, îi faci lucrări, dar Stăreția? Mi se pare foarte mult. E la concurență cu Catedrala Neamului. Cu suma acordată pentru Catedrală....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Mai avem alte interpelări sau trecem la vot? Mulțumesc! Vă rog votați.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017) și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 4, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion,

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situația nr. 1);

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Buget finanțe - favorabil, învățământ - favorabil, Transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 5, ABȚ-0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea 13

VIZAT

spre neschirnbare,

SECRETAR,

Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

A                 W

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 4);

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Buget finanțe - favorabil, învățământ - favorabil, Transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă-mi permiteți o precizare, la comisia de Transparență am hotărât ca în cadrul proiectului să apară și devizul de lucrări, situația lucrărilor, pentru că proiectul conține doar o cerere. Să aplicăm același model cum am mai discutat de mai multe ori. De exemplu, la proiectul cu fonduri nerambursabile apare clar, exact.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze, într-adevăr, îmi notasem să cerem să punem toate actele pe site. A fost opinia comisiei. Scuze domnul Alexandru, este eroarea mea!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, un punct de vedere corect! Continuăm votul.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 4), și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița

spre neschimbare, SECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Buget finanțe - favorabil, Juridică - favorabil, Transparență - favorabil. Vă mulțumesc. Interpelări?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o interpelare pentru domnul Primar și pentru doamna Secretar. Domnule Primar, vă rog să ne explicați motivul pentru care acesta este primul Act adițional pe care îl supuneți spre aprobare consiliului local? Actele adiționale anterioare 57,58,59 și 60 la acest contract, nu au fost prezentate consiliului. Iar pentru doamna Secretar, am următoarea întrebare: vă rog să ne explicați cum poate fi legal un act adițional la un contract, pe care Consiliul Concurenței l-a declarat în acest moment că nu mai este legal? Practic, Consiliul Concurenței a obligat Primăria Sectorului 2 să înceteze acest contract și să organizeze licitație. Vreți ca noi acum să aprobăm majorarea tarifelor la un contract care practic nu mai este în vigoare? Practic este nelegal! Asta este decizia înaltei Curții de Casație si Justiție din 14.06.2018.

»                                    »          5                      5

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Contractul este în vigoare până în momentul în care se va finaliza licitația pentru delegarea de gestiune. Am supus aprobării dumneavoastră în trei, patru ședințe consecutive, proiectul privind caietul de sarcini pentru a demara această procedură. Dumneavoastră n-ați aprobat. Cu ocazia asta, vă anunț că am luat legătura cu consultanții și inițial stabilisem pentru săptămâna asta o întrevedere cu dânșii și în prezența dumneavoastră, celor care doriți să participați. A rămas mai mult ca sigur pentru ziua de marți 11.12.2018, o să vă comunic și ora la care ne vom întâlni. Cei care doriți să participați sunteți bineveniți, dacă aveți în continuare nelămuriri cu privire la Contractul - cadru care urmează să fie lansat în procedura de licitație publică. Contractul vechi din 1999 este în vigoare, în aceleași condiții, până în momentul în care vom finaliza procedura de delegare de gestiune. Are în continuare aceleași prerogative ca orice contract valabil. Inclusiv pentru încheierea de acte adiționale.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, ca să fiu riguros, USR-ul, ultima dată a votat „pentru” proiectul care implică caietul de sarcini și aprobarea !

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să fiu și eu riguros, dumneavoastră ați lipsit la ultima ședință!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Care e legătura? Colegii mei, patru din cinci au votat „pentru”.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Probabil colegii dumneavoastră au votat „pentru”, că nu ați fost dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu le-am transmis colegilor să voteze „pentru”. în calitate de lider le-am transmis opțiunea mea și ei au fost de acord. Referitor la contract, că este valabil, sunt surprins de ce spuneți dumneavoastră. Consiliul Concurenței din 2009 a dat o decizie în care spune textual că „acest contract încalcă Legea concurenței nr. 21 din 1996”. Au fost două spețe în instanță în 2010: una Consiliul Local și Primăria au

contestat decizia Consiliului Concurenței și speța s-a încheiat în 2011, iar după aceea Consiliului Concurenței a dat în judecată mai multe primării, inclusiv primăria noastră și Consiliul Local, care pentru mine, fac o paranteză, nu știu cine a semnat în numele nostru și am cerut să ne retragem din acest proces.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când, în 2010?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în 2016. în iunie 2016 a semnat în numele Consiliului Local, când noi eram în acest consiliu. Speța s-a încheiat în 2018 pe 14 iunie. Din punctul meu de vedere, contractul este nelegal, conform deciziei înalte Curți. Și noi vrem să trecem prin consiliu un act adițional la un contract care nu mai este în vigoare! Este ciudat pentru mine ce spuneți dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să polemizăm pe tema asta, e absurd! încă o dată, și îmi asum ce spun, contractul este valabil până în momentul în care dumneavoastră binevoiți să aprobați proiectele care se referă la demararea procedurii de licitație publică și încheiere și finalizarea acestei proceduri. Nu puteți să lăsați sectorul fără un operator de astfel de servicii.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș solicita ca acest contract să ne fie pus la dispoziție în formă integrală, întrucât în forma actuală care este pe site lipsesc caietul de sarcini inițial, anexe și un mare număr de acte adiționale. Fie să fie postat, fie să ne fie transmis într-o formă în care să putem știi în ce a constat în integralitatea sa acest contract. Mulțumesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, propun să trecem la vot!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

