Hotărârea nr. 367/2018

Hotărâre 367 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

..o

; ■ %...••

ROMÂNIA

I91B 2018 I SiOBMOniM iVFREUhA

www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 115847/22.10.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 115848/22.10.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 72 CA 6/17 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și-consultare a publicului cu-privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

anism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 9296, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con fine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare fi a fost redactată in 2 Idouâ) exemplare.
ROMANIADIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 115848/22.10.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR, MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 92-96, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin,(5) lit.”c” Consiliu] Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministru] Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 6/17 din 04.10.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 6/17 din 04.10.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. La faza PUD nu s-au primit obiecții din partea vecinilor. S-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborare Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.wwwpsZ - Strada Chiri®tig iîor nr 11-13. Tel: *{4021} 209.&000 Fax- *-{4021) 209 €0.81


r PRW>ARIA SECTOR 2 BUCUREȘTI j DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI (.ESȚIONARIl Mltl'txWB' . .

Luna...........


INTRARE. Nr.


Anexah


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                               cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod DOstal........, sector 2,                            telefon/fax ........ c-niail ..........înregistrată In nr.                      completată cu nr.                       în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 72 CA 6/17 din 04.10.2018


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+3Er generat de imobilul clin STRADA MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 92-96. SECTOR 2. BUCUREȘTI:

Inițiator: DNII. DUEREL PAUL - ION Șl NEDELEA VIOREL

Proiectant: S.C. CUBICULAR DES1GN STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Mihai Iustin N. BURADA - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Maior Vasile Băcilă: conform acte de proprietate =792,0mp este proprietate persoane fizice. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max,45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic Generai al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018

Funcțiuni predominante: locuințe;

• I I max = P+2E

 • - POT max - 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale — clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu tnai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

■ retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om față de limita stângă și dreaptă de proprietate; Se poate ieși în consolă cu balcoane pe maxim 1/3 din fațadă cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: din strada Maior Vasile Băcilă conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1606695/29.03.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

 • -   P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+E3r (etajul 3 retras se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită); Se va rezerva teren în vederea supralărgirii străzii conform aviz SPU nr. 1047/10.01.2018 și planului anexat. Suprafața afectată va fi determinată prin măsurători cadastrale la faza DTAC.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul

Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1047/64”B” din 19.07.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


13,0 lei conform chitanță seria CF nr. 704615/15.05,2018.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,
Comisia Tehnică dc Amefcaihrea TeritorLfiliii și Urbanism a ctoruluTî: bfof.dr.arh. Fiorin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STA A^onf.dr/rh. Georgică M!TRACHE„ conf.dr,arb. Cătălin SÂRBU.


prof.dr.arh. Mircea Silviu C


întocmit: ing. Alexandra. LA ZA


Ediția 1/ Revizia IARABAN

, prof.dr.arh Mihai COCHECI,


Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

 • 1) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

* refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D. - CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLETIVE S+P+2E+3Er - BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. MAIOR VASILE BACILA NR. 92 96
Anexa na’.Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi 0(1,1+1)

X[m]

Y[m]

1

330013.145

591466.571

5.874

2

330010.716

591471.919

1.879

3

330009.939

591473.630

12.819

4

330004.637

591485.301

5.228

5

330002.409

591490.031

2.761

6

330000.052

591488.593

8.588

7

329992.632

591484.269

0.994

( 8

329992.195

591485.162

5.788

9

329986.831

591482.987

1.170

io

329987.271

591481.903

1.934

11

329985.535

591481.051

4.485

12

329981.509

591479.075

3.695

13

329982.883

591475.645

1.975

14

329983.772

591473.881

0.827

15

329984.144

591473.142

14.721

16

329991.332

591460.295

5.110

17

329993.827

591455.B36

12.463

18

329999.912

591444.960

11.320

19

330007.471

591453.387

11.595

20

330015.213

591462.019

5.000

S=792mp P=118.227m


VERIFICATOR /        NUME

EXPERTCoordonat

DesenatPLAN URBANISTIC de DETALIU STRADA MAIOR VASILE BACILA NR. 92-96, SECTOR 2. BUCUREȘTI CONSTRUIRE

CLAQLRtpE LOCUINȚE COLECTIVE $+P+2E+3Er


REGLEMENTARI URBANISTICE

SC. 1:500


LEGENDA:


ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE L4a


CIRCULAȚII:

| CAROSABIL (ci'culatie existenta)

|       | PIETONAL (existent)PARCAJ EXISTENTSUPRAFAȚA PROPUSA SPRE CEDARE CĂTRE DOMENIUL PUBLIC PENTRU MODERNIZAREA


REȚELEI STRABAtf

ACCESE PARțELA

REGLEMENTARI:


| EDIFICABIL PI (-------

- LOCUINȚA S+P+2E+3Er

11 SPATII VERZI AMENAJATE


VIZAT spre neschimbare, faggCRETAR,


SUPRAFAȚA DALATA


BILANȚ TERITORIAL ■ PROPUNERE |


5 teren ................ 792.00 mp.

Sc maxim...................... 356.40 mp.   POT max » 45%

Scd maxim................................1227.60 mp. CUT max-1.55

RH - P+2E+3& H cornișa = 10.00 ir»


5 spotiu verde = 153.40 mp [-20% din cei 792.00 mp) S datata = 163.75 mp

Unita ti rezid en fiole: 17 (toote sub lOOmp fiecare)

Locuri de pofcore prevăzute: 21 subterane

Cri

Suprafața (mp)

Procent (%)

Procent (%) după cedare

eren

7WiS>

100 ■

)fop. spre cedare pentru 2>dernizarea tel. slrada'e

174.60

22

eren romos

61775

78

rar

construit

77T7J

" 37

,4g

potiu verde

R373

20

25

dojat (parcaje, circulațiij

163.75

21SEMNĂTURĂ CERINȚA   REFERAT / EXPERTIZA nr. / data


Beneficiar:


Titlu Proiect: P.U.D, CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+3Er Amplasament:     STR, MAIOR VASILE BACILA, NR.

92-96, SECTOR 2, BUC


Proiect

CDS 43/2017

Foza

P.U.D.


REGLEMENTARI URBANISTICE

U04


Este interzisa copierea, multiplicarea si imprunyjfarea documentației fara oprobarea scrisa a 5 C, CUBICULAR DESIGN STUDIO S.R.L-D. conform cu Legea 8/1996