Hotărârea nr. 215/2018

Hotărâre 215 - privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere"Încetează aplicabilitatea HCL Sector 2 nr 28 din 2016


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea"precum și cu "terase sezoniere"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea"precum și cu "terase sezoniere”;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 69873/11.07.2018 prezentat de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 71560/04.07.2018 întocmit de Directorul General al Poliției Locale Sector 2 serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind area pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului rului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație că Locală;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L.M.B. nr. 29/1993 de avizare a Normativului privind stabilirea zonei minime de siguranță, protecție și funcționalitate a Metroului;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 134/1996 privind regj,en^tarea comerțului stradal pe teritoriul Municipiului București;

tărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, incepand cu anul 2017, astfel cum a fost completată prin H.C.G.M.B nr. 179/2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 68/2015;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 72/2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 221/2017.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea" în fața unității agentului economic, potrivit condițiilor menționate în anexa nr. 1.

j^OTt.2 Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Mj^âpiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "terase sezoniere" în fața unității agentului economic, potrivit condițiilor menționate în anexa nr. 2.

Art.3 Se deleagă Poliției Locale Sector 2 competența de a elibera avize de ocupare temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea", precum și pentru "terase sezoniere", în baza dispoziției emise de Primarul Sectorului 2, în condițiile art. 65 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 (1) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obținerea avizului de ocupare temporară a locului public pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea" prezentat în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea" prezentat în anexa nr. 4.

(3)    Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obținerea avizului de ocupare temporară a locului public pentru terase sezoniere" prezentat în anexa nr. 5.

(4)    Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru terase sezoniere" prezentat în anexa nr. 6.

(5)    Anexele nr. 1-6 cuprind un număr de 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6)    Agenții economici vor depune actele în vederea obținerii sau, după caz, prelungirii valabilității avizului, menționate în anexele nr. 3 și 5 din prezenta hotărâre, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de perioada solicitată pentru ocuparea temporară a locului public. Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă. Depunerea cererii pentru obținerea sau, după caz, prelungirea valabilității avizului nu permite agentului economic să înceapă activitatea de alimentație publică pe amplasamentul propus și nici amenajările necesare pentru funcționarea terasei sezoniere.

(7)    Eliberarea avizelor de ocupare temporară a locurilor publice se va face de către Serviciul Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici din cadrul Poliției Locale Sector 2, numai după prezentarea de către agentul economic a Declarației de impunere înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 (ag^xele 2.4 și 2.5 din Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016, ^impietată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017) și după verificarea amplasamentului.

(8) Intervalul de timp solicitat pentru ocuparea locului public cu terase sezoniere va fi cel prevăzut în Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016, completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017, pct. 3.11, alin. (1) și

(2).

(9)    Nu se vor emite Avize de ocupare temporară a locului public pentru terase sezoniere, agenților economici care au activități cuprinse în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, dar nu au obținut autorizația de desfășurare a acestor activități (conform art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) de la Poliția Locală Sector 2.

(10)    Pentru terasele sezoniere amplasate în zonele protejate, avizele se eliberează de către Primăria Municipiului București.

Art.5 Calculul și plata taxelor locale privind ocuparea locurilor publice pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea", precum și pentru "terase sezoniere", se va face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2 în conformitate cu prevederile art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2017 (anexa nr. 2, pct. 3.15), completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017.

Art.6 (1) Agenții constatatori ai Poliției Locale Sector 2 vor verifica pe teren dacă sunt respectate datele înscrise în Avizul de ocupare temporară a locului public și condițiile de aprobare din anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre. în funcție de gravitatea abaterilor constatate se vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv propunerea de retragere/anulare a avizului de ocupare temporară a locului public.

(2)    Avizele de ocupare temporară a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru agenții economici care nu respectă prevederile alin.(l).

