Hotărârea nr. 133/2018

Hotararea nr. 133 - privind actualizarea/ modificarea documentaţiei de urbanism PUD- Consolidare, extindere şi supraetajare – S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HOTAR ARE

privind actualizarea/ modificarea documentației de urbanism PUD- Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er,

Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din privind actualizarea/ modificarea documentației de urbanism PUD-Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 41146/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr.1763/25.04.2018;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 41144/18.04.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 2/14 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în

MqqJWuI Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării I&gjonale și Administrației Publice nr. 835/2014

5^- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sector 2, București - Actualizare / modificare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare -S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul

la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

o’


xta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București

ÎDI [ZPOP


ISC


O

București, 26.04.2018


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂPrezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilot republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

ROMANIA


Municipiul București Primăria Sector 2wwwpsî ro • Strada Chiristigiilor nr 11 -13. Toi: *(4021> 20î>.G0 00 Fox: «-(402 1) 209.GO 8 1


Nr. 40693/18.04.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU -S.A.DJl

?RIMARIA SECTOR 2 BUCURE; < CABINET SECRETAR

INTRARE fc,

Nr......


’FȘIRE Ziua Luna ,.Cq.


Anul.


Ca urmare a cererii adresate de *1) I.N.C.D. GEOECOMAR, cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod

poștal........, Str. G. Cobălcescu nr. 6, bl. sc. et. 3, ap. 32, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr. 9055/2016,

completată cu nr. 25503/07.04.2016 și nr. 40693/18.04.2018 conform avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 494 / ZP / 16.03.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 26 CA 2/14 din 20.03.2018 Actualizare / modificare PUD


VIZAT

spre neschimbare,


Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Consolidare, extindere și supraetajare S+P+2E+3Er generat dle imopifuLgjrt. DIMITRIE ONCIU NR. 23 -25, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Inițiator: I.N.C.D. GEOECOMAR

Proiectant: B.I.A. SIMONA MARILENA BUTNARIU


RADA


Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect - Simona Marilena I. BUTNARIU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane Strada str. Dimitrie Onciu, Str. rumeoara: conform acte de proprietate =1.322,OOmp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă "M3" - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. max. = P+4E;

-    P.O.T. max = 60%;

-CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = construcția propusă va fi amplasată pe limita dreaptă, cuplată cu imobilul din strada Rumeoara nr. 36, conform acordului notarial prezentat la dosar;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = cuplat pe limita posterioară cu regim de înălțime parter, apoi retras cu min. 2,Om;

-    circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 14001123/03.03.2016;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

P.O.T.ex. și menținut=67,6%, CUT=2; H.maxim=14,50m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare, conform avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 494 / ZP / 16.03.2018

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 47/3,.O" din 19.01.2016, prin care a fost aprobată anterior documentația PUD și certificatului de urbanism nr. 158/5.,O” din 13.02.2018, emis de Primăria Sectorului 2 prin care s-a solicitat modificarea / actualizarea PUD și csle,scutit de taxă conform reglementărilor în vigoare.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof d

Mircca Silviu CH1RA, conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S întocmit: ing. Alexandra LAZĂR /4ex.

Rdifia I' Revizia IȘef S^ryiciu, ing. Maria DARABAN

inai i


CHEDOț^ă^r dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Minai COtSHECI, prof '.dr.arh


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

ya -7^/Z^6    , f ^'^6 'dty

ti    wsSOLIDARE, EXTINDERI, § y PRÂE TA J A R I IMOBIL STR. DjMjTRII OMGJ'UL NFL23-2S SE € T 0 R 2 , BO CURE S Tî PROPUNERE REGLEMENTARI SCARA L500

LEGENDA

, ,or5 vSÎnbare,


LIMITA PUD
LIMITE PARCELE

ENT

CONSTRUCȚII EXISTENTE P

sbcrhta^:


—8 CONSTRUCȚII EXISTENTE P+1 - P+2 EZZ] construcții EXISTENTE P+3- P+4

•.________ ANEXE (GARAJE, MAGAZII)

‘    ARBORI

INTE EXISTENTE

Suprafața teren care a generat PUD 1322 mp din care:

Suprafața construita la sol existenta -■ 897 mp Se propusa = 894 mp Suprafața construita desfășurată exisenta* 1934 mp, Sd propusa « 2541 mp


EKE Kl

U^Ji LIMITA MAXIMA DE IMPLANTAREA CONSTRUCȚIILOR

EDIFiCABIL Hmax = P+3 EDIFICABIL Hmax = P+2 EDIFICABIL Hrnax = Parter
ACCES CAROSABIL IN INCINTA ACCES PRINCIPAL PIETONAL LÂTII

2 CIRCULAȚII CAROSABILE PUBLICE (STRĂZI)

CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

SPAȚIU VERDȘAMEMAJAT IM INCINTA

1 4/? ,/4\ r viCIRi^iKMaăSNALE iN iNCINTA(OCAZmk. CAR0SA3LE;

kJ Ht-Lv,

BUtNAR|U


ena| z.


POT CUT

Rh existent corp C3 PJV^îV L'-.:.iAl^DSUrv(!,TS-;r;aA.y7 I T L U L PROIECT U L U 5 : PROIECT Sr?dOîJ^1A?]L^^3b-T?)Av'tLf^/F-    U    J

cxri\ j-i-ra 3,;?;?m£7. .»< <3.

3TX DiMiTAu OiiO.UL ii;’23-23 SEOTOr. 2 G !.i'J A 3 ST!

fiTLUL PLAiLSE;: HSGLE.ViHNTAR:

r* a ■?> «


'LA,.3.-UROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2ROMANIA


ww«ps?ro . Strnda Chirisligiilor nr 11-13. Tel: *(40211 209.60 00 F;ix *(40?1) Z09.C0T 1


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D. U.    VIZAT

Nr. 41144/18.04.2018    spre neschimbate

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA DIMITRIE ONCIU NR. 23-25, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2, București avizat sub nr. 26 CA 2/14 / 20.03.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, sector 2, București avizat sub nr. 26 CA 2/14 / 20.03.2018, s-au notificat vecinii de către instituția noastră. S-a depus la dosar acordul notarial al vecinului pentru cuplare la calcan.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.