16

spre neschirnbare,

SECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Comisia Juridică - favorabil, Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil, dar am reținut câteva întrebări puse în cadrul comisiei și... pentru conformitate... Câte locuințe au fost atribuite în ultimii doi ani și care a fost baza legală?

Domnul consilier local Costache Jean: La audiențele pe care le-am ținut la noi la UNPR, avem niște reclamații, în sensul că, o dată, persoana a fost pe numărul 7, după care a trecut pe 22, după aceea a trecut pe 100. Vrem să știm și noi situația mai clară, pentru că de când suntem noi consilieri, nu știm această situație și e bine să știm.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Pot eu să răspund la acestă întrebare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă referiți la ordinea de prioritate sau cum se stabilește punctajul?

Domnul consilier local Costache Jean: Da, domnule Primar!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Punctajul se stabilește în funcție de certificate pe care peroanele care doresc să primească locuință socială le depun, iar ei uneori le depun, uneori nu le depun. Dacă nu le depun într-o unitate de timp.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: în fiecare an în luna octombrie se actualizează dosarul și în funcție de documentele pe care le au noi la dosar se reface punctajul și se schimbă ordinea.

Domnul consilier local Costache Jean: Vrem să auzim direct de la direcție, să ne facă scris către noi. Nu vrem să ascultăm din altă parte, vrem să ascultăm de la cei care lucrează acolo. Vă mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și noi consilierii am fost în comisie și suntem!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu suntem din altă parte, suntem chiar din comisia de repartizare a locuințelor.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, haideți să votăm!

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu

Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea

17                                           __

--■ypAT

^SECRETAR.

Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Aviz Comisia ecologică - favorabil, juridică - favorabil, buget finanțe - favorabil, transparență -favorabil. Dacă nu sunt interpelări...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îmi permiteți o întrebare pentru doamna Niță, domnule președinte? Acest proiect nu este de tip normativ? N-ar fi trebuit să fie pus în dezbatere publică?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu privire la instituirea acestei taxe: a fost Regulamentul anterior aprobat de dumneavoastră, prin care se prevedea că cetățenii vor achita această taxă de salubrizare, acela a fost în consultare publică. Acesta este un Regulament privind stabilirea și încasarea, având mai multe reglementări referitoare la modul în care se desfășoară aceste operațiuni la nivelul direcției interne. Pe de altă parte, Legea Finanțelor Publice Locale 273/2006 stabilește că, actele adoptate deja în domeniul stabilirii taxelor și impozitelor, se afișează imediat după adoptare pe site și în termen de 15 zile cetățenii pot formula contestații. Nu este necesară o altă procedură de consultare publică în această etapă. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, închidem votul.

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin,

VIZAT spre neschiinbare, SECRETAR,

Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robei! Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecție civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Nu ține de M.A.I.? Nu ei sunt cei care trebuie să suporte cheltuielile pentru așa ceva?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți perfectă dreptate. Așa cum și spitalul Pantelimon ține de Ministerul Sănătății, dar s-ar fi închis dacă nu îi ajutam noi, la fel și subunitățile de pompieri de pe raza Sectorului 2 țin de M.A.I., dar mașinile pe care le dețin acum sunt găurite, curge apă, au condiții improprii de a ajuta la eventuala stingere a incendiilor. Noi avem baza legală și de a ajuta spitalul și de a ajuta pompierii, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă prevede chiar obligația autorității publice locale de a ajuta acest domeniu. Proiectul așa cum a fost depus inițial era mai larg; l-am spart din motive tehnice în două. Acum, aprobăm achiziționarea celor două autospeciale pe care le vom da în comodat subunităților de pompieri de pe raza Sectorului 2 și mai avem în vedere un parteneriat cu aceștia pentru construirea unei subunități noi. E o zonă foarte mare din sector care nu este bine acoperită de pompieri, nu spun care, că nu vreau să creez panică; acum e deservită de unitățile mai depărtate, dar cu timp de reacție mai mic și suntem în discuții avansate... o să vin în viitoarea ședință cu un proiect de protocol cu Ministerul Tineretului și Sportului. Am găsit o locație unde dânșii să pună terenul, noi să construim subunitatea și pompierii să preia, să asigure personalul și ce mai este nevoie.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Deci îi ajutăm pe „săracii” de la M.A.I. .

