Hotărârea nr. 132/2018

Hotararea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 84, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

19,8-20,8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 84.

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Agricultori nr. 84, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.41119/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.41118/18.04.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 84, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 17 CA 2/3 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;


hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” rntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a lui și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Agricultori nr. 84, Sector 2 -Imobil de locuințe colective -P.Iiber+3E+4-5Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre con fi ne un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANI A    W

Municipiul București    *

Primăria Sector 2 ÎSfefS


ROMANIA


www psî io • Skadn Chirislijjiilor nr 11 -13. Toi; -*(4021| 209 60.00 Fax ‘•(40? 1) 209.60 81


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECREJAR

INTRARE M Nr.


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 29709/17.04.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) DNII. MIHAI SORIN ȘI MIHAI GEORGE CĂTĂLIN cu domiciliul/sediul*2) municipiul

București, cod poștal........, Sector 1, Epurești nr. 12, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr.

13592/2018, completată cu nr. 29709/19.03.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200l-prîvind-ameii^jitreiIEȘI Ziua


■$Lna...ă.......AnulM


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 17 CA 2/3 din 20.03.2018

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P. liber+3E+4-5Er generat de imobilul din Strada Agricultori nr. 84, Sector 2, București.

Inițiatori: DNII. MIHAI SORIN ȘI MIHAI GEORGE CĂTĂLIN

Proiectant: S.C. MONO CONCEPT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect: Alexandra V. MONORANU - RUR - Dzl, Dz2, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a sc desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Agricultori și strada Frunzei în suprafață totală de 715,Om este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție dc volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    II. niax. = P+4E;

-    P.O.T. niax = 60%;

-    CUT. niax = 2.5;

-    retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față dc limitele laterale clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 5m la nivelul parterului cu console locale / logii / balcoane de maxim l,5m lățime propuse la etajele superioare; dreapta, respectiv strada Frunzei: la aliniere cu imobilul existent - strada Frunzei nr. 26, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față dc limita posterioară la nivelul parterului cu console locale / logii / balcoane de maxim l,5m lățime propuse la etajele superioare;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1599462/22.02.2018;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar semnată dc specialist atestat RUR. Se va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare.

- P.O.T.=60%, CUT=2,5, H. în planul fațadei =13,5m nu va depăși distanța dintre aliniamente; H. maxim atic=21,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1286/78" A” din 14.11.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 2165/07.02.2018.


Comisia Tehnică dc Amenajarea

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh.' întocmit: ing. Alexandra LAZĂR /y Rdi/ia // Revizia /


îeritorjdhii și Urbanism a Sectorului 2: nrofdr.i Jjcă MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălit/SÂRB,
PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


_ proprietarului

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

J1

SUPRAFAȚA

PROCENT

k j$^fataiconstruita la sol

429 mp

60,00%

r-'ii .r

fraatii, OTerme si spatWuMINIM 20%)

286 mp

40,00%

,Î0fyLTEȘEN

715,00 mp

100,00%

^-PRINCIPALII INDICATORI Al CONSTRUCȚIEI REZULTATE

-    Regimul de inaltime = P+3E+4-5Er

-    H in planul fațadei = 13.5 m

-    Hmax la atic = 21 m

-    Suprafața construita desfasurata maxima = 1072.5 mp H.max. se masoara de la cota terenului înainte de sitematizare -PARCĂRILE SE VOR REALIZA LA NIVELUL PARTERUL

PARȚIAL LIBER__


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA1URA

SEF PROIECT

ARH.UR8.ALEXANDRA MONORANU

II

PROIECTAT

ARH.URB.ALEXANDRA MONORANU

DESENAT

URB. ELENA NICULACHEROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
ww.v ps2 ro - Sunt,a Cliirisligiilor nr. '1-13. Toi: ♦ {40211 209 00.00 Fax- *{4021) 209.00.81


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 41118/18.04.2018


VIZAT


spre neschimbare, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI—--------

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA AGRICULTORI NR. 84, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Agricultori nr. 84, Sector 2, București avizat sub nr. 17 CA 2/3 din 20.03.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - Pliber+3E+4-5Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 21.03.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Agricultori nr. 84, Sector 2, București avizat sub nr. 17 CA 2/3 din 20.03.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au primit obiecții din partea acestora până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.