Hotărârea nr. 9/2018

Hotararea nr. 9 - privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


'.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39


HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 8567/29.01.2018 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 11170/02.02.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 9782/31.01.2018 prezentat de Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter t^ptSar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al SectQhn^§<6ucurești.

Ăv^fe in vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 46 alin. (3), (5) și (9) și art.47 alin. (15) și (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/23.02.2017 privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Procedura formalizată privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prevăzută în anexa ce conține 19 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 21 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L.Sector 2 nr. 9/06.02.2018

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI ACCESUL CONTRIBUABILULUI LA PLATFORMA DE CONTACT A DIRECȚIEI VENITURI BUGET

LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: P0.PAD.15

plivind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina I din 18


ROMANIA

Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

rnmigJM i (2222222223 Q£țSZ2Q23


Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND

IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI ACCESUL CONTRIBUABILULUI LA PLATFORMA DE CONTACT A DVBL

SECTOR 2

COD: P0.PAD.15

Ediția: 1 Revizia: O Data:

VIZAT" “ spre neschimbare,

SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.1S

pl ivind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 2 din 18

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

1.2    Avizat pentru conformitate cu prevederile OSGG 400/215, actualizat

1.3    ; AprobatElemente privind responsabilii/ operațiunea

Numele si prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1

Elaborat

Sef birou PAD

i Coordonator !CCIMC

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA

DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD. 15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția I ] Revizia 0

Pagina 3 din 18

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Ediția/revizia in : cadrul procedurii i

1

Componenta

revizuita

2

' Modalitatea reviziei

3

Data de la care se aplica prevederile ediției/reviziei

4

2.1 Ediția I

,2.2 i Revizia 0

X

X

, z,.z, îwvizjia v    a    ;    a    i

2.3 ; Revizia 2

Revizia.....

Ediția a Il-a

Revizia 1

Revizia 2

2.n.

-----—•

VIZAT

spre neschimbate SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 4 din 18

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția/revizia din cadrul procedurii

Nr.

crt

Scopul

difuzării

Exemplar

nr.

Compartiment

Funcția

Nume și prenume

Data

primirii

Semnă

tura

1

2

3

4

5

6

7

1

Informare

Director executiv

Director

executiv

2

Informare

Director executiv adjunct

Director

executiv

adjunct

3

Aplicare si arhivare

Biroul Prelucrare Automată Date

Sef birou

4

Informare

Serviciul

Impunere

Persoane Fizice

1

Sef serviciu

5

Informare

Serviciul

Impunere

Persoane Fizice

2

Sef serviciu

6

Informare

Compartimentul

Impunere

Persoane

Juridice

Coordonator

comp.

7

Informare

Serviciul recuperare creanțe persoane juridice și fizice

Sef serviciu

8

Informare

Biroul Inspecție Fiscală

Sef birou

9

Informare

Compartimentul

Monitorizare

Coordonator

comp.

11

Informare

Serviciul BFC

Sef serviciu

12

Informare

Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și Managementul Calității

Coordonator

comp.

CIMC

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA

DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția I | Revizia 0

Pagina 5 din 18

4. Scopul procedurii

4.1    Prezenta procedură operațională stabilește modalitatea de identificare, de înregistrare și de acces al contribuabililor la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

4.2    Asigură existența documentației adecvate derulării si continuității activității.

4.3    Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in condiții de fluctuație a personalului.

4.4    Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare

5.1    Procedura se refera la activitatea de identificare, înregistrăre și acces al contribuabililor la platforma de contact a contribuabililor la bugetul local al Sectorului 2 în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

5.2    Activitatea procedurata implică atât utilizatori interni (salariații din cadrul biroului PAD) cât și utilizatori externi (contribuabilii la bugetul local al Sectorului 2) ai sistemului informatic de gestiune a impozitelor și taxelor locale.

5.3. Principalele activitati ale utilizatorilor interni:

-    verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

-    primirea cererilor completate de contribuabil,

-    înregistrarea cererii în Registratura electronică

-    generarea credentialelor si emiterea comunicării.

-    predarea comunicării si încheierea procesului verbal de predare primire

-    realizarea unei instruiri asupra modului de utilizare a credentialelor si a serviciilor electronice ce pot fi accesate cu ajutorul credentialelor acordate

-    arhivarea documentelor.

