Hotărârea nr. 147/2018

Hotararea nr. 147 - privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
tîî : • •    .• •


ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


'www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 50362/10.05.2018 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 1704.2018 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția

Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 2211 din data de 17.05.2018;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de învestiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.

79/2017;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Indicatorii tehnico - economici pentru un obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se actualizează și suplimentează potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 8 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Arie utilă a bloculu

i de locuinț e(MP)

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Nr,

Crt,

Adresa bloc de locuințe

Nr,

ap,

Total valoare -mii lei-

(fara

TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din

care, C+M -mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (coloana 4/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (coloana 6/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/ an

Durata de recuperare a investiției -ani-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Aleea. Vergului, nr.l, bl.20

110

4885,89

1.605,673

1.438,197

1.910,751

1.711,45

5

0,329

0,391

270,911.825

13,301

DEVIZ GENERAL PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI SUPLIMENTAREA INDICA TORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI UNUI OBIECTIV DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBA ȚI

INIȚIAL PRIN H.C.L. SECTOR 2 NR. 108/2012

\i\ZM \ spre neschimbate ( SECRETAR,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT ȘI SUPLIMENTAT


Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a Blocului de Locuințe nr 20, Aleea Vergului, nr 1, bloc 20

Curs euro din 09.2012, 1 euro = 4.4819 lei

Rest de executat curs euro din 29.03.2018, 1 euro = 4,6569 lei

Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

inclusiv TVA)

Mii lei

1    Mii curo

Mii lei

Mii Ici

Mii curo

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială ■

22,500

4,832

4,275

26,775

5,750

TOTAL CAPI TOL 1

22,500

4,832

4,275

26,775

5,750

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea ntililtăților necesare obiectivului

2.1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Cîaze, etc

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

laxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,531

0,118

-

0,531

-

3.3

Proiectare și inginerie

8,900

1,986

1,691

10,591

2,363

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

-

-

-

-

3.6

Asistenta tehnica

13,164

2,937

2,501

15,665

3,495

TOTAL CAPI TOL 3

22,595

5,041

4,192

26,787

5,858

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru

investiția dc bază

4.1

Construc(ii și instala|ii

1.408,433

309,559

267,603

1.676,036

368,375

4.2

Montaj utilaj tehnologice

4.3

Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transn.

-

-

-

4.5

Dolari

-

-

-

-

4.6

Active nccon,orale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

1.408,433

309,559

267,603

1.676,036

368,375

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8,325

1,832

1,582

9,907

2,179

5.1.1

Lucrare de construcții

7,264

1,595

1,380

8,644

1,897

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

1,061

0,237

0,202

1,263

0,282

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

(1,000

-

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

143,820

31,598

27,326

171,146

37,602

TOTAL CAPITOL 5

152,145

33,430

28,908

181,053

39,781

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru

probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.605,673

352,862

305,078

1.910,751

419,764

Din care C + M

1.438,197

315,985

273,257

1.711,455

376,022

întocmit

Arfc. ALEXANDRI I TRANDAFlftOPOL

hm “    <V

<5L

Sg « 3

VIZAT\ spre neschimbajre,

SECRETAR,


ANEXA

parte componentă din DEVIZUL GENERAL

DEVIZ REST DE EXECUTAT:

Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a Blocului de Locuințe nr 20, Aleea Vergului, nr 1 Curs euro din 29.03.2018, 1 euro = 4,6569 lei


Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii curo

Mii Ici

Mii Ici

Mii euro

CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială >

22,500

4,832

4,275

26,775

5,750

TOT AL CAPIT OL 1

22,51X1

4,832

4,275

26,775

5,750

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiliItăților necesare obiectivului

2.1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc

-

-

-

-

-

TOTAL CAPIT OL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

laxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,000

0,000

0,000

-

3.3

Proiectare și inginerie

O,(XXt

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

-

-

-

-

-

3.6

Asistenta tehnica

0,000

O.OtX)

0,(KX»

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 4

: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

559,388

120,120

106,284

665,672

142,943

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

-

-

-

4.3

Utilaje, cchip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si cchip. de transp.

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

4.6

Active necorporalc

-

-

-

-

-

TOT AL CAPITOL 4

559,388

120,120

106,284

665,672

142,943

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,151

0,677

0,599

3,750

0,805

5.1.1

Lucrare de construcții

3,151

0,677

0,599

3,750

0,805

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,0(X)

-

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

58,585

12,580

11,131

69,716

14,971

TOTAL CAPITOL 5

61,736

13,257

11,730

73,466

15,776

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

643,624

138,209

122,289

765,913

164,468

Din care C + M

585,039

125,628

111,157

696,196

149,498

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,

ANEXA 1.2 la HCLS2 NR.

Adresa bloc locuințe

Aleea Vergului, nr.l, bl. 20, sector 2, București

Număr apartamente

110

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4.885,89

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.605,67

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1.438,20

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,329

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.910,75

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.711,46

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,391

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kW/an

270,911.825

Economia anuala de energie - tep/an

31,224

Durata de recuperare a investiției - ani

13,301

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

5

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

91,766

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

65512,685

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul local (C+M) -mii lei

1.438,20

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul local (C+M) -mii lei

r    1.711,46

.....

spre neschimbareJ SECRETAR,