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ajutăm ce este al Sectorului 2! M.A.I.-ul nu are scopul de a avea multe subunități, aceste subunități ajută populația.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Este puțin aceeași problemă ca la SMURD, care este o unitate finanțată de M.A.I. și toată lumea dă în disperare bani, 2% la SMURD!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe de altă parte, aveți dreptate. Dacă M.A.I.-ul și-ar fi făcut treaba, nu era nevoie să intervenim. Aveți dreptate. Dar nu putem sta pasivi și să dăm vina, dacă se întâmplă ceva, că M.A.I.-ul n-a achiziționat ceea ce trebuie. Din fericire, avem fondurile necesare să putem cumpăra aceste mașini; s-au mai cumpărat și în 2007 sau 2008, în 2013 și 2014 - un lucru bun pentru Sectorul 2. Mulțumesc.


spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în totalitate tot ce s-a achiziționat pentru situații de urgență și sunt folosite de I.S.U. București - Ilfov, sunt în patrimoniul nostru și avem contracte de comodat cu Inspectoratul. Le dăm în folosință gratuită. Dânșii le folosesc... subunitățile de pompieri care se află pe raza Sectorului 2.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, supunem la vot proiectul numărul 15.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecție civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -26, NU -1, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Dau cuvântul domnului Viceprimar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai sunt interpelările și înainte de interpelări voiam să vă anunț că în principiu peste 90% va fi o ședință pe 14.12.2018, vineri.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu vineri, că nu toată lumea poate să ajungă la ora 14! Mai bine joi sau luni!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Facem așa, nu batem în cuie, încercăm s-o facem joi. Dacă cumva nu vom reuși tehnic, o s-o facem vineri. încercăm să sunăm pe fiecare în parte. Continuați cu interpelările!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Având în vedere rectificarea bugetară din care reiese situația slabă a reabilitărilor termice, solicităm un raport care să prezinte situația la zi. Dacă urmărim pe site-ul primăriei rapoartele din alți ani, apar situații ciudate. Realizare 90% în 2013, în 2014, 70%, scad, cresc, nu erau recepționate lucrările, deci, este puțin haotic cum sunt prezentate de-a lungul anilor și am vrea un raport la zi, cum arată aceste reabilitări, care e situația lor. Să fie actualizat raportul. Vă mulțumesc.

spre nsschimbar®

SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum sunt prezentate pe site, sunt prezentate foarte bine! Problema a fost cu niște lucrări care au început mai demult, administrația locală a fost nevoită să rezilieze contractele, s-au reziliat la un număr de 105-110 obiective, care au necesitat expertizări tehnice și valorice, reluare de procedură de execuție și inclusiv în procedură. Urmare a noilor proiecte au fost necesare anumite lucrări care urmează și urmau să fie refăcute și de aceea apar diferențe, 90, 70, în funcție de lucrările care urmau să fie refăcute. Din ultimul pachet care a fost lansat și pornit în 2016, majoritatea sunt finalizate, din pachetul de 604.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș vrea un raport cu cheltuielile de la spitalul Pantelimon. Am văzut că niște bani se dau înapoi de la investiții la spitalul Pantelimon! Care e situația exactă? Câți bani s-au cheltuit, pe ce și de ce se dau înapoi niște bani la investiții?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-au putut finaliza toate achizițiile pe anul ăsta și o să cumpere anul viitor. Nu știu exact ce au cumpărat. De fapt, nu i-au luat, nu s-au decontat. Nu am finanțat decât 2700000.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, sprijinul financiar care se acordă și în momentul în care acordă un spijin financiar, că acordăm la biserici sau la spitale, cuprindem în fila de buget suma, dar plățile le facem în funcție de documentele pe care dânșii ni le prezintă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era o interpelare legată de un proiect pe care l-am depus de vreo lună, pentru redeschiderea Centrului din Pantelimon 301, ca să funcționeze în baza legală, nu așa cum a funcționat. Nu a ajuns pe ordinea de zi și am întrebat-o pe doamna Secretar, care mi-a spus că era un raport negativ de la D.G.A.S.P.C. Sector 2. Cred că ar fi bine să discutăm în consiliul local. Mi se pare o problemă importantă. Am propus redeschiderea acestui centru, iar consilierii trebuie să dezbată și să ia o decizie. Rapoartele pot să fie favorabile sau nefavorabile. Nu contează! Trebuie să fie, în primul rând! Propun ca la viitoarea ședință, dacă o să fie pe ordinea de zi....restituit, o să-l mai depun o dată. Nu știu motivul restituirii. Acordul nefavorabil nu este un motiv pentru restituire, este o opinie a unui serviciu, a unei instituții. Nu e neapărat o opinie legală, că nu este un izvor de lege instituția D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: De regulă, prin rapoartele numite „nefavorabile”, se fac o serie de sugestii și se solicită acordul inițiatorului de a-și modifica sau revizui acea propunere de proiect, astfel încât acesta să se circumscrie până la capăt în contextul legal. în mod similar au fost și alte proiecte. S-au restituit cu niște recomandări și ele pot fi după aceea reinițiate, în funcție de modul în care acestea pot suplini condițiile de legalitate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă sunt motive legale, eu nu știu, nu le-am văzut în raportul de restituire. Domnul Manole, care ar fi motivul de nelegalitate? Știu că Centru a funcționat ani de zile într-o formă, care clar nu era legală, iar acum nu știu de ce cu plată ar fi nelegal.