Principalele activitati ale utilizatorilor externi:

-    completarea și depunerea cererilor la Biroul PAD. în cerere își va exprima opțiunea referitoare la comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

-    prezentarea actului de identitate și a împuternicirii, dacă este cazul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

-    preluarea comunicării si încheierea procesului verbal de predare primire

accesarea, pe pagina de Internet a DVBL Sector 2 https://www.impozitelocale2.ro, a secțiunii PLATFORMA DIGITALĂ

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 6 din 18

- introducerea credențialelor primite

- accesarea serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția

Venituri Buget Local Sector 2: DECLARAȚII ONLINE, CERTIFICATE FISCALE , PLATA ELECTRONICĂ, ACTE EMISE - în cazul în care contribuabilul a optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție pe platforma de contact.

5.4. Compartimentele implicate in procesul activității: Biroul Prelucrare Automată Date

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile

6.1. Reglementari internaționale:

Nu este cazul

6.2. Legislație primara

>    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

>    Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

>    Legea nr. 506 /2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice

6.3 Legislație secundara

> Hotărârea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanța nr. 24/2002 privind încasarea impozitelor și taxelor locale prin mijloace electronice de plată

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

>    Ordinul MDRAP 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin. (8) și art. 47 alin (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

>    Ordinul SGG 400 /2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerialal entităților publice, cu actualizările si modificările ulterioare

> Regulamentul de Organizare si Funcționare al Direcției Venituri Buget Local

Sector 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.I5

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1 j Revizia 0

Pagina 7 din 18

>    Fisa postului

>    Politica de securitate IT a DVBL Sector 2

7. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții ale termenilor

Nr.

crt.

Termenul

Definiția si/sau daca este cazul,actul care definește termenul

1

Credentiale

Nume de utilizator si parole acordate contribuabililor sectorului 2 necesare accesării serviciilor electronice ale DVBLS2

2

Ediție a unei proceduri

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată

3

Procedura

operațională

procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din instituție.

4

Revizia in cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate si difuzate.

7.2.Abrevieri ale termenilor

Nr.

crt.

I

Abrevierea

Termenul abreviat

1

A

Aprobare

2

iAh

Arhivare

3

i Ap

Aplicare

4

,BI

Buletin de identitate

5

Birou PAD

Birou Prelucrare Automată Date

6

CCIMC

Compartimentul Control intern si managementul calității

7

| CI

Carte de identitate

8

iCIPJ

Compartiment impunere persoane juridice

9

:CNP

Codul numeric personal

10

Comp.

Compartiment

11

Crt.

Curent

12

^CUl

Codul unic de înregistrare pentru persoane juridice

13

!DVBLS2

Direcția Venituri Buget Local Sector 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 8 din 18

14

E

Elaborare

15

IPF

, Impunere persoane fizice

16

IITL

' Impozite și Taxe Locale

17

Nr.

i Număr

18

;OG

• Ordonanța Guvernului

19

SNEP

; Sistemul Național Electronic de Plăți

20

’v

, Verificare

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Prezenta procedură operațională reglementează modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabililor la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista si proveniența documentelor

Cerere - prin care contribuabilul solicită înregistrarea ca utilizator al platformei de contact a D.V.B.L., în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, și optează pentru modalitatea de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

Comunicare - prin care le este comunicat, în scris, contribuabilului: luarea în evidență a solicitării și data de la comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact editată de salariații biroului PAD cu credentialele acordate.

Proces Verbal de predare primire a Comunicării.

8.2.2. Conținutul si rolul documentelor

Cererile întocmite de către contribuabilii la bugetul local al Sectorului 2, în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, conțin datele de identificare ale contribuabilului, solicitarea privind înregistrarea ca utilizator al platformei de contact a D.V.B.L., în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, și opțiunea privind modalitatea de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

Cererile sunt însoțite de copia după actul de identitate al solicitantului, în cazul în care acesta este si proprietarul bunurilor. In caz contrar solicitantul trebuie să

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA

DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.1S

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 9 din 18

depună o copie a împuternicirii dată expres solicitantului în vederea obținerii credentialelor și o copie după actul de identitate al solicitantului.

