Hotărârea nr. 352/2018

Hotărâre 352 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în

Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 112189/11.10.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 113432/16.10.2018întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

\- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ^xerqjArea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de _s., ;^^0ere de Secretar al Sectorului 2 București.

CFG:

Având în vedere prevederile cuprinse în:

  • - Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2005, privind asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal, cu modificările și completările ulterioare,;

  • - Art.96 alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 11 alin (1), alin.(4) lit.e). și art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municicpiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Pe data prezentei, anexa nr.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, se modifică și se va completa cu pozițiile de la nr.37 - la nr.39, menționate în anexa ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

\ Ari. II Celelalte prevederi ale / . cmi


Hotărîrii Consiliului Local Sector 2 nr.

. 25p73®@y.2O18 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ ^^&rmiversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar în cauză, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 22.! 1.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA la H.C.L. Sector 2 nr. 352/ 22.11.2018

TABEL

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA

ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR CARE FUNCȚIONEAZĂ PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CONF. ORDINULUI NR. 6.564/2011 modificat și completat prin ORDINUL NR: 3.283/2012

SEC TOR

NIVELUL ȘCOLARIZ AT

ADRESĂ

NR. TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

37

Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare"

2

POS

Str. Gheorghe Pop de Băsești nr.26 A, Sector 2

0727.37.24.64

1

Lăzăroiu Gela Ioana

38

Școala Postliceală Sanitară „Domnița Ruxandra"

2

POS

Șos. Pantelimon nr.25, Sector 2

0742.13.68.33

1

lliescu C-tin Cristinel

39

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila"

2

POS

Str. Viitorului nr. 161-163,Sector 2

021/610.70.68

1

Radu Gheorghe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN


ViZAT

Spre neschirnbare,

SECRETAR,