Hotărârea nr. 212/2018

Hotărâre 212 - privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Nota de Fundamentare nr. 65829/19.06.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 66511/06.07.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, Serviciul Fond Funciar Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 71251/03.07.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

, - Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Anton Alexandru-Emil și Con$i;li,ul Local Sector 2 autentificat prin încheierea de autentificare nr. 46 din data de

Oi;fâoO7;

S3&/ -

•s-t    Încheierea nr. 1064853 din data de 13.1 1.2007 emisă de Oficiul de Cadastru și

-Î^ĂRlț^Whncitate Imobiliară București Sector 2;

-    Extras de Carte funciară nr. 212472 pentru terenul situat în str. Corăbeasca (fosta parcelă nr. 31) nr. 16, Sector 2, București;

-    Extras de Carte funciară nr. 216235 pentru terenul situat în str. Atanase Ionescu, nr. 25, Sector 2, București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind trasmiterea în administrarea D.G.A.P.I. Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. fi și lit. fi din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

?OV Art

orăbeascăi


1 Se aprobă trecerea imobilului teren în suprafață de 208 mp, situat pe Str. r. 16 (fosta Parcela nr. 31) Sector 2, București, identificat în Cartea funciară nr. 212472 (CF vechi 74472, nr. cadastral 13284/1), din domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București, cu destinația - teren aferent imobilului în care se desfășoară activitățile unei unități de învățământ preuniversitar de stat - grădiniță.

Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului teren identificat la art. (1) în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, în vederea alipirii și reîntregirii imobilului în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat - Grădinița nr. 256.

Art. 3 (1) Se aprobă alipirea într-un singur imobil a următoarelor terenuri:

-    teren în suprafață de 208 mp, situat pe Str. Corăbească nr. 16 (fosta Parcela nr. 31) Sector 2, București, identificat în Cartea funciară nr. 212472 (CF vechi 74472, nr. cadastral 13284/1);

-    teren în suprafață de 2550 mp (din acte) și 2087 mp (din măsurători), situat în Str. Atanase Ionescu nr. 25, Sector 2, București, identificat în Cartea funciară nr. 216235 (CF vechi 50972, nr. cadastral 13284);

(2)    Terenul obținut în urma alipirii va avea destinația - teren aferent unității de învățământ preuniversitar de stat - Grădinița nr. 256.

(3)    în vederea realizării operațiunilor de alipire se împuternicește Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze Actul de alipire, precum și cererile și documentațiile necesare în acest scop.

Art. 4 Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidențele cadastrale a suprafeței de teren rezultată în urma alipirii.

Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 212 București, 20.07.2018

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.