Acestea sunt documentele justificative pe baza cărora salariații biroului PAD operează în baza de date si dă acces persoanelor în cauză la informațiile fiscale.

Comunicarea, editată de salariații biroului PAD, conține datele de identificare ale contribuabilului, adresa paginii de Internet a direcției, credențialele acordate și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact.

.In comunicare sunt înscrise: adresa paginii de Internet a direcției, credențialele acordate și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact.

Procesele Verbale de predare primire a comunicării conțin datele de identificare ale solicitantului si semnătura persoanei care le primește si certifică faptul că acestea au fost acordate si predate, precum și datele de identificare si semnătura salariatului din cadrul biroului PAD care predă comunicarea.

8.2.3. Circuitul documentelor

Cererile, sunt completate de către contribuabilii la bugetul local al Sectorului 2 care solicită acces la platforma de contact si predate salariaților biroului PAD care le înregistrează în Registratura electronică.

In urma operării salariații biroului PAD editează Comunicarea si o înmânează solicitantului după care se încheie Procesul Verbal de predare primire a credentialelor care, împreună cu Cererea si copia după actul de identitate , se arhivează în cadrul biroului PAD.

8.3. Resurse necesare

8.3.1.    Resurse materiale

Cele existente in instituție, precum si accesul la bazele de date, securizat.

8.3.2.    Resurse umane

Salariații biroului PAD.

8.3.3 Resurse financiare

Resursele financiare alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al DV13LS2, aprobat pentru anul în curs.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor si acțiunilor activităților Utilizatori interni:

o Primirea cererilor si a copiilor după actele de identitate si înregistrarea in Registratura electronică

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.I5

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 10 din 18

o Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

o Generarea credentialelor si emiterea comunicării scrise; o Verificarea corectitudinii înregistrărilor după operările efectuate; o Predarea Comunicării

o încheierea Procesului verbal de predare primire a credentialelor o Realizarea unei instruiri asupra modului de utilizare a credentialelor

acordate si a serviciilor electronice ce pot fi accesate cu ajutorul acestora o Arhivarea documentelor.

Utilizatori externi:

o completarea și depunerea cererilor la Biroul PAD. o prezentarea actului de identitate și a împuternicirii, dacă este cazul.

preluarea comunicării si încheierea procesului verbal de predare primire o accesarea, pe pagina de Internet a DVBL Sector 2

https://www.impozitelocale2.ro, a secțiunii PLATFORMA DIGITALĂ o introducerea credențialelor primite

o accesarea serviciilor electronice puse Ia dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

8.4.2. Derularea operațiunilor si acțiunilor activității Utilizatori interni:

1.    Primirea cererilor si a copiilor după actele de identitate si înregistrarea in

Registratura electronică

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contribuabilul care dorește credentiale în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, trebuie să se prezinte personal si să se autentifice printr-un act de identitate valabil (Bl, CI, împuternicire - conform art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală).

După autentificarea contribuabilului, prin platforma de contact prin credentiale dc tip identificator si parola, salariatul biroului PAD îi predă acestuia o cerere în vederea completării cu datele de identificare ale contribuabilului (nume/denumire, CNP/CUI, adresa domiciliului/sediului, adresa e-mail, nr. telefon) și în care să-și exprime opțiunea privind modalitatea de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

2.    Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

Cererile sunt însoțite de copia după actul de identitate al solicitantului, în cazul în care acesta este persoana fizică deținătoare a bunurilor, si de copia după actul dc identitate al delegatului, de delegație si de copia după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a societății în cazul în care acesta este persoana juridică. Dacă solicitantul nu este deținătorul rolului fiscal atunci acesta trebuie să depună o împuternicire - conform art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală), o copie după actul de identitate al proprietarului si o copie după actul de identitate al solicitantului

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: P0.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția I | Revizia 0

Pagina 11 din 18

3.    Generarea credentialelor si emiterea comunicării scrise

Acestea sunt documentele justificative pe baza cărora salariații biroului PAD generează credentialele si editează comunicarea scrisă ce conține conține datele de identificare ale contribuabilului, adresa paginii de Internet a direcției, crcdcnțialele acordate și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact.

