Hotărârea nr. 81/2018

Hotararea nr. 81 - privind împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate juridică


ROMANIA Municipiul București Jjfc Consiliul Local Sector 2    —

ROMANIA

categoriile 2. 4. 6    1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


/,ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Ion Creangă ” - unitate sanitară cu personalitate juridică

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018.

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică,

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 26181/08.03.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.28349/14.03.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari și avizul

,.A

Comisje^Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații tale, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al

norului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 43/2004, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 68/2015, privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/2018 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional „Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h). și lit. n). din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

ii


HOTĂRĂȘTE

ncW


Tt.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București privind îputernicirea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 81 București, 26.04.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..