Hotărârea nr. 84/2018

Hotararea nr. 84 - privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

• • • • '• ' • ■•. •' •• •

•••:.• •• •

••• • ••••• ROMÂNIA


Municipiul București jșJA Consiliul Local Sector 2    •”


HO TÂRÂRE

privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

- Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare nr. 41000/18.04.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 39382/16.04.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 41750/25.04.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

j cm)-Adresa nr. 582/14.03.2018 înaintată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu, A/gifejstrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 28408/14.03.2018 " Procesul verbal din data de 14.09.2017 încheiat cu ocazia ședinței Colegiului i^Lnrector din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1776/26.04.2018, precum și Amendamentul formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1798/26.04.2018;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

-    Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București

-    Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2012 privind aprobarea înființării Complexului pentru activități recreative și educative „Sfântul Pantelimon” precum și delegarea unor atribuții către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2;

-    Flotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2011;


-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, ului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2017 pentru încetarea aplicabilității

H.C.L. Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1295/2017 privind constituirea Comisiei pentru analizarea modalității de reorganizare a activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2, precum și a activității lor culturale la nivelul sectorului 2 București.

în temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin (2) lit. j și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea corpului C8 din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestuia, conform anexelor nr. 1-3.5, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în scopul desfășurării de activități culturale, de tineret și sport.

(2)    Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Serviciul Secretariat al Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap își vor desfășură activitatea în Pavilionul A (situat primul pe partea stângă cum se intră în imobil Pantelimon 301), astfel cum este indentificat în anexa nr. 1;

(3)    Anexele nr. 1-3.5 cuprind 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. (1) Predarea-primirea spațiilor menționate la art.l se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predător și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

cm    (2) în protocolul de predare-primire vor fi stabilite și cotele părți aferente

yplății utiliăților, pază, etc.

Art. 3 Schimbarea destinației imobilului, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage revocarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea Consiliului Local nr.39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2011, se actualizează conform prezentei.

Art. 5. Autoritatea Executiva a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1

la I ICI, sector 2 nr._&4. ,/j2feXiu2.C \2DATE DE IDENTIFICARE ALE SPAȚIULUI CE SE TRANSMITE ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI CULTURAL „MIHAI EMINESCU”

Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale corpului C 8

1

București, Sos.

Direcția Generală de

Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

C8 -

Pantelimon nr.301, sector

2

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

suprafață -1227,79 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPESCU LENUȚAb€ s£Wa î\ , o J

LEVĂOTfVsa


—:D'


HS-


LJ

70 1 50 | M |    110    |    220    | HO I

260

110

□ " ă

|

1,0 | 220

l 115    |

bo    1 ,00 1 90 |5o|55|so|ss|5o|d

25

155    155    .    155

700

,55

155

305

155

35

165

270

165

255

240    , 20    120    120

»

2540

*191

271

2aâCJj L£V4<yVPv 3^EUF

CALITATE

Hmc pmxjuc

SQXARIU

ser r*C«CT

ht. Ftartn WOOR

WOCCTAT

«ti. Uvka OFA3

0GSO4AT

«K Urtu> tSFAS

aț/aon


gMMTU«A| RgPW/WWniZ* NR./WT»


PRWAR1A SECTORULUI 2


CENTRU CE RECREERE SI EOUCATIE •MIHAJ SNINESCf


CofpCI

PLAN PARTER CM


P7-0Î


SUO

A-07

ZE$?
-I »g I-!!£-l-.gg . I-12__I 110    1 no I_|>_L

J    770


-S-125L--3 ‘-r ' 'g!


c?


iii


fii


. 1

5

H

?


&j-;3

«îhî pii’ —

‘î;f -i:~


ii!fim»NS 6eb\H?K ,
^V&SCO IfNWfV ’

j5~ 2 way swiich 1P

^”= Circular fluorescent luminaires

gj Emergency luminaire    i

Indoor fluorescent luminaires 2x18W

_ indoor fluorescent luminaires 2x36W i Socket 2P+E10A

Switch 1P

<3* Switch 2P    ’

Switchboard


te •SEUWVh 5
X    O    °    J

(Z