Hotărârea nr. 10/2018

Hotararea nr. 10 - privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 – Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor)


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirisligiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39
H O TĂ R Â R E

privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 02.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor);

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 17809 din data de 31.01.2018, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 10682 din data de 01.02.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 01.02.2018 a Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, modificată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2758/2017;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul^Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

;Wispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru '~‘i

perK^9dK/ă$$2.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, /zC/PiUL

îffifflSjgMjuinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2016 privind solicitarea pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 București a terenului situat în București, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncțional pentru tinerii defavorizați și o micro-piață agroalimentară;

-    LIotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/2016 pentru modificarea hotărârii C.G.M.B. nr. 47/2003 privind transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local Sector 2 a terenului situat in bd. Basarabia nr. 151, in vederea edificării unui centru multifuncțional pentru tinerii defavorizați si o micro-piață agroalimentara;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


irt.l. Se aprobă documentația tehnico - economică faza DALI și indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ” Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri

Buget Local Sector 2 - Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor) ”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 10 / 2018

VIZAT

spre neschimlw#, SECRETAR,

DOCUMENTA ȚIE TEHNICO - ECONOMICĂ FAZA DALI PENTRU PROIECTUL "AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - SOS. MORARILOR NR. 6 (FOSTA PI A ȚĂ MORARILOR)

{MENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV


- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adfesa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 r. nr.: 25/20}!

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

BENEFICIAR

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

INVESTITOR

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

SURSA FINANȚĂRII

BUGETUL DE STAT

AMPLASAMENT

București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

PROIECTANT

SC SPIRICOM SRL BUCUREȘTI

PROIECT NR. 25/2017

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Data: decembrie 2017

VizJt

spre neschimbare, SECRETAR,

ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

72492

Ziua

09

Luna

11

Anul

2017

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 202372 București Sectorul 2A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:65721

TEREN Intravilan    Nr. cadastral vechi:15407


Adresa: Loc. București Sectorul 2, Sos Morarilor, Nr. 6,Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

202372

Din acte: 3.825

Masurata: 3.814

Descriere: imobil format din teren in suprafața de 3824,74 mp

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

202372-C1

Loc. București Sectorul 2, Sos Morarilor,

Nr. 6, Jud. București

S. construita la sol:1334 mp; si construcția edifictata pe

acesta, structurata pe parter, cu funcțiunea "piața" avand o suprafața construita la sol de 1334 mp,

Al.2

202372-C2

Loc. București Sectorul 2, Sos Morarilor.

Nr. 6, Jud. București

S. construita la sol:10 mp; precum si constructia"punct

trafo" cu o suprafața construita la sol de 10 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

21384 / 29/08/2006

Hotarare nr. 47 / 2003 emis de CONS.LOCAL SECT.2 (HOTARARE nr. 56 / 2004 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 2;HOTARARE nr. 109 / 2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2;HOTARARE nr. 71 / 2005 emis de CONS.LOCAL SECT.2;HOTARARE nr. 112 / 2005 emis de CONS.LOCAL SECT.2;PROTOCOL nr. 33779 / 2006 emis de PRIMĂRIA SECT.2;CERTIFICAT nr. 528528/54037/5850/10143 / 2006 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin PROPRIETATE, cota actuala 1/1

Al

n STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR S.2 SI PROTECȚIA COPILULUI SECT.2

DIR.GEN. DE ASIST.SOC. SI

348136 / 31/08/2010

Autorizație Construire nr. 1317/145"M", din 15/10/2007 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2 (AUTORIZAȚIE

CONSTRUIRE nr. 1219/169^730.11.2009 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 9076/03.03.2010 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2 SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 13600/13.05.2010 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2 SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII;):

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECota: 1/1, dobândit prin Construire,

cota actuala 1/1

Al.l, Al.2

1) ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2, CIF:XX, asupra construcțiilor

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

VBîr *

sprlFS3Fe

Formular versiunea 1.1

IAK,

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

202372

Din acte: 3.825 Masurata: 3.814

Descriere: imobil format din teren in suprafața de 3824,74 mp

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

3.825

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al.l

202372-C1

construcții

administrative si social culturale

1.334

Cu acte

S. construita la sol:1334 mp; si construcția

edifictata pe acesta, structurata pe parter, cu funcțiunea "piața" avand o suprafața construita la sol de 1334 mp,

Al.2

202372-C2

construcții anexa

10

Cu acte

S. construita la sol:10 mp; precum si

constructia"punct trafo" cu o suprafața construita la sol de 10 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment e» (m)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/200;

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(•• (m)

1

2

2.183

2

3

7.513

3

4

0.251

4

5

55.479

5

6

8.328

6

7

8.206

7

8

12.205

8

9

17.697

9

10

21.391

10

11

5.06

11

12

13.313

12

13

3.684

13

14

4.737

14

15

5.23

15

16

58.919

16

1

68.133


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.    Zi

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul publie/a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar inforrr ațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.979148/09-11-2017 in suma de/îO, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

f.tnuIsîS

“ itor,


Data soluționării, 13-11-2017 Data eliberării,

-MdWV 2017___/ fftefe}enț,_

O.C.r.l. BucureștiIA EUGENIA

W&țfe(Wnătura)


VIZAT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


spre neschimbare, I SECRETAR 4'" 3


Telefon Registratura: 021-3021.515

PMB RegistraturaNr_înreg: 1587496

NSYD:

Cetățean: DVBL SECTOR 2 -Adr_Cetățean: Bulevardul Gării OborNr.

10 Bî. Sc. Et. Ap.

București

Tel: 0212528410 Depus pe: 29.12.2017 12:55:08

Terni: 28.01.2018 Ghișeu: 18

Cond.PMB Direcția Generală

Infrastructură și Servicii Publice

Direcție Direcția Transporturi

Drumuri si Sistematizarea

Circulației

Comp: Seiviciul Sistematizarea Circulației Transport Urban si Autorizări

Probi: DTDSC - Emitere aviz Comisia Telurica de Circulație

Dese Probi: AV

Adresa Șoseaua Morarilor Nr. 6 Bl. Sc. Et. Ap. Sect. 2

Doc: Cerere Original InfSupl: ARH LELEA

EM ANUELA/0721871206


A    BUCUREȘTI

Al. Lacul” Morii Nr. 1. Secjorj. Bu^eșh


M. Lacul Mom ini

INTRARE, Nr.    ............


. Luna


■    1 -. . > it4fj"0V

<//Ț

L PA M Uvri


__________ZfiOf/T 4

MLVl.S'i'HîiUL SAnÂTĂTII

1RECȚIA DE SĂN»ițîSVfRj>rjjJî t, . i2-


OU


spre neschhrsbare, SECRETAR,


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Loca! Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. nr.:25/20U7

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

COLECTIV ELABORARE

Sef proiect

arh. Lelea Emanuela

Arhitectura

arh. Lelea Emanuela

(ff \

Rezistenta

ing. Ionut Falcescu

L

Instalații sanitare

ing. Florea Constantin

Instalații termice

ing. Florea Constantin

O-A"

Instalații electrice curenti tari

ing. Florea Constantin

Instalații electrice curenti slabi

ing. Bunescu Gabriel

A '

Devize

ing. Vesca Horia Eugen


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar : DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.: 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE


Foaie de capat

Colectiv de elaborare

Borderou de piese scrise si desenate

Memoriu tehnico - economic

Deviz general

Deviz pe obiecte

Grafic de execuție

Analiza cost beneficiu

Antemasuratori arhitectura

Antemasuratori rezistenta

Antemasuratori instalații sanitare

Antemasuratori instalații termice + fise tehnice Antemasuratori instalații electrice curenti tari Antemasuratori instalații electrice curenti slabi Audit energetic

Studiu geotehnic

Memoriu si raport de expertiza termica si energetica


Piese Desenate

ARHITECTURA


Releveu

RA01 - Plan parter; Plan ferestre superioare

sc. 1:100

RA02 - Plan acoperiș; Secțiuni A-A si B-B

sc. 1:100

RA03 - Fațade

sc. 1:100

Propunere

A00 - Plan de încadrare in zona

sc. 1:2000

A01- Plan de situație

sc. 1:500

A02 - Plan parter

sc. 1:50

A03 - Plan etaj 1

sc. 1:50

A04 - Plan acoperiș

sc. 1:50

A05 - Secțiune A-A; B-B

sc. 1:50

A06 - Fațada principala, Fațada posterioara

sc. 1:50

A07 - Fațada laterala dreapta, Fațada laterala stanga    sc. 1:50


REZISTENTA

ROI - Plan planseu intermediar cota +3.50m    sc. 1:50

R02 - Plan acoperiș    sc. 1:50

R03 - Detaliu de principiu continuitate stâlpi ax C


VlZÂf

spre neschimbare, SECRETAR,


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar : DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 'esa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 25/2017


nat DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

INSTALAȚII SANITARE

IS01 - Schema coloane sanitare

INSTALAȚII TERMICE IT01 - Schema tennomecanica încălzire IT02 - Schema termomecanica aer condiționat

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI

IE01 - Schema electrica monofilara TG

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI

101    - Amplasare echipamente instalație de detectare,    semnalizare    si avertizare    incendiu    P    sc.    1:100

102    - Amplasare echipamente instalație de detectare,    semnalizare    si avertizare    incendiu    El    sc.    1:100

103    - Amplasare echipamente sistem antiefractie P    sc. 1:100

104    - Amplasare echipamente sistem antiefractie El    sc. 1:100

105    - Amplasare echipamente sistem control acces P    sc. 1:100

106    - Amplasare echipamente sistem televiziune cu circuit închis P    sc. 1:100

107    - Amplasare echipamente sistem televiziune cu circuit închis El    sc. 1:100

108    - Amplasare echipamente sistem date-voce P    sc. 1:100

109    - Amplasare echipamente sistem date-voce El    sc. 1:100

PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Str. Anastasie Panu nr.3,bl A3, sc.3, ap 65 București

J40/25308/1992. CUI RO2632267

OBIECTIV: Amenajare sediu Administrare Direcția Venituri Buget local sect.2 - Șoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piața Morarilor) din parter in P+1, compartimentare interioara cu ghișee, sala de ședințe, birouri la parter, respectiv statie Data Center, birouri la etaj BENEFICIAR: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

Do avizare a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții:

Amenajare sediu Administrare Direcția Venituri Buget local sect.2 - Șoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piața Morarilor) din parter in P+1,

compartimentare interioara cu ghișee, sala de ședințe, birouri la parter, respectiv statie Data Center, birouri la etaj

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4.000

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtineroa și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

0.000

0.000

0.000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

402,000.000

76,380.000

478,380.000

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

72,000.000

13,680.000

85,680.000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

65,000.000

12,350.000

77,350.000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15,000.000

2,850.000

17,850.000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

250,000.000

47,500.000

297,500.000

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.7.

Consultanță

43,117.187

8,192.265

51,309.452

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

34,867.187

6,624.765

41,491.952

3.7.2. Auditul financiar

8,250.000

1,567.500

9,817.500

3.8.

Asistență tehnică

64,675.780

12,288.398

76,964.178

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

35,264.015

6,700.163

41,964.178

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17,000.000

3,230.000

20,230.000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

18,264.015

3,470.163

21,734.178

3.8.2. Dirigenție de șantier

29,411.765

5,588.235

35,000.000

TOTAL CAPITOL 3

519,792.967

98,760,664

618,553.630

I

CAPITOLUL 4

Cheltuiel

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3,444,819.300

654,515.667

4,099,334.967

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

427,875.364

81,296.319

509,171.683

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

439,024.000

83,414.560

522,438.560

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

4,311,718.664

819,226.546

5,130,945.210

L

CAPITOLUL 5

Alto cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

34,448.193

6,545.157

40,993.350

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34,448.193

6,545.157

40,993.350

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42,978.571

8,165.929

51,144.500

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

19,535.714

3,711.786

23.247.500

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,907.143

742.357

4,649.500

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

19,535.714

3,711.786

23,247.500

5.2.5. laxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

477,839.444

90,789.494

568,628.939

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,000.000

950.000

5,950.000

TOTAL CAPITOL 5

660,266.209

106,450.580

666,716.788

CAPITOLUL 6

Cheltuioli pentru probo tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

3,444.819

654.516

4,099.335

6.2.

Probo tehnologice și Ieste

3,444.819

654.516

4,099.335

TOTAL CAPITOL 6

6,889.639

1,309.031

8,198.670

   TOTAL GENERAL

5,398,667.478

1,025,746.821

6,424,414,299.

