Hotărârea nr. 205/2018

Hotararea nr. 205 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Owww.ps2.ro - Strada Chiristîgiifor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.64515/15.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul dc informare și consultare a publicului nr. 64508/15.06.20lîntocmil pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 16 CA 2/2 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București,

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

ii J _    .

umanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

îr» f

7    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+3E+E4r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2 Wwi

wwwpsî rc - Strada Chirisligiilor iu 11 >13. Toi: *(40211 309.60 QO Fnx *(4021) 209 60,81

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


INJ^BLNr.......C^SX.......

ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef Ca urmare a cererii adresate de *1)


z'„E.Ș'^>Luna....ae....An„,*4

cu domiciliul/sediul*2)

municipiul București, cod poștal........, sedor 2,’

..........înregistrată la nr.    completată cu nr.


telefon/fax......., e-mail

în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 16 CA 2/2 din 20.03.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective -S+P+3E+E4r generat de imobilul din Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Litoralului în suprafață totală 1.229,Omp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprob»te anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează preponderent în zona mixtă "M3"~ zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, POT=6(I%, CUT=2,5 și parțial în zona "Ele”, locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, in care POT maxim =60%, CUT admis=max, 1,2 pentru P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București. Construcția va fi amplasată numai pc zona aferenta UTR M3.

Funcțiuni predominante: locuințe, birouri:

M3 - neutru suprafața de 925.91 mp    Lle - pentru suprafața de 303,09 mn

-    H max = P+4E;    • 11 max = P+l E;

-    POT max = 60%;    - POT max = 60%;

-CUT max = 2,5;    -CUT max = 1,2.

-    retragerea minimă față de aliniament = In raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor invecinatc propuse a fi menținute datorita valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

-    retrageri minime față de limitele laterale = in cazul retragerii de la limita laterala de proprietate aceasta va fi de min. 3,0 m pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la dependințe);

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurate la comise, dar nu mai puțin de 5,00 m. Se interzice construirea pc limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

Prevederi P.U.D. propuse:


-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 4,0m în proiecție pe verticală față de limita stângă; dreapta: retras cu min. 3,0 tn în proiecție pe verticală față dc limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil și planului anexat. Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD cu respectarea indicatorilor urbanistici admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,0 m în proiecție pe verticală față de limita posterioară cu respectarea planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1580613/21.12.201 7 din Strada Litoralului;

-    echipare teii n ico-edili tar S: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

P.O.T.=60%, CUT=2,5, H. maxim în planul fațatlei=l3,0m; indicatorii urbanistici se vor calcula pentru zona aferenta M3 în suprafață de 925,91 mp. Zona aferentă Lle în suprafață de 303,09mp va fi amenajată ca spațiu verde aferent construcției proiectate.

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 20,03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1317/89”L” din 16.11.2017, emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 54685/30.012018.

Arliit Arh. urb. A"
RABAN


Cod SADU - AVA


Comisia Tehnica dc Amenajarea

prof.dr arh. Mircea Silviu CHIRA, co) întocmii: ing. Alexandra LAZĂR /4e> Ediția !•' Revizia t

PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.b.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhileclul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2

-respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile

PUZS2-RLU.


îs J

LLSfl.

/«Litoralului

SI-3,1


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BUCUREȘTI,SECT 2 ,STR țJT^H^LULUI NR.10-12-12A


CONSTRUCȚII EXISTENTE PARTER/ETAJ

LIMITA PUD

LIMITA TEREN

REGLEMENTAT PRIN PUD

CAROSABIL

TROTUAR

ZONA L1e

LOCUINȚE INDIVIDUALE

ZONA M3 ZONA MIXTA

PROPUNERE

CONSTRUCȚIE

S+P+3E+4ER

PROPUNERE

CONSTRUCȚIE

S+P+1E

LIMITA TEREN

DEMARCAȚIE

L1e SI M3

ZONA VERDE

Conform PUG București aprobat HCGMB ir.269/2000,prelungit valabilitatea cu HCGMB nr.232/2012 si PUZ sector 2 Sector 1 aprobat cu HCL S2 nr.99/2003 prelungit valabilitatea cu HCL Sector 2 nr.5/2013 pana a

30.12.2015 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.imobilul este situat parțial n zona L1e si parțial in zona M3 L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare L1e - înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 HO metri);

L1e - POT maxim = 60%

CUT maxim pentru P+1 =1,2 mp.

IDC/mp. teren

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim Je construire continuu sau discontinuu și nălțimi maxime de P+4 niveluri.

M3 - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) aentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

BILANȚ TERITORIAL M3

Construcția prezintă următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚA TEREN 925.91 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA 520.00 mp SUPRAFAȚA CONSTR. DESF 2310,00 mp

POT 57%

CUT 2.50TROTUAR

LIMITA

TROTUAR


TROTUAR

LIMITA

TROTUAR


i

ll.50l

3.50

3.50

11.50 I

1oToO

PROFIL STRADAL STR.LITORALULUI EXISTENT S1-S1VERIFICATOR / EXPERT

NUME/PRENUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA

REGISTRUL COMERȚULUI J 40 /13121 1993 COD FISCAL    R 51083E1

PR.NR.

SPECIFICAȚIE

NUME/PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1/500

TITLU PROIECT

LOCUINȚA

S+P+3E+4ER

ADRESA

BUCURESTI.SECT 2

STR LITORALULUI NR.10-12-12A

FAZA

PUD

-

DATA

9CT.2Q17

TITLU PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PL.NR.

A2


i

I