21                        ViZÂT

spre neschimbate, SECRETAR,

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Raportul nu este unul negativ, este unul care subliniază că D.G.A.S.P.C. Sector 2 a dezvoltat serviciile sociale, inclusiv cele medicale, destinate persoanelor aflate în dificultate. Proiectul pe care dumneavoastră l-ați depus se adresează tuturor cetățenilor, iar spațiile care urmează să fie alocate, sunt spații care au trecut în administrarea Centrului Eminescu. Din această perspectivă, D.G.A.S.P.C. Sector 2 n-a făcut decât să comunice că avem servicii medicale pentru persoanele cazuri sociale, pentru ceilalți cetățeni este nevoie de o inițiativă care să fie susținută de Centrul Eminescu care are spațiile respective. în spațiile pe care noi le avem în complexul Sf. Pantelimon, am dezvoltat inclusiv serviciile de recuperare, după cum ați văzut și dumneavoastră. Există un centru ambulatoriu destinat persoanelor cu dizabilități, există toate serviciile, inclusiv comisia de evaluare complexă. Proiectul pe care dumneavoastră îl propuneți, noi îl consideram favorabil, dar nu face obiectul atribuțiilor pe care D.G.A.S.P.C. Sector 2 le are. Acest lucru a fost consemnat și în raportul de audit din mai anul trecut, n-am făcut decât să iterăm de acolo niște recomandări pe care ni le-a făcut Direcția de Audit Intern din primărie. însă proiectul poate fi implementat cu sprijinul Centrului Eminescu așa cum am precizat înainte de a înainta acest raport.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest lucru, mi-ați spus că nu ar fi loc, sigur decizia finală cred că o ia consiliul local.

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Există spații care au fost transmise Centrului Eminescu, în care au funcționat o serie de cabinete medicale în trecut. Pot fi dezvoltate astfel de activități, dacă Centrul Eminescu achiesează la propunerea dumneavoastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că proiectul este bun, doar că nu aveți spațiul.

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Proiectul este bun dar cei care trebuie să avizeze, ca instituție publică, sunt cei care au în administrare spațiul. Direcția Generală are în administrare un spațiu în care au dezvoltat servicii pentru persoanele cu dizabilități .

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar proiectul se referă la toți cetățenii Sectorului 2!

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Asta presupune că D.G.A.S.P.C. Sector 2 nu poate să dezvolte un serviciu, care se adresează tuturor cetățenilor pentru că, prin Hotărârea de Guvern 797, grupurile țintă ne sunt indicate în mod clar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din ce an e hotărârea?

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Din 2017. E hotărârea pe baza căreia ar trebui să funcționăm, după ce aprobăm organigrama.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și în Hotărârea de Guvern anterioară era că nu aveți voie.

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: în aceasta sunt precizate în mod clar toate atribuțiile și grupurile cărora noi ne adresăm: persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii.Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bine, voi redepune acest proiect și vom hotărî împreună, aici, dacă îl facem pentru cetățeni și dacă îl facem, unde îl facem. E o discuție mai puțin importantă pentru cetățeni că e în administrarea Centrului Cultural sau a D.G.A.S.P.C. Sector 2, sau a D.G.A.P.I. Sector 2.