(3)    în situația în care agentul economic comunică în scris că renunță la solicitarea de ocupare a locului public, Avizul de ocupare temporară este anulat. în situația în care după aprobarea Avizului de ocupare temporară a locului public agentul economic solicită o modificare a suprafeței ocupate sau a perioadei de ocupare se va anula Avizul precedent și se va elibera un alt Aviz.

(4) Agenții constatatori împuterniciți din cadrul Poliției Locale a Sectorului 2 ydjSjransmite săptămânal Compartimentului Autorizare din cadrul Poliției Locale ,S^K@ț/2 constatările cu privire la agenții economici care încalcă prevederile cuprinse în

Art.7 Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de ocupare termporară a locurilor publice, Compartimentul Autorizare din cadrul Poliției Locale Sector 2 va înainta copii ale acestora la Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Art.8 Stabilirea, constatarea, încasarea, evidența, urmărirea și executarea veniturilor bugetului local provenite din utilizarea locurilor publice potrivit prezentei hotărâri se realizează de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

Art.9 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2016 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea" precum și cu "terase sezoniere", își încetează aplicabilitatea.

Art.10 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local a Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.ll Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București

CONDIȚII DE APROBARE

pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București prin amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea" în fața unității agentului economic

1.    Agenții economici trebuie să prezinte documentele menționate în Cererea conform formularului tip din anexa nr. 3 (original);

2.    Nu se vor amplasa agregate frigorifice și automate de cafea pe trotuare cu o lățime mai mică de 2 m. pentru a nu stânjeni circulația pietonală sau circulația pe benzile pentru bicicliști. în vecinătatea stațiilor de metrou se va avea în vedere respectarea zonei de siguranță de minim 10 m. distanță față de intrările de acces.

3.    Nu se vor efectua lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice și a automatelor de cafea pe suprafața ocupată; unde este cazul se pot monta umbrele mobile, doar pe suprafața avizată, fără încastrarea acestora în paviment.

4.    In cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerupă/restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor.

5.    Agenții economici vor respecta condițiile impuse de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017.

6.    Avizul poate fi prelungit cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public pentru perioada pentru care se solicită prelungirea și numai pentru agenții economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional și fac dovada că și-au achitat taxele de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.

VIZAT”

spre nescbimbare, SECRETAR,

CONDIȚII DE APROBARE

pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București prin amplasarea de "terase sezoniere"

1.    Agenții economici trebuie să prezinte documentele menționate în Cererea conform formularului tip din anexa nr. 5(original);

2.    Agenții economici își vor desfășură activitatea între orele 10°°- 22°°, în zone rezidențiale sau de locuit, și se poate prelungi după ora 22°° în alte zone decât cele pentru locuit, cu condiția să nu se tulbure liniștea locuitorilor prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare;

3.    Nu se va amplasa aparatură audio/video;

4.    Agenții economici vor respecta condițiile impuse de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, asftel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017;

5.    Terasele sezoniere se vor amplasa de-a lungul fațadelor, în fața suprafeței proprii de vânzare care are activitate de alimentație publică, păstrând un culoar de trecere pe lângă terasă; Lățimea terasei se va dimensiona astfel încât zona de circulație pietonală rămasă în exteriorul său să fie de minim 2,00 m;

6.    Nu se vor amplasa terase sezoniere la mai puțin de 1 m față de bordură;

7.    Nu se vor amplasa terase sezoniere pe spațiile plantate destinate spațiilor verzi și alveole;

8.    Este interzisă amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;

9.    Obținerea prealabilă a autorizației de mediu în situația în care numărul total de locuri (incintă + terasă) este mai mare de 100;

10.    Nu se vor efectua lucrări definitive pe suprafața ocupată de terasă; unde este cazul se pot amplasa parapeți mobili de delimitare, jardiniere și umbrele etc, doar pe suprafața avizată, fără încastrarea acestora în paviment.

