Hotărârea nr. 2/2018

Hotararea nr. 2 - privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 02.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 1908/08.01.2018 întocmit de către Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, serviciu public fără personalitate juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.6113/19.01.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Rejații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor județene sau locale;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 70/2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în incinta Mall Veranda, București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, în suprafață de 105.88 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

in temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție situat în București, Str. Teiul

DoaipiWnr. 3, Sector 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului

Sectorului 2 în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.