Hotărârea nr. 384/2018

Hotărâre 384 - privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”


99


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,ePS2 - Servicii online pentru cetățeni ”;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 130849/28.11.2018 întocmit de către Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP 10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

pSpgea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;


gtydonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a lOy' europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și arile ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul „ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP 10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice;

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”, în cuantum de 3.793.158,00 lei inclusiv TVA.

Art.3 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Sectorul 2 al Municipiul București (Solicitant) în cuantum total de 200.996,42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 127.687,00 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 73.309,42 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”.

\') Se aprobă susținerea proiectului „ePS2 - Servicii online pentru bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București, pe perioada i acestuia.

  • (3) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata

ementării proiectului „ePS2 - Servicii online pentru cetățeni”, pentru

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

  • (4) Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigură în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele necesare în numele UAT Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul

Primăriei Sector 2 și publicare pe site-ul Primăriei Sector 2 - www.ps2.ro

Art.7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Hotărârea nr. 384

București, 04.12.2018


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.