Hotărârea nr. 40/2018

Hotararea nr. 40 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilornr. 11-13, Tei:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 — 2019.

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 5048/17.01.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 8401/29.01.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 109/15.01.2018 prezentată de Liceul Tehnologic Special nr. 3, unitate de învățământ preuniversitar de stat, cu sediul în București, Str. Austrului nr. 37, Sector 2, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 410/15.01.2018

-    Hotărârea nr. 4/29.11.2017 emisă de Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special nr. 3;

-    Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educației Naționale;

țvizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului |ti;


^Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanță nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale;

-    H.C.G.M.B nr. 397/2017 privind înființarea, începând cu anul școlar 2017-2018, unui Centru de educație specială - școală de spital, fără personalitate juridică, ca structură școlară arondată (AR) Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2, București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar de stat „Centrul de Educație Specială”, structură fără personalitate juridică, arondată Liceului Tehnologic Special nr. 3, cu sediul în București, Str. Austrului nr. 37, corp B, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ

fpț^uniysi^itar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 40 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 40/2018

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 (PJ)

Denumire AR: CENTRU DE EDUCAȚIE SPECIALĂ

Denumirea nivelului de școlarizare: PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE Adresa AR: Str. Austrului nr. 37, corp B, Sector 2, București

PREȘEDl^E DE^fălI^ȚĂ,


METEIIAL2


\ge6ju


VIZAT

sprenesehimbare.

SECRETAR»