Din care C+M '

3,907,142.857

. 742i357.143

4,649,600.000

1) în prețuri la data de 05.12.2017 1euro = 4.6344 lei

întocmit,

S.C. SPIRI COM S.R.L.PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Str. Anastasie Panu nr.3,bl A3, sc.3, ap 65 București

J40/25308/1992. CUI RO2632267

OBIECTIV: Amenajare sediu Administrare Direcția Venituri Buget local sect.2 - Șoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piața Morarilor) din parter in P+1,compartimentare interioara cu ghișee, sala de ședințe, birouri la parter, respectiv statie Data Center, birouri la etaj

BENEFICIAR: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

DEVIZUL

obiectului OB 1

OB 1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII


Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusivTVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0.000

0.000

0.000

2

Construcții rezistenta si arhitectura

2.1.0001 REZISTENTA

1,141,567.860

216,897.893

1,124,292.793

2.2. 002 ARHITECTURA

1,498,774.540

284,767.163

1,495,276.103

3

Izolații

0.000

0.000

0.000

4

Instalații electrice

4.1.06 INSTALAȚII EL CURENTI TARI

509,637.160

96,831.060

606,468.220

5

Instalații sanitare

5.1. 01 INSTAL SANITARE INTER SI EXTER

108,752.100

20,662.899

129,414.999

6

Instalații de încălzire

6.1. 01 INST TERMICE INTERIOARE

186,087.640

35,356.652

221,444.292

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

TOTAL I

3,444,819.300

654,515.667

4,099,334.967

II

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

2.1. INSTALAȚII ELECTRICE

2.1.01. INSTALAȚII SEMN INCENDIU

111,902.520

21,261.479

133,163.999

2.1.02. INSTALAȚII ANTIEFRACTIE

12,998.880

2,469.787

15,468.667

2.1.03. INST TV CU CIRCUIT ÎNCHIS

29,676.160

5,638.470

35,314.630

2.1.04. INSTALAȚII CONTROL ACCES

2,691.300

198,655.010

511.347

3,202.647

2.1.05. INSTALAȚII VOCE DATE

37,744.452

236,399.462

2.2 INSTALAȚII TERMICE

2.2.02. MONTAJECHIPAM

71,951.494

13,670.784

85,622.278

TOTAL II

427,875.364

81,296.319

509,171.683

III

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

3.1. INSTALAȚII ELECTRICE

196,784.000

37,388.960

234,172.960

3.2. INSTALAȚII TERMICE

242,240.000

46,025.600

288,265.600

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

439,024.000

83,414.560

522,438.560

TOTAL ( TOTAL l+TOTAL II +TOTAL III)

4,311,718.664

819,226.546

5,130,945.210

BENEFICIAR:

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI

V i ZĂr ~ "

spre neschlmbare, SECRETAR,

PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Str. Anastasie Panu nr.3,bl A3, sc.3, ap 65 București

J40/25308/1992. CUI RO2632267

OBIECTIV: Amenajare sedjy=Administrare Direcția Venituri Buget local sect.2 - Șoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piața Morarilor) din parter in P+1, compartimentare interioăf^&u^gtfSee, sala de ședințe, birouri la parter, respectiv statie Data Center, birouri la etaj BENEFICIAR: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Aspiri com-

' . S.R.L.

GRAFIC GENERAL

NR.

Crt

DENUMIRE LUCRĂRI

LUNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

REALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOM: S.F. + PROIECT TEHNIC +DDE,VERIFICARE PROIECT

2

ACHIZITE SERVICII EXECUȚIE LUCRĂRI SI DIRIGENTIE DE ȘANTIER

3

COTE, TAXE, AUTORIZAȚII

4

CONSULTANTA

LUCRĂRI DE EXECUȚIE

5

ASISTENTA TEHNICA

6

ORGANIZARE DE ȘANTIER

7

Construcții si instalații

8

Procur si montaj utilaj tehnologic

9

Probe tehnologice si teste ptr predare

10

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

11

RECEPȚIA

iscreneschiniba
AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția fiepit uri Buget Locul Sector 2 - P+lEpartial B^ficiar: df^KCTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : Bucuresih sector 2, str. Morarilor nr. 6

17/7/

F^^ftPV^NTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

MEMORIU GENERAL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

7.7 Denumirea obiectivului de investiții: AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV

-    Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

1.2    Amplasamentul:

București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

1.3    Beneficiarul investiției:

-DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

1.4    Investitorul investiției:

-    DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

1.5    Sursa de finanțare a studiului:

BUGETUL DE STAT

veât........*

spre neschimbate, secretar,


7.6 Elaboratorul studiului:

S.C. SPI RI COM S.R.L. București, strada Anastasie Panu , Nr. 3, Bl. 3A, Se. 3, Ap. 65

2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Nu este cazul.

2.2.    Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Clădirea analizata are in momentul de fata funcțiunea de piața. Datorita lipsei de activitate si solicitărilor de ocupare a spațiului sa luat in calcul schimbarea de funcțiune a acesteia in spațiu administrativ. Clădirea este realizata pe structura metalica cu pereți din panouri sandwich. Acoperișul este tip șarpanta cu invelitoare din panouri sandwich.

Caldirea este formata din trei corpuri - unul principal cu regim de inaltime P inalt - de 6m, si doua corpuri anexe cu regim P de 3m inaltime.

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalul obiectiv al investiției il constituie realizarea unui spațiu care sa adaposteasca mai multe departamente ale direcției care in momentul de fata funtioneaza in clădiri separate, neavand condiții de funtionare conform normativelor in vigoare. Totodată se dorește realizarea unui spațiu mai amplu in vederea realizării unui număr mai mare de ghișee care sa deservească publicul.

Obiectivele generale sunt:

-    regandirea funcțiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice propuse, conform normativelor in vigoare;

-    ameliorarea aspectului urbanistic al localității;

-    consum redus de combustibil convențional la prepararea agentului termic pentru incalzire si apa calda;

-    emisia de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice si asupra independentei energetice a României, sa fie cat mai redusa;

-    cheltuielile cu incalzirea spatiilor pe perioada de iama, sa fie cat mai reduse;

PROIECTANT

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV

S.C. SPIRICOM S.R.L.

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

J 40/25308/1992

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

SIMTEX-OC

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.: 25/2QM

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

-    costurile cu climalizarea pe perioada de canicula, sa fie cat mai reduse ;

-    utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si încălzire;

-    soluții moderne si materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale;

-    rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Amplasamentul este situat in intravilanul mun. București, in sector 2, str. Morarilor nr. 6, si este proprietatea Statului Roman prin administrator Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Conform PUG municipiu București este situat in M2 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte.

Suprafața terenului este de 3814mp, pe teren este identificata o construcție, conform extras de carte funciara si este identificat cu nr. cadastral 202372.

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul se afla in zona de est a mun. București, si este delimitat la est cu sos. Morarilor, iar la sud cu b-dul Basarabia din care se realizează si aceesul auto si pietonal, prin o cale de acces.

c)    datele seismice si climatice;

Conform Cod de proiectare seismica - Partea I PI 00- 1/2013 - Prevederi de proiectare pentru clădiri:

-    perioada de colt Tc este 1.6s iar ag pentru IMR = 225 de ani este 0,3 Og. De asemenea Tb=0.32s iar TD =2.Os, TB si TD sunt limitele domeniului de perioade in care accelerația spectrala are valorile maxime si este modelată simplificat printr-un palier de valoare constanta.

Conform „Cod de proiectare „Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” indicativ CR 1-1-3/2012:

-    valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol (cu perioada de revenire 50 ani) gz =

2.0 kN/m2

Conform „Cod de proiectare „Acțiunea vântului, indicativ CR 1-1-4/2012” :

-    Valoarea caracteristica pentru viteza vântului este de 35 m/s (avand 50 ani interval mediu de recurenta)

-    Valoarea caracteristica pentru presiunea de referința a vântului (pentru 50 ani interval mediu de recurenta) este 0.5 kPa la 10 minute.

Amplasamentul studiat este situat intro zona de câmpie, cu climat temperat continental. Temperaturile minime si maxime (medii) sunt prezentate in tabelul următor:

MAXIMA

MINIMA


Temperatura lan Feb

4.05°C 5.92’C

3.00°C |2.40eC

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul Aug

Sep

Oct

Noi

12.10*0

18.07oC:23.90°C!27.89'>C

30.13°C:29.85°C

23.15°C

17.92°C-9.76°C

1.69°C

6.95°C

12.04°C

15.75°C

17.54°C17.50°C

12.5VC

7.95*0 >2.27*0

Dec

4.47°C

1.13°C


-    adancimea maxima de inghet - 0.80 - 0.90m

-    precipitații medii multianuale: 380mm

d) studii de teren:

Nu este cazul.


VIZAT

spre neschimbat*©,

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii reglementarilor tehnice in vigoare;

Realizat de către SC Geo Construct Design SRL in 2007 si reactualizat 2017.

Din datele prezentate in studiul geotehnic, precum si din cele culese cu ocazia lucrărilor de

teren, pot fi sintetizate următoarele particularitati ale amplasamentului prospectat: suprafața

PROIECTANT

S.C. SPIRICOM S.R.

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. ///'.; 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ISO 9001 IS014001

REGISTEREO i REGISTEREO

n

terenului nu este afectata de fenomene fizico-inecanice.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu este cazul.

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Clădirea este racordata la rețelele publice de gaze, energie electrica, apa si canal ale localității, încălzirea se realizează cu centrala termica pe gaz.

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul

g)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul, clădirea nu se afla in zona protejatea si nici nu este clasata ca si monument istoric.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Imobilul studiat este in proprietatea Statului Roman prin administrator Direcția Venituri Buget Local Sector 2, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 8 din 23.02.2017, este intabulat in cartea funciara cu nr. 202372 si este liber de sarcini.

b)    destinația construcției existente;

Destinația construcției existente este piața agroalimentara, fiind compusa din trei tronsoane: corpul corespunzător halei (regim de inaltime P inalt) si corpurile corespunzătoare spatiilor anexe - birouri personal si vestiare (regim de inaltime P).

c)    includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

d)    informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu exista constrângeri in documentațiile de urbanism.

3.3.    Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a)    categoria si clasa de importanta;

Construcția face parte din categoria C de importanta (normala) conform H.G.R. 776/1997 si clasa III de importanta conform normativ PI00/2013.

b)    cod in Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Construcția a fost realizata in anul 2010 si tot atunci a fost data in folosința.

d)    suprafața construita;

1334mp - existenta; 1126mp - propusa (prin desființare parțiala)

e)    suprafața construita desfasurata;

1334mp - existenta; 1957.5mp - propusa

f)    valoarea de inventar a construcției;

Nu a fost comunicata.

g)    alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente.

Nu este cazul.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. nr.:25/20V7

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiale, cele rezultate din lipsa de intretinere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Expertiza tehnica a avut ca scop stabilirea soluției tehnice optime pentru transformarea imobilului din parter in parter si etaj, pentru destinația de birouri.

Conform expertizei construcția existenta se poate incadra in gradul de risc seimic RS III.

Clădirea a fost proiectata si realizata in concordanta cu PI 00/1 - 2006 si are la baza principii de proiectare antiseismica. Este bine intretinuta, nu prezintă urme de degradări structurale.

Nu au existat cutremure de magnitudine ridicata pe perioada de viata a clădirii.

Deficientele principale constate conform Auditului Energetic:

-    in baza calcului coeficientului global de izolare termica se constata ca nu este îndeplinit criteriul de performanta termoenergetica a clădirii

-    sunt montate becuri cu incandescenta ceea ce duce la un consum energetic mai mare

-    lipsa izolației pe conductele de distribuție agent termic

-    racordurile si garniturile instalațiilor de apa calda sunt degratate

-    corpurile de încălzire sunt uzate moral si nu corespund standardelor in vigoare

3.5.    Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

a)    rezistenta si stabilitate - conform expertizei tehnice de structura

b)    securitatea la incendiu - conform normelor in vigoare la data execuției clădirii

c)    igiena si sanatatea oamenilor, protecția mediului - clădirea nu este izolata termic corepunzator viitoarei funcțiuni si exista pierderi de energie, finisajele interioare nu sunt aduse la standardele normelor actuale

d)    siguranța in exploatare - finisajele interioare nu corepunzator viitoarei funcțiuni

e)    protecție împotriva zgomotului - nu a fost luata in considerare la data elaborării proiectului inițial

f)    economia de energie si izolarea termica - conform studiilor efectuate pe teren (Audit energetic) nivelul de izolare termica globala a clădirii nu este corespunzător, in consecința, trebuie sa se ia unele masuri de reducere a pierderilor de căldură.

g)    utilizare sustenabila a resurselor naturale - nu a fost luata in considerare la data elaborării proiectului inițial

3.6.    Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a)    clasa de risc seismic;

Construcția existenta se incadreza in clasa de Risc seismic III corespunzătoare in care se incadreaza construcțiile care sub efectul cutremurului pot suferi avarii minore in cazul unui seism. Astfel, poate cadea tencuiala, pot aparea fisuri si crăpături la pereți, fara ca viata locatarilor sa fie pusa in pericol.

Clasa de importanta III, durata de exploatare viitoare >40 ani.

In aceste condiții, conform tab.7.4 nu este necesara intervenția structurala la clădire.

b)    prezentarea a minimum doua soluții de intervenție;

c)    soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Masurile propuse de către expertul tehnic:    _____________________________

SOLUȚIA 1


VIZAT


Realizarea etajului exclusiv intre axele B si C si desființarea comparti

halei (dintre axele A-8 si C-D)    SECRETAR,

s.c.

