Hotărârea nr. 236/2018

Hotărâre 236 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Pescărușului nr, 124, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74509/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74511/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 35 CA 4/1 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București,

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01,2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    ffotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

fiului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice

Lgrr;

Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, București - Grădiniță - S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul

la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică


integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in țedinfa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


www p&2 ro - Strada Chfristițjlilor nr-1-13. Td- *{4021> 205,60 0& Fa» *<40211 205.GOI


r~ VIZAT

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.^tJ.''.»    y

Nr. 74511/10.07.2018    ■’UGK.uA

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. PESCĂRUȘULUI NR. 124, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) Jit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04 2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, București avizat sub nr. 35 CA 4/1 din 12.06.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare grădiniță - S+P+l E, a fost postată pe site-u! Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, București avizat sub nr. 35 CA 4/1 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar adresa din partea ISMB din care rezultă că 1SMB sprijină inițiativa autorităților locale privind construirea de noi unități de învățământ. De asemenea, s-a prezentat acordul Școlii Generale Petre Ghelinez. în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării

Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ȘEF SERVICIU, ing. Mari4 J^ARABANCodSADU-A.i.


^0, /XiVs-2-    » A ^j/S?

ROMANIA

w p«7 ro . £(';»<Fi f?Wrfețît«ile«' n' 1» .11). T#l- +{4021 ■ 309 00 <M Fw *(.4021) 2/19 €0 »t

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


spre neschi.Tibaiie, SECRuTAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURfcșU CABINET SECflEȚAR

INTRAREIEȘIRI Ziua

.........


Ca urmare a cererii adresate de *1) CONSILIUL LOCALSECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI

IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/sediul*2) Str. Luigi Galvani nr. 20. Colegiul Teluric Traian, corp B, ct. 2, Sector 2, București, cod poștal........

telefon/fax........e-mail........., înregistrata la nr.    completata cu    în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 35 CA 4/1 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) GRĂDINIȚĂ - S+P+1E, generat de imobilul din Str, Pescărușului nr. 124, Sector 2, București

Inițiatori: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Proiectant: COMPANIA MUNICIPALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, supratața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul propus în vederea detalierii edificabilului arc o suprafața de 2,IO8.IOmn (conform planului topografic de delimitare anexă în cadrul protocolului, teren alocat pentru construirea grădiniței). Acesta este proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliu] Local Sector 2 prin DGAP1 Sector 2, fiind parte componenta a terenului cu suprafața totală de 12.001,00 mp( 12.001,0mp) conform extras de carte funciara nr. 42202/03.07.2018 și delimitat de următoarele repere urbane: Str. Pescărușului. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***}aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona "CB1 - zona situată în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanța supramumcipata și municipala, subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate în care pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%, și CUT maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 și ntai multe niveluri și CUT=2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 384/52 "P" din 14.04.2017.

Funcțiuni predominante: suhzona serviciilor nnblice:

-    H. max. = P+4E;

-    P.O.T. max. - 50%

-    CUT. max. = 2,2,

-    retragerea minimă față de aliniament = daca înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4.0 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; lac excepție de la aceasta regula numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite.

-    retrageri minime față de limitele laterale - clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanța cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 5,0m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurata la cornișa, dar nu mai puțin de 5.0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = miri. 6,Om retras față de limita dreapta (nord), 10,0in față de clădirea bisericii, respectiv min. 6,Om față de corpul de clădire P+1E din curtea bisericii, retras cu min. 19,Om fațade corptd de clădire al școlii (sud) cu respectarea planului anexat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară a terenului alocat pentru grădiniță cu respectarea Codului Civil, respectiv min. 22,Om retras fata de limita posterioară a terenului, conform planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Pescărușului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1619151/26.04,2018. și planului de reglementări anexat;

-    echipare tclmico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de ulilitați prezentate și planșa de rețele edilitare.

S+P+1E; POT-28,10%, CUT admis=2,2, H=ll,0m la cornișă;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu. In vederea emiterii AC se vor respecta condițiile impuse de legislație în vigoare pentru destinația propusă. Prin documentația propusă s-a aprobat un maxim de ediîîcabil. Acesta poale sa suporte modificări funcție de condițiile impuse de avizele/studiile de specialitate.

Notă: Amprenta construcției va respecta prevederile legale de proiectare aflate în vigoare, aceasta ampîasându-se în maximul de edifîcabil admis conform UTR CB1. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare, Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate tî folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația telurică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 384/52 ”P" din 14.04.2017 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria (scutit de taxă).


Arh
Arh. urb.


