Hotărârea nr. 377/2018

Hotărâre 377 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-20181 SĂRBĂTORI M ÎMPREUNA


www.ps2.ra - Strada Chiristigiiior nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.1 1.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 125703/15.11.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 125704/15.11.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 83 CA 7/5 din 06.11.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 “din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de nism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

____         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^^•^^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările ți completările ulterioare ți a fost redactată în 2 (două) exemplare.
wwwps2.ro - Stracta Chiristfglîlcr nr. -i-13. Tel; +(40211 2O9.GO.0O Fax-        209 CO.S1


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 125704/15.11.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. VALEA JIULUI NR. 3-5-5A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, București avizat sub nr. 83 CA 7/5 din 06.11.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective ~ S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Valea Jiului nr, 3-5-5A, Sector 2, București avizat sub nr. 83 CA 7/5 din 06.11.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective -S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, s-a afișat panoul la teren și a fost afișată propunerea pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ș de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.wwwps2.ro - Strada Chirisligiilor rv 1U13, Tel; *(4O21| 2O9,tD.OO Faw; *(4021)209.60.81

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU SI^^țfțhț^RE^RlȚORIU:  1PEȘTI


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) Sector 3, telefon/fax ...


CABINET SECAnexa nr.

j la KC.L.S2

I ■ n.ir.M ....


rSilitfiZsediul h2) municipiul București, cod poștal.........

completatăcu nr.              și                     , în conformitate

cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


, c-hiatl -..^....'înregistrată Imir


AVIZ

Nr. 83 CA 7/5 din 06.11.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+M generat de imobilul din STRADA VALEA JIULUI NR. 3-5-5A, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.; Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Valea Jiului: conform acte de proprietate =675,0mp este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max - 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită;

retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condițiasa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,0m față de limita stângă și dreaptă de proprietate, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1669510/01.11.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și planul dc rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

 • -   P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+M (mansarda/etajul 3 retras se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită); Se poate ieși în consolă către stradă și limita posterioară conform planului de reglementări anexat.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.11.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate, Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale

pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1407/(jâ”-V”.din 25.09.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chi ânță serîâ^.j^^^®®

spre neschimb

SECRETARComisia Tehnică de AmenajQea Teritoriului și Urbanism a S prof.dr.arh. Mircea Silviu CH1


, confdr.arh. Georgică MITîVțCHE, conf. dracii. Cătălin SARBU.


întocmit: ing. Alexandra LAZ

PRECIZĂRI

b Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D. - Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, Bucureștih

IE228811


Executant: ing. Simionescti Inocen țiu-Marian Confirm executarea măsurătorilor la teren-,—


corectitudinea întocmirii documentației cadastrale '   '

și corespondența acesteia cu realitatea din terenff      3

1

r*1

z         '.ie !

10/ /

z\Qb

sv


s.oc


PROFIL STR. VALEA JIULUI


Parcela (NC235603)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

329827.826

591378.525

6.181

12

329833.360

591381.278

13.127

11

329845.442

591386.410

5.279

10

329850.301

591388.474

0.494

9

329850.247

591388.965

7.693

8

329850.295

591396.658

7.174

7

329848.639

591403.638

2.907

6

329846.053

591402.311

10.188

5

329836.624

591398.452

0.914

4

329835.778

591398.106

15.475

3

329821.456

591392.244

7.928

2

329824.864

591385.086

7.199

S (NC 257785) = 675MP


[.    lt207362
INDICI DE OCUPARE A TERENULUI


Semnătura și ștampil

. X L.


Număr estimativ apartamente cu s<100mp : 17

Necesar număr locuri de parcare : 20


"   cwfertga cu «wnptaut c .....o.......

J Fs data de.

cu-iritanta nr.„            .

<......."...........;v—

--X -

OCPI București. B-dul Expoziției, nr 1A, sector Data 02.2017

întocmit Mano'ache CtorianV

2Xs.c, REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.


Titlu proiect

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M


Strada Valea Jiului 3-5-5A, Sector 2, București


Beneficiar:


Proiectat:

Desenat:

Verificat:


îta


Arie spațiu verde


Arie dale inierbate


J27/929/2016 - RO 36647602
Pre ect nr.

06 2018,.,. ._______

>pre nestehim


Plai sa

RE<


,L.r ■


Scara


1/500


Nr. planșa


A06