In urma predării Comunicării se întocmește Procesul verbal de predare primire a credentialelor, care conțin numele si semnătura salariatului din cadrul biroului PAD care predă credentialele, numele si semnătura persoanei care le primește si certifică faptul că acestea au fost acordate si predate.

4.    Verificarea corectitudinii înregistrărilor după operările efectuate

5.    Realizarea unei instruiri asupra modului de utilizare a credentialelor acordate si a serviciilor electronice ce pot fi accesate cu ajutorul acestora

Salariatul care predă credentialele instruiește contribuabilul asupra modului de utilizare a credentialelor acordate si a serviciilor electronice ce pot fi accesate cu ajutorul acestora.

6.    Arhivarea documentelor.

Cererea, copiile după documentele de identificare si procesul verbal de predare primire se arhivează în cadrul Biroului PAD, conform procedurii specifice arhivarii.

Utilizatori externi:

1.    Completarea și depunerea cererilor la Biroul PAD.

In cerere contribuabilul își va exprima opțiunea referitoare la comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

2.    Prezentarea actului de identitate și a împuternicirii, dacă este cazul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

3.    Preluarea comunicării si încheierea procesului verbal de predare primire

4.    Accesarea, pe pagina de Internet a DVBL Sector 2 https://www.impozitelocale2.ro, a secțiunii PLATFORMA DIGITALĂ

5.    Introducerea credențialelor primate.

Primul pas este de a al.ege tipul de contribuabil, persoană fizică sau persoană juridică,după care se vor introduce CNP-ul sau CUI-ul și parola de acces.

6.    Accesarea serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2: DECLARAȚII ONLINE, CERTIFICATE FISCALE , PLATA ELECTRONICĂ, ACTE EMISE - în cazul în care contribuabilul a optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție pe platforma de contact.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Luarea în evidență a solicitării contribuabilului asigură accestuia identificarea, înregistrarea și accesul la serviciile electronice (depunere declarații Online, obținere certificate fiscale online, plata electronică, vizualizarea actelor administrative fiscale,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 12 din 18

actelor de executare și a altor acte emise de direcție) puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu respectarea reglementărilor în vigoare.

9. Responsabilități si răspunderi in derularea activității

Nr.    Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)

crt.

Salariații biroului PAD

’ 0

1

1 ; PAD/Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a icredentialelor persoanei care le solicită

Ap

1

2 PAD/Primirea cererilor si a copiilor după actele de identitate si i înregistrarea in Registratura electronică

Ap

3 • PAD/Generarea credentialelor si emiterea comunicării

E, Ap

4 . PAD/Verificarea corectitudinii înregistrărilor

V

5 ; PAD/Predarea Comunicării

Ap

6 PAD/încheicrea Procesului verbal de predare primirea credentialelor

E, Ap

7 PAD/Instruirea contribuabilului asupra modului de utilizare a credentialelor acordate si a serviciilor electronice ce pot fi accesate cu ajutorul acestora

Ap

8 ■ PAD/Arhivarea documentelor

I j

Ap

Ah

VIZAT "

spre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.I5

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma dc contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 13 din 18

10. Anexe, înregistrări, arhivari

Nr. •    Denumirea

Elabo- : Aproba • Număr j Difu-

Arhivare

Alte

1 anexa i    anexei

i

•    rator    de

zare

loc i Perioa-

elemc

;    exempla

da

i

nte

L...

re

0 ! 1

2    3    *    4

5

6    '    7

______ i

8

‘ 1

; Cerere persoana

; contribuabil ;    1

PAD

,PAD '

i

• fizică

î    :    •

2

i Cerere persoana •juridică

contribuabil i    1

PAD

^PAD 1

i    .    :

:3

PV predare primire

•PAD    |    î 1

1

PAD

•PAD

4

Comunicare

'PAD    j    :    1

PAD

PAD =

f VIZAT

Ispre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUT0MAT/\ DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: P0.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma dc contact a DVBL SECTOR. 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 14 din 18

ANEXA 1

ROMANIA

Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021 252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la AN.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Nr...../.