PROIECTANT

SPIRICOM S.R.

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. «r.; 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

-    Desființarea sislemuluide acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina): Prelungirea stâlpilor de pe axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pe axul B; Realizarea acoperișului din ferme metalice in doua ape ce va sprijini pe capetele stâlpilor (astfel se creaza inaltime suficienta pentru cele doua niveluri Parter si Etajul 1);

-    Realizarea unor contravantuiri conforme;

-    Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planseul de peste parter (stâlpii vor fi dimensionați in funcție de dimensiunile arhitecturale aprobate si de incarcarile transmise de planseu):

-    Realizarea unor vute/console la mijlocul stâlpilor de pe axele B si C, astfel planseul dintre niveluri va sprijini pe aceste vute si pe stâlpii nou introduși;

-    Planseul va fi de tip mixt, realizat din tabla cutata cu grosimea de minim lmm, cu suprabetonare armata, iar grosimea acestuia totala va fi nimim 12cm;

-    Planseul dintre niveluri va sprijini pe grinzi metalice dimensionate corespunzător, care

la rândul lor vor descarcă pe vutele/consolele stâlpilor de pe axele B si C si pe stâlpii nou introduși;

-    Compartimentările vor fi realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare asemanatoare;

-    Se recomanda desființarea compartimentelor dintre axele A-B si C-D pentru a crea ferestre compartimentelor nou create de la parter.

SOLUȚIA 2

Realizarea etajului pe toata suprafața halei, inclusiv intre axele A-B si C

-    Desființarea sistemului de acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina);

-    Prelungirea stâlpilor de pe axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pe axul B;

-    înlocuirea stâlpilor din Tvl50xl50x4 ce formează structura compartimentelor laterale, cu stâlpi dimensionați corespunzător pentru P+ IE;

-    Stâlpii astfel modificați vor avea inaltimea egala cu cea a stâlpilor de pe axele B si C:

-    Realizarea acoperișului din ferme metalice in doua ape ce va sprijini pe capetele stâlpilor (astfel se creaza inaltime suficienta pentru cele doua niveluri Parter si Etajul 1)- acoperișul se realizează pe toata latimea halei - de la axul A la axul D:

-    Realizarea unor contravantuiri conforme;

-    Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planseul de peste parter (stâlpii vor fi dimensionați in funcție de dimensiunile arhitecturale aprobate si de incarcarile transmise de planseu);

-    Realizarea unor vute/console la mijlocul stâlpilor de pe axele B si C, astfel planseul dintre niveluri va sprijini pe aceste vute si pe stâlpii nou introduși;

-    Planseul va fi de tip mixt, realizat din tabla cutata cu grosimea de minim lmm, cu suprabetonare armata, iar grosimea acestuia totala va fi nimim 12cm;

-    Planseul dintre niveluri va sprijini pe grinzi metalice dimensionate corespunzător, care

la rândul lor vor descarcă pe vutele/consolele stâlpilor de pe axele B si C si pe stâlpii nou introduși;

-    Compartimentările vor fi realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare asemanatoare;

-    Se vor monta luminatoare in acoperiș pentru asigurarea iluminatului natural, precum se va realiza si un gol in planseul de peste parter pentru ca lumina naturala sa ajunga si la compartimentele de la parter (bineinteles acestea vor rezulta in urma soluției arhitecturale);

SOLUȚIA 3

Realizarea etajului exclusiv intre axele B si C cu pastrarea elementelor structurale ale acoperișului

-    înlocuirea butoanelor de prindere a grinzilor acoperișului de stâlpii structurii intrucat acestea prezintă degradări (unele au intrat in curgere - se poate observa si in teren);

-    Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planseul de peste parter

(stâlpii vor fi dimensionați in funcție de dimensiunile arhitecturale aprobate si dejncarcarile transmise de planseu);    VÎXĂT

tattw,sluri


- Realizarea unor vute/console la mijlocul stâlpilor de pe axele B si C, as


SECRETAR.

s.c.

PROIECTANT

SPIRICOM S.R.

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.: 25/2011

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

HWS

va sprijini pe aceste vute si pe stâlpii nou introduși;

-    Planseul va fi de tip mixt, realizat din tabla cutata cu grosimea de minim lmm, cu suprabetonare armata, iar grosimea acestuia totala va fi nimim 12cm;

-    Planseul dintre niveluri va sprijini pe grinzi metalice dimensionate corespunzător, care

la rândul lor vor descarcă pe vutele/consolele stâlpilor de pe axele B si C si pe stâlpii nou introduși;

-    Compartimentările vor fi realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare asemanatoare;

-    Se vor monta luminatoare in acoperiș pentru asigurarea iluminatului natural, precum se va realiza si un gol in planseul de peste parter pentru ca lumina naturala sa ajunga si la compartimentele de la parter (bineinteles acestea vor rezulta in urma soluției arhitecturale);

Nota!

In toate variantele etajul va fi creat in interiorul halei existente prin impartirea inaltimii in doua parti egale.

Soluția recomandata:

Varianta constructiva recomandata de expertul tehnic este soluția 1 deoarece astfel se creaza inaltimilc de nivel necesare pentru o buna funcționare a activitatii ce se va desfasura in incinta clădirii. Totodată fermele metalice au o mai buna rezistenra la acțiunile verticale date de zapada, vânt, greutate proprie etc.

Masurile propuse de către auditorul energetic:

Soluția SI

Se suplimentează pereții exteriori cu un strat de polistiren/vata minerala bazaltica de fațada de 10 cm grosime .Configurația minimala in care pereții sunt din structura metalica cu vata minerala, au o rezistenta termica deR’=1.375 m2k/w valoare care nu corespunde prevederilor legislației in vigoare.

După suplimentarea straturilor termoizolante rezistenta termica a pereților exteriori se ridica la R’=2.78 m2k/w

Suprafața pereților exteriori este de 827 m2 (masurati la interiorul clădirii).

Soluția prezintă următoarele avantaje

•    mărește considerabil rezistenta termica in câmp curent a pereților exteri- ori

•    corectează punțile termice

•    conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii

termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

Soluția S2

Se montează la acoperiș vata minerala bazaltica de 15 cm. grosime in loc de 10 cm cat am considerat la soluția minimala.

Suprafața acoperișului este de 1162 m2.Rezistenta termica a acoperișului se va inbunatati de la R’=2.19 m2k/w la R’=3.19 m2k/w

Soluția S3

Se montează la acoperiș vata minerala bazaltica de 20 cm. grosime in loc de 10 cm cat am considerat la soluția minimala.

Suprafața acoperișului este de 1162 m2. Rezistenta termica a acoperișului se va inbunatati de la R’=2.19 m2k/w la R’=4.19 m2k/w

Soluția S4

Se va monta sub sapa de egalizare a pardoselii un strat de polistiren extrudat de 10 cm. grosime; soluția minimala nu a avut prevăzut in proiect aceasta izolație .

Soluțiile propuse se vor realiza pe pachete de soluții astfel; Pachetul PI =S1+S2+S4

io


Fata ; DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Pachetul P2=S1+S3+S4

Pachetul P3=S1+S2

Varianta recomandata de proiectant este PACHETUL 1.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

a)    rezistenta si stabilitate - conform expertizei tehnice de structura

b)    securitatea la incendiu - se va asigura iluminat de siguranța pentru evacuare, continuarea lucrului si impotriva panicii.

Se vor prevede dispozitive de autoinchidere pentru toate ușile cu rol in asigurarea limitării propagării focului si/sau fumului produse in caz de incendiu (usi rezistente la foc).

In conformitate cu prevederile Normativului P 118 este necesara echiparea clădirii cu hidranti exteriori, hidranti interiori si cu instalații de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

c)    igiena si sanatatca oamenilor, protecția mediului - clădirea va fi izolata termic, finisajele exterioare si interioare se vor inlocui, instalațiile se vor inlocui

d)    siguranța in exploatare - finisajele interioare vor fi aduse la standardele normelor actuale

e)    protecție impotriva zgomotului - nu este cazul

f)    economia de energie si izolarea termica - conform studiilor efectuate pe teren (Audit energetic) nivelul de izolare termica globala a clădirii nu este corespunzător, in consecința, trebuie sa se ia unele masuri de reducere a pierderilor de căldură.

g)    utilizare sustenabila a resurselor naturale - se vor prevede panouri solare pentru producerea apei calde menajere.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-    consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-    protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz;

-    intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz;

-    demolarea parțiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției;

-    introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-    introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Legislația si reglementările tehnice in vigoare:

-    Legea nr. 10/1995 cu completările din 2015 privind calitatea in construcții;

-    OG nr. 20/1994 privind punerea in siguranța a clădirilor existente pentru acțiuni seismice, aprobata cu modificări prin Legea nr. 82/1995;

-    ITGR nr. 1364/2001 - Norme metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994;

-    OG nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata cu modificări prin Legea nr. 124/1995;

-    Normativul pentru expertizarea construcțiilor „Cod de proiectare seismica - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente” (indicativ PI 00-3/2008);

-    Conținutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construcțiilor.

VIZAT

spre neschimbar®, SECRETAR,


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Expertiza se intocmesle pe baza normativului „Codul de proiectare seismica - Partea a III a Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ PI 00 - 3/2008”, intrat in vigoare pe: 01 ianuarie 2010, ce înlocuiește vechiul cod de proiectare seismica, indicativ PI00/92. Standardele, codurile si normativele, pe baza carora s-a întocmit proiectul tehnic, sunt:

-    Cod de proiectare antiseismica a construcțiilor - prevederi de proiectare pentru clădiri PI00 -1/2006;

-    Cod de evaluare si proiectare a lucrărilor de construcții la clădiri existente, vulnerabile seismic P100 -3/2008;

-    Cod de proiectare : Bazele proiectării construcției CR0 - 2012

-    Cod de proiectare : Acțiunea zăpezii CR1-1 - 3/2012

-    Cod de proiectare : Acțiunea vântului CRI-1-4/2012

-    Cod de proiectare pentru structuri din zidărie CR6/2013

-    Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn NE 018-2003; NP 005-2003 Eurocod 1 - AC

ȚIUNI ASUPRA STRUCTURILOR


-    SR EN 1991-1-1-2004 privind greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru clădiri;

-    SR EN 1991-1-1-2004 NA privind greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pentru construcții. Anexa naționala ;

-    SR EN 1991-1-3-1012- Acțiuni generale. Incarcari date de zapada ;

-    SR EN 1991-1-3-2012 AN 2006 - Acțiuni generale. Incarcari date de zapada. Anexa naționala; Eurocod 2 - PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON

-    SR EN 1992-1-1-2004 - Reguli generale si reguli pentru clădiri;

-    SR EN 1992-1-1-2004 AC-2008 - Reguli generale si reguli pentru clădiri ;

-    SR EN 1902-1-1-2004 NB-2008 - Reguli generale si reguli pentru clădiri Anexa naționala Eurocod 3 - PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN OTEL

-    SR EN 1993-1-1-2006 AC-2006 - Reguli generale si reguli pentru clădiri.

-    SR EN 1993-1-1-2006 - Reguli generale si reguli pentru clădiri.

-    SR EN 1993-1-1-2006 NB-2008 - Proiectarea structurilor din otel.

STRUCTURA DE REZISTENTA

GENERALITĂȚI

Pe terenul situat in București, sector 2, str. Morarilor, nr. 6 exista o hala metalica cu funcțiunea de piața agroalimentara. Pentru aceasta a fost întocmită o expertiza tehnica in vederea amenajării sediului administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 din regim de inaltime parter in P+1E, respectiv schimbarea destinației in birouri. Expertiza tehnica a fost intocmita de prof. em. Dr. ing. Mihai Voiculescu.

Proiectantul inițial al structurii de rezistenta este PFA Rusu Cristian. Proiectul a fost realizat in august 2007.

Imobilul are categoria de importanta “C” (normala) conform HG766/1997.

Proiectantul de arhitectura al imobilului este SC SPIRICOM SRL.

La baza proiectării au stat următoarele elemente:

Proiect de arhitectura intocmit de SC SPIRICOM SRL.

Studiu geotehnic intocmit de SC GEO CONSTRUCT DESIGN SRL.

DATE DESPRE AMPLASAMENTUL IMOBILULUI

Terenul situat in strada Morarilor, nr. 6 este relativ plan

Condiții de fundare

Studiul geotehnic realizat de către SC GEO CONSTRUCTDESIGN SRL, ingr-Liviu-Trifan, intocmit in luna iunie 2007,cuprinde 3 foraje (FI, F2, F3).    VIZAT

Terenul de fundare este reprezentat de argila prafoasa.    spre neschlffîhM©,

SECRETAR,


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Fundarea este realizata la adancimea de cea. -1.80m de la nivelul terenului natural, cu presiunea convenționala pconv=220kPa, in gruparea fundamentala

Pentru orice problema legata de terenul de fundare se va contacta inginerul geotehnician. înainte de turnarea betonului de egalizare se va aviza de către inginerul geotehnician natura terenului de fundare.

