Hotărârea nr. 368/2018

Hotărâre 368 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

ROMANIAwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Țepeș Vodă nr. 92-94,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 113476/15.10.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 113473/15.10.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 CA 2/1 din 20.03.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


  ism^ijamenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

  ărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobareatârârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Rrjtdam^pVului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

A;

i.'.^^Regulajzfentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a '       itdfiului și de Urbanism a Sectorului 2” ș a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” fi ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările fi completările ulterioare și a foslfedaciătâ in 2 (dou<p~e~xemplăre.

www p$2 ro • Strada Chlrisllglilor nr, 11-13. Toi: *(4021 ) 209.60.04 Fax: *(4021) 209.60.Si


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 113473/15.10.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 92-94, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, București avizat sub nr. 15 CA 2/1 din 20.03.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - SH-P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, București avizat sub nr. 15 CA 2/1 din 20.03.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a prezentat la dosar un studiu de însorire cu concluzii și a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu. S-au prezentat la dosar avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.VICIU, ARABAN


DIRECȚIA U.BANISM, CA]www.psZ no - Strada Chiri$Jigiilor »u.      Tel: *{4021 fc209,6000 Fax; *{4021) 209 €0.31


.n.STR^^^^WjlBRtTOp

£ ■■   '....s/sr.... J

Anuh^/^i


"ieșire? Nr-

Ziua ..r/Muna .


IU


Anexa. -.x               ________

Sa H r    3^ /Mf'^


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef                   C

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                      u domiciliui/sediul*2) municipiul București, cod

poșta! ........, sector 1,                                         telefon/fax ......., e-mail ..........înregistrată la nr.

completată cu nr.                     , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. ISCA 2/1 din 20.03.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M generat de imobilul din Str. Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Țepeș Vodă în suprafață totală 734,Ontp este proprietate privată persoană fizică. Terenul este amplasat în zona de protecție a mai multor monumente istorice conform aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1283/ZP/14.09.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior; Terenul sc încadrează în U.T.R.. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T -max.45%; C.I.J.T.- 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr, 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante; locuințe;

 • - H max = P+2E

-POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

• retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-ctiplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om față de limita stângă; dreapta: retras cu min. 3,0 m față dc limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edifîcabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,0 m față de limita posterioară cu respectarea planului anexat,

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1569066/07.12.2017;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1283/ZP/l 4.09.2018;

-        P.O.T.=4S%, CUT=1,57, H. maxim în planul fațadei=10,0m; (mansarda va fi înscrisă în volumul acoperișului în

suprafață de maxim 60% din arta construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seriaspre neschimbare, SECRETAR,Comisia TchnicăZe Amen prof.dr.arh. Mirctfa Silyi întocmit: infL-A^^audra Ediția // Revizia I
iliai COCHECl,


Cod SADU-AVA


PRECIZĂRI

P Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU
București, sector 2, Str Tepes Vodă nr 92-94

REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


LIMITE

ZONE

STRADA TEPES VODĂ

Profil stradal in dreptul amplasamentului


BILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren

734,0 mp

Suprafața construita

327,0 mp

Suprafața construita desfasurata

954,00 mp

Suprafața spatii verzi

150,0mp(20%)

POT

45%

CUT

1,57

Regim de inaltime

S+P+2E+M


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CAI DE COMUNICAȚII

RESTRICȚII TEHNICE


3 Teren reglementat)


Limita de propietate


s

j Aliniere construcții către str Tepes Vodă _


^jCUREȘTI I CTORULUI 2 y

□zj *


IMOBIL

PARTAMENTE

Retragere obligatorie impusa de la VIZAT~“| aliniament si limite laterale pc$ftT§ neschimbare,


POT max = 45% CUT max =1.3

In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0,6 din AC

Rh max = S+P+2E+M/3Er
H max cornișa etaj 2 = +10,00m
Spatii verzi min 20%

Acces pietonal


Acces auto


Parcarea autovehiculelor se va asigura incinta proprietății, cu respectarea HCC


PROIECTANT URBANISM


ANIMA DESIGN & CONSTRUCT


J40 / 5657/1993; R10667797

București Sos Ștefan cel Maro 13

Tel: 021.210.2510; 0722.431.432


PROIECTAT


Proiect nr.

118_U/fob2018


PROIECT:

PLAN URBANISTIC I

Str Tepes Vodă nr 91 -94, si


VtZAT


FAZA: P


isfwmeschim|iw^r

' -94, sajtfw XBu&nrasțl ----

OEGReTA Sala: feb 2018


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE_V1


Planșa nr.

U_04


INSTITU IE PROPR1ETATEA INTFLFCTU Al A A S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUICT 8.RL. UTILIZ AREA EI LA ALTO LUCRARE

|DECÂT CEA PENTRU CARE A FOST EMISA CONSTITUF. O ÎNCĂLCARE A LEGII DREPTURILOR DEAUTOR. REPRODUCEREA ESTE INTERZISAI1