Hotărârea nr. 211/2018

Hotararea nr. 211 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Colentina nr. 499 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Colentina nr. 499 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Șoseaua Colentina nr. 499, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.64647/15.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.64646/08.06.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Colentina nr. 499, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 23 CA 2/10 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

te >,    ;    ...

W-M - hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea .Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

'    ____:______:________i ■ n „1 »/ .    r»________


urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șoseaua Colentina nr. 499, Sector 2, București - Garaj - parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului BucureștiPrezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiu] București Primăria Sector 2SO9001


WWW ps2 fo - SOatla Chirislîgiilor nr. 11-13. Tel: -(40:11 200,00 00 Eji«_Jt(4OZ.1tiQa.JG.a.a-).


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE    JfcâÂ


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *l) ......... Sector 2,


£RITOR|lU

VIZA?X

spre neschimbâre,,

P SECRETAR,


'rSIR Ziua


Bona..M....Anu,'0


cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la    completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 23 CA 2/10 din 20.03.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) GARAJ - PARTER generat de imobilul din Șos. Colentina nr. 499, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a sc desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Colentina în suprafață totală de 200,0mp (174,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ’"”,)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***}aprobatc anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3" - zonă mixtă situată în afara limitelor z.onei de proiecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volunictria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade. Conform PUZ inel Median terenul este încadrat in UTR 1 -32- PQT-50%, CUT=2,5,

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. niax. = P+4E; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade;

-    P.O.T. niax. = 50%;

-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica:

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase fată de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea fată de Umila posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale stânga: pe limita stângă a terenului cuplat cu construcția existentă pc această limită, dreapta: pe limita dreaptă a terenului, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, acordului notarial vecinului și Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 2,Om față de limita posterioară:

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr, 1583 153/21.12.2017: Se va respecta profilul propus al străzii conform aviz SPU nr. 953/20.11.2017 coroborat cu avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr, 1583153/21.12.201 7 însoțit de planul anexă vizat spre neschimbare. Se va respecta retragerea fată de viitorul aliniament incluzând și traseul magistralei de metrou prevăzută la extindere pe Șoseaua Colentina, conform aviz Mctrorex S.A nr. M. 03.02. / 884/17.05.2018: echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar semnată de specialist atestat RUR.

- P.O.T.=45%, CUT=0,5, H. maxim = 6,Om;

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1032/128”C” din 13.09.2017, emis dc Primăria Sectorului^-șf-șțfîaxe^LțJu 13,0 lei conform chitanța seria RF nr.304850/31.01.2018

Arhitec Arh. urbv Aljiip


Comisia Tehnică de Amenaja

Mircea Silviu CHIR A, conf.dr.arl

întocmit: ing. Alexandra LAZĂR Edilia I Revizia /

r viciu, ARABAN


»N, prof. dr. arh. Angelica STAN, profdr.arh. Mih CHECI, profdr.arh


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5J Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLG.


1 1

&

»:l¥.W3M3ți35


POI maxim propus    45,0%

CILI maxim propus    0,5

Bit propus    PARTER

Umax,    6,00


Inel Median 50% 2,5 P+4 18,00


.1,50.


7,00

10.00


1.60


I

i

1 I 1

’ '3‘    ’

- s

.sZr I

RS


URBANISM


, Scara 1/500

f aza PUD


PUR EXECUTAREA LUCRĂRILOR UE CONSTRUIRE GARAJ ȘOS COI.6NTINA NR.499


REGLEMENTARI

URBANISTICE


l


PI 4


1

I