Condiții de amplasament

Adancimea maxima de inghet caracteristica zonei - Conform STAS 6054-77 "Adâncimi maxime de inghet", este de 80...90 cm.

Zona de expunere la vânt - Conform CR 1-1-4/2012 - " Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului", presiunea de referința a vântului in amplasament, determinata din viteza de referința mediata pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenta IMR = 50 ani (2% probabilitate anuala de depășire) este qb = 0.60 kN/m2.

Zona de incarcare cu zapada - Conform CR 1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor ", valoarea caracteristica zonei a incarcarii din zapada pe sol avand 2% probabilitate de depășire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurenta IMR = 50 ani, este Sk = 2.0 kN/m2.

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2013 "Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin accelerația terenului pentru proiectare ag = 0.30g (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 225 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Te = 1.6 s.

Structura inițiala a fost proiectata conform prevederilor normativului de protecție antiseismica PI 00-1/2006.

DESCRIEREA IMOBILULUI

Clădirea existenta are in plan orizontal o forma dreptunghiulara si este realizata din doua corpuri cu dimensiuni in plan de cea. 67x16.5m un corp si 28x7.Om corpul doi.

Construcția se dezvolta in plan vertical pe un nivel avand o inaltime maxima de cea. 6.5Om, respectiv 4.1 Om.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur

Din punct de vedere al expunerii construcției la cutremur - Conform normativului P 100-1/2013, clădirea a fost incadrata in clasa III de importanta, caracterizata de valoarea asociata yl = 1.0 avand funcțiunea de piața agroalimentara.

Categoria de importanta

Din punct de vedere al importantei - Conform H.G.R. 766/1997, construcția se incadreaza in categoria “C” de importanta fiind de importanta normala.

STRUCTURA CLĂDIRII EXISTENTE

Infrastructura

Fundațiile clădirii existente se prezintă sub forma de fundații izolate sub stâlpii metalici.

Cota de fundare a stâlpilor corpului principal, cel dintre axele B si C, este-1.875.

Placa de pardoseala este realizata din beton slab armat cu plase sudate STNB 08/100/100, are grosime de lOcm si reazema pe grinzile de echilibrare ce leaga perimetral fundațiile izolate Materiale infrastructura:

Beton simplu: C8/10

Beton armat: CI6/20

Otel: PC52, OB37

Suprastructura

Structura de rezistenta a clădirii este alcatuita din cadre din metal contravantuite. Cadrele cuprind o serie de stâlpi si grinzi dispuse pe șiruri si axe regulate. închiderile perimetrale sunt realizate din panouri tip izopan.    ---------

VIZAT

spre nesciilmbiira.


SECRETAR,

PROIECTANT

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV

s.c

SPIRICOM S.R.L.

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartia!

J 40/25308/1992

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

SIMTEX-OC

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.: 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Materiale suprastructura: Otel laminat: S235JO

STRUCTURA CLĂDIRII PROPUSE

Conform expertizei tehnice realizate in vederea schimbării regimului de inaltime al halei existente, precum si pentru schimbarea destinației acesteia in birouri, au fost propuse 3 variante de lucrări de intervenție. La aceasta faza de proiectare s-a considerat numai varianta 1 de intervenție, si anume: realizarea etajului exclusiv intre axele B si C si desființarea compartimentelor laterale ale halei (dintre axele A-B, C-D).

Conform temei de arhitectura, la solicitarea beneficiarului, compartimentele laterale nu au fost desființate integral, fiind păstrate intre axele C-D prima travee (1-2), precum si ultimele 4 travei. In aceste travei, regimul de inaltime ramane parter, precum si intre axele A-B integral.

Varianta 1 presupune:

Desființarea sistemului de acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina);

Prelungirea stâlpilor de pe axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pe axul B;

Realizarea acoperișului din ferme metalice din doua ape ce va sprijini pe capetele stâlpilor;

Realizarea unor contravantuiri conforme;

Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planseul de peste parter; Realizarea unor console la mijlocul stâlpilor de pe axele B si C, astfel planseul intermediar va sprijini pe aceste vute si pe stâlpii nou introduși;

Planseul va fi de tip mixt, realizat din tabla groasa de lmm si o suprabetonare de minim 12cm;

La calculul si alcătuirea structurii clădirii s-a urmărit respectarea condițiilor impuse de normativele in vigoare in ceea ce privește asigurarea condițiilor de rezistenta, rigiditate, durabilitate si stabilitate concomitent cu obținerea unor soluții constructive simple, economice care sa asigure o execuție de calitate. Pentru modificări la alcătuirea elementelor structurii de rezistenta sau ale materialelor de construcție folosite se va cere acordul proiectantului si al beneficiarului. Abaterile de execuție vor trebui sa se inscrie in limitele admise de normele in vigoare in tara noastra.

b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente construcției, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

ARHITECTURA

Lucrări de construire

-    Având in vedere faptul ca funcțiunea nou propusa necesita un grad sporit de confort termic, si deoarece numărul si poziția ferestrelor nu corespund cu noua compartimentare sa propus desființarea totala a pereților existenti - necorespunzatori ca si alcătuire - si realizarea de pereți noi din profile metalice tip sandwich, cu strat intermediar din vata minerala si izolați la exterior cu polistiren expandat de lOcm. Parțial se vor realiza pereți cortina din profle din aluminiu si sticla termoizolanta.

-    Compartimentările interioare vor fi realizate cu pereți din gips-carton, pe structura metaluza, grosime 12.5cm.

-    Acoperișul se va realiza din panouri sandwich termoizolante.

-    Finisajul exterior al construcției va fi executat cu tencuiala decorativa pe plasa din fibra de sticla aplicata pe termosistem.

-    Se vor desface toate finisajele pardoselilor existente si se vor inlocui cu finisaje conform standardelor in vigoare si noii funcțiuni.

VIZAT

spre neschlmbare, SECRETAR,

j„.............,-T--rr..... .«•.    .

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

- Scările, podestele, coridoarele si grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie antiderapanta.

Se vor monta plinte din gresie.

- Pereții vor fi finisați cu vopsea lavabila pe glet si placaj de faianța funcție de destinația

incaperilor.

-    Tavanele vor fi tip tavan suspendat din gips- carton.

-    Se vor monta trape pentru evacuarea fumului la partea superioara a casetelor de scara.

Acționarea deschiderii se va face manual si automat.

-    Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat si profile PVC.

-    Tamplarie exterioara va fi din profile PVC si cu geam termoeficient.

Lucrări de reabilitare termica Soluția 1

-    Termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat de lOcm

-    Termoizolarea spaletilor de la ferestre cu polistiren expandat de 5cm

-    Termoizolarea soclului cu 10 cm polistiren extrudat

-    Termoizolarea plăcii peste sol cu polistiren expandat de lOcm

-    Termoizolarea acoperișului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime

-    înlocuirea coloanelor de incalzire si a radiatoarelor cu ventiloconvectoare

-    înlocuirea sistemului actual de ventilație cu unul performant

-    Motarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta

-    Se vor monta dispozitive de inchidere automata a ușilor

Masurile au fost propuse astfel incat sa respecte mențiunile pentru rezistenta minima corectata R' aferenta tipului de clădire din care face parte clădirea curenta adica a clădirii de referința

Soluția 2

Soluția alternativa de anvelopare consta in:

-    Termoizolarea acoperișului cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime

-    Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 12 cm;

-    înlocuire tamplariei existente cu tamplarie performanta pentcamerala cu geam termoizolant, dotata cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului) si vitraj termoizolant Low-e si a ușii de acces; Varianta recomandata de proiectant este SOLUȚIA 1.

INSTALAȚII SANITARE

Generalități:

Documentația aferenta instalațiilor sanitare menajere cuprinde inlocuirea instalațiilor existente, precum si prevederea de instalații conforme cu noile planuri de arhitectura, astfel:

-    Instalații interioare de alimentare cu apa potabila - existente, inlpcuiîe i^^Jipfe^

-    Instalații de preparare si distribuție interioara a apei calde inlocu te

SECRETAR,

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

-    Instalații de canalizare interioare a apelor uzate menajere din clădire, inlocuite in totalitate si completate;

Documentația aferenta instalațiilor de stins incendiu se va adapta conform noii configurații ale clădirii, astfel:

-    Se menține gospodăria de apa proprie pentru incendiu cu hidranti interiori;

-    Exista hidranti exteriori alimentați din rețeaua publica, care nu sunt afectați de noua configurație a clădirii.

Alimentarea cu apa potabila a instalațiilor

Sistemul de alimentare cu apa este constituit după următoarea schema:

-    branșament la conducta publica existenta in incinta;

-    instalația de distribuție a apei spre consumatori,

Debitul si presiunea necesare in instalație vor fi asigurate prin branșamentul existent la instalația de apa potabila din incinta, .

Se vor inlocui coloanele si conductele de distribuție existente (apa rece, apa calda si canalizarea menajera) cu altele noi. Presiunea necesara in instalația interioara de apa rece este asigurata direct din rețeaua publica.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevăzut montarea unor panouri solare

Ca măsură suplimentara si / sau de rezerva, se propune ca apa calda menajera sa fie preparata in boilere electrice amplasate in grupurile sanitare de la etaj, care asigura si apa calda necesara de la grupurile sanitare amplasate la parter, aceasta datorita numărului mic de consumatori.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu țevi din polietilena de inalta densitate.

Necesarul mediu de apa calda este cuprins in consumul de apa rece si s-a determinat in funcție de consumatori.

Conductele de racordare cu obiectele sanitare sunt prevăzute cu traseul aparent, mascate in plafoane suspendate sau mascate cu panouri de rigips.

Coloanele de apa si conductele de distribuție la consumatori sunt prevăzute cu montaj mascat cu panouri de rigips.

Sunt prevăzute armaturi de inchidere cu sfera la racordul cu echipamentele instalației:

-    robinet cu ventil sferic pentru coloanele spre grupurile sanitare.

-    robinete coltar de oprire si reglaj pentru legaturile conductelor de apa la bateriile amestecatoare de apa rece si calda a lavoarelor si closetelor

Obiectele sanitare nou prevăzute sunt din porțelan sanitar.

Canalizarea apelor uzate menajere si pluviale

Instalațiile de canalizare sunt proiectate astfel:

-    instalație de canalizare gravitaționala a apelor menajere provenite de la grupurile sanitare;

-    instalație de colectare a condensului provenit de la ventiloconvectoare canalizate gravitațional;

Instalația de canalizare menajera se va executa cu tuburi din polipropilena imbinate prin mufe cu garnituri de cauciuc.

Canalizarea menajera interioara se va racorda la căminele de canalizare menajera exterioare existente.

Apele meteorice sunt evacuate prin jgheaburi si burlane racordate la sistemul de canalizare pluviala existent.

Apele uzate evacuate sunt ape convențional curate, incadrandu-se in prevederile Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților NTPA 002/97.

Dotarea cu mijloacede prima intervenție (dotări psi):

a. un stingator cu CO2 + un stingator cu praf se prevăd pentru fiecape^TO-mj vor fi montate pe coridoare.

spre neschimbate, SECRETAR,AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. nr.: 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

b. stingatoare cu CO2 se prevăd in camerele cu instalații electrice (tablouri) si in incaperea centralei termice

Instalații de stins incendiu cu hidranti interiori:

Conform Pil8/2-2013 este necesara prevederea instalațiilor de stins incendiu cu hidranti interiori.

Gospodăria de apa si pompele aferente raman valabile cele existente, cu deosebirea ca amplasarea si numărul de hidranti interiori este adaptat noii configurații ale clădirii.

Sunt asigurate cate doua jeturi simultane cu un debit de 2,1 1/s fiecare.

Instalații interioare

Prezenta documentație are ca obiect tratarea soluțiilor tehnice si specificarea cerințelor de calitate pentru lucrările de instalații sanitare aferente unei clădiri cu destinație spațiu administrativ si grupuri sanitare aferente acestora. La stabilirea soluțiilor de alimentare cu apa rece si calda de consum, de evacuare al apelor uzate menajere si a celor provenite din precipitații s-au avut in vedere următoarele aspecte:

-    destinația si caracteristicile construcției: spațiu administrativ ; regim de inaltime : P+1E;

-    cerințele de confort si estetica specifice instituțiilor administrative;

Sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări:

-    instalația interioara si exterioara(din incinta) pentru alimentarea cu apa rece pentru uz potabil pana la racordarea la sursa de alimentare cu apa -rețeaua de apa din incinta clădirii

-    instalațiile sanitare aferente CT;

-    instalația interioara de alimentare si distribuție cu apa calda menajera;

-    instalația interioara de canalizare ape uzate menajere;

-    instalația de canalizare in sistem unitar ape uzate menajere si pluviale exterioare, pana la racordarea la rețeaua de canalizare din incinta clădirii;

-    instalația de canalizare pluviala captata de pe acoperișul aferent acestui proiect;

-    obiecte sanitare, armaturi si accesorii ;

-    lucrări de demontare instalație de alimentare cu apa rece si calda, canalizare menajera si pluviala, echipamente si armaturi aferente acestora, obiecte sanitare - propuse pentru inlocuire;

Echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare, se va face corespunzător nivelului de confort cerut de beneficiar. Materialele utilizate la executarea instalațiilor tehnico-sanitare vor avea caracteristicile prevăzute in standardele sau normele de fabricație ale producătorului si vor avea agrementul tehnic.

