Hotărârea nr. 144/2018

Hotararea nr. 144 - privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 41838/19.04.2018 întocmit de Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

. p-Ă Având în vedere reglementările cuprinse în:

Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 efectuat la 31.12.2017;

-    Procesul Verbal de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 nr. 49.696/09.05.2018.

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 2899/14.11.2017 modificata si completata prin Dispozițiile nr. 79/19.01.2018, 537/19.03.2018 si 719/04.04.2018 de stabilire a Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București precum si a Comisiei tehnice de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2;

-    Adresa nr. 6495/18.09.2017 transmisa de Primarul General al Capitalei înregistrata la Serviciul Registratura, Relații cu Publicul sub nr. 85583/20.09.2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului §«curești aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, in conformitate cu anexele nr. 1 - 4 ce cuprind 274 pagini si care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre structurilor și persoanelor cu sarcini în executare.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre confine un număr de 211 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.