Hotărârea nr. 253/2018

Hotărâre 253 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018.

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 82730/31.07.2018 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum

și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

o/

y - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1523/16.07.2018 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și FI.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 tivind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost

/AS 'modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018 rămân aplicabile.

(2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/06.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.

crt.

Nume si prenume

Institutia/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția in comisie

Supleant

1.

Niță Elena

Secretarul Sectorului 2

Președinte

-

2.

Manole

Emanuel Florin

p.Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Vicepreședinte

Uzun Claudia

3.

Cozma Romeo Adrian

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Sector 2 - București

Membru

Perșinaru

Sorina

Marinela

4.

Asist.univ. dr. Mirela Iancu

Medic specialist psihiatrie pediatrică - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Membru

Dr. Popeia Daniela

5.

Ilie Andreia

Reprezentant al Fundației Copii în Dificultate/Children in Distress

Membru

Jipa Aurora

6.

Marius Gherghel

Reprezentant al Asociației Caritas București

Membru

Muzelak

Cristina

7.

Tudor Patricia

Reprezentant al

Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Membru

Hulea Vasilica