Comisia Tehnică

prof.dr.arh. Mirceg mtocmit: A,L
e/^menajarea Teritoriului și Urbanism a Sec tor ului f: profdr.arli Wcyriâ^A^HEDON, praf. dr. arh. Angelica STAN, prof dr arh Mihai COCHF.CI, h-CHIRA, conf.dr.arh. Georgică MITRaCHE, conf.dr arh. Cătălin SÂRÎ5TT^


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

-    persoana fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse,

4> Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.ll.D,

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Parcela Cc Suprrfaia de teren aferenta Biserica

Pel

Coordonate pcl.de contur

Lungimi lai uri D(i.H-1j

«M

Y(n]

10

326949.587

592263 951

25.306

:    a

326343 377

592239.419

33 005

H

326310310

59224B834

10510

G

326800.092

592252.011

7.003

J

326893503

592254.513

38 636

I

326905.695

692291 100

37249

12

326941.013

592279.343

10.142

11

326937X16

592269 860

13.530

S(patC*iapi793.08mp P=176.980m


Parcela cc Supralata de teren aferente $~oaia

Nr

F-Ct

' -,.;4T.'.j’- J J? . / tuf

lunc‘4

l't'i

Dv.rlj

'([n]

/jniț

1

23

592313 657

t 25|

2

3268^0 372

5923d3 11?

10 4’1

-

40 »5l

4

52£'&0â 541

5&22&2-15

, ■

5

32601 | 17F,

« . ■.■•4 E4S

30 U34

6

• ' <

£922 »F 791

35 «??

7

326367 582

£.<235 ’9i

66 44?

6

326928 S??

592,81 sen

22 5?J

&

12 -

592281 -

59 8Î2

32667; ?3S

592222 551

19 CC

O

?2£63fțXB

592242 772

5 6t)&

E

325967 15?

592240 152

9 95i

F

326690 <74

507255 54?

0 697

' K

320339 7P9

592256 793

2? W4

1

ÎJ6901 908

5 ■ '. 92 4

61 2FJ

, 14

i2t 843 -

522312 170

1, 225

o - -1    r - i-'i .:/ -


Parcata Uț Cc - Suprafațaoa teren aferenta gfEdi- ița

N;

Coordonate pcl.dc- contx

LarifliiTii

lătur-

Oiii*1>

Pcî. i------

XM

YH

A

326943.377

592239.410

19.933

9

326938.473

592??0 047

10.730

B

326933 S77

592201.eso

59B2C

C

326877 738

5S2222551

19.6:6

O

326865 0-33

532240/72

5 BOC

c

326307.153

592246159

9951

3?C39047d

592255 640

10.399

G

326930.69?

59225X011

1O.51C

H

326010 910

502248.834

33.605

Stfl*2

OfidC-np- P=

80 ?14frt


Nr

Pct

Coordonate MJ.de conte'

Lursșimî

’CHLin

rx .fi)

v jr]

J

P

K

L

328905 C05 326693 803 32O890474 326889 709 326001.900

592261 100 S92254 518 602255540 592255 Z9S 592292.466

38-WO

3.197 0.307 38 044

3 999

Sț0’eei-'lă4.&3mp P=85,284tp


Parcela (teren) Cc

l Nr

P°-

Coț-rdcnste petrie comut

Lungimi

iaturt

fX'J+1)

^(ml

V(mJ

r '

320033 250

5923 i 5.837

8268

I z

3206303/2

592308.112

19.477

1    3

3?0S23 533

597780.B86

40.15' |

d

32080934'

592257 315

23 157 1

lî G

S20fl0fÎ75

59??30 S40

26.064

S" 6

325034 .SB2

592217.701

35,692 1

f    7

326857 632

692205,295

65.447 I

1 8

32S92flfl3B

5921&1.904

39 264 |

1 8

370936 473

£02720.047

45.209 |

1 î0

3289-19 587

592263,951

13.530 I

11

323037.416

£9£2G9.8*50

10 142 0

12

32394105 3

592279.343

36 .917 [

326900.009

592Î91.075

«5.695

|    14

326843 9fl-

592312.170

11.225 U

] Sț1H211f!.96nip P-140.e2Sni


, li    I W-1 rfar 1    ,    J

u Vf -i    ■

U    __Ai—.

£Pit,iHii.niril..IFl'R”    îs    ”4

î

i


(2) Cc •AȘtpfttalj

Pak

Cooidonste

X£m) - ’

Vi-*

V

8‘

, -B

326043.377 32fi938.4?> £20933 B77 326677 738-

5?223îi,.,-ÎL9

692220.047 592201 392222 5Sf •


îr.

1

nZF -

AU

rrî

r p

a»”—

■*** f -

• ’

L

r--\’


«*

I

TITLU PLANȘĂ: U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

NR PLANȘĂ:    U. 04.01

NR. CONTRACT/NR PROIECT: 514/0Z.04.2018/U03

FAZA: P.U.D.

DATA:    04.2018

SCARA:    1/1.000