Hotărârea nr. 25/2018

Hotararea nr. 25 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr.16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2AC


ISO 9001


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39


Clasa 3008 categoriile 2, 4, 6


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr.16,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Drumul Scalarului nr.16, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.14478/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14545/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Drumul Scalarului nr.16, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 66 CA 6/3 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hdtăfârea'^onsiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

, urbanism și(afp6najare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Tfpfârârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Drumul Scalarului nr.16, Sector 2 -Locuință - P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

ROMANIA

VsLi.rz Municipiul București Primăria Sector 2
PROGRAMUL PUNCTUL VERDE '

mnesaRani

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-I3, Tel: +(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209.61 83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14545/08.02.2018


I VIZAT Ispre

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI * 3^ cRBTARj

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU--........

DRUMUL SCALARULUI NR. 16, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Drumul Scalarului nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 66 CA 6/3 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 17.11.2017, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Drumul Scalarului nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 66 CA 6/3 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - P+1E, s-au notificat vecinii identificați. De asemenea, s-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din stânga pentru amplasare pe limita de proprietate. Propunerea a fost afișată pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2 și s-a depus la dosar panoul privind informarea populației afișat pe poartă (foto).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmii: 3ex:    idra Lazăr
ICIU,

RABAN


CodSADU-A.l.ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2PROGRAM'JL PUNCTUL VtRC€


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: -*-(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83

:ția U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr.4909/02.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE M Nr.


IEȘI Ziua ...


l^luna ..$A......Anul


Ca urmare a cererii adresate de *1) DL. VASILE DĂNUT cu domiciliul/sediul*2, municipiul București, Bd. Basarabia nr.

63, bl. M28, sc. A, et. 8, ap. 35, sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr.

98231/2017, completată cu nr. 4909/16.01.2018 și 10696/01.02.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 66 CA 6/3 din 15.11.2017

neschimbare,

H SECRETAR.


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+1E generat de imobilul din Drumul Scalarului nr.lj6,-SectOT“27~B'ucurești. Inițiatori DL. VASILE DĂNUȚ Proiectant: S.C. N&G DECOR ART S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: mașter urbanist - Veturia Marta F. BULIE - RUR - D, E, F6, G5, G6;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Drumul Scalarului în suprafață totală 266,00mp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.IJ.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Amplasamentul studiai sc încadrează în U.T.R, „Lld” - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, în care indicatoriurbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.20%, CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,7 mp. ADC/mp. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

Lld

-    H. max = P+2E

-    POT max = 20%:

-    CU I' max = 0.7;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica:

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă a terenului, retras cu min. 3.Om față de limita dreaptă, cu respectarea planului anexat și a Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 5,Om conform planului anexat.

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din Drumul Scalarului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1584107/21.12.2017; Se va rezerva teren în vederea realizării prospectului propus al străzii de 8,Om (carosabil 5,0m +l,5m trotuare pe fiecare parte).

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate ha dosar și planșa de rețele edilitare / memoriu de rețele semnate de specialist atestat RUR - ing. Alina Maria Anca V.U.I. MARLȘ - RUR F4, Gl; Conform HG nr. 525/1996, art. 13 cu modificările ulterioare, toate extinderile de rețele edilitare care deservesc zona studiată se vor face prin contribuția beneficiarilor investiției.

P.O.T.=20%, CUT=0,4, H. cornișă=7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata^dej^îriabilitatc

de urbanism nr. 914/24”S” din 07.04.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și sejaxcaz^cu 13,0 lei conform chitanță scria .

Aț/niffect Arh. urn. ÂlComisia Tehnică de Amenajare

Mircca Silviu CHIRA, conf.dr întocmit: ing. Alexandra LAZĂ^ EdiRa / Revizia I

•7-


ui si Urbanism a Sectorului 2: profdr.arh gică M1TRACHE, conf.dr.arh. CătăjinSÂRBPRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Nr.

pct.

• CoordonaPe5 puncte de contur

Lungimi laturi

X[m]

V[m]

1 /

"'"32'84Ș0.527

593561.229

28,03 m

117§7i

<328471.297/

'5935,40.834

10,64 m

3

328474.888

•    \ .*»    07    /

93530.816

.... 27,98 m

4

328494.088

E20»W

10,67 m

„jȘistem de proiecție STEREO 70


(mp)

%

SUPRAFAȚA TEREN

266,00

100

SUPRAF. CONSTRUITĂ LA SOL

53,00

20

SUPRAF. CIRCULAȚII

73,00

27

SUPRAF. SPAȚII VERZI

140,00

53

P.O.T.

20

C.U.T. (pt. P+1E)

0,4


S.C. N&G DECOR ART SRL

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

DRUMUL SCALARULUI NR. 16

SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIECT

nr.

2017

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

SCARA

1/500

OCTOMBRIE-2017

Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a BIA-arh. V. Marta Bulie Utilizarea ta altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a Legii drepturilor de autor. Reproducerea este interzisă.

PLANȘA

nr. 4