Tipul obiectelor si accesoriilor sanitare recomandate este, următorul:

-    lavoare din porțelan sanitar, cu montaj suspendat, cu picior sau semipicior, echipate cu baterii amestecatoare pentru lavoar, stative, monocomanda, din alama cromata, 0 Vi” cu ventil si dop de scurgere 0 1 %” si sifon alama cromat UI”

-    WC din porțelan sanitar stative sau suspendate, cu racord lateral 0110 mm si cu rezervor de apa montat la semiinaltime sau ingropat, din material plastic termoizolat, volum 9/11 litri;

-    sifoane de pardoseala in camerele de baie si camera tehnica din PP 0120 mm, h=l 05 mm, avand 1-3 intrări 040 mm (după caz) si o ieșire 050 mm, dispozitiv antispuma si gratar de inox sau bronz, tip Valsir sau similar;

-    set accesorii la preferința beneficiarului: portprosop cu 1-2 brațe, porthartie de toaleta, oglinda sanitara, savoniera pentru bai si dusuri, cuier cu doua agatatori in cabinele de WC si de dus / baie, perie cu suport pentru WC. Se recomanda ca accesoriile sa fie procurate pentru fiecare grup sanitar, din aceiași gama (model) si in corelare cu obiectele procurate.

-    pisoar din porțelan sanitar, inclusiv ventil de scurgere si robinet cu temporizare;

Implantarea obiectelor sanitare se va face conform planșelor de arhitectura.

-    uscator de mâini in fiecare grup sanitar, avand fiecare puterea-clectrica nominala,P= 1.8 kw

-    distribuitor din plastic pentru rola hârtie, alb, L.17.8xA.18xL .31.8crAfK5AEt in flec are

grup sanitar    spre neschlmbar©,

SECRETAR,

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Alimentarea cu apa rece de consum generala:

Alimentarea cu apa se realizează din rețeaua publica existenta, ce trece prin planseul existent din tubulatura din PP-R Dn 75, printr-un branșament nou de apa PP-R Dn 65 mm / L75”, respectandu-se condițiile avizului de racordare apa potabila. Debitul si presiunea necesare in instalațiile interioare sunt asigurate de rețeaua publica stradala conform premizelor situației existente.Pe intrarea rețelei de alimentare generala cu apa din rețeaua publica in rețeaua nou proiectata a clădirilor ce fac obiectul acestui proiect s-au prevăzut:

-    robinet de trecere;

-    robinet de golire;

-    manometru 0-6 bari.

-    filtru apa potabil

-    CA Dn 50 mm,

Instalația interioara de alimentare cu apa rece se compune din:

-    rețeaua generala de distribuție pe vertical si orizontala, de alimentare cu apa de la rețeaua publica, pozata la plafon subsolului tehnic, din interiorul incintei;

-    instalația interioara de alimentare cu apa rece, din care se asigura consumul menajer -potabil, prepararea apei calde de consum si umplerea instalațiilor de incalzire, umplerea rezervei de apa pentru bazinele de inot;

Umplerea instalației de incalzire si preparare apa calda generala pentru clădirea ce face obiectul acestui proiect, se regăsește in proiectul de incalziri.

Instalația de alimentare cu apa rece se recomanda sa se execute astfel:

-    rețeaua de alimentare cu apa se va poza subteran, sub adancimea de inghet (lOOcm) si se va executa cu tubulatura din PEHD (Pn 6 bari), imbinata fie prin electrosudura fie prin fitinguri filetate;

-    instalația interioara de alimentare cu apa rece se recomanda sa se execute cu tubulatura din polietilena reticulara, imbinate prin sertizare cu piese de racordare speciale din alama si

manșon alunecător. Conductele de apa montate in sapa se vor prevedea in tuburi PE pentru protecție impotriva formarii condensului.

Conductele instalației interioare se vor poza după caz, aparente, in ghene inchise, sau ingropate in tencuieli sau sape. Toate plecările vor fi echipate cu armaturi de inchidere, siguranța si golire, conf. normelor.

La execuție se vor folosi materiale si echipamente fiabile, care sa asigure durata de viata normata a instalațiilor de alimentare cu apa si exploatarea lor in condiții de siguranța si igiena ridicata.

Alimentarea cu apa calda de consum:

Prepararea apei calde de consum pentru clădirea ce deservește acest proiect se va realiza cu ajutorul unui boier. Boilerul se vor monta conform planurilor instalații termice si are caracteristicile tehnice indicate in proiectul de incalzire. încălzirea serpentinelor se va face simultan de la sistemul rezistenta electrica si CT.

Alimentarea cu apa a boilerului se face printr-o conducta separata, pe care s-a prevăzut conform proiectului tehnic de incalzire:

-    robinet de inchidere cu ventil sferic;

-    robinet de reținere;

-    filtru magnetic anticalcar;

Pe ieșirea de apa calda conform proiectului tehnic de incalzire: s-au prevăzut:

-    robinet de trecere;

-    supapa de siguranța (pe ieșirea apei calde, inaintea robinetului de inchidere);

-    dezaerisitor automat

Distribuția interioara a apei calde se face, de regula, pe trasee paralele cu.conductele de apa rece, cu tubulatura din polietilena reticulara, imbinate prin sertizare cu pfese de    speciale

din alama si manșon alunecător. Conductele de apa montate in sapa se vor-p^ve^^ihilWhiruR^

SECRETAR,

Fa?a : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

pentru protecție împotriva formarii condensului. Se vor prevedea armaturi de închidere la fel ca la conductele de apa rece.

Canalizarea menajera :

Din clădire se vor evacua următoarele categorii de ape uzate:

-    ape uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare;

-    ape accidentale colectate de pe pardoseli;

Instalația de canalizare se compune din următoarele elemente principale:

-    instalația interioara de canalizare menajera, prin care apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aflate peste nivelul terenului se vor colecta si se vor evacua gravitațional pana la rețeaua exterioara;

-    instalația exterioara de canalizare ape uzate menajere .

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin coloane si colectoare la rețeaua de canalizare din exteriorul clădirii. Traseele rețelelor interioare de canalizare au fost alese astfel incat sa se asigure accesul personalului de intretinere in timpul exploatării. Pe traseele orizontale conductele se vor monta in plase comune, iar pe trasee verticale in aceleași ghene, astfel incat sa poata fi folosite susțineri si usi de vizitare comune. Instalația de canalizare se va executa cu:

-    tuburi si piese de legătură din polipropilena (RAU PP sau similar), cu mufe, etanșate cu garnituri din cauciuc, instalația interioara gravitaționala;

-    tuburi si piese de legătură din PVC greu (RAU PVC 1100 sau similar), cu mufe, etanșate cu garnituri din cauciuc, instalația exterioara;

-    instalația interioara si exterioara de refulare se recomanda sa se executa cu tubulatura din PEHD (Pn 6 bari) îmbinata fie prin electrosudura fie prin fitinguri filetate;

Conductele de scurgere se vor monta cu pantele minime prevăzute de STAS 1795 dar ținând cont si de pantele terenului natural.

Apele accidentale din bai si grupuri sanitare se colectează la nivelul pardoselilor prin sifoane de pardoseala din PP.

Canalizarea pluviala :

Instalația de evacuare ape pluviale s-a proiectat in sistem divizor pana la ieșirea din clădire si se va executa in conformitate cu Normativul I 9-94 si STAS 1795-89 cu tubulatura din polietilena de înalta densitate PEHD, PN 6 bari, îmbinata prin electrosudura cap la cap.

La execuția instalației de canalizare pluviala se vor avea in vedere următoarele :

-    coloanele de canalizare pentru acoperiș sunt separate pana la colectorul orizontal din sol;

-    se vor prevedea piese de curățire pe coloane, la nivelul superior si obligatoriu la nivelul cel mai de jos, înainte de racordarea la colectorul orizontal si pe colectorul orizontal la baza coloanelor si înainte de intersecții si devieri

-    se vor prevedea ancorări fixe si glisante si piese de dilatare axiale, conf. prescriptiior furnizorului tubulaturii

Legislație in vigoare care sta la baza intocmirii documentației:

I 9/1-15- Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare.

NP 003-1996- Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalații lor tehnico sanitare si tehnologice cu țevi din polipropilena.

STAS 6054/77 -Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet.

SR 4163 -1/ 95- Alimentari cu apa - rețele de distribuție - prescripții de proiectare

SR 4163 - 2 / 95- Alimentari cu apa - rețele de distribuție - prescripții de calcul

SR 4163-3/96- Alimentari cu apa -rețele de distribuție - prescripții de execuție si exploatare

SR 1342 /91- Apa potabila

cabluri


STAS 9821 / 5 -75 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte , canale si

STAS 2308/81- Capace si rame pentru cămine de vizitare STAS 2448/82 -Canalizare. Cămine de vizitare


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

SR 1917/2005- Canalizări. Cămine de vizitare

STAS 3051/91 Sisteme de canalizare.Canale ale rețelelor exterioare de canalizare.

STAS 6907/86- Inele de cauciuc pentru tuburi de beton

SR 1846-1/2006- Canalizări exterioare - Partea 1 - Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

SR 1846-2/2006 -Canalizări exterioare - Partea 2 - Determinarea debitelor de ape meteorice

INSTALAȚII TERMICE

încălzirea

a. întreaga clădire este prevăzută cu o centrala termica amplasata la parter intr-o incapere special amenajata.

Necesarul de energie termica pentru incalzire in perioada de iarna s-a determinat conform SR 1907/2014 in următoarele premise :

-    Temperatura exterioara de calcul iarna te - -15°C ;

-    Temperatura exterioara de calcul vara te = +35,3°C ;

-    Zona eoliana IV (viteza vântului de calcul 4 m/s)

- Temperaturile interioare

Iarna

temperatura

interioara

la -15°C exterioara

Vara

temperatura

Interioara

la +35,3°C exterioara

Zona așteptare

20°C

26°C

Birouri

20°C

26°C

Zona ghișee

20°C

26°C

Sala ședințe

20°C

26°C

Spatii tehnice

18°C

necontrolat

Toalete

18°C

necontrolat

Circulația agentului termic este asigurata prin pompare, la o diferența de temperatura de 20°C intre conducta de ducere si cea de intoarcere.

Inaltimea de pompare a fost aleasa in asa fel incat sa asigure acoperirea pierderilor de presiune in vana cu trei cai, in corpurile de incalzire, robinete de izolare, echilibrare, filtre tip Y si cele liniare din instalație.

Au fost prevăzute pompe cu corp simplu pentru circulație agent termic si recirculare cazane si cu corp dublu pentru circuitele de incalzire.

b.    Centrala termica existenta este compusa din doua cazane murale cu funcționare in cascada, cazane cu capacitatea termica de 90kW fiecare. Cazanele (apa calda 80/60°C) au focarul din aliaj aluminiu-siliciu, funcționând pe principiul condensării, cu camera de ardere etanșa, cu arzatoare modulante cu aer insuflat si combustibil gazos.

Conform calculelor necesarul de căldură trebuie suplimentat cu inca doua cazane murale cu caracteristici tehnice identice cu cele existente si trebuie schimbata butelia de egalizare a presiunii (existenta) cu alta butelie avand dimensiunile corespunzătoare puterii termice aferente clădirii.

Acestea au, fiecare, in componenta furniturii o pompa de circulație ce asigura vehicularea agentului termic intre BEP si cazane, cate o supapa de siguranța, termostat de siguranța, presostat de minim. Centrala termica este echipata cu vas de expansiune, butelie de egalizarea presiunii, distribuitor-colector si robinete de inchidere, reglaj, filtrare, detector de gaz si electrovana montata pe alimentarea cu combustibil a centralelor murale.

c.    Aspirația aerului proaspăt necesar combustiei si evacuarea gazelor dtf'ârdere,

prin intermediul unei tubulaturi coaxiale 080/125 pentru fiecare centrala muralajn^gp^V^.^^^

d.    Corpurile de incalzire pentru perioada de iarna (alimentate de la cent aP1' '    1


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Loca! Sector 2 - P+lEpartiai Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr.///•.; 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

(alimentate de la un chiller) pentru perioada de vara prevăzute, sunt ventiloconvectoare de pardoseala in birouri si de tavan in zona de așteptare si zona ghișee, echipate cu doua țevi.

Trecerea de la regimul de iama la regimul de vara se va face manual.