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Trebuie să înțelegeți că noi nu am prezentat un referat negativ! Doar am subliniat faptul că, avem servicii destinate persoanelor cu dizabilități așa cum cere legea și că în spațiul în care nouă ne-a rămas în complexul respectiv, am dezvoltat aceste servicii. Există un spațiu excedentar care a fost trecut prin Hotărâre de Consiliul Local, Centrului Eminescu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este, doar că decizia de a folosi anumite spații, o luăm aici împreună cu domnul Primar și domnii consilieri, în ideea de a ajuta cetățenii.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din start, nu sunt de acord ca D.G.A.S.P.C. Sector 2 sau Centrul Eminescu să se transforme în agenții imobiliare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Centrul de sănătate pentru cetățeni nu este agenție imobiliară.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există! Pentru persoanele defavorizate am dezvoltat servicii. O să readuc în memoria dumneavoastră și raportul de audit. înainte s-au făcut anumite lucruri care n-au fost foarte corecte din multe puncte de vedere, dar acum dorim să funcționeze absolut orice instituție, orice direcție din cadrul consiliului local, în condiții de legalitate și cu încadrare strictă în atribuțiile care le sunt conferite.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu cred că poate funcționa un astfel de centru în forma pe care am propus-o, cu copiată pentru cetățenii Sectorului 2, cu prețuri mici, chiar fără să angajăm fonduri din bugetul primăriei. Dar o să decidem împreună acest lucru. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul de față funcționează o societate care desfășoară activități medicale, o societate comercială care obține profit, suntem în instanță cu dânșii, dar cu lucrul ăsta eu nu sunt de acord! Bucureștiul este plin de spații și locuri în care se pot desfășură activități cu plată.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Mulțumesc. Alte interpelări?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în primul rând vreau să vorbim despre școli, dacă domnul director este în sală, domnul director Gârbu. Acum ceva timp am făcut o interpelare scrisă, pentru că acum două ședințe la comisia de buget finanțe, erau niște costuri suplimentare pentru serviciile de contabilitate, foarte mari, și atunci am fost asigurat că acele servicii de contabilitate se vor atribui la diferite firme, acolo unde nu sunt contabili. Am înțeles această problemă la momentul respectiv și am cerut în scris modalitatea de achiziție a serviciilor de contabilitate în școlile care nu au contabil și au externalizat serviciu, cât costă pe fiecare școală acest lucru și defalcat pe unități de învățământ și caietul de sarcini. Revin cu această rugăminte asupra direcției, să vină să ne-o prezinte, pentru că

23


spre neschimbare, q r* o p

W 8 A >’.e« I f l f A ,

nici până în prezent nu mi-au dat un răspuns scris. Al doilea lucru, am mai făcut ședința trecută trei interpelări, una adresată doamnei Secretar, nu știu dacă au trecut zece zile, și două tot directorului Gârbu despre școli și n-am primit nici până în prezent un răspuns. Vreau să le reamintesc. Pentru început, după care o să aștept raportul colegului de la fonduri europene să-i adresez o întrebare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să fac o mică paranteză, înainte să vă răspund sau să vă transmit în scris, să aveți în scris și probabil, nu știu dacă sunt colegi de la presă.... Sunt anumite persoane care au idei puține și fixe. A apărut într-un ziar online, sau ceva în genul ăsta, sau în câteva, au fost difuzate informații spectaculoase privind o firmă de contabilitate cu un administrator pe care îl cheamă Toader!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu:    N-are nicio legătură cu

dumneavoastră.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: A, dumneavoastră știți cine a dat informația?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: M-am interesat a treia zi după ce am citit articolul.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Oricum a fost preluat într-un timp foarte rapid de mai multe publicații, inclusiv dumneavoastră ați mediatizat pe facebook, ca o informație nouă. Aberații, stupizenii, de genul calomniați, calomniați că tot rămâne ceva. Serviciile respective, normal că am pus și eu întrebarea și am solicitat domnului director un răspuns privitor la acest fapt. Știam care era și care a fost situația, de la începutul anului, cu normele didactice pentru personalul auxiliar din unitățile de învățământ, că au fost reduse si în situația asta, a fost chiar o mică perioadă de disperare din partea conducerilor unităților de învățământ, pentru că nu aveau, o parte dintre ele, nu aveau administrator financiar. Din informațiile pe care le-am primit de la D.G.A.P.I. și făcând un calcul simplu, plățile efectuate lunar de o unitate de învățământ se încadrează foarte bine într-un salariu mediu pentru un consilier superior al Primăriei Sectorului 2. Dacă doriți scris din partea direcției, care a obținut la rândul ei informații de la unitățile de învățământ, îi rog să vă transmită și cu scuzele de rigoare că nu v-am transmis mai înainte, sau dumneavoastră puteți să faceți o interpelare în sensul ăsta, să nu se ajungă așa în presă cu astfel de informații.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ca un drept la replică mi-am notat din discursul dumneavoastră ”calomniere” si as dori să vă întreb ce nu era adevărat în acel

