Hotărârea nr. 307/2018

Hotărâre 307 - pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea Sector 2”


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea proiectului „Joburi pentru Comunitatea Sector 2 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Joburi pentru Comunitatea Sector 2

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George și domnul consilier local Andrei Robert Alexandru, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 92380/24.08.2018 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 90821/28.08.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele Comisiei pentru relația cu Patronatul, Sindicatele și I.M.M.- urile, Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:


- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu \ ț^âracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

1 UJ

Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

- Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - 2014-2020;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. n) și alin. (4) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

y Art. 1 Se aprobă proiectul „Joburi pentru Comunitatea Sector 2 ”, conform anexei ce conține 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 307 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA la H.C.L.S2 nr.307 / 30.08.2018


JOBURI PENTRU COMUNITATEA SECTOR 2

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

întâmpinarea nevoii cetățenilor de a căuta locuri de muncă conforme cu pregătirea lor profesională, și urmărirea dezvoltării procesului de reconversie profesională. De asemenea implicarea administrației locale în facilitarea unei mai bune colaborări cu mediul privat / antreprenoriat din sectorul 2, și nu numai.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Bianual (Martie, Octombrie).

J. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Se va stabili ulterior de către Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC Sector 2).

w

4. (jKLrUL țliyiA:

Public - persoane în căutare de job-uri, antreprenori de pe raza Sectorului 2, și nu numai, persoane cu dizabilități, persoane în căutare de reconversie profesională.

[spre neschimbarej

secretar,

5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Proiectul constă în organizarea unui târg de job-uri (intrare liberă), care își propune, prin administrația locală, în parteneriat cu antreprenoriatul, să vină în întâmpinarea celor care își caută un loc de muncă, având ca scop integrarea tuturor locuitorilor Sectorului 2 în câmpul muncii.

6. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

Se va prezenta ulterior de Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) la fiecare ediție a evenimentului.

7. RESPONSABILUL PROIECTULUI

Consiliul Local Sector 2 / Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția

9    9    9    9

Copilului Sector 2 - coordonatorul și organizatorul evenimentelor.

Primăria Sector 2, prin direcțiile de specialitate - rol în promovarea evenimentelor.

8. PARTENERI:

Agenția Municipală Pentru Ocuparea Forței de Muncă București, Autoritatea Națională pentru persoane cu Dizabilități, alți parteneri instituționali care vor fi stabiliți ulterior prin prezentarea unor acorduri / alte formule de colaborare instituțională cu Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC Sector 2).

2

spre neschimbarei SECRETAR,

9. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII

Buget local și/sau alte surse legal constituite.

Desfășurătorul evenimentului bianual, costurile, acordurile/ alte formule de colaborare instituțională, vor fi prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), și supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 la fiecare ediție.

spre neschimbare, -SECRETAR,

3