Apa calda menajera este preparata cu ajutorul panourilor solare amplasate pe acoperișul

clădirii si a boilerelor electrice amplasate la etaj in grupurile sanitare.

e.    încăperea centralei termice este prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanelor.

f.    Panoul de automatizare al centralei termice conține sonde de temperatura, termostat de reglare, termostat de siguranța temperatura maxima 1 lOoC, lămpi de semnalizare, modul comanda pompe de circulație.

Racirea

a.    întreaga clădire este prevăzută cu un chiller care asigura numai răcire avand o capacitate de 282 kW, amplasat in exterior in apropierea centralei termice.

Chillerul este echipat cu modul hidraulic si funcționează numai in regim de răcire pentru perioada călduroasa de vara.

b.    Circulația agentului termic se realizează prin pompare cu ajutorul unor pompe de circulație montate pe circuitele aferente ventiloconvectoarelor.

c.    Reglarea sarcinii termice se va face local, cu ajutorul termostatelor de ambianta.

d.    Rețeaua de distribuție agent termic se va monta cu panta descendenta (2 %o) către punctele de golire.


e. Aerisirea rețelei de distribuție se realizează de ventilele automate de aerisire montate in punctele cele mai inalte ale acesteia.

Birourile si sala de ghișee vor avea asigutare climatizare prin unitati de aer condiționat tip split. Acestea se vor amplasa in tavanul suspendat si vor asigura o climatizare eficienta pentru perioada de vara cat si pentru cea friguroasa.

Instalația de ventilare grupuri sanitare/bai

Pentru evacuarea mirosurilor si a umidității din bai, s-au proiectat instalații de ventilare mecanica.

Instalația consta intr-o tubulatura de tabla zincata cu dimensiunile cuprinse intre 0100 mm -0125 mm, care sunt racordate prin intremediul unor tuburi flexibile 0100 mm din aluminiu, la plafonul din fiecare baie.

Sistemele de evacuare mecanica mențin in depresiune grupurile sanitare fata de spatiile inconjurătoare. Aerul evacuat este compensat prin transfer controlat prin grile de transfer amplasate deasupra ușii de acces.

Evacuarea aerului din grupurile sanitare se face fortat cu ajutorul unui ventilator, ce va funcționa odata cu aprinderea luminii. Ventilatorul de tubulatura va fi dotat cu temporizare ajustabila.

Aerul evacuat din grupurile sanitare este dirijat către exterior prin intermediul unei tubulaturi circulare tip spiro, din tabla de otel zincat, la căpătui careia se afla o grila cu jaluzele fixe si plasa de sarma contra insectelor, amplasata pe peretele exterior.

Ventilatorul de evacuare aer este de tip centrifugal, cu racord circular si clapeta de sens antiretur pentru evitarea pătrunderii mirosurilor de la grupurile sanitare învecinate

Amplasarea gurii de evacuare in exterior se face astfel incat sunt asigurate distantele minime fata de orice priza de aer proaspăt aflata in apropiere.

Conducte de distribuție

Pentru transportul agentului termic se vor utiliza țevi de otel trase sau sudate de instalații. Conductele de incalzire pana la dimensiunea de 1 1/2” se vor monta prin curbare la montaj, peste 2” inclusiv cu curbe de sudaj. Fixarea conductelor se va realiza cu coliere din oțel zincat, suporți, tiranti, cu garnitura antivibratii.Toate conductele de distribuție din centrala termica se vor execut/

SIMTEX-OC

IFaza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Conductele montate in sapa vor fi din material plastic PE-XE (polietilena reticulara), si vor fi izolate termic cu cochili din elastomer de 6mm grosime.

Intre câmpurile de incalzire prin pardoseala de aproximativ 26 mp se vor realiza rosturi de dilatatie. Structura pardoselii: planseu, izolație termica, țeava de incalzire prin pardoseala fixat pe plasa de otel, beton estrich, sapa de egalizare, finisaj. Stratul de beton estrich se toarna numai după realizarea probelor de presiune. Materialul țevii pentru incalzirea prin pardoseala, material plastic cu bariera impotriva difuziei de oxigen.

înaintea dezearisiloarelor automate se vor monta robinete de izolare sferice. Pe ramurile conductelor principale se vor monta robinete de inchidere sferice pe conductele tur si robinete de reglaj.

Armaturile proiectate pana la dimensiunea de Dn50 vor fi imbinate prin filetare, iar peste Dn65 cu flanse.

Conductele de incalzire se vor izola termic cu cochilii din mat. elastomeric de 20mm grosime, acesta se va inchide cu banda autoadeziva. La conductele montate liber pe acoperiș izolația termica se va proteja cu tabla din aluminiu. Conductele de incalzire, distribuitoarele, după curățirea de rugina se vor grundui in doua straturi, iar conductele izolate termic, după grunduire se vor vopsi in doua straturi cu vopsea alba .

Conductele de răcire se vor izola termic cu cochilii din material elastomeric sau similar de 20mm grosime, acesta se va inchide cu banda autoadeziva. La conductele montate liber pe acoperiș izolația termica se va proteja cu tabla din aluminiu.

Conductele de răcire, distribuitoarele, după curățirea de rugina se vor grundui in doua straturi, iar conductele izolate termic, după grunduire se vor vopsi in doua straturi cu vopsea alba .

După realizarea sistemului de incalzire, acesta se va umple cu apa de calitate corepunzatoare (in fuctie de cartea tehnica a cazanului). Duritatea apei (sub 8 grade germane), si valoarea pH ului (6-8,5), trebuie sa fie corespunzătoare. Daca sistemul este umplut cu apa necorespunzatoare, poate sa duca la defectarea sistemului de incalzire. La alegerea dedurizatorului trebuie cerut si aprobarea furnizorilor de echipamente, daca nu se poate aplica dedurizarea pe baza de sodiu trebuie ales alta tehnologie.

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI

Descrierea soluțiilor tehnice

Se vor realiza următoarele tipuri de instalații de curenti tari:

spre neschimbate» SECRETAR, _j


Instalații electrice de alimentare cu energie electrica;

Instalații electrice de forța;

Instalații de iluminat interior si exterior;

Instalații de prize;

Instalații de legare la pamant si de protecție impotriva loviturilor de trăsnet.

Alimentarea cu energie electrica

Sursa de energie este prevăzută dintr-un post trafo existent, amplasat in apropierea obiectivului, care alimentează tabloul general TG, cu doua cabluri de cupru montate in paralel tip CYY-F (3xl20+70)+l cablu CYY-F 1x95 (PE).

Tabloul general alimentează tablourile secundare TCV (Tablou Consumatori Vitali),

T-chiller, tablourile TP1, TP2, TP3 si TP4 aferente parter, tablourile TEI, TE2, TE3 si TE4, aferente etaj.

Tabloul TCV (Tablou Consumatori Vitali) alimentează cu energie electrica TE-CT (Tablou Electric de alimentare si automatizare a Centralei Termice), TGPHI (Tablou Grup Pompare Hidranti Interiori), tablou TDC (Tablou Data Center).

A doua sursa de alimentare aferenta tabloului TCV este asigurata prin intermediul sistemului AAR de un grup electrogen insonorizat de 44kVA (35kW / 0,4kV) existent.

Instalații de legare Ia pamant si de protecție impotriva loviturilor de trăsnet

s.c.

PROIECTANT

SPIRICOM S.R.l

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.:2SI2m

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

SfflSE

sili

Pentru întreaga clădire exista o priza de pamant exterioara alcatuita din platbanda OL-Zn 40x4 (electrod orizontal) priza verticala (electrozi verticali din țeava).

Se va avea in vedere masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant împotriva șocurilor electrice, astfel incat aceasta sa nu depaseasca valoarea de 1 ohm, deoarece este comuna cu instalația de protecție împotriva loviturilor de trăsnet.

Protecția împotriva loviturilor de trăsnet va fi asigurata de sistemul PDA existent. Toate tablourile electrice sunt conectate direct prin intermediul platbandelor OL-Zn la priza de impamantare a clădirii si prin intermediul nulului de protecție al cablului cu care sunt alimentate.

Instalații electrice de iluminat exterior

Este prevăzut un iluminat arhitectural pe fațadele clădirii.

Instalații de iluminat interior

Circuitele instalațiilor de iluminat interior sunt prevăzute in cablu de cupru tip CYY -F

Corpurile de iluminat normal (panouri si aplice) sunt echipate cu surse tip LED.

Pentru evacuare sunt prevăzute corpuri de iluminat de siguranța cu acumulatori proprii (3 ore) cu inscripționarea “IEȘIRE” care sunt alimentate din circuitele de iluminat normal.

De asemenea pentru încăperile cu suprafața mai mare de 60mp (zona ghișee, zona așteptare si holuri), sunt prevăzute corpuri de iluminat antipanica echipate cu acumulatori proprii (3 ore).

Toți hidrantii interiori sunt marcati cu corpuri de iluminat cu acumulatori proprii (3 ore) cu inscripționarea “HIDRANT” care sunt alimentate din circuitele de iluminat normal.

Toate corpurile de iluminat prevăzute, vor fi legate la pamant prin intermediul conductorului de nul de protecție, racordandu-se la borna de nul a tablourilor din care sunt alimentate.

Toate circuitele de iluminat sunt prevăzute cu disjunctoare cu protecție automata la curent de defect 3 Om A.

Instalații de prize

Sunt prevăzute circuite de prize 23 0V cu protecție diferențiala 30mA.

Toate circuitele electrice se vor monta in jgheaburi metalice (“cable tray”) cu separatoare pentru curenti slabi.

Pentru toate circuitele electrice interioare se vor utiliza jgheaburi metalice (“cable tray”) tip RKS de 150x60, respectiv 300x60 (cu si fara separator pentru curenti slabi).

Traseele circuitelor vor fi montate pe tavane deasupra plafoanelor suspendate, cu excepția verticalelor care vor fi ingropate protejate in tuburi PVC

De asemenea sunt prevăzute circuite pentru alimentarea cu energie electica a ventiloconvectoarelor.

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu are ca scop supravegherea permanenta si eficienta a obiectivului si depistarea cat mai rapida si mai precNa-a unui nosihi 1    , <.

incendiu.    VIZAT

Instalația este alcatuita dintr-o centrala adresabila care respecta toate Tu^âtâclrtEVi^b'âîfb echipata cu2bucle adresabile, consola de operare, detectoare adresabile multi :riteffi6^eThhf <h/sau temperatura omniprogramabile, butoane adresabile avertizare incendiu, sirene adresabile de interior^ cablu termic, module de acționare / monitorizare cu intrări / ieșiri si sirena de exterior.

Proiectul este prevăzut cu un echipament de control si semnalizare programabil local si la distanta, in funcție de standardele curente. Pentru spațiul protejat prevăzut in proiect sunt dedicate 2 bucle de detecție si semnalizare. Centrala este alimentata cu propriileacumulatoarede rezerva de 18Ah/12Vcc, care asigura energia ceruta de echipamentele legate pe buclele de detecție.

Adresabilitatea asigura identificarea imediata a fiecărui detector de orice tip. Fiecare element de măsurare conectat pe bucla centralei are o identificare unica (adresa). Identificarea este specifica locului in care se afla senzorul. Din punct de vedere al alcătuirii, fiecare punct de măsurare este format dintr-un soclu de montaj si senzorul efectiv.


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa poata funcționa intr-o bucla circulara inchisa. Fiecare element de pe bucla are izolator incorporat. De fapt, prin asigurarea izolației electrice a fiecărui circuit, defectarea unuia sau a mai multor circuite nu afecteaza funcționarea celorlalte. Un defect total ar putea apare in cazul unui incendiu care ar distruge complet cablurile si ar scurtcircuita traseele de semnal al unuia sau mai multor circuite.

Echipamentul de control si semnalizareeste amplasat in incaperea cu destinația “Data Center P-39”,la parter, incapere cu risc mic de incendiu, separata prin elemente incombustibile REI60 pentru planseu, minimum EI60 pentru pereți si usa rezistenta la foc minim EDO. Este asigurata retranslatia informațiilor pe panoul repetor amplasat in zon ade așteptare.

Toate cablurile folosite in instalația de semnalizare incendiu sunt cu rezistenta la foc de 30 minute, fara eliberare de halogen.

Se impune asigurarea unei surse de rezerva pentru cazul defectării sursei principale (acumulatoare, circuit de la un grup electrogen). Conform normativului NP 1-7, se impune asigurarea in zona de amplasare a centraleide semnalizare incendiu a instalației de iluminat de siguranța.

Specificații tehnice sistem de semnalizare incendiu

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu prevăzută in proiect creeaza posibilitatea de a se localiza rapid si exact apariția unei stări anormale, de a se afișa starea elementelor de detecție si de a transmite alarma la nivelul ierarhic superior. Echipamentul de control si semnalizare incendii realizează o detecție a începuturilor de incendiu utilizând metode digitale multistare, citind prin baleiere in mod continuu datele oferite de detectori si prin comparație cu valorile anterioare, stabilind un tablou complet al zonei protejate, luând decizia de alarmare incendiu numai in urma acestor verificări, eliminând astfel in mare parte posibilitatea alarmelor false.