9          9

articol, cu care nu am nimic de-a face, și m-am sesizat când l-am văzut: 1) că școlile au contract cu aceeași firmă de contabilitate, e o minciună, 12 din 15? Că acea firmă este înființată în 2018 este o minciună? Faptul că toate au fost atribuții directe, e o minciună? Am niște întrebări scurte: ce este calomnie în ce am spus și în ce am cerut executivului să mi se spună. Atâta tot! Iar salariul mediu a fost, exact acest lucru mi-a prezentat domnul director în ședință și am înțeles că un salariu mediu de consilier economic sau de contabil este exact cât pentru pe lună pe care plătim unei firme, iar angajamentul, exact patru zile înainte să apară articolul, având comisie de buget finanțe colegii fiind de față, a fost că bineînțeles că nu va fi o singură firmă care să câștige toate contractele. Surprinzător, a fost una singură! Unde am greșit în toată această relatare, pentru că vreau să văd cuvântul calomnie unde l-am făcut? Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că ați calomniat dumneavoastră? Nu, ați sprijinit lucrul ăsta!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am mințit cu ceva în ceea ce am spus?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu e vorba de mințit! Am pretenții de la dumneavoastră, sunteți tânăr, sunteți educat, aveți cunoștințe, mi se pare că ați făcut și un curs plătit de consiliul local despre achiziție publică, despre managementul public. Achiziția publică a fost făcută de fiecare unitate de învățământ în parte. Normal că a fost făcută prin achiziție directă, cu transmitere în sistemul electronic SEAP, și a fost aleasă societatea care a oferit și care a avut prețul cel mai scăzut. Pe de altă parte, ca o paranteză, din discuțiile și din problemele care sunt întâmpinate în special pe partea financiar bugetară cu unitățile de învățământ, fiind și foarte multe, sunt 83 de ordonatori terțiari de credit în Sectorul 2, probleme mai mari le întâmpinăm la unitățile de învățământ care au personal angajat ca administrator financiar. Sumele care sunt achitate sunt relativ mici. Este vorba de 15 unităti de învățământ. Că o anumită firmă a câștigat mai multe contracte, nici nu Sumele care sunt plătite sunt atât de mici, încât nu are sens să polemizăm în felul acesta. Putem să găsim contracte sau achiziții publice inclusiv în Sectorul 2, care sunt de valori mai consistente și pe care putem sa discutăm. Dar totul a plecat de la această coincidență de nume!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O să fiu foarte scurt ! Această coincidență, aș dori să-l întreb pe domnul director, scurt, asta am și cerut de fapt, caietul de sarcini, când s-a pus oferta și cine s-a înscris la această ofertă. Asta am cerut în mail. Când s-a pus, câți ofertanți au fost etc. dacă l-ați încărcat pe sicap cred că vă cere cerere de ofertă, minim trei. Mulțumesc pentru cursuri, asta acolo am învățat!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Este o procedură de achiziții directă, desfășurată de ordonatorul de credite terțiar și anume unitățile de învățământ școlare. D.G.A.P.I., respectiv ordonatorul principal nu a avut de-a face cu achiziția lor. Nici măcar nu i-am asistat pe caietul de sarcini sau pe contract.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Noi știu că am luat o hotărâre, consiliul local, să le facem centralizat acolo unde se poate, inițiată de noi și votată. Sperăm ca pe viitor să se întâmple acest lucru .

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este. Noi am cerut de mai multe ori D.G.A.P.I. ului să facă Contract - cadru pentru toate școlile, dar, în timp se va întâmpla și aceasta.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: încercăm! Anul acesta s-au terminat Contractele - cadru pe pază, pentru reparații, caietul de sarcini pentru reabilitare, modernizare. Urmează și restul, dar nu le putem face pe toate de-o dată pentru că este foarte multă muncă la un caiet de sarcini.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu poți să faci achiziție centralizată pentru absolut orice. Pentru niște servicii pe care la achiți cu opt mii de lei pe lună. Da, pentru achizițiile mai mari, pentru că e vorba de procedurile de achiziții pe Legea 98. în momentul în care centralizezi și depășești anumite valori, sunt alte proceduri care pot să fie mai greoaie și pe de altă parte, dânșii sunt ordonatori de credit, au personalitate juridică, prin noi vine o parte de finanțare, care vine de la bugetul de stat.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului de la fonduri europene.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Bună seara! Având în vedere solicitarea pe care ați transmis-o în carul ședinței consiliului local de data trecută, ați precizat că nu este o interpelare, ci niște informații, o să vă prezint punctual câteva informații, ulterior vă voi transmite și în scris punctul de vedere al direcției de specialitate. Valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri europene în momentul actual,depuse de Direcția Management Proiecte Europene, este de 36 milioane de euro, din care valoarea totală eligibilă este de 32 milioane de euro. Astfel, avem depuse proiecte pe câteva axe de finanțare, prin POR, avem patru proiecte deja selectate pentru finanțare, unul dintre ele se află și în fază de implementare, de asemenea avem un proiect în evaluare. Valoarea totală a proiectelor din POR este de 31 milioane de euro. Pe POCA, după cum ați văzut am depus de curând un proiect și a fost selectat spre finanțare și mulțumesc consilierilor pentru votul de astăzi privind măsuri de simplificare pentru cetățeni, debirocratizare, proiectul ePS2 și de asemenea, proiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră legat de ”Alege Libertatea și Spune NU Corupției!”. Cam asta e în câteva puncte, restul o să vă adresez în scris. Mulțumesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș dori să citesc colegilor următorul articol: articolul unu : în temeiul art. 26 litera B din Legea Concurenței nr. 21 din 1996 republicată, se constată încălcarea art. 9 alin. 1 din aceeași lege de către Consiliul Local al Sectorului 2 și Primarul Sectorului 2 prin încheierea actului adițional nr.ll din octombrie 2004 prin care s-a prelungit durata contractului nr. 1128 din octombrie 1999 pentru încă cinci ani respectiv până la data 25.10.2009. O întreb pe doamna Niță, pentru că nu mi-a răspuns, dumneavoastră ne-ați cerut acum să aprobăm legalitatea unui act adițional la un contract pe care Consiliul Concurenței... am uitat să precizez ... este articolul din decizia Consiliul Concurenței nr. 58 din 2009, Consiliul Concurenței a declarat ilegal contractul cu Supercom ... și dumneavoastră ne cereți să avizăm legalitatea pentru un act adițional la un contract pentru Consiliul Concurenței. Trec peste faptul ca actele adiționale precedente n-au fost trecute prin consiliu. Acest act 61 este semnat în 15 noiembrie și colegii mei îl aprobă astăzi. întrebarea mea era strict pentru dumneavoastră: cum vedeți să aprobăm legalitatea unui act adițional pentru un contract, repet, declarat nelegal de către Consiliul Concurenței.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier Alexandru, cunosc Decizia 58 a Consiliul Concurenței, care printre motive de nelegalitate a prelungirii contractului stabileau și pe acela că, dat fiind s-a modificat legea în

