Hotărârea nr. 33/2018

Hotararea nr. 33 - privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a centrului de sănatate multifuncţional ,,Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional,,Ion Creangă" - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înființare a centrului de sănătate multifuncțional „Ion Creangă" - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 19039/20.02.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 18666/19.02.2018 întocmită de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2 ;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

^r/Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Guvern nr.70/2002, art.5A2 alin. (3) privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.43/2004, modificată și completată prin H.C.L. nr.68/2015, privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2    nr.71/2016, privind aprobarea

Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, h” ; ,,j” si,, n ” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de înființare a Centrului de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 2. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să întreprindă măsurile necesare în privința înființării centrului de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, inclusiv obținerea avizului conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

'ti

Art. 3«§y entrul de sănătate multifuncțional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, va avea sediul în București, str. Vaier Dumitrescu, nr. 33, sector 2, urmând a fi solicitat, în vederea înființării și acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 33 București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 a! Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..