11.    Nu se vor amplasa terase la o distanță mai mică de 100 m. față de grădinițe, școli, licee, lăcașe de cult, la mai puțin de 10 metri de intrările de acces în stațiile de metrou;

12.    în cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerupă/ restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor;

13.    Avizul poate fi prelungit cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea și numai pentru agenții economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional pentru încălcărea prevederilor Legii nr. 61/1991 *republicată* sau pentru nerespectarea suprafeței avizate și fac dovada că și-au achitat taxa de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.

14.    Acordul Asociației de Proprietari și al locatarilor direct afectați se va solicita numai pentru locațiile care, prin proiectarea inițială nu au fost spații comerciale și care desfășoară activitatea pe zona de trotuar aflat în proprietatea blocului.


VtZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

CERERE

pentru obținerea Avizului de ocupare temporară a locului public privind amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi

răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea"

DOMNULE PRIMAR

S.C./I.I.ZP.F.A

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...............................................................având

sediul în localitatea.....................................str...............................................................................,

nr......., bl......., sc......, et......, ap......., tel......................, reprezentată prin.........................

........................................................, în calitate de .............................posesor al Bl/CI/pașaport

nr......................., serie....................., eliberat de..................................................................

Vă rog să aprobați amplasarea temporară a unui nr. de ...... agregate frigorifice {lăzi

înghețată, vitrine) și automate de cafea ce vor ocupa în total suprafața de ......... mp în fața

punctului de lucru situat în .......................................................................................................

pentru perioada...............................................

Menționez că la punctul de lucru desfășor activitatea de........................................

Anexez prezentei cereri următoarele documente și mă angajez să respect condițiile de aprobare specificate în anexa nr. 1 la H.C.L. S2 nr._/ 2018:

□    Act identitate - B.l./C.l. a reprezentantului legal (copie);

□    Imputernicire/procură notarială (în cazul neprezentării administratorului/asociatului societății) (original);

□    Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului (copie);

□    Certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (copie);

□    Dovada deținerii spațiului comercial (act de proprietate, comodat, contract de închiriere ,etc.) (copie);

□    Planuri cadastarle scara 1:500 (2 exemplare) actualizate, cu marcarea amplasamentului și a dimensiunilor suprafeței ce va fi ocupată (trotuarele să fie mai late de 2 m pentru a nu stânjeni circulația pietonală sau a circulației pe benzile pentru bicicliști (original);

□    Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea avizului în valoare de 13 lei conform anexei nr. 1 pct. 7.2 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017 (copie);

□    Declarația de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice, înregistrată la DVBL Sector 2, conform anexelor 2.4 și 2.5 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017 (copie);

□    Chitanța de plată a taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București (copie).

Data.................... Semnătura

Persoana de contact..............................

Telefon:............................................


VIZAT

spre neschirnbare, SECRETAR,

AVIZ DE OCUPARE TEMPORARĂ A LOCULUI PUBLIC NR._/_

Ca urmare a cererii nr. _ adresate de _, cu domiciliul/sediul în

județul_municipiul/orașul/comuna_, sectorul _, cod poștal _str._ nr.

_, bloc_, scara_, et._, ap._, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr._ CUI

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr._/2018 privind utilizarea temporară a locurilor

publice din sectorul 2 al Municipiului București cu „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, se

AVIZEAZĂ:

La adresa:_

•    Numărul de agregate frigorifice și automate de cafea amplasate

•    Suprafața totală destinată acestei activități este de _m2.

•    Perioada de desfășurare a activității economice:_.

Taxa de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București, stabilită prin H.C.G.M.B. nr.

429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017, în valoare de_lei a fost achitată anticipat cu

chitanța nr._din_.

Cererea și documentația prezentate precum și „Declarația de impunere” înregistrată la D.V.B.L Sector 2, conform H.C.G.M.B nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017, fac parte integrantă din prezentul aviz.

