Hotărârea nr. 75/2018

Hotararea nr. 75 - pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu

destinația de sediu administrativ

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 26175/08.03.2018, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 28628/15.03.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 527/15.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare nr.20/10.01.2017, rectificat prin încheierea de rectificare nr.04/19.01.2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în București, Str. Olari 11-13, compus din clădiri și teren, cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ;

-    încheierea nr.1512/01.02.2017- dosar nr. 1512/16.01.2017, emisă de ANPCI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică și se completează art. 1 alin.(l) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ, în sensul rectificării numărului de Carte Funciară, care va avea următorul cuprins:

^Ctâr/Art. 1 (V $e a

Pr°bă transmiterea imobilului situat în București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, înscris în cartea funciară numărul 235542, compus din teren în suprafață (indiviză) de 1181 mp și clădirile identificate cadastral cu numerele 235542-C1, 235542-C2, 235542-C3 și 235542-C4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2. ”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ, rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 75 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.