26                      I VIZAT----

spre neschimbare, timpul derulării, ar fi fost considerat un caz de forță majoră și reluată procedura de achiziție în temeiul OG nr. 34. Pe de altă parte, a existat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, prin care a stabilit prelungirea acestor contracte până la aprobarea Strategiei de salubrizare a Municipiului București, pentru că nu poate fi întrerupt dintr-o grămadă de motive definite de Legea 101... nu poate fi întrerupt acest serviciu de prestare a salubrizării. A urmat, într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, acel ciclu procesual în care Consiliul Concurenței a obligat instituțiile administrației de la nivelul Municipiului București, să înceteze contractele de delegare. La nivelul anului 2014, a existat o primă decizie a Curții de Apel în care a spus ”Da, încetează contractele la data devenirii definitive și irevocabile a sentinței”. însă, înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia 1921 din 10 aprilie 2014 a admis recursurile Primăriilor sector 1-6 și consiliilor locale 1-6, pe considerentul că, o încetare în acest mod a contractelor de delegare încalcă principiul continuității asigurării serviciilor de salubrizare prevăzut și consacrat de art. 2 Legea 101, legea privind salubrizarea localităților. A fost admis recursul cu această recomandare, obligatorie pentru instanța de fond să stabilească un termen la care pot înceta aceste contracte pentru că nu pot rămâne perioade neacoperite de asigurarea acestor servicii. Prin urmare, Curtea de Apel București la nivelul anului 2015, s-a pronunțat în sensul că, dispune încetarea contractelor de salubrizare la data încheierii contractelor de delegare cu noul operator economic. Această măsură a fost menținută și la înalta Curte de Casație și Justiție și prin urmare, aceste contracte vor înceta la momentul în care se vor încheia celelalte contracte cu operatorul de salubrizare desemnat prin licitație publică.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dumneavoastră ați făcut recurs la decizia Curții de Apel București și înalta Curte de Casație și Justiție a respins aceste recursuri. Toate primăriile au făcut recurs.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, și s-a menținut decizia de apel fiind respinse recursurile, în care se precizează că dispune încetarea la data încheierii acestor contracte, cu noul operator desemnat prin licitație publică. Deci, el rămâne, așa scrie în decizie. îl puteți aprofunda acest dispozitiv și veți constata că nu pot exista perioade în care să nu fie asigurate servicii de salubrizare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în concluzie dumneavoastră considerați că contractul cu Supercom este legal.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este valabil și este în derulare așa cum a stabilit și înalta Curte. Trebuie respectat principiul continuității acestor servicii.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveam o întrebare pentru domnul director de la fonduri europene. Ați spus că sunt 36 milioane de euro atrași anul acesta? A, de lei! Ați confundat euro cu leii! Sunt bani atrași sau ceruti?

9

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: De 35 de milioane am depus proiecte!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar câți am atras era întrebarea?

27                       VIZAT

spr© neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: în momentul de față avem 30 de milioane depuse pe POR .

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt banii de la școli, la acei bani vă referiți?

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Nu, nu sunt de la școli. Sunt bani depuși de Direcția Management Proiecte împreună cu D.G.A.P.I. Sector 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toți banii aceștia sunt proiectele pentru școli.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: O partea dintre ele! Unul din proiecte este legat de sediul din Olari.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci sunt școlile, Olari și cele din POCA, cel care este în derulare și cel care o sa fie semnat, sperăm. Astea sunt toate?

