Hotărârea nr. 345/2018

Hotărâre 345 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții fi a Regulamentului de Organizare fi Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Expunerea de motive formulată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de fundamentare nr. 18254/23.10.2018 întocmită de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raport de specialitate nr. 117063/24.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de -,'A Având în vedere reglementările cuprinse în:


nr- 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

  • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuții privind Organigrama, Statul de funcții si ROF-ul pentru Administrația Domeniului Public Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică articolul 1, alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, și va avea următorul conținut:

(3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administrației

Domeniului Public Sector 2 este de 327 posturi contractuale, din care 21 personal.de conducere, 108 personal de execuție și 198 personal operativ."

Art. II Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2 se modifică conform anexelor nr. 1 și 2, care cuprind 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/20.^2.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2 rămân

Art. IV Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 345

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.