Hotărârea nr. 370/2018

Hotărâre 370 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Iancu Căpitanu nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. lancu Căpitanii nr. 20,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. lancu Căpilami nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 124076/12.11.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 ai Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 124075/12.11.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. lancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 44 CA 4/10 din 12,06.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu priviriFIaelăborarea sau revizuirea planurilofTie amenajare a teritoriului și deurbarrism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a £ < Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legeanr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. lancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, București - Consolidare, reconformare și supraetajare locuință -Sp+P+lE+2Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine- un număr de 5 pagini-inchtsiv anexele, și a fost adoptată de-Gonsiliul Local al Sectorului 2 ai Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 22.11.2018 cit respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

ROMÂNIA


www.ps2 ro - Strada Chîrîsiiglilo? nr, 11-13. Tel: -*(40211 209.60.00 Fax- +(4021) 209.60.01


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 124075/12.11.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. IANCU CĂPITANU NR. 20, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str, lancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, București avizat sub nr. 44 CA 4/10 din 12.06.2018, propunerea de consolidare, reconformare și supraetajare locuință - Sp+P+lE+2Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. lancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, București avizat sub nr. 44 CA 4/10 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au primit observații din partea vecinilor la care s-a răspuns. S-a depus la dosar un studiu de însorire cu concluzii, verificat de verificator atestat la cerința D din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,l VICIU, ARABAN


Redactat^


Cod SADU-AI


KOMAN1A Municipiul București Primăria Sector 2

ROMANIA


ww-vp»2ro - Slrarfa              t*.       T«H:+ț*D2l WJ.ÎO.ftO Fu* + (*021) 509.CO BI


direcția u.banism,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul Bucurcș r Arhitect-țefCABINET SECTET«

intrareAnexa nr.

ia H.C.L.S2 nr. &o1 l/Jotf

Ca urmare a cererii adresate de                              cu dorniciiiul/sediuî*2)                                                  Sector 2, București,

cod poștal.........telefon/fax......., c-maif..........înregistrata la nr.                     completată cu nr.              în conformitate cu prevederile Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 44 CA 4/10 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, reconformare ți supraetajare locuință - Sp+P+lE+2Er, generat de imobilul din Str. Iancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format clin teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Slr. Iancu Căpitanu în suprafață totală de 185,0inp este proprietate privată persoană fizică conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane. în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic Generai al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante; Locuințe;

 • - H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafața de maxim 60% din aria construita;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cuplat cu imobilele existente pe aceste limite, conform Codului Civil și planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pe limita posterioară, conform planului anexat; Se va păstra o retragere de min. 4,50 m față de corpul din față identificat - IE: 215427,

 • - circulații și accese: accesul pietonal se va realiza din Str. Iancu Căpitanu conform planului de reglemcnlări anexat. Se va respecta accesul în imobil liber și neîngrădit al proprietarilor din strada Iancu Căpitanu nr. 20, lotul din față (IE: 215427) prin curte, așa cum acest acces a fost figurat de la edificarea construcției, conform planului anexat și actelor prezentate la dosar de către vecinul din față - act de dezmembrare și contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 211/27.03.2018 - BNPA "TATOMIR CRISTINA și DRĂGULEȚ RELI”.

  echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

  POT=45%, CUT=1,3, H.c. et. 2 =10,Om;

  în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

  Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 262/10"!” din 08.03.2018 emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 5642/14,05.2018.


  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,  4

  g, MrirJa;pARABAN  de Amenajarea Teritoriului și Urbanism aSjgetcfriiliii prdf.df.ârfi. Florin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.țirli. Mihai COCHECI, Iviu CH1RA, conf.dr.arli. Georgică MI^RACHE, conf.dr.arli. Cătălin SÂRBU.  Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3> Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilelor situate in Str. lancu Capitanu, nr.20, sector 2, București.


INDICATORII URBANISTICI EXISTENTI


PLAN URBANISTIC DESUPRAFAȚA TERENULUI                  = 185.00 mp

ARIA CONSTRUITA EXISTENTA            = 77.15 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA EXISTENTA» 87.64 mp


POT existent

CUT existent


= 41% = 0,45


INDICATORII URBANIST ICI PROPUȘI


SUPRAFAȚA TERENULUI

ARIA CONSTRUITA MAXIMA

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA MAXIMA = 240.50 mp SPAȚIU VERDE                          = 41.00 mp

=   21.5% din suprafața teren


= 185.00 mp = 83.25 mp


Regim inaltime propus: S+P+lE+2Er

înălțimea maxima a clădirii va fi de IO metri pentru P+lE+2Er . POT maxim propus =45%

CUT maxim propus = 1,3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2


----


PLAN ANEXA LA AVIZUL CA


Arhitect Șef;

Nr. Pct.

/ / Xțml

Y[mj

1 /

558166.550

338606.685

2/

/ 558168.555

338601.441

/ 558190.309

338610.260

/  558194.765

338612.101

/s

558192.865

338614.492

ML/

558190.234

338617.804

7

558188.381

338620.136

8

558179.177

338616.271

3

558173.876

338614.152

10

558174.771

338611.912

11

558176.007

338612.376

12

558177.261

338608.959

13

558176.045

338608.502

14

558176.745

338606.645

15

558169.002

338603.542

16

558167.553

338607.025


PROIECTANT GENERAL:


ESAT+


SPECIFICAȚIE


PROIECTANT URBANISM


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


BENEFICIAR:


NUME


DETALIU


Strada lancu Capitanu nr 20, sector 2, București


LEGENDA


; .....—--
: Anex® nr.
11». H.C.L.S2

feULiti rn a c,fkfra? pi m                ----- ■      __ •


LIMITA STUD(

LIMITA                      PUO

LIMITA PROPRIETĂȚI

CONTOR CONSTRUCȚIE EXISTENTA

CALCAN ÎNVECINAT EXISTENT


MOpUkDE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


VIZAT șpre neschimbare,


LOTURI LOCUINȚE UNIFAM1LIALE SI COI

LOCUINȚE COLECTIVE CU MAXIM P-3 NI /ELURI SECRETAR

LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU MAXIM P+.

COMERȚ SI SERVICII

CULT

SANATATE


INVATAMANT


EDIFICABIL PROPUS

 • - LOCUINȚA UNIFAMILIALA S-P-l E-2Ei

EDIFICABIL PROPUS

 • - LOCUINȚA UNIFAMILIALA S-P+IE


SPAȚIU VERDE PROPUS

PAVAJ MINERAL


DOMENIUL PUBLIC


CIRCULAȚII AUTO


CIRCULAȚII P1ETONALE


ACCESE


profilul străzii lancu Capitanu - situația existenta -


±0,1

—1.       ~T

1       2       l                         -        7

1 2 1

i---:------u—

-------------------------------------1


profilul străzii Tancu Capitanu - situația propusa -


5EMNATURA

■——n-------


FAZA:

P.U.D.

PROIECT NR.

17/2018


0ATA:

Mai 2018


SCARA: 1:500


PLANȘA:

U 07


TITLU Reconformare, consolidare si supraetajare

PROIECT locuința unifamiliala S+P+M rezultând un regim de inaltime S+P+1E+2Er


TITLU PLANȘA:


Plan

reglementari

ADRESA:   str. lancu Capitanu nr 20, sector 2, București