Hotărârea nr. 373/2018

Hotărâre 373 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Refrenului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMANIA

191B 201 a | sărbătorim ÎMPREUNA


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Refrenului nr, 9,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Refrenului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 123593/09.11.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism. Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 123592/09.11.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

'           " ^târârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

T^T^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a v ^^Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, București - Consolidare, reconformare și supraetajare locuință - Sp+P+IE, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de-5 pagini,-inclusiv anexele. și a-fosi adoptată de-Gonsilhd-L-ocal al-Sectortilui -2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 22.11.2018 eu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (doi/ăj exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

i • * * »         . 1 ’ ■ .

■! : .* ..   *.           L

> t : :          '            '• t

i ■ • \

ROMÂNIA

?t 11;‘ ■ '.An'/.'; i M


wwwps2,ro - Strada Chînsiigi*l-or ru. 11-13. Tel: >«£40211 205.60.00 Fax: +<4021J 203.60.SI


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 123592/09.11.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. REFRENULUI NR.9, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13 01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului' 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018, propunerea de consolidare, reconformare și supraetajare locuință - Sp+P+IE, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -- www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018, s-au prezentat la dosar acordurile notariale ale vecinilor privind construcția ce urmează a se realiza.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și  puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare


spre neschlmbaie, SECRETAR, .....

Cod SADU -AI


ROMAIYIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwwp^2ro -        ChîrKUțlîRr nr 11 .1X Toi: * 14021 . 509 GO OO F>v- *( JU21) 209 .€0 St


DIRECȚIA U.BANISM

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul Bucur Arhitecf-șefCABINET SECRETAR

PISARE. Nr................

Ziuai/â Luna.....//.......Anul


Anexa nz. ______/_____________
j ta H.C.L.S2 nr. &3 iMhlM

Ca urmare a cererii adresate de *T)                                                                          cu domiciliLil/scdiul*2)

Sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată fa nr.                     completată cu nr.

111327/09.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CONSOLIDARE, RECONFORMARE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ - Sp+P+IE, generat de imobilul din STR. REFRENULUI NR. 9. SECTOR 2. BUCUREȘTI


Amplasare, ucnmitare, supratața zona studiata in P.U.D.: Amplasamentul studiat format din construcții și teren în suprafață de 253,Omp și măsurători cadastrale=248,0mp este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1013/34”R” din 19.07 2018 și delimitat de următoarele repere urbane; Str. Refrenului și Strada Câmpului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / tară rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max =1,2;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se antplaseaza, In cazul in care sunt retrase dc ia aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage fațăde cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;


Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și parțial pe limita dreaptă, apoi retras cu min. 2,5m față de această limită, cu respectarea acordurilor prezentate precum și a Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu parter, conform planului anexat; Etajul se va retrage cu min. 3,Om față de limita posterioară conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Refrenului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1651409/07.09.2018 și planului de reglementări anexat;

 • - echipare țehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate și planșa de rețele edilitare;

- Sp+P+IE; POT=50%, CUT=0,8, Hc. = 7,Om; La indicatorii urbanistici menționați se va adăuga terasa acoperită conform planului de reglementări anexat, cu încadrarea în POT=60%, CUT=1,2.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planai Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în confomiilate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. . 1013/34”R” din 19.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxeazîț cu 13,0 Ici conform chitanță scria FF nr. 6080/14.08.2018.


‘ VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,Șef Serviciu, ing. Marj^DARABAN

</


Comisi; pro

Inti

fa/j


țCAmenajarca Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prof,dr.<|rh. F/orin MACHEDON, prof, dr. arh Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECλ viu CH1RA, conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cățălin/SÂRBU.PRECIZĂRI

fi Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizica se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

fi Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PUD LOCUINȚA P - P+1 - Strada REFRENULUI, numărul 9, sector 2, BUCUREȘTIr.REGLEMENTARI


LEGENDA

Nr. Proiect


limita zona studiata


noua limita de proprietate —


teren proprietate persoane fizice/juridice care va trece in proprietatea domeniului public S = 5.87mp


circulații pietonale


circulații carosabile


spatii verzi


Birou Individual de Arhitectura


Nume


Semnat


Sef Proiect

Proiectat

Desenat7L BUCUREȘTI LECTORULUI l


PUD LOCUINȚA P -R numărul 9, sector 2. B'

beneficiarProiect nr. 1U/2018


PI. nr