Detectoarele de incendiu sunt realizate prin folosirea combinațiilor de senzori cu principii diferite de funcționare si prin folosirea analizei semnalelor, obtinandu-se astfel o putere mărită de detecție si micsorandu-se rata alarmelor false.

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este conceputa pentru a acorda protecție integrala - acoperire totala.

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu prevăzută in proiect este alcatuita

din:

•    Echipament de control si semnalizare incendiu (ECS);

•    Panou repetor;

•    Detectoare multicriteriale programabile pentru funcție fum si/sau temperatura.

•    Socluri universale de conectare pentru detectoare;

•    Indicatoare optice paralele pentru detectoarele montate in pod;

•    Butoane manuale de alarmare incendiu, adresabile;

•    Cablu termic;

•    Module cu intrari-iesiri pentru monitorizari-comenzi;

•    Modul cu ieșiri pentru comenzi;

•    Sirene de interior adresabile;

•    Sirene de exterior;

•    Apelator telefonic pentru transmiterea la distanta a mesajelor de urgenta.

Toți parametrii importanți pentru funcționarea întregii instalații, cadcfexempjyjepartizarea.. grupelor de intermediul

prin scenari    ________

Echipamentul de control si semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de diagnosticare a defecțiunilor la distanta. In cazul apariției unei defecțiuni, respectiv in situația in care este necesara realizarea unei lucrări de întreținere, este posibila verificarea la distanta atat a tuturor datelor relevante corespunzătoare centralei vizate, cat si a stărilor senzorilor din acest domeniu, conform stării actuale a instalației, pentru a accelera procesul de remediere a defecțiunilor.

senzori, sistemele de comanda pentru situații de incendiu etc. pot fi programat?prin computerului de la nivelul centralei in funcție de compartimentcj&'cl^iftâc'hdRi^tkbifite ul de securitate la incendiu.    I__SECRblAR,Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Instalatiava asigura:

•    redundanta completa - toate elementele componente sunt dublate. In caz de defectare a unui circuit “dublura” acestuia preia funcțiile pana la remedierea defecțiunii, sistemul ramanand complet funcțional (este indicata starea de avarie);

•    semnalizarea acustica si vizuala a stărilor de alarma sau de defectare;

•    testare periodica a sistemului cu raportarea automata a defecțiunilor din sistem;

•    testare manuala a sistemului;

•    recunoașterea individuala a fiecărui element din sistem cu informații (pe display LCD) privind tipul, cauza de declanșare si localizarea acestuia;

•    printarea evenimentelor din sistem;

•    mod de lucru de zi si de noapte (ziua - cu posibilitate de intarziere a declanșării alarmei, noaptea - alarma se declanșează instantaneu);

•    posibilitate de declanșare a alarmei daca sunt 2 detectoare in stare de alarma (pentru evitarea declanșării alarmelor false in zonele cu grad ridicat de poluare cu fum);

•    recunoașterea detectoarelor poluate;

•    dezactivarea individuala a detectoarelor.

întregul sistem va fi programat cu ajutorul sotware-ului specializat. Acesta asigura următoarele facilitați:

•    configurarea intregului sistem cu date privind numărul de zone, numărul senzorilor, tipul acestora, modul de lucru (zi-noapte), nivele de acces, programarea releelor in funcție de eveniment, definirea evenimentelor etc.

•    verificarea si incarnarea acestor date in centrala de alarmare la incendiu;

•    testarea individuala a senzorilor pentru asigurarea unei bune funcționari a sistemului;

•    verificarea lungimii maxime a cablurilor in funcție de numărul de senzori, de consumul de putere si de grosimea firelor;

•    atribuirea de denumiri particulare pentru senzori, sirene, bucle in vederea localizării rapide a acestora in caz de alarma etc.

Dimensionări sistem:

•    lungime maxima pe bucla: 1500m - funcție de numărul si tipul elementelor de pe

bucla ;

•    distanta maxima intre centralele conectate in rețea: 1200m sau nelimitata prin intermediul unor modem-uri specializate si a liniilor telefonice;

•    tehnologia “in bucla” permite funcționarea sistemului intr-o serie de situații limita, cum ar fi: întreruperea cablurilor intr-un singur loc - sistemul semnalizează aceasta situație, dar ramane complet funcțional; intreruperea cablurilor in mai multe locuri - sistemul semnalizează aceasta situație, fiind posibila recunoașterea senzorilor care sunt intre centrala si locurile de intrerupere a cablurilor.

Mod de funcționare:


Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ.

VSZÂT


La declanșarea alarmei, pe ecranul LCD este afisata zona aflata in stare de alarml}Wdh¥#cbirnbare in    FAR,


privind tipul senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperee acesta este situat.

Când sistemul este in stare de alarma, sunt activate sirenele de semnalizare acustica.

In caz de alarma falsa, operatorul poate interveni pentru anularea stării de alarma (operatorului ii este alocat un cod de intervenție sau poate opri sirenele cu ajutorul cheii de comanda).

Echipamente periferice

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiueste organizata pe 2 bucle de detecție si alarmare. Conexiunile se realizează cu cabluri JEH(St)H E30 1x2x0,8mm2cu rezistenta la foc 30 minute, fara eliberare de halogen.Circuitele pentru automatizări, pentru conectarea sirenei de


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. ///-.; 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

exterior si a apelatorului telefonic s-au realizat cu cablu JEH(St)H E30 2x2x0,8mm2cu rezistenta la foc 30 minute, fara eliberare de halogen.Instalația pe orizontala pe fiecare nivel se realizează cu cablu JEH(St)H E30 1x2x0,8mm2cu rezistenta la foc 30 minute, fara eliberare de halogen. Pentru alimentarea centralei s-a folosit cablu tip NHXH 3x2,5. Toate cablurile folosite in instalația de semnalizare incendiu sunt fara eliberare de halogen.

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este conceputa pentru a acorda protecție integrala si acopera toate spatiile. Echipamentul de control si semnalizare permite extindera instalației in funcție de compartimentările ulterioare in diverse faze de dezvoltare a obiectivului.

Detectoarele optice de fum si /sau temperatura au fost poziționate a.i. parametrii relevanți asociati unui incendiu sa poata ajunge la ele fara obstacole.Pentru detectoarele aflate in pod, sunt prevăzute indicatoare paralele de tip LED.

Alegerea echipamentelor s-a făcut pentru condiții normale de mediu (max. +50oC, curenti de aer <5m/s continuul < lOm/s- sporadic, fara vibrații, umiditate max. 95% fara condens etc.). In cazul modificării acestor parametri, este necesara recalcularea elementelor sistemului si eventual repozitionarea acestora.

Poziționarea detectoarelor a fost făcută pentru fiecare spațiu in parte luând in considerare arhitectura spațiului si parametri asociati - dimensiuni, inaltime etc. in conformitate cu Normativul PI 18/3 - 2015, seriile EN 54 si VdS; in cazul modificării arhitecturii (apariția unor noi compartimente, recompartimentarile spatiilor existente, etajari etc.) este deasemenea necesara recalcularea sistemului.

Condiții tehnice generale pentru buna funcționare a sistemului

Sistemul de detectare si alarmare incendiu permite interfețe fizice si funcționale cu diverse sisteme existente sau care vor fi implementate in obiectiv:

•    Sistemul ventilatie-climatizare - prin furnizarea unui semnal de alarma- contacte libere de potențial;

•    Usi automate - prin contacte libere de potențial;

•    Sistemul de control acces - acționare surse de alimentare dispozitive electromagnetice.

•    Tablou electric

Instrucțiuni de exploatare si întreținere

Exploatarea sistemului de detectare si alarmare a incendiului se va face in conformitate cu instrucțiunile prevăzute in cartea tehnica a produsului, livrata de către furnizor o data cu echipamentul.

Se recomanda ca personalul de exploatare a instalației sa asiste la montarea acesteia si sa fie instruit de către specialiștii firmei furnizoare.

Periodic se va controla starea echipamentelor de detectare (cf. instrucțiunilor furnizorului de echipament), a surselor de alimentare ale modulelor respectiv a acumulatoarelor, a elementelor de alarmare (sirene), a legaturilor cu instalațiile cu care sistemul de detectare si alarmarc- ineendiu...—.—. < prezintă interfețe (instalația de desfumare, ventilare, stins incendiu, etc).    VIZAI

Lucrările de intretinere si reparații se vor executa numai cu personal calificat»

echipament de protecție adecvat, cu instalația scoasa de sub tensiune, respectandu-se le^liQf^^ 5 AH, _

normativele in vigoare.

Instalația antiefractie

Este prevăzută o instalație de semnalizare a efracției care are in componenta sa detectoare de mișcare (PIR) de interior, butoane de panica cu reținere mecanica, pedale de panica, contacte magnetice, module de extensie, sirene de interior si sirena de exterior, surse de alimentare.

Centrala de detecție si semnalizare efracție este prevăzută a fi instalata in incaperea “Recepție produse”. Alimentarea centralei se face din rețeaua electrica la 230Vca.

Sistemul va fi activat doar atunci când nu exista nici o activitate in incinta obiectivului. Sunt prevazutetrei tastaturi: o tastatura amplasata in “Vestibul P-10”, o tastatura amplasata in “Vestibul P-

s.c

PROIECTANT

SPIRICOM S.R.

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.:25/2Q\l

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

*• ^TiF

23” si o tastatura amplasata la intrarea in camera seifului pentru operarea sistemului. Sistemul poate fi armat total sau pe partiții, numai când detectoarele din câmp nu sesizează vreun semnal si când toate ușile sunt inchise.

Sunt prevăzute sirene, de interior si de exterior. Acestea se vor activa simultan in cazul declanșării alarmei.

Traseele fizice sunt vor fi gândite incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel cablurile vor fi poziționate in jgheaburi, iar pe tavane in tuburi de protecție.

Toate cablurile folosite in instalația de semnalizare efracție sunt ecranate.

Instalația de control acces

Sistemul de control acces este format dincititoare de proximitate cu tastatura, de tip stand-alone, ce pot gestiona fiecare doua usi unidirecționale sau o usa bidirecționala, dispozitive electromagnetice, butoane de deschidere si butoane de deschidere de urgenta. Accesul va fi permis persoanelor care dețin o cartela valida.

Fiecare filtru de control acces este prevăzut cu sursa de alimentare pentru a ramane funcțional si in cazul unei pene de curent.

Sistemul de control acces permite comenzi de la sistemul de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, astfel incat in cazul unei alarme de incendiu, ușile monitorizate la control acces vor fi deblocate (dispozitivele electromagnetice vor fi acționate).

Instalația de televiziune cu circuit inchis

Instalația de televiziune cu circuit inchis are rolul de a supraveghea pe timp de zi si noapte perimetrul obiectivului, intrările in obiectiv, circulațiile, zonea de așteptare, zona de ghișee si seiful.

Sistemul de control, vizualizare si inregistrare (echipamentele de înregistrare si echipamentele de redare) va fi montat in “Data Center P-39”.

Sunt prevăzute camere video de interior dome cu infrarosu cu lentila varifocala si camere video fixe de interior/exterior cu infrarosu cu lentila varifocala.

Sistemul de supraveghere utilizează înregistratoare video digitale de rețea. Pozita camerelor video este conform planșelor de amplasament.

Traseele fizice de cabluri pentru alimentare cu energie electricasi transmisie video din sistemul de televiziune cu circuit inchisvor fi gândite astfel incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel cablurile vor fi poziționate in tuburi de protecție pe tavan sau in jgheaburi metalice. Toate cablurile folosite in instalația de televiziune cu circuit inchis vor fi ecranate.

Instalația de voce-date.

Sistemul este proiectat cu cele mai recente tehnologii din domeniu - cabinete (RACK pentru conexiuni/ echipamente active si pasive) sigure si ușor accesibile, cu un design modern, echipamente pentru conexiuni performante, accesorii specifice de calitate pentru transport cablu in clădiri, componente active de ultima generație total adaptabile oricărui tip de rețea, echipament sau sistem de transmisie.

SISTEMUL OFERĂ :

*    Versatilitate la conectarea cu alte echipamente, sistemul fiind compațibil cu p,gamaxxtinsâ“

de semnalizări specifice tuturor tipurilor de rețele utilizate in Romania.    v

*    Confort si ușurința in exploatare prin folosirea patchcord-urilor.    **    1

*    Protejarea pe termen lung a investitieieste asigurata de fiabilitatea ridicata^asî^ib noutatea echipamentelor si de ușurința extinderii cu costuri minime.

*    Asigura confidențialitatea prin folosirea comunicației digitale codificate.

*    Flexibilitate, echipamentul se adapteaza oricărei organizări a unei instituții.

