Hotărârea nr. 235/2018

Hotărâre 235 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


an


ISO 9001


ciasa 3ooa

calogoFiiîe 2, <1. 6www.ps2.ro - Strada Chirisligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.60.31


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07,2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sector 2, al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74506/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr,74507/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Periș nr. 27, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr, 36 CA 4/2 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07,2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03,2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în

MonitoruhQficial ni-. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regțqnale și\\dministrației Publice ni1. 835/2014

fea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regul antena țiii Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanismul .ajnenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

rărea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea”

* • ....

-JBi^gulâftientului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările idterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Periș nr. 27, Sector 2, București -Grădiniță - S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul

la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

LI CATĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost dd    Local al Sectorului 2 al

Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevedei'JlSFarL 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwrt'psJ ro ■ Strțicfo Chrrisllgitlor nr, H-13. Tel: + J40Î1 | 269 60.00 F<ix *(-4021) 209 60 61

VIZÂtX spre neschimbate,

SHCRcTAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74507/10.07.2018

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. PERIȘ NR. 27, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Periș nr. TI, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 4/2 din 12.06,2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare grădiniță - S+P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Str. Periș nr. 27, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 4/2 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar adresa din partea ISMB din care rezultă că ISMB sprijină inițiativa autorităților locale privind construirea de noi unități de învățământ și acordul Școlii Gimnaziale nr. 40.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-A.I.


ROMAMAMunicipiul București Primăria Sector 2


ROMANIA


www p»7 co . SC'acn Chirrtlițidțr nr 1» .17. T«l- *{1021 ■ 209 W 0& F >-r- *(4021) 209 €0 «t


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitcct-șef


VIZAT

(spre nescHîPb® ©, SECK3TAR,


INTRARECa urmare a cererii adresate de * 1) CONSILIUL LOCAL SE€WR-2rTrrKECTTĂ GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI

IMOBILIAR SECTOR 2, cu dorniciiiul/sediul*2) Slr. Luigi Galvani nr. 20, Colegiul Tehnic Traian, corp B, el. 2, Sector 2. București, cod poștal.......

lelefon/fax......., e-mail ....... înregistrată la nr...... ' completata cu nr.    în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 36 CA 4/2 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) GRĂDINIȚĂ - S+P+1E, generat de imobilul din Str. Periș nr, 27, Sector 2, București Inițiatori: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Proiectant COMPANIA MUNICIPALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI


Amplasare, delimitare, suprafața zona studiata în P.U.D,: Amplasamentul propus în vederea detalierii edificabtlului arc o suprafață de 1.099,97mp (conform planului topografic de delimitare anexă în cadrul protocolului, teren alocat pentru construirea grădiniței). Acesta este proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Loca! Sector 2 prin DGAPi Sector 2, fiind parte componentă a terenului cu suprafața totală de 7.0l4mp(7,023 din măsurători) conform extras de carte funciară nr. 42204/03.07.2018 și delimitat de următoarele repere urbane: Str. Periș și Str, Escalei.


Prevederi P.U.G. - R.L.U, ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIe” - locuințe individuale pc ioturi subdimensionate cu / tară rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG eu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii:


-    H. max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-    CUT. max = 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pc strada pe care se amplascaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în căzui în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față dc limitele laterale = min. 5,Om retras fațade limita dreaptă de proprietate, respectiv strada Țesătoarelor, ruin. 4,Om retras față de limita stângă, respectiv 8,5m față de clădirea cu destinația sală dc sport;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 3,Om, respectiv față de corpul C2, conform planului anexat;


- circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Escalei conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMI3 nr. 1619144/26.04.2018, și planului de reglementări anexat; Se va păstra aleea carosabilă dc min, 4,Om în incintă pentru accesul mașinilor de intervenție;

echipare tehnieo-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare eu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate și planșa dc rețele edilitare;

Ș+P+1E; POT=31,30%, CUT=1,2, H=max. 7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.06.2018 sc avizează fnvorabil Planul Urbanistic dc Detaliu. în vederea emiterii AC sc vor respecta condițiile impuse de legislație în vigoare pentru destinația propusă. Prin documentația propusă s-a aprobat un maxim dc cdificabil. Acesta poate să suporte modificări funcție de condițiile impuse dc avizele/stiidiilc de specialitate.

Notă: Amprenta construcției va respecta prevederile legale de proicetare aflate în vigoare, aceasta amplasându-se în maximul dc

cdificabil admis conform UTR Lle, Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 597/92''P” din 12.06.2017 și 693/92'’P” din 29.05 2018 cmise_de Primăria Sectorului 2 și se taxează eu 13,0 lei conform chitanță seria (scutit de taxă).

BRAȚTU

•    ing. May

ftmenaiafea TeritQrilglui si Urbanism a SccrtfFuîu    nACtJEDON, prof. dr, arh. Angelica STAN, pro/dr,

'CHIRA, conf.drarlr Georgică MlTF^CHILpcri    y    L/

>ARA<AN

dihai COCHECI.


Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhîtectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 afiate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Paicoid (2) Cc - Suprafața teren aferenta Gradintt

1 Nr

Coordonate pot.de cohtur

Lungimi

laturi

DJiMl

X îm}

V |m|

A

331462 649

591641.050

3Ș.628

■■    B

331447 392

591607.843

5.018

s c

331451.900

591605.635

3.366

D

331450,435

591602 503

29 103

6

331424 222

591615.238

2.216

5

331425 142

591617.254

1.157

E

331424.098

591617752

0.360

F

33I427133

5S1623.904

7 755

G

331420.185

5fi 1627.345

1.039

3

331420.655

591626 275

1.981

2

331418.660

591629 154

17.658

1    H

331426 41}

591645.126

19413

1

3314-13.fi 19

591636,740

3.933

J

331445.594

5S164C.299

3.227

K

331442.674

591641.673

6 603

331445473

591647 653

5.126

M

331450132

591645.510

1.391

j N

331450747

591646.758

13,361


L

sa

-    ' -li

.. i' i

W


,    3,0

2,75    ,    2,75    ,    3,0

/-

11,5


DESENAT:

TITLU PLANȘĂ: U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

NR PLANȘĂ:

U.04.01

NR. CONTRACT / NR PROIECT: 514/2.04.2018/U.01

FAZA: P.U.D.

DATA:

04.2018

SCARA:

1/1.000


^3