Hotărârea nr. 255/2018

Hotărâre 255 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale  pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului   situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

-    Nota de fundamentare înregistrată sub numărul 3085/24.07.2018, prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 86636/08.08.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 81653/08.08.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

-    Art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct.l din Ordinul ministerului educației naționale și cercetării științifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor in care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 207/21.11.2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sectorul 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

s?

Art.l (1) Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp., aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, din imobil -teren cu destinația “învățământ”, în imobil - teren cu destinația de căi de acces la parcare subterană și teren de sport/sală de sport.

(2) Imobilul compus din teren se identifică potrivit anexelor nr. 1 și 2, care conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 255/2018

DA TE DE IDENTIFICARE ALE IMOBIL UL UI- TEREN SITUA T ÎN STR. SL T. STĂNESCU GHEORGHE NR.2, SECTOR 2, AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

IMOBILIAR SECTOR 2


Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică care are imobilul în administrare

Caracteristici tehnice ale imobilului

Suprafață teren pentru care se solicitată schimbarea de destinație

1.

București, Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2

Direcția

5

Generală

pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Teren în suprafață totală de 6.082 mp

1 corp de construcție cu o suprafață construită la sol de 1.096,88 mp înscris în CF 213294, nr. cadastral 213294,UAT București Sector 2

_5-

Teren în suprafață de 145,75 mp.

vi

"rî


spre neschlmbare, SECRETAR,