CONDIȚII DE AMPLASARE:

•    Locul de amplasare a agregatului frigorific și automatului de cafea: în fața unității agentului economic, conform planului cadastral scara 1:500 ce face parte integrantă din prezentul aviz;

•    Respectarea normelor de igienă privind desfacerea alimentelor potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății.

•    Respectarea condițiilor impuse de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea “Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București”, modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 181/2017.

•    Nu se vor amplasa agregate frigorifice și automate de cafea pe trotuare cu o lățime mai mică de 2,0 m pentru a nu stânjeni circulația pietonală, pe trotuare care au marcate benzi de circulație pentru bicicliști; în vecinătatea stațiilor de metrou se va avea în vedere respectarea zonei de siguranță de min. 10,0 m distanță față de intrare;

•    Nu se vor efectua lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice și automatelor de cafea pe suprafața ocupată; unde este cazul se pot amplasa umbrele mobile, doar pe suprafața avizată, fără încastrarea acestora în paviment;

•    în cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerupă/restrângă/suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor;

•    Avizul poate fi prelungit, cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea, numai agenților economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 *republicată* sau pentru nerespectarea suprafeței avizate și fac dovada că și-au achitat taxa de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.

Nerespectarea condițiilor menționate în avizul de ocupare temporară a locului public atrage sancționarea agenților economici conform cadrului legal. în caz de abateri repetate, prezentul aviz își pierde valabilitatea. în această situație, Compartimentul Autorizare din cadrul Poliției Locale Sector 2, la propunerea agenților constatatori ai administrației locale, va notifica agentul economic.

CERERE

pentru obținerea Avizului de ocupare temporară a locului public în vederea amplasării de "terase sezoniere "

DOMNULE PRIMAR

S.C./I.I./P.F.A........................................................................................

...................................................................................................înmatriculată

la Registrul Comerțului cu nr...............................................................având sediul în

localitatea.....................................str..............................................................................., nr.......,

bl......., sc......, et......, ap......., tel....................... reprezentată prin .......................

........................................................, în calitate de .............................posesor al Bl/CI/pașaport

nr.........................., serie......................, eliberat de..................................................................

Vă rog să aprobați amplasarea temporară a terasei sezoniere cu lungimea de............m

și lățimea de ......... m, respectiv suprafața de ...........mp în fața punctului de lucru situat

în..............................................................................pentru perioada.....................................

Menționez că la punctul de lucru desfășor activitatea de.........................................

Anexez prezentei cereri următoarele documente și mă angajez să respect condițiile specificate în anexa nr. 2 la H.C.L. S2 nr._/ 2018:

□    Act de identitate - B.I./C.I. a reprezentantidui legal (copie);

□    Imputernicire/procură notarială (in cazid neprezentării administratorului/asociatului societă(ii) (original);

□    A utorizafia privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a hățurilor și 932 - Alte activități recreative și distractive eliberată în baza H.C.L. Sector 2 nr. 72/20.03.2018 (copie);

□    Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului (copie);

□    Certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (copie);

□    Autorizația de mediu - dacă numărul de locuri de pe terasă împreună cu numărul de locuri din restaurant depășește cifra 100 conform Ordinul MMDD nr. 1798/2007, respectiv Ordinul nr. 3839/2012 (copie);

□    Dovada deținerii spațiului comercial (acte de proprietate, contract de închiriere,comodat, etc.) (copie);

□    Planuri cadastrale scara 1:500 (2 exemplare) actualizate, cu marcarea amplasamentului și a dimensiunilor suprafeței ce va fi ocupată (trotuarele să fie mai late de 3,00 m pentru a nu stânjenii circulația pietonală sau a circulației pe benzile pentru bicicliști (original);

□    Fotografa color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fațada integrală a imobilului;

□    Plan de amplasament, completat cu un scurt memoriu explicativ, cu prezentarea tuturor elementelor prevăzute pentru amenajarea terasei sezoniere, inclusiv parapeții mobili de delimitare, jardiniere și umbrele, din care să reiasă poziția și dimensiunile terenului ce va fi ocupat, întocmit de o persoană autorizată;

□    Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea avizului în valoare de 13 lei conform anexei nr. 1 pct. 7.2 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017 (copie);

□    Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice conform anexelor 2.4. și 2.5 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017,, înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 (original);

□    Chitanța de plată a taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București (copie);

□    Acordul Asociației de Proprietari și al locatarilor direct afectați (dacă este cazul, conform Anexei nr. 2, pct. 14 din Condițiile de aprobare).