Către Direcția Venituri Buget Local a Sectorului 2 București,

Subsemnatul

C.N.P.

............................. domiciliat în orașul ....................................

județul/sectorul    ....................................,    str.

..................................................., nr..............., bl........., se.

....... et......... ap............., telefon ................................ e-mail

..............................................,    împuternicim    pe

....................................., C.N.P..............................., să solicite

înregistrarea/ regenerarea ca utilizator al platformei D.V.B.L. pentru servicii electronice.

! ] SOLICIT O NU SOLICIT comunicarea actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local (înștiințări de plată, decizii de impunere, somații, etc.), exclusiv pe platforma de contact a D.V.B.L. https://www.impozitelocale2.ro .

Persoana care se va prezenta la sediul D.V.B.L. sa ridice numele de utilizator si parola trebuie sa fie titularul si sa se legitimeze (act de identitate in original), conform prevederilor legale.

Semnătura

DIRECȚIA VENEI URI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD. 15

pl ivind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    Revizia 0

Pagina 15 din 18

ANEXA 2

ROMANIA

Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


(22225223 CSZEHSZS23


Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:O21.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Către Direcția Venituri Buget Local a Sectorului 2 București,

Subscrisa

cod fiscal ......................., cu sediul în orașul

................................................,    județul/sectorul

................................, str.......................................................,

nr..........., bl........., sc......., et........, ap............., cod poștal

.........................., telefon ....................................... e-mail

...................................................... împuternicim    pe

C.U.I.

......................................... să solicite înregistrarea/ regenerarea ca

utilizator al platformei D.V.B.L. pentru servicii electronice.

O SOLICIT O NU SOLICIT

comunicarea actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local (înștiințări de plată, decizii de impunere, somații, etc.), exclusiv pe platforma de contact a D.V.B.L. https://www.impozitelocale2.ro .

Persoana care se va prezenta la sediul D.V.B.L. să ridice numele de utilizator și parola trebuie să fie împuternicitul și să se legitimeze (act de identitate în original), conform prevederilor legale.

Semnătura

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA

DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD.1S

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 16 din 18

ANEXA 3

-■4*ROMANIA

Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

PROCES VERBAL predare - primire

S-a procedat la predarea, din partea D.V.B.L. Sector 2 reprezentat de

....................................................................... , respectiv

primirea de către dl./dna..............................................................

CNP ........................................., a utilizatorului și parolei pentru a

putea accesa plata electronica a taxelor si impozitelor sectorului 2.

Prin semnarea prezentei primitorul atestă faptul că elementele de identificare și autentificare nu au fost expuse persoanelor neautorizate.

Am predat,

Am primit,


VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA

DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: P0.PAD.15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    | Revizia 0

Pagina 17 din 18

ANEXA 4


ROMÂNIA

fafeQiafeQfafeg

iiMiiii I fTTrrrrn I

' Qmlin ■inviionncfficr»g    |


Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Nr........./............

Către contribuabilul,

De acum puteți folosi serviciile electronice puse la dispoziție de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, accesând adresa https://www.impozitelocale2.ro folosind pentru autentificare următorii parametrii:

Utilizator:...........................

Parolă:...............................

Vă informăm că începând cu dala (data Înregistrării cererii) comunicarea actelor administrativ fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de D.V.B.L. Sector 2 se va face exclusiv pe platforma de contact https://www.impozitelocale2.ro, în conformitate cu solicitarea dvs.

Pentru alte informații ne puteți contacta la adresa de e-mail officc@impozitelocale2.ro.

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PRELUCRARE AUTOMATA DATE

PROCEDURA FORMALIZATĂ

Cod: PO.PAD. 15

privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a DVBL SECTOR 2

Ediția 1    ] Revizia 0

Pagina 18 din 18

11. Cuprins:

Nr

componentei in cadrul procedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

Coperta

1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției

2

2

Situația edițiilor procedurii

3

3

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția

4

4

Scopul procedurii formalizate

5

5

Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

5-6

6

Documentele de referința (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6

7

Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați in procedura

7-8

8

Descrierea procedurii formalizate

8-12

9

Responsabilități si răspunderi in derularea activitatii

12

10

Anexe, înregistrări, arhivari

13-17

11

Cuprins

18