Hotărârea nr. 369/2018

Hotărâre 369 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Stăvilarului nr. 28A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Stăvilarului nr. 28A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Stăvilarului nr, 28A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 125552/14.11.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 125554/14.11.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

-            ~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

" \ Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

cw ~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^/^i^^^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, București - locuință unifamilială - D+P+1E+E2r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 22. II.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2/5/2001, republicată, cu modificările și complelănteutlemăre și a fost reda'cralăTff2 (două) exemplare.

ROMÂNIA


wwwpsîro - StracJn Chinsdgiilor nr, ’i-13. Toh *{4021) 20$.<50,00 Fjixt+(4021) 209,(10.81


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 125554/14.11.2018

VIZAT spre neschimbare SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. STĂVILARULUI NR. 28A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, București avizat sub nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018, propunerea de edificare locuință unifamilială - D+P+1E+E2r, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism ■ Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, București avizat sub nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018 - edificare locuință unifamilială - D+P+1E+E2r, s-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din dreapta. De asemenea s-a prezentat declarația notarială din partea beneficiarului din care rezultă că acesta a notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

întocmit: ing. Alexandra

ROMÂNIA


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


""7-----IONARE TERITORIU

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREStT CABINET SECRETAR '

NC..............

’Aî' 'dnnimtrftlfelH/^^' completata cu nr.


I® H.C.L.S2 nr. ''/7


Ca urmare a cererii adresate de *1

........, telefon/fax......., e-tnail........., înregistrata la nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Sector 2, București, cod poștal în conformitate cu prevederile Legii nr.


AVIZ

Nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic tle Detaliu *3) LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ — D+P+1E+E2r, generat de imobilul din STR. STĂVILARULUI NR. 28A, SECTOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construc[ii ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; str. Stăvilarului în suprafață totală de 300,Omp din acte (350,Omp) din măsurători cadastrale este proprietate privată persoane fizice conform acte prezentate la dosar. La faza DTAC se va face dovada deținerii diferenței de teren în suprafață de 50,Omp).

Prevederi F.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în (J.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective miei cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor dc protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.4-5%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;


- H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc eealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade eu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea ncfiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului, cuplat cu imobilul existent pe această limită, apoi retras cu min. l,0m față de aceasta, retras față de limita stângă cu min. 3,Om în proiecție pe verticală, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita posterioară, conform planului anexat; Construcția sc va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față dc limitele de proprietate astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Stăvilarului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 10873/27.07.2018 și planului dc reglementări anexat. Se va rezerva teren în vederea rectificării trotuarului conform aviz SPU nr. 388N/02.07.2018.

  echipare tehnico-edilitarK: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate; se va respecta planșa de rețele semnată de specialist atestat RUR - ing. Mariana N.


  DOROBANȚU - RUR - F4, G1;


  - POT=45%, CUT=1,3, H.=max. 10,Om;

  în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.06.2018 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatul ni


  de urbanism nr. 2/P’S” din 03.01.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 5477/29.03.2018.


  VIZAT

  neschimbareț

  1 sECRHîARț____


  Comisia Tehnică de Amenlj


  ■iare;

  prof.dr.arh. Mircea Silviu              dr.arh Georgică MITRAC1

  Întocmit: ing.

  Ediția 1/ Revizia  rviciu,

  DARABAN


  ^itoriului și Urbanism a Sectorului 2: p dr.arh. Florin MACHEDON, prof. dr. arii. Angelica STAN, prff&.arli, Mihai COCHEC1, :HEfconf.di<arh. Cătălin SÂRBI)./


  Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

l> Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei,

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


/ 7r

\ <                ii*

‘fațada cu terestra ( existenta


Tabel coordonate puncte de contur sistem de proiBclie stereograme 1 &70

Nr. pcA

1

330020.078

589333.621

2

330019.781

589340.583

3

330019.407

589347.974

4

330017.262

589355.244

5

330014.783

589363.637

6

330011.443

589363.743

7

330010.180

589360.919

8

330006.801

589352.876

9

330006.396

589351.917

10

330002.734

589353.456

11

330001.024

589349.383

12

330000.894

589349.444

13

329999.973

589347.249

14

330004.085

589345.509

15

330003.852

589344.950

16

330004.262

589344.778

17

330003.349

589342.143

16

330002.688

589339.926

19

330003.876

589339.480

20

330008.249

589338.049

21

330017.871

589334.452

8=349 06mpstr. Stavilarului, nr 28A, sector-2,--Buciiresti

__________ .—7----zi-_-Anexa-nr. <=Z————

Anexa nr,

la H.C.L.Ș2


LEGENDA


LimiteRegim inaltime

Construcții existente P-P+1E
Construcție propusa D+P+1E+E2r


Zonificare funcționala


Restricții


Subzona Lla - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2E Subzona V4 - spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa

Subzona Via - parcuri, grădini si scuaruri publice orasenseti si fasii plantate publice

Carosabil -strada principala acces


Trotuar


Edificabil propus


Aliniament


(Ț) Retragere de l,00m conform declarației notariale autentificata cu nr. 2320 din 13.09.2017


bucurești

TORULUI 2


Indicatori existenti

POT =0.00%

CUT =0.0

S teren=350,00 mp

S construita existenta=0 mp

S desfasurata existenta=0 mp Indicatori admiși prin PUG POT =45 %

CUT = 1.3(pentru P+2E)

Rh = P+2E - 10,00mCUT =1.3

Rh = D+P+1E+E2r,

S teren=350,00mp

S construita propusa =157,50 mp

S desfasurata propusa =453,60 mp Spatii verzi = 30% - 105.30mp

<- ^jetonale si carosabile = 87


spre neschimbare,
SECRETAR,

-t
ARE Ș.RL


BENEFICIAR,:


|SEHNATU^| SAC ARA:


DATA: Februarie 2018


TITLU PROIECT:

P.U.D.- Construire locuința unifamiiiala cu reglrii-de inaltime D+P+1E+E2r, împrejmuire teren si amenajare incinta

TITLU PLÂNSĂ:'

REGLEMENTARI URBANISTICE


EBLOXfcT tslBu

U.003

FAZA

PUD PLANȘA NR.I