Hotărârea nr. 358/2018

Hotărâre 358 - privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora


ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora1,

Analizând:

 • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 122617/07.11.2018 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 125668/15.11.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:


 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, modificările și completările ulterioare;

 • - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă tipurile de activități și costul serviciilor de îngrijire personală acordate la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, în funcție de gradul de dependență, conform anexei nr. 1, ce conține un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

\

Art. 2 Se aprobă contribuția persoanelor vârstnice, în funcție de veniturile realizate membru de familie, conform anexei nr. 2, ce conține o pagină și face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 3 Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/29.05.2015

privind aprobarea proiectului ,,Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 358

București, 22.11.2018

Prezenta Hotărâre con /ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe,, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tipurile de activități și costul serviciilor de îngrijire personală la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, în funcție de gradul de dependență


Nr.

Cit

Tipul serviciului

Descrierea serviciului

Nr de ore îngrijire primită la domiciliu

Cost / oră (lei)

1.

Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

1.1

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Cel puțin 20 de ore pe săptămână

25

 • a. Asigurarea igienei corporale

 • b. Imbrăcare și dezbrăcare

 • c. Hrănire și hidratare

 • d. Asigurarea igienei eliminărilor

 • e. Transfer și mobilizare

 • f. Deplasare în interior

 • g. Comunicare

1.2

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități de menaj și spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării în exterior și însoțire

 • e.  Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

2.

Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

2.1

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Cel puțin 10 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 20 ore pe săptămână

25

 • a. Asigurarea igienei corporale

 • b. Imbrăcare și dezbrăcare

 • c. Hrănire și hidratare

 • d. Asigurarea igienei eliminărilor

VIZAT

Spre neschimpare SECRETAR

 • e. Transfer și mobilizare

 • f. Deplasare în interior

 • g. Comunicate

2.2

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități de menaj și spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării în exterior și însoțire

 • e.  Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

3.

Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradul de dependență IHA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

3.1.

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Mai puțin de 10 ore pe săptămână,

25

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități de menaj și spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării în exterior și însoțire

 • e. Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

VIZAT

Spre noschimbare,

Contribuția persoanelor vârstnice, în funcție de veniturile realizate pe membru de familie

Nivelul venitului net lunar pe membru de familie

Procent din costul integral al serviciilor

Valoarea contribuției persoanelor încadrate în gradul I de dependență pentru o lună (lei)

Valoarea contribuției persoanelor încadrate în gradul II de dependență pentru o lună (lei)

Valoarea contribuției persoanelor încadrate în gradul III de dependență pentru o lună (lei)

Persoane vârstnice fără venituri*

0%

0

0

0

640-1000 lei

5%

108

81

54

1001-2000 lei

10%

217

163

108

2001-3000 lei

25%

542

406

271

3001-4000 lei

40%

866

650

433

4001-5000 lei

50%

1083

813

542

Peste 5000 lei

100%

2166

1625

1083

Costul integral al serviciilor

2166

1625

1083

^Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situații:

 • a) nu au venituri și nici susținători legali;

 • b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privând venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privând instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

 • c) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b)


VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR