Hotărârea nr. 204/2018

Hotararea nr. 204 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Borangicului nr. 6,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București


Consiliul Local Sector 2 SB

www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Borangicului nr. 6,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22,06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Borangicului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.64803/15.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.64802/15.06.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Borangicului nr. 6, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr.64 CA 5/22 din 12.09.2018, emis de Arhitectul Șef ai Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

Aițbnuism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

/

A.fș'^7 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” ^'{îț/X/ciPi6v^®?gulamentu'ui de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a x^4RSA3*Țeritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) Ut. „e” și art. 81 alin. (2) lit. „i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Borangicului nr. 6, Sector 2, București - Consolidare, reconformare, extindere cu concesionare 50,0mp și supraetajarea construcțiilor existenteS.parțial (pivniță)+P, rezultând locuință -Sp+P+IE, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art,6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2
Neta


PROGRAMUL PUNCTULMERCf'


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-1

DIRECȚIA U.BANISM. CADASTRU Șf^ESTÎȘj^^RJțlTdRIU ROMÂNIA    |SP«™îîi.TS®e'


SECRETAR' |


r-f<ik-+^4C2l)-20a.61.92JfajL-+(4021) 209.61.63

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR,

......

Ziua


?Îrf~ Nr........... ,


Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)    cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod

poștal.........sector 23,    . telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.    completată

cu nr.    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr, 64 CA 5/22 din 12.09.2017


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, rcconformare, extindere cu concesionare 50,0mp și supraetajarea construcțiilor existente S.parțial (pivniță)+P, rezultând locuință - Sp+P+IE, generat de imobilul din Str, Borangicului nr. 6, Sector 2, București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Borangicului și Strada Duzilor în suprafață totală 282,00mp (Construcțiile împreună cu cota de 13/47 din suprafața de 282,Omp se atlă în proprietatea susnumitei conform CVC și Extrasului de carte Funciară prezentat la dosar, restul terenului din curte se află în proprietatea statului conform regimului juridic prezentat în certificatul de urbanism. Pentru extindere se solicită concesionarea suprafeței de 50,Om din curte.

Prevederi P.IJ.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprnbate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „1,1a” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparcnlc calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înall față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = extinderea construcției existente CI și C2 către limita dreaptă și posterioară cu suprafața de 50,0mi) (concesiune) și supraetajarea pe conturul nou creat până la Sp+P+IE, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși. Se va respecta avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 3028/24.04.2018.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 2,Om conform plan anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Borangicului;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;.

- P.O.T.=45%, CUT=0,9, II. maxim în planul fațadei=7,0m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.09.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate, Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care Tace obiectul prezentului aviz, în conformilatc cu art. 63 alin (2) lil. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe țoală durata de valabilitate a certificalului de urbanism nr. 1631/109..B” din 30.12.2016, rectificat eu Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1421/IO.07.2017 și CU nr. 745/57”B" din 11.06,2018 emise dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria RF nr. 516741/07.06.2018.Cod SADU • AVA


PRECIZĂRI

L) Numele și prenumele solicitantului,

-    persoană fizică; sau    ■,    . ț ; r.    ■

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei,

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLCaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


z^f^

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Strada Borangicului nr. 6, sector 2, București

Plan de situație

Legenda:

—    Limită PUD

—    Limită teren care a generat PUD

Locuință

)

Circulație pietonală

I    Circulație carosabilă

>

I    Curte

............. Edificabil propus

------Aliniament (2)

i I Teren propus pentru concesionare (50 mp) h Calcan


Indici urbanistici propuși

Suprafață teren S = 282.0 mp.

Aria construită la sol existentă S = 78.13 mp

Aria propusă pentru extindere S = 50 mp

Aria subsol existentă S = 16 mp

Aria construită propusă S = 128.13 mp

Aria construită desfășurată propusă S = 256.26 mp

Procentul de ocupare a terenului propus POT = 45%

Coeficientul de utilizare a terenului propus CUT = 0.91

Regim de înălțime P+1E

Acest desen șl informațiile cuprinse In el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime decât cu acordul scris al Nouvel Habitat Consulting s.r.l. și nu vor fi folosite In alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Nouvel Habitat Consulting s.r.l.

Șos. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21 A, sc. B, et. 1, ap. 56, Sector 1, București; telefon: 021 2106679; e-mail: atelier@nha.ro CIF: RO16439666; J40/8118/2004; Cont: RO97BRDE445SV63561344450, BRD, Sucursala Dorobanți

Denumire proiect'.:-.Locuință unifamilială

Sorangicului nr. 6, sector 2, București

da,a:    09-02-17

,a2a:    P.U.D

Titlu    țări    scara 1:500

planșa:    c_