Hotărârea nr. 78/2018

Hotararea nr. 78 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2nr. 181/2017;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 29228/16.03.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 29798/19.03.2018 al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

—'^^pziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exerdtafea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Plotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Luncționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Protocolul de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 si Direcția Generală de Asistentă Socială si

’    9    9    9.9

Protecția Copilului Sector 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017, în sensul eliminării poziției nr. 17, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector .2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel

’iâificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

s

Hotărârea nr. 78 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

NR.CRT.

DENUMIRE LOCAȚIE

ADRESA

SEFCENTRU

TELEFON

SUPRAFAȚA GAZON SAU TEREN INIERBAT

NR. COPACI

17

CLUBCALDERON

str. J.L, Calderon Sector 2

-

-

100 mp

6

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,