Hotărârea nr. 239/2018

Hotărâre 239 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism POD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20,07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74476/10.07,2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74477/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 3/11 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefma, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbâjfism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Terito/ului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

^.p'' , Jidance de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit,,,e " și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr, 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M(3Er), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

www ps2.ro - &Era«fa Chirisligiilor nr. H-13lT<?I + |4021j 205 GO.OO Fjix: +(4021) 2OQ.G0.Si

"ȚysfWj

spre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74477/10.07.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 15, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, București avizat sub nr. 34 CA 3/11 din 02.05.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M(E3r), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul eă în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, București avizat sub nr. 34 CA 3/11 din 02.05,2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din stânga. De asemenea, a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ROM ANI A
Municipiul București    kji *

Primăria Sector 2 fea^1'Vțj#

wwps2ro • Ștrndci ChinslKjiilor rr iî-13 Tel; +{4021} 200.00 00 Fa» *(4021 j 20$ GQ J

vIzatV

DIRECȚIA ll.BANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERI ORIU    -    . *

spre noschiTibat e,

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitec(-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1)


5ECRJTAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR '


INTRARE


IEȘI Ziua


Nr.Luna................An


uf®?


cu domiciliu1/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........,

' ' telefon/fax......., e-niail ..........înregistrata la nr. 34904/02.04,2018 completată cu nr. 61840/08.06,2018, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 34 CA 3/11 din 02.05.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3} ) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+M(3Er) generat de imobilul din STRADA DRAGOS VODĂ NR. 15. SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Dragoș Vodă: conform acte de proprietate =472,00tnn și măsurători cadaslrale=460,00mp conform extras dc carte funciară prezentat).

Prevederi P.LJ.G. - R.L.U. ***}aprobate anterior; Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max,45%; C.U.T,= 0,9 pentru P+IE, P.O.T,=max,45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30,12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe:

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1.3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafața de maxim 60% din aria construita;

-    retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau eu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime fața de limitele laterale = clădirile seuii-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturata și se vor retrage fața de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale eu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar iui mai puțir de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adnsarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea ne fiind valabilă în cazul unor anexe și garaje

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: retras cu min, 3,0in în proiecție pc verticala; stânga: pc limita stângă, cu o curte de lumină pc această limită, cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar, precum și a Codului Civil; Construcția se va încadra în edificabiltil maxim aprobat prin PUD și se va retrage Față de limitele dc proprietate astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși,

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = retras eu min. 7,Om față de limita postcrioarățmin. 8,0m la nivelul etajului 2), conform planului anexat;

-    circulații și accese: din Strada Dragoș Vodă conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1594903/15.02.2018 și planului anexat;

-    echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

-    P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2=max, 10,Om; S+P+2E+M (E3r)(etajul 3 retras / mansarda se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

La faza DTAC indicatorii urbanistici și suprafețele construite / desfășurate se vor raporta la suprafața măsurată conform situației reale din teren în baza unei ridicări topografice întocmită de specialist autorizat.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02,05.2018 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementari urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. {2) lit, g) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopu! aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de ia data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. H06/60”D” din 29.09.2017 cu valabilitate 24 de luni, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria BF nr, 14191/30.03.2018.

Arhitect - șef,

Arh. tirb. Âlirta Âlisa

IV. KjUr "VComisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2: proferi

prof.dr.arli. Mircea Silviu CI&RfrC conptfarh, Georgică MITRACHE, cohf.clr,arh. C;

Inlocmit: ing, Alef - - -Rdtția l Revtzia /Serviciu,

ÎRABAN


Șef

ing, Mpri^ Qa

dl^RDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, profdr^flfîf Mihai COCHEC1,


Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investîției/operațîunîi propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


ti o târî.

î

JrA l

l 1


( )\g6sțVo da n r 1 '/I

i W *\

\    X aA* \ >
PLAN URBANISTIC de DETALIU

§^=1?■tt’^©Gd^IM ffo GDffSlg]®® W®fe9 DDE, Hl9 K

SBItSWIB g9 MHM

LIMITE

REGULAMENT scara 1:500


LIMITA PUDI 1 LIMITA TERENULUI CE A GENERAT PUD

REGLEMENTARI

EDIFICABIL MAXIM PROPUS - S+P+2ET+M (3ET RETRAS) Edificabilul se refera la perimetrul maxim pe care i-l poate atinge construcția fara a-l putea depăși, atata timp cat se incadreaza in coefiecientii urbanistici ai zonei:

-    POT 45%;

-CUT 1,57;

-    retragere laterala spre nr. 17 - 3,00m;

-    retragere posterioara min. 7,00m;

-    LIBER LA NIVELUL PARTERULUI

-    ZONE LA ETAJELE 1 SI 2 REZERVATE PENTRU BALCOANEZTERASE/ELEMENTE DECORATIVE

CONSTRUCȚIE IMOBIL STR. DRĂCOS VODĂ 17 in curs de execuție fA    —=-

ACCES AUTO

ACCES PIETONAl

SPAȚIU VERDE - ti

FUNCȚIUNI EXISTEI

CLĂDIRI EXISTEN

CIRCULAȚII CAROSABILE

l’»l

1 i"'j

u\u* 11

1

327997.989

589030.783

36.309

CIRCULAȚII PIETONALE

2

3

328032331

328037.638

589018.995

589026.349

9.069

27.577

4

328013.703

589040 046

10.211

SPAȚIU VERDE

5

328004 697

589044.859

15.593

SE ANEXEAZA LA DOCUMENTAȚIE ACORDUL NOTARIAL INTRE BENEFICIAR


OPEN ARCHITECTURE lifestyle & design


Beneficiar:


Verificat:


întocmit:


T IT1.UJLPRO 1 ECTULU 1:

PUD - Construire locuințe colective regim înălțime S+P+2et.+M (3et. retras), slr. Dragos Vodă, nr. 15, nr. cad. 210221 sector 2. BUCUREȘTI

PROIECT

NR.

85/

07.11.2017

TITLUL PLANȘEI:

REGULAMENT

SCARA:

1:500

revizie mai 2018

PLANȘA:

NR. 7a


DOCUMENTAȚIA A FOST ÎNTOCMITĂ PE SUPORT CADASTRAL ACTUALIZAT CU IDENTIFICAREA VECINĂTĂȚILOR, ELIBERAT DE O.C.P.I. BUCUREȘTI