Hotărârea nr. 29/2018

Hotararea nr. 29 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr.43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr. 43-43A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rondă nr. 43-43A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14489/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14511/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Rondă nr.43-43A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 1 CA 14 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Cqțwliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulameptuju4i>0dal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism șTamenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. „ i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Rondă nr.43-43A, Sector 2 -Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre conjine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședin/a ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMANIA


j^AV^Municipiul București


Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.61.84; fax. +(4021)209.61.83

DIREÎ^WURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14511/08.02.2018

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. RONDĂ NR. 43-43A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Rondă nr. 43-43A, Sector 2, București avizat sub nr. 1 CA 1/2 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Rondă nr. 43-43A, Sector 2, București avizat sub nr. 1 CA 1/2 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii conform adreselor transmise de către beneficiar. Nu s-au depus obiecții din partea acestora. S-a depus la dosar un acord notarial (vecin dreapta) și un studiu de însorire din care rezultă că se respectă art. 3 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/04 februarie 2014.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: 3ex:ing\$lexandra Lazăv
ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2zr


ISO 9001


ilQWetr


PROGRAMUL PUNCTUL VERW


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13,

CABINET SECQETAR Nr.


INTRARE


ET SECRETA

.....jfc


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 10941/05.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


IESIR ZiuaCa urmare a cererii adresate de *1) S.C. DANDANA GRUP S.R.L. cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

........, sector I, Bd. Ion Mihalache nr. 98, bl. 44A1, sc. A, et. 7, ap. 20, telefon/fax........e-mail ..........înregistrată la nr.

117668/2017, completată cu nr. 10941/01.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


spre neschimbate


AVIZ

Nr. 1 CA 1/2 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M generat de imobilul d n STl

43-43A, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Inițiatori: S.C. DANDANA GRUP S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIS DESIGN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist diplomat Daniel M. JITARU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Rondă și Strada Duzilor în suprafață totală 1.288,00mp (1.275.00) din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul sc încadrează în U.T.R. „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimctrelor dc protecție, pe parcelări tradiționale/spontane. în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pc strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală (corpul din față), corpul din spate retras de la min. 4,0 la 5,5m; dreapta: cuplat cu imobilul existent pc această limită (corpul din față), corpul din spate se va retrage cu min. 3.Om în proiecție pe verticală conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Construcția sc va înscrie în edificabilul maxim aprobat prin PUD și sc va retrage față de limitele laterale astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,0 față de limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1504834/27.04.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor II racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR.

P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. maxim în planul fațadei=10,0m; (mansarda va fi înscrisă în volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 989/3 l”R" din 01.09.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria EJ nr. 389/23.05.2017..

Comisia Tehnică de Amcn narea Teritoriului si Urbanism a Sectorului

Mircea Silviu CHIR A, cont jir arh Georgică MITRACHE. conf.dr.arh. CătSli

întocmit: ing. Alexandra I.A<W</ 4ex Kdi/ia I Reviîiql
erv/ciu, RABAN


îdftrÂlACHEpON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai 4ECI, prof.dr.arh


Cod SA DC - AVA


PRECIZĂRI

1} Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Punct

1 început

Punct

sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

14.634

3

2.72

~ii

4

14.421

4

5

16.803

5

6

15.558

6

7

17.938

7

8

21 021

8

9

4.132

9

10

0.942

10

îl

11.116

11

12

2 561

12

13

0.332

13

14

16327

14

15

10535

15

16

7.473

16

17

3.437

17

18

7 573

18

1

12 574


te s

/Tz


rf 88/0/

ZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚĂ PROPUSA(MP/ %f\ "

.....1 p \

-2    i

ZONA IMOBIL LOCUINȚE

COLECTIVE

,57^75

45%

2

ZONA SPATII VERZI

/ 3/82,5

30%

3

ZONA CIRCULAȚII

(rampa acces subsol + circulații

pietonal,e pe parcela)

' /

/ 318,75

73.CS

,^-a25K

TOTAL SUPRAFAȚA PUD

/    1275

100%r


P.U.D.


BENEFICIAR


S.C. DANDANA GRUP S.R.L.


OBIECT


Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M’


ADRESA


Str. Rondă, nr. 43-43A, sector 2, București


SPECIALITATEA: URBANISM


NR. PROIECT


CONTRACT


DATA


FAZA


544/2017


P544


martie 2017


P.U.Z.


SEF PROIECT


COORDONATOR


ARH. DANIEL JITARU
design in every meter

TEL/FAX:3019904

J40/9258/09072003

cod iban R068RNCB507800001695001Z 6’ *---

i &    V-,


iți

SIS


Daniel

JITARU

■a w drart rta Mrmftri 2


•A


T/.-


TITLUL PLANȘEI


REGLEMENTARI


SCARA


1/500


COD PLANȘA


U04