Hotărârea nr. 135/2018

Hotararea nr. 135 - privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Clasa 3008 ROMANIA

categoriile 2. 4. 6    1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 42534/23.04.2018 întocmit de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019, în vederea achiziționării a patru autovehicule noi.

Art.2. Se aprobă casarea următoarelor autovehicule în vederea achiziționării unor autovehicule noi, în condițiile legii:

-    Autoturism Daewoo VF69Z Leganza cu nr. de înmatriculare B - 22 - PMB și nr. de identificare KLAVF69ZE2B326721;

-    Autoturism Daewoo JF696 Nubira cu nr. de înmatriculare B - 06 - CMJ și nr. de identificare UU6JF69614D005966;

-    Autoturism Dacia LSDAA, cu nr. de înmatriculare B - 48 - WRW și nr. de identificare UU1LSDAAH33680544;

-    Autoutilitară Dacia D1F717/Double Cab 1,9D cu nr. de înmatriculare B - 47 -WRW si nr. de identificare UU1D1F7175A475202;

Art.3. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei/autovehicul conform art. 6 din Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019, cu modificările și completgjMe ulterioare.

Art.4. Diferența de preț, până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor noi, va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București, conform fondurilor prevăzute cu această destinație.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.