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Mai sunt: unele n-au prins finanțarea și nu le-am mai menționat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai era un raport de la Serviciul Management Situații de Urgență, dar cred că nu e, și îl amânăm pentru data viitoare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să mai fac o precizare: sunt primării care s-au retras, n-au mai așteptat finalizarea procesului, deja au derulat procedura de achiziții, au semnat și contractul. Noi chiar la începutul anului am depus un proiect să ne retragem din proces, pe modelul care s-a întâmplat la alte primării. Am depus și un proiect, astfel încât să rezolvăm deszăpezirea în timp util și alte costuri, nu cum se întâmplă acum, în care actul adițional este semnat în același condiții ca cele de anul trecut, în care 2/3, 15 milioane se plătesc pe așteptare și abia o treime pe serviciile propriu - zise.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim! Dau cuvântul domnului Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Mihăilescu, din câte îmi amintesc, există pentru fiecare dintre proiectele pe fonduri europene există un manager de proiect și o echipă tehnică de experți pe termen lung si pe termen scurt.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Echipa de implementare.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Exact, e defalcată în două. Din câte îmi amintesc, este criteriul de punctaj. Vreau să știu cine este managerul de proiect, la ePS2.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: La EPS sunt eu. Iar pentru echipele de implementare sunt niște decizii de primar.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau si eu CV-ul tuturor, pe mail, nu este o informație publică, după câte știu eu, sunteți remunerați din fonduri europene, dumneavoastră cu niște bani în plus, o suplimentare de bani. Vrem și noi acele CV-uri la toți oamenii care au fost în echipa de implementare. Vă rog să-mi trimiteți mie și o să dau eu consilierilor.

spre neschimbare,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să fie după aprobarea proiectului, prin dispoziție de primar. Nu-i aprobat proiectul, asta e de fapt.

Domnul Mihăilescu Bogdan, Director Executiv Direcția Management Proiecte: Toate echipele de implementare se aprobă prin dispoziție de primar, iar dispozițiile de primar sunt accesibile la D.A.P.L.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc! Dau cuvântul invitatului nostru!

Domnul Popa Victor, Asociația „C.S.A.M. Olimpic”: Bună seara, domnule Viceprimar, domnule președinte de ședință, onorabili consilieri! încep prin a vă aduce aminte interpelarea din august făcută în numele C.S.A.M. Olimpic, era vorba de eliberarea grilei de evaluare a proiectului pe care l-am depus în cadrul finanțării nerambursabile. Primul punct: am primit un răspuns care nu soluționează interpelarea noastră. Nu avem nicio grilă până în momentul de față, astfel încât, pentru anul viitor să ne preocupăm în a reuși să obținem finanțare prin programul de finanțare nerambursabilă. Repet, nu avem nicio grilă de evaluare în momentul de față. Al doilea punct pe ordinea de atunci de interpelare făcea referire la procedura de realizare a unui acord de colaborare între un O.N.G. și primărie, eventual o direcție din primărie privind proiectul "școlii cu curtea deschisă”. Nu avem niciun răspuns nici la această interpelare. Ne interesează să avem un parteneriat prin care sa venim cu soluții la proiectul pe care l-ați votat acum câteva luni de” deschidere a curții școlilor”. Pentru astăzi, aceeași doleanță. Ne interesează pe proiectul Academia Copiilor Sector 2, cum se vor alege, cum se vor selecta cei care vor derula activitățile de tip opțional în unitățile de învățământ din Sectorul 2, pentru că și noi suntem interesați să ne dezvoltăm activitățile și în această direcție. Repet, grila de evaluare nu o avem, procedură de parteneriat între Primărie - Consiliul Local - O.N.G. nu avem, pe ideea proiect „curtea școlii deschise” și trei, care este procedura de selecție a eventualilor operatori, care vor derula activitățile pentru copii în cadrul proiectului Academia Copiilor din Sector 2. Vă mulțumesc.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru primul punct, vă rog să veniți mâine să avem o discuție cu doamna Director Ionescu; pentru punctul 2, curțile școlilor, noi am votat proiectul și chiar un Regulament pentru utilizare, înțeleg că mai sunt probleme la școli ...e o reticență și mai departe, îl las pe domnul Gârbu să răspundă.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: E o reticență din partea unităților de învățământ cu privire la "deschiderea curților școlilor”, se poate face un acord de parteneriat între noi și dumneavoastră. Legat de Academia Copiilor din Sector 2, de-abia acum s-au centralizat datele, sunt în jur de 21 740 de copii înscriși în acest proiect, urmează să facem un caiet de sarcini pe baza alegerilor dumnealor și să scoatem la licitație publică deschisă. Deci, urmăriți SICAP-ul.

Domnul Popa Victor, Asociația „C.S.A.M. Olimpic”: Va fi o licitație centralizată sau fiecare unitate de învățământ?

$

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Nu, va fi centralizată. O singură entitate va gestiona acest program. Vă mulțumesc.

Domnul Popa Victor, Asociația „C.S.A.M. Olimpic”: Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc! Declar ședința închisă!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian declară ședința închisă, la orele 17:06 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        SECRETAR,


Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 20 - DA, 0 - NU, 2 - ABȚ, NU VOTEAZĂ - I., în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 13.12.2018.

DN/lex


30