Hotărârea nr. 363/2018

Hotărâre 363 - privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate nr.l 16695/23.10.2018 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul Primăriei Sectorului 2;

 • -  Adresa nr. 120865/08.11.2018 întocmită de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

  Având în vedere prevederile cuprinse în:

  - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și


  urbanismul,


  cu


  purificările și completările ulterioare;

  ' Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru ^Completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

  modificările și completările ulterioare;


  modificarea urbanismul,


  Și cu


- Ordinul nr. 2701/2010 emis de ministrul dezvoltării regionale și turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 174/2017 privind aprobarea

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

- Dispoziția nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea punctului 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, după cum urmează:

„20. Documentațiile de urbanism respinse prin hotărâre de Consiliul Local pot fi reintroduse pe ordinea de zi cu respectarea actelor normative ce reglementează materia amenajării teritoriului și urbanismului aflate în vigoare ”.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.3/2014 privind reactualizarea I Re^amentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor jujbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, rămân cabile.


Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 363

București, 22.11.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, î.             și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședință ordinară din data de 22.ll.2tHS cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001,-republicată, cu modificările și completările ulterioare.