Hotărârea nr. 400/2018

Hotărâre 400 - privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.roși www.impozitelocale2.ro


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-2018 ' SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


ffOTÂXÂKE

privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cârdul bancar prin intermediul platformelor de plăți

(www.ghiseul.ro și www.impozitelocale2.ro

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cârdul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.ro și www.impozitelocale2.ro

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 131391/29.11.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 130973/29.11.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 135666/12.12.2018 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

< *

Având în vedbțe prevederile cuprinse în:


. 22y/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările

Siste bancar (SN


^iliului Local Sector 2 nr. 15/2011 privind înregistrarea Sector 2 în ic de plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votidui valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă acordarea unei gratuități persoanelor fizice sau juridice care în cursul anului 2019 efectuează plăți cu cârdul prin intermediul platformelor puse la dispoziției (www.ghiseul.ro și www.impozitelocale2.ro) de minim 200 lei. Gratuitatea va consta în remiterea în format electronic, ulterior plății, a unui voucher valabil în anul 2019 și care poate fi utilizat o singură dată pentru accesul gratuit la obiectivul Roata mare (Ferris wheel) din Parcul Tei.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și Directorul Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.