ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2%sa^ ZX, 1 ROMÂNIA

calegoriifa 2,4,6    1313 20101 SĂRBĂTORIM fMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chîrîstigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință de îndată, astăzi, 07.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 -2019;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 3672/06.09,2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 98010/06.09.2018 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr, 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor \spital si a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice

^^cj&IjKnte din subordinea consiliilor județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor ' jiului București;

~ Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a "activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

-    Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-    Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocației de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018- 2019 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

”Art. 1(1) începând cu anul școlar 2018 - 2019, copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, beneficiază de masă asigurată de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat, care fac obiectul prezentului articol* în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, iar derularea contractelor se va face de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat.


(3)    începând cu data de 10,09,2018 și până la finalizarea rocedurii de achiziție prevăzută la alin, (2), masa pentru copiii/elevii cu cerințe ducaționale speciale (CES) școlarizați în învățământul special preuniversitar

de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială

pentru Deficienți de Vedere va fi asigurată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

(4)    Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin, (3) va fi asigurată din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,

Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ÎNHotărârea nr. 308 București, 07.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința de îndată din data de 07.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.