Hotărârea nr. 68/2018

Hotararea nr. 68 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ion Maior eseu nr. 38,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Ion Maiorescu nr.38, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.22785/28.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.22787/28.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr.507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 - Dl. Popescu Dan Cristian;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hqfărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulammtului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urban băfen amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

^târârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” lentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

["eritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2 - Imobil de locuințe colective - P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

VriN'Municipiul București Primăria Sector 2
JBk

iÎQNețg

Clasa 3008 categoriile 2. 4, 6

WMnBMWHaaniBBBBaBnaaBanaa

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209.61 83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.
.02.2018
spre neschimbate,

secretar,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ION MAIORESCU NR. 38, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2, București avizat sub nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuințe colective - P+2E+M fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - wvvw.ps2.ro în data de 18.01.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2, București avizat sub nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii conform declarației notariale prezentată de beneficiar. S-au depus obiecții din partea vecinului din spate referitor la afectarea gradului de însorire la care s-a răspuns. Nu au mai fost obiecții ulterioare. S-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din stânga și un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ȘEF SERVICIU, ing. Mari^ DARABANROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr


:ția u.banism, cadastru și gestionare terițojri Nr. 20702/26.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


A-

Cortific-at Nr?l20:


ISO9001


IQfctefcjb


PROGRAMUL PUNCTUL VERCf


i-'-L >WfM^S^TOfl422B^l9P??ȘTI CABINEI SECRETAR

.........

Luna    Anul2$Z5


Ziua


Ca urmare a cererii adresate de *1) POPESCU NARCIS cu dornîcîliu1/secliul*2) municipiul București, cod poștal ........,

sector 3, Str. Textiliștilor nr. 9, bl. MY11, sc. B, et. 8, ap. 60, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.

7061115603/2017, completată cu nr. 10710/01.02.2018 și 20702/23.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P+2E+M generat de imobilul din Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2, București.

Inițiatori: DL. / DNA. POPESCU NARCIS ȘI POPESCU LILIANA CRISTINA

Proiectant: S.C. ARH INK S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist diplomat Nicoleta V. APĂVĂLOAIE - RUR - Dzo, E, G6;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Ion Maiorescu și Strada Titu Maiorescu în suprafață totală 332,00 (322,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privata persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIa" - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționalc/spontane. în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T =max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplascaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: pe limita stângă, cuplat pe lungimea calcanului existent, apoi retras cu min. 0,60m față de această limită: dreapta: retras față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși. Construcția va fi amplasată la aliniament, păstrând alinierea existentă conform planului cadastral actualizat (aliniere evidențiată de amplasmentul vechii construcții);

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,0 față de limita posterioară cu respectarea planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1569612/09.11.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR.

P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. maxim în planul fațadei=10,0ni; (mansarda va fi înscrisă în volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentm exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 152/20”M" din 02.03.2017, emis de Primăria Sectorului 2^șfsc taxează cj/13,0 lei țonfor

tform chitanță seria FF nr. 1651/04.12.2016./ UJC'

/ Arhite<t Arh. țirb. AlinComisia Tehnică de Aâicnajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof. d r. a rtî Mircea Silviu CHIRAjcmifcdtfârh. Georgică MITRACUE, conf.dr.arh. Cătălin S Â R B LJ, întocmit: ihg. Alexandț<jj|țs/JĂR / 4ex

Edifici I h

PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P+8E


CLĂDIRE

PROPUSA

P+2E+M


S+P+4E+5r


D+P+1E


PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Ion Maioreșcu nr. 38, sector 2, Bucure


Parter


P+1E+M


D+P+2E+3E retras Z

StrJdnMaiorescu nr. 38-38B-38I


.•.•teren!


-    contur imobile cadastrate

-    construcții introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


OCPI București, B-dul Expoziției nr 1A, sector ' ' Data: 12.12.2016

întocmit Tamara Semeniuc


str. Ion Mfciorescu


1,(

5.0

1.0 r

7.5

PROFIL TRANSVERSAL Aleea Cenusaresei


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

PROFIL TRANSVERSAL str. Ion Maioreșcu


FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

1

LOCUINȚA

144,5

44,70%

CIRCULAȚII

2

PARCARE

66,82

20,75%

SPATII VERZI AMENAJATE

3

PLATFORMA ACCES ( DALE INNIERBATE)

60,48

18,95%

4

SPAȚIU VERDE

50,2

15,60%

TOTAL

322

100%


Sef Proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


urb. Nicoleta Apavaloaie


urb. Nicoleta Apavaloaie


urb. Nicoleta Apavaloaie


urb. Nicoleta Apavaloaie


P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M


str. Ion Maioreșcu nr. 38, sect.2, București

PROPUNERE REGLEMENTARI


5    15    25

LEGENDA

LIMITE

LIMITA PARCA P.U.D.

LIMITA edificabil propus

I-----1    LIMITA EDIFICABIL PARTER

I    I    LIMITA BALCOANE ETAJ

I    I    ALINIAMENT EXISTENT SI MENȚINUT

ACCES PIETONAL


O o

ZONIFICARE FUNCȚIONALA


SCARA 1/500


LIN I Ol IVILIN IIINU I    ---

INCINTA/ACCES AUTO. INCI


«re,


SECRETAR,

LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE


~] LOCUINȚE COLECTIVE / IMOBILE EXISTENTE

□ ^PATIU VERDE PUBLIC ,    r/'/'

II î;., ’ ,    ' '    .

IRCULATII CAROSABILE

IRCl LATII PIETONALE (TROTUARE)

3LATF ORMAACdfcs (DALE.-INNIERBÂTE PARCXRE

SPATltvERDE,


CIRCULAI


50 m


ODE AMENAJAT /'


INDICATOFU URBANISTICI

Steren =3(22.00 mp^ontacje

Sconstr. parter = 144.5 mp?
Sdesf. propusa = 505.30
Hmax =P+2E+M Hmaxla comisa -10,0 m

POTmax =45%

CUTmax =1.57 mp. ADC/mp. teren

-    nr. de apartamente:7

-    8 locuri de parcare RETRAGERI:

-    0.0 m - fata de limita nord, str. Ion Maioreșcu

-    min. 3,00 m - fata de limita sudica, proprietate particulara str. Ion Maioreșcu nr. 38-38B-38C

-    0.60 m pe o lungime de 2.65 m, respetiv 0,00 m - fata de limita estica, proprietate particulara str. Ion Maioreșcu nr. 40 -10,4 m - fata de limita vestica, proprietate particulara str. Ion Maioreșcu nr. 38-38B-38C

de vis-a-vis, respecta aliniamentul la strada.


IO S.R.L.


Titlu

Proiect


P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M

- str. Ion Maioreșcu nr. 38, sector 2, București


17, CUI 37037874 C2, c.l,S2, București


Beneficiar


Titlu

Planșa


Nr. Proiect


07/2017


POPESCU NARCIS si POPESCU LILIANA CRISTINA - str. Brigadier Tanase Dumitrescu nr. 7, sector 2, București


REGLEMENTARI

Data


Faza


Scara


Nr. Planșa


aug. 2017


P.U.D.


1/500


U.05