Hotărârea nr. 336/2018

Hotărâre 336 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 257-259, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2ROMANIA


191 8-201 El SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 257-259,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr, 257-259, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105302/25.09.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 105248/25.09.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Colentina nr. 257-259, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 61 CA 5/18 din 12.09.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Miță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de najare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

SCG^’-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) Ut. ,,i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Colentina nr. 257-259, Sector 2, București - Unitate de alimentație publică KFC - parter, Concept Drive - In, amenajare incintă, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la


ROMÂNIA


www psî 'o - Strada ChirîsIigiilor nr. 11 -13. Tel: +(4021) 269,60.06 Fa* *(4621) 209.00.St


. 'UTAî

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 105248/25.09.2018                                                             -       '

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. COLENTINA NR. 257-259, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Colentina nr. 257-259, Sector 2, București avizat sub nr. 61 CA 5/18 din 12.09.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare unitate de alimentație publică RFC - parter, Concept Drive - In, amenajare incintă a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul ca în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Colentina nr, 257-259, Sector 2, București avizat sub nr. 61 CA 5/18 din 12.09.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au primit obiecții din partea acestora până la data prezentei. S-a prezentat la dosar o declarație notarială din care rezultă că beneficiarul își asumă responsabilitatea cu privire la consultarea populației și nu va implica Primăria Sectorului 2 în cazul ivirii unor litigii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D, ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.wwwpsî ro - Strada Chhisligîikir nr. 11-13. Toi: +(4021) 209.G0.0O Fax: *(4021)209 60.81


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu] București Ar hitcct-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SEC BL TA fl masas. Nl.......^^2........

■Z«S> .Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                   superficiar,                         proprietar teren cu

domiciliul/sediul*2, municipiul București,                              sectorul 1, cod poștal........, telefon/fax........ e-mail

........., înregistrată la nr.               completată cu nr.                                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 61 CA 5/18 din 12.09.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ RFC - PARTER, CONCEPT DRIVE IN. AMENAJARE INCINTĂ, generat de imobilul din ȘOS. COLENTINA Nr. 257-259, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane Șoseaua Coientina și strada Emancipării - conform acte de proprietate =2.123,00inp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2.5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ce! mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale =retras cu min. 3,35 m față de limita stângă și min. 3,85m față de limita dreaptă de proprietate cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară, cu respectarea planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1486146/30.03.2017 și conform planului anexat; La faza DTAC se va rezerva teren în vederea supralărgirii Șoselei Coientina conform aviz Comisia Tehnică de Circulație a PMB. Suprafața afectată se va determina prin ridicare topografică.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare; se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar și semnată de specialist atestat RUR; S-a prezentat la dosar adresa nr. 10383/1565599/2017 emisă dc PMB, Direcția de Mediu privind inventarierea materialului dendrologic.

 • -   l’.O.T.=20%, CUT =0,2, H. maxim în planul fațadei=6,5m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.09.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sate pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nrl 163/124/01.09.2016 cu valabilitate 24 luni, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță 00003674/18.01.2018

w

spre *; j',■

•Ji.oV <.C

Arhitect-


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2; proffiTarh. FJdrin MACHEDON, praf, dr arii Angelica STAN, prof.dr.arli i Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arkjje^"1            —.*• j—<- r««i: -                                                             |

întocmit: ing. Alexandra LA£ĂR74ex

Ediția // Revizia 1 xi Serviciu, ria. DARABAN

WtoCHECt, prof.dr.arh.

<1


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-sc funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.                                                                               .