Data..................

Semnătura.........................


Persoana de contact Telefon..............


AVIZ DE OCUPARE TEMPORARĂ A LOCULUI PUBLIC NR. _/_

Ca urmare a cererii nr._adresate de_, cu domiciliul/sediul în

județul_municipiul/orașul/comuna_,sectorul_, cod poștal_str._

nr._, bloc_, scara_, et._, ap._, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr._

CUI_.

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr._/2018 privind utilizarea temporară a

locurilor publice din sectorul 2 al Municipiului București cu „terase sezoniere”, se

AVIZEAZĂ:

Amplasarea unei „terase sezoniere” cu o suprafață de_mp, pe o durată de amplasare_,

în fața punctului de lucru situat în str._nr._ identificată conform planului scara 1:500 ce face

parte integrantă din prezentul aviz, în următoarele condiții: cu menținerea curățeniei spațiului ocupat cât și a spațiului limitrof, fără executare de lucrări definitive pe suprafața ocupată de terasă; unde este cazul se pot amplasa parapeți mobili de delimitare, jardiniere, umbrele etc, doar pe suprafața avizată, fără încastrarea acestora în paviment, asigurarea unei circulații pietonale de min. 2,0 m, cu program de funcționare între orele 10°°-220(), în zone rezidențiale sau de locuit, putând fi prelungit după ora 22°° în alte zone decât cele pentru locuit și interzicerea amplasării de aparatură audio/video.

Taxa de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București, stabilită prin H.C.G.M.B. nr.

429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017, în valoare de_lei a fost achitată anticipat

cu chitanța nr._din_.

Cererea și documentația prezentate precum și „ Declarația de impunere” înregistrată la D.V.B.L Sector 2, conform H.C.G.M.B nr. 429/28.12.2016 completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017, fac parte integrantă din prezentul aviz.

în cazul efectuării unor lucrări publice/edilitare, agentul economic are obligația să întrerapă/restrângă/ suspende activitatea sau să elibereze locul public ocupat până la terminarea lucrărilor.

Avizul poate fi prelungit, cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea, numai agenților economici care au respectat condițiile de mai sus, nu au fost sancționați contravențional și fac dovada că și-au achitat taxa de ocupare a locului public pentru perioada anterioară prelungirii.

Nerespectarea condițiilor menționate în avizul de ocupare temporară a locului public atrage sancționarea agenților economici conform cadrului legal. în caz de abateri repetate, prezentul aviz își pierde valabilitatea. în această situație, Compartimentul Autorizare din cadrul Poliției Locale Sector 2, la propunerea agenților constatatori ai administrației locale, va notifica agentul economic.

/PRIMAR,

Taxa pentru eliberarea avizului de amplasare în valoare de_lei a fost achitată conform chitanței nr._din

Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poștă la data de_.

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT:

1.    O copie a prezentului aviz se va afișa într-un loc vizibil la punctul de lucru, iar originalul va fi păstrat în incinta unității pentru conformitate.

2.    Să achite taxele de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București anticipat;

3.    Să respecte condițiile impuse de ocupare a locului public precum și de protecție a mediului;

4.    Să respecte condițiile impuse în aviz și în hotăr£r©7~-~^'


5.    în cazul dezafectării, să anunțe Poliția Loc^I^^ÎotA^ unii respective nefiind retumată.

VIZAT spre neschimbat», SECRf’*”