Hotărârea nr. 334/2018

Hotărâre 334 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mieilor nr. 17-21 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mieilor nr. 17-21

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mieilor nr. 17-21, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 114346/17.10.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului ni-. 114347/17.10.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 51 CA 4/24 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de . urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e’’ și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i“. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M/Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la


Art.7 Prez/nt^ hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ SECRETAR, ELENAfSrtĂ

»/.

Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adopifi^ĂeibpJlsilțfiLLbcal al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor'arf. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările fi completările idterioare fi a fost redactată în 2 (două) exemplare.
wwwps2.ro - Strada Chiristiglîlor nr. H 13. Toi: -*(40211 209.60.00 Fa*: +(4021J 205.CO.8i

-—33a - - ------

V&AT

spre rresschimbare,

SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 114347/17.10.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. MIEILOR NR. 17-21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr, 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, București avizat sub nr. 51 CA 4/24 din 12,06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+Er/M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul ca în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, București avizat sub nr. 51 CA 4/24 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii și a fost afișat panoul privind intenția de elaborare la teren.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urina solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

lisa BRA’


întocmit: ing. Alexandra Laz<
Ca urmare a cererii adresate d(

București, cod poștal ........, telefon/fax ...

, cu domiciliul/sediul*2)

...... e-mail ........., înregistrată la nr. 96l51/20l7completată cu nr.                                       n

conformitate cu prevederile Legii tir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


’ îWâS^^ctc^Tbucure șiF]

JET SECRETAI '


DIRECȚIA (J.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORII


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul îucurești

Arhitect-țef


Anexa nr. / ... ia H.C.L.S2 nr


L.


liua T---


CABINET SECRETAR

Nr.......

unaAnul


AVIZ

Nr. 51 CA 4/24 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M/Er, generat de imobilul din Str. Mieilor nr. 1721, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Str. Mieilor și Intrarea Frunzei în suprafață totală de 2.234,Omp este proprietate privată persoană juridică conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***japrobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lin” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimctrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C,U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până Ia 30.12.2018. Precizăm că imobilul se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, înscrise în LMI, listă anexă la Ordinul nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 113 bis din 15 februarie 2016. S-a prezentat la dosar avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 281/ZP/28.02.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica; '

retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regint izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea ia cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt fața de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioare a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principate de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras față de limita dreaptă de la min. 2,5 m până la min. 4,Om, retras cu min. 3,8 m față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita posterioară, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Mieilor conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1577229/23.11.2017 și planului de reglementări anexat.

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate; se va respecta planșa de rețele semnată de specialist atestat RUR - ing. Eugen M. IONESCU - RUR - F4, GI, G7.

 • - POT=45%, CUT=1,57, H.=max. 10,Om ia cornișa etajului 2;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună eu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratonil și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1061/98”M” din 20.09.2017 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria FJ nr. 652/05.10,2017,

ylZAT spre twcchimbare, SECRETAR,


Comisia Tehnică de Ame prof.dr.arh. Mircea Silviu întocmit: ing. \le Ediția 1/ Revizia
5

ARABAN
Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau                  . .......                -

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3> Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


X'Il

E (in î      i

i

SSO 4SJ. )5

3341W.W

3

îShwTî

a

H6 H<» ?!

4

150 332! î7

Î257&.Î6

5

J90 53-1Î33

326731.07

«

tîM     ?&

324 7&.I3

7

3M75J îî

ii

SMWlî

134      3

j

10

3Î04M.λ

J2I72S.ÎO |

11

sr-c a i rai

326 715,02    1

ii

JSÎ’iti.U

336 325. 39

jj

5^436.79

>36 T&. W i

H

SMW.u

tiîiyi.ii

H

ssĂTw. ii

j3S,7^f3î   1

Id

JSSLM.tl

J14.WS?

17

jmIm.îi

. J’S.W.IS " |

18

59O4J4.24

316149.45

U

W

550 1&5,

j.W;v   |

bontă *1231 uin

Sâprftfațî'dtâ'fttiv        >

«1335 + 4M«lHSrai>


, P.tj.p.-Plan Urba1


/ \B V

w °-\   \

w

\p 7sL >----

\*\y/ Ițț