P.U.D. - CONSTRUIRE UNITATE UE ALIMENTAȚIE PURLICA RFC - CONCEPT ORIVE IN,

slJI    a


o 782^

5. c. P AN TEP


LEGENDA


B M M Limita zonei studiate

■■■     | Limita teren care a generat PUD

Zona edificabilă propusă (cu acoperiș verde)


Teren curți construcții - zona M3

» »


Clădiri existente


Clădiri anexe existente


Zonă destinată transferului în domeniul public - lărgire circulație carosabilă și pietonală Șoseaua Colentina


Spațiu verde amenajat


Circulație pietonală


Circulație carosabilă

J


Alee carosabilă


Aliniament existentBILANȚ TEBITOI

P.O.T. existent = Oî

C.U.T. existent = 0%

P.O.T. max. propus = 20%

C.U.T. max. propus = 0,2

Regim de inaltime propus = P

H max. la atic = 5,50m

H max. element de marcare în fațadă a accesului principal = 6,50ml


teren alipire = 2123mp

: clădire propusă = 315mp jd clădire propusă = 315mp Parcare = 24 locuri de parcare asigurate în interiorul parcelei

S curte de serviciu = 40mp


S spațit verrzi amenajate = 37,61% din care :

 • - S spații verzi amenajate la sol = 22.78% (438.80mp)

 • - S acoperiș verde = 14.83% (315.00mp)


Prezentul proiect reprezintă impietatea intelectuala a firmei BIROU INDIVIDUAL DC ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU

Prezentul proiect poate fi folosit doar pentru aceasta lucrare

Orice . " '          ■ ' t/i iau totalar. ■ ■ , Ll,:l, u doar cu acordul tirt n gl BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU


Atestări:


ud ca:

01/2017


P.U.U.- UUNSIHUIKt UNITATE 0E ALIMENTAȚIE PUBLICA NEC - CONCEPT dumic imbiuui ■omkintMMiaa


Proiect nr:

01U/2017


TNA 5200


Faza:

P.U.D.


TNA RUR 4651 Dl, E


TNA RUR 4651 Dl, E


MOBILARE URBANISTICĂ__înaintea începerii

lucrărilor de lărgire a arterei Șoseaua Colentina


Planșa nr: U07


Scara:

1:200,1:500


P.U.D. - CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUDLICÂ RFC - CONCEPT DRIVE IN,LEGENDA


M M Limita zonei studiate

—............    | Limita teren care a generat PUD

r .           Zona edificabilă propusă (cu acoperiș verde)


Teren curți construcții ■ zona M3

J                            s


Clădiri existente


Clădiri anexe existente


Zonă destinată transferului în domeniul public - lărgire circulație carosabilă și pietonală Șoseaua Colentina


Spațiu verde amenajat


Circulație pietonală


Circulație carosabilă

J


Alee carosabilă


Aliniament existentBILANȚ TERITOI

P.O.T. existent = O

C.U.T. existent = 0L/o

P.O.T. max. propus = 20%

C.U.T. max. propus = 0,2

Regim de înălțime propus = P

H max. la atic = 5,50m

H max. element de marcare în fațadă a accesului principal = 6,50ml


teren alipire = 2123mp

: clădire propusă = 315mp

id clădire propusă = 315mp

Parcare = 24 locuri de parcare asigurate în interiorul parcelei

S curte de serviciu = 40mp

S spații verrzi amenajate = 37,61% din care :

 • - S spații verzi amenajate la sol = 22.78% (438.80mp)

 • - S acoperiș verde = 14.83% (315.00mp)


Prezentul proiect reprezintă ffropietaten intelectuala a firmei BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU

Prezentul proiect poate A folosit doar pentru aceasta lucrare

Orice etirotn. i ere ; -u.r, sau totaiafe h j'Dcj4o doar cu acordul    ’ia t, al BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU


Atestări:


Data:

01/2017


P.ILD. - CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA RFC - CONCEPT DRIVE IN. AMENAJARE INCINTA. ÎMPREJMUIRE TEREN


Proiect nr:

01U/2017


Faza: P.U.D.


MOBILARE URBANISTICĂ__inaintea începerii lucrărilor de lărgire a arterei Șoseaua Colentina


Planșa nr: U07


Scara:

1:200,1:500