*    Diminuează costurile de exploatare prin adaptarea la orice sistem date-voce

*    Posibilitatea interconectării cu o gama extinsa de sisteme

*    Securitate in exploatare, sistem neblocabil, certificata de încadrarea in standardele ISO


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

IEEE,IEC

Topologie rețea: Sistemul de transmisii date-voce proiectat, este un sistem ce trebuie furnizat in totalitate de un singur producător de cabluri si conectica, suportul transmisiei se face pe cablu din cupru 4 perechi ecranate de tip SFTP cat. 6A, conectica punct la punct (permanent link) terminat in conectori RJ45, dispusi in prize speciale respectiv in panouri de conectare patch panel, distanta maxima admisa pe legătură (permanent link) maxim 90m.

Trasee pentru curenti slabi transmisiuni date & voce:

Rețeaua fizica va fi de la fiecare priza către rack-urile din casele de scara de pe fiecare etaj si din “Data Center P-39”.

Se vor folosi paturi de cabluri pe fiecare nivel astfel dimensionate incat sa permită incarcarea maxima care exista, precum si o rezerva de minimum 20% pentru dezvoltările ulterioare.

Rețea structurata :

Terminații: In camere, cablurile vor fi terminate in conectori de tip cat.6A ecranate, conector RJ45 standard EIA/TIA 568 B; in rack cablurile SFTP se vor termina in panouri de conexiuni cu conectori RJ45 (patch panel) cu conectica frontala tip IDC, identica cu prizele, standard EIA/TIA 568 B.

Patching : Legaturile intre echipamentele active si rețea va fi asigurata prin cordoane flexibile SFTP cat.6A, cu terminație in conectori RJ45-RJ45 (date).

Impamantare : Este necesara o impamantare directa a cabinetelor, direct de la borna de echipotentializare PE a clădirii.

Se vor evita :

- surse care pot afecta transmisiile din sistem: cabluri de curenti tari, lămpi neon, spoturi, motoare, tablouri electrice, antene, transformatoare etc.

Descriere sistem structurat:

Sistemul de cablare structurata este implementat prin echipamentele rack amplasate in casele de scara de pe fiecare etajde pe fiecare etajsi in “Data Center P-39”. Se va prevede un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date, care are la baza topologia fizica de rețea stelara, va asigura o buna administrare a rețelei, o flexibilitate mare in ceea ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicație utilizat (telefon, calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea rețelei fara a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN etc.) si sistemele informaționale de la diferiți producători de-a lungul unei perioade mari de existenta a clădirii. In toate incaperile se vor monta prize RJ-45 duble ecranate si antipraf.

• Echipamentele active ITub/Switch, UPS si echipamentele pasive vor fi instalate in cabinete.

•    Legaturile fizice de date vor fi făcute prin cabluri, pe tuburi PVC care vor fi instalate la fiecare nivel (distribuție de la patul de cabluri) de la rack către portul de priza si intre fiecare rack.

•    Legătură dintre panourile de conexiuni de date si echipamentele active Switch se va face prin intermediul patchcord-urilor de 0.5m, lm sau 2m RJ45-RJ45 pentru cabinet si dintre priza de voce-date prin patchcord-uri de 3m sau 5m RJ45-RJ45.

•    Conectica generala va fi de tip EI A /TI A 568 B.

•    Furnizorul de servicii de internet si telefonie va trebui sa aduca semnalul pana in rack-ul instalat in “Data Center P-39”.

VÎZAT spre neschimbare,


ECHIPAMENTE FOLOSITE :

•    Prizele sau panourile de conexiuni (patch panel) sunt ecranate. SEGRFTAR

•    Atât prizele cat si panourile de conexiuni dispun de o conecticLfrohiala.caî;eusureazâ mentenanta si service-ul.

•    Se folosesc prize duble, montate pe perete sau pe plafon cu conectica frontala (pentru ușurarea intretinerii);

•    Cordoanele de legătură (patchcord) pentru rețeaua de date, sunt din cablu flexibil, cu conectori RJ45-RJ45.Panourile de conexiuni (patchpanel) respecta aceeași categorie de conectica


Fa7.a : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

folosit la prize, cat.6A, elemente de susținere a cablurilor in interior, sistem de marcare sau etichetare.

Dulapul de echipamente permite instalarea componentelor standard cu lățime de 19”. Dulapul este echipat cu: usa transparenta, panouri laterale detașabile, cheie, ventilație fortata, module 19” cu prize impamantate de 230Vca si siguranța automata, inele de susținere si ghidaj pe verticala a cordoanelor, ghidaje metalice pentru susținerea cablurilor de rețea, element de impamantare.

Instrucțiuni si recomandări pentru montaj

Centrala pentru detecție, semnalizare si avertizare incendiu, echipamentele rack cu echipamentele pasive si active, centrala antiefractie si modulele de extensie, echipamentele de inregistrare video, trebuie situate in camere care sa satisfaca următoarele:

-    aflate intr-o zona curata, la temperatura potrivita (intre 0° si 40°) si o umiditate potrivita (intre 10% si 80%) pentru a asigura funcționarea corecta;

-    sa fie amplasate cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al rețelei respective, asigurând un grad de securitate corespunzător;

-    sa asigure posibilitatea de transport pe caile de acces a echipamentelor (coridoare, usi) corespunzător gabaritului si greutății acestora;

-    sa aiba posibilități de aerisire, sa fie ferite de praf si agenti corozivi, riscul de avariere mecanica a echipamentelor sa fie scăzut;

-    sa fie astfel realizate incat sa impiedice propagarea din exterior a incendiilor, exploziilor, trepidațiilor si zgomotelor;

-    sa nu fie traversate de conductele principale ale instalațiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). Sunt admise numai racorduri pentru radiatoarele din incaperile respective;

-    sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa U3 (AD4) conform normativului 17;

-    spatiile sa fie prevăzute cu instalații de iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului;

-    lumina va fi in asa fel incat semnalizările vizuale si inscripțiile sa fie ușor de vizualizat si de

citit;

-    nivelul zgomotului de fundal va permite semnalizărilor auditive sa fie percepute;

-    in aceste incaperi au acces doar persoanele autorizate.

Traseele de cabluri trebuie sa permită introducerea si scoaterea cu ușurința a cablurilor. Accesul trebuie permis prin inlaturarea sau deschiderea unor capace de protecție. Cablurile purtătoare a alimentarii cu energie electrica si cablurile de voce-date trebuie pozate astfel incat sa fie evitate efecte adverse asupra sistemului.

Trebuie avuti in vedere factori precum:

-    interferențe electromagnetice la nivele care pot afecta funcționarea corecta a sistemului;

-    posibilitatea deteriorării in caz de incendiu;

-    posibilitatea deteriorării mecanice, inclusiv deteriorări care pot provoca scurtcircuit intre cablurile sistemului si alte cabluri;

Pentru reducerea interferențelor electrice din cauza apropierii de instalațiile de date si cele electrice de joasa tensiune, cablurile instalațiilor de voce-date se separa de cablurile altor sisteme prin:

-    instalarea in conducte, ghene etc, separate;

-    intermediul unor elemente despărțitoare mecanice continue si rigide

la foc;

SECRETAR,


-    instalarea la o distanta de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme.

Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereți si plansee cu rol de rezistenta la foc

(antifoc), golurile trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului de compartimentare traversat sa nu se reducă. Se evita instalarea cablurilor instalațiilor de voce-date in lungul conductelor calde sau pe suprafețe calde. De asemenea, se evita traseele expuse la umezeala. Pe porțiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafețe calde (minim 40°C) sau la


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

incrucisari cu acestea, distanta intre circuitele instalațiilor de voce-date trebuie sa fie de minim 12 cm sau se iau masuri de izolare termica.

Se evita instalarea cablurilor in tuneluri sau canale tehnice in care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V. In cazurile in care nu este posibila o alta soluție, cablurile se instalează in tuneluri sau canale tehnice pe pereții opuși sau pe aceeași parte cu cablurile electrice la o distanta de cca 40 cm, sub cele electrice. Când lungimile de paralelism depasesc 150 m, iar tensiunile sunt > 1000 V, se face, de la caz la caz, calculul de protecție, luandu-se masuri corespunzătoare conform normativelor si standardelor in vigoare.

La stabilirea traseelor se evita trecerile prin spatii cu pericol de explozie, medii corozive sau zone in care nu exista pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora invelisul cablurilor sau ar prezenta pericol de incendiu, alegandu-se soluții de montaj pe pereții exteriori acestor spatii (cu condiția protejării impotriva efectelor de radiații termice in caz de incendiu si deteriorărilor mecanice), si anume, in spatiile de circulație, anexe tehnice sau alte spatii fara pericol.

Sursa principala de alimentare trebuie sa fie conectata cu sistemul printr-un cablu dedicat si protejat, sa aiba dispozitive de protecție dedicate care trebuie sa fie etichetate si accesibile numai de către personal autorizat, sa fie independenta de orice dispozitiv general de separare al clădirii. La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, condițiile se aplica pentru fiecare in parte. In cazul in care exista o singura sursa primara de alimentare, circuitul de alimentare de la sursa de baza va fi realizat sub forma unei coloane proprii racordata direct la tabloul general de distribuție daca soluția prezintă siguranța in funcționare.

Circuitul de alimentare va fi marcat si nu va putea fi deconectat decât de persoane autorizat. Acest circuit va fi alimentat înainte de întrerupătorul general. La utilizarea a doua cai distincte de alimentare cu energie electrica, la circuitele de alimentare de la sursa de baza si de rezerva nu se admite conectarea altor consumatori care nu au legătură cu instalația de voce-date.

In cazul in care apar defecțiuni la sursa principala de alimentare, energia de rezerva trebuie sa fie disponibila de la o baterie de acumulatori. Capacitatea acumulatorilor de rezerva poate fi redusa insa trebuie mereu sa existe o sursa dedicata. Acolo unde sunt utilizate generatoare de rezerva, acestea trebuie realimentate in cel mult 24 ore de la restabilirea sursei principale de alimentare.

In desene se arata poziția optima pentru amplasarea echipamentelor, insa poziția lor finala va fi stabilita in timpul execuției.

c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

In zona nu exista monumente sau situri arheologice si nu sunt condiționări specifice.

e)    caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție.

Spațiul ce se analizeaza, este un spațiu existent ce se va modifica prin realizarea unui planseu intermediar, devenind P+1E, si parțial se va desființa.

-    regim de inaltime de max. P+1E;

-    Hmax = 8.23m;

-    Se imobil studiat = 1126mp

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,


-    Scd imobil studiat = 1957.5mp

-    Șutii imobil studiat = 1632 mp

- funcțiunea principala: - spațiu administrativ

Clădirea are dimensiunile maxime in plan de 23.72 x 68.32m.

Fundațiile clădirii existente se prezintă sub forma de fundații izolate sub stâlpii metalici.

Placa de pardoseala este realizata din beton slab armat cu plase sudate STNB 08/100/100, are


Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

grosime de lOcm si reazema pe grinzile de echilibrare ce leaga perimetral fundațiile izolate.

Structura de rezistenta a clădirii este alcatuita din cadre din metal contravantuite.

Pereți exteriori neportanli din profile metalice cu strat intermediar de vata minerala de 100

mm grosime, placați la interior cu placi de gipscarton iar la exterior cu OSB si termosistem.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale

de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare________

Consuni anual gaze

Consum anual energie electrica

Consum anual apa

Clădire actuala

79441 mc

69392 kWli

1888 mc

Clădire propusa

65000 mc

97000 kWh

900 mc

5.3.    Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni.

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

4.553.43 lron

-    costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investiției.

5.5.    Sustenabilitalea realizării investiției:

a)    impactul social si cultural;

b)    estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

-    in faza de realizare,

Pentru realizarea investiției se va contracta o firma specializata in domeniu pe baza procedurii de licitație publica, in conformitate cu legislația in vigoare. Prin urmare putem spune ca proiectul de fata nu creaza locuri de munca in faza de execuție, intrucat activitatiile de executare a lucrărilor de construcții nu se vor realiza in regie proprie.

Totuși, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agenții economici care vor participa la realizarea acestei investiții. Acest lucru este insa greu de determinat intrucat depinde de capacitatea actuala a fiecărui agent economic.

Se poate estima un număr de 16 de locuri de munca in faza de construcție.

-    in faza de operare;

In faza de operare locurile de munca vor fi determinate pe baza prevederilor si legislației in vigoare, avandu-se in vedere funcționarea la parametri optimi a investiției in cauza. Se estimează un număr de 150 de persoane.

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz.

Nu este cazul

5.6.    Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție :

a)    prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința;

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

b)    analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimenN'ojipr^finvestifiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

c)    analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

d)    analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

S p t’G Vi ©8 C ' 'k •    ’

secretar,


s.c

PROIECTANT

SPIRICOM S.R.

J 40/25308/1992

SIMTEX-OC

L.

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr.///•.: 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

<1 [ Mi 1;)    f 21

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Conform anexa - analiza cost- beneficiu.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(a) OPTIM(a),

RECOMANDAT(a)

6.1.    Comparația scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenahilitatii si riscurilor

Dezavantajele scenariului 2 - maximal

Costuri ridicate in comparație cu scenariul 1, timpi mai mari de execuție prin care se depășește durata de implementare dorita de către beneficiar.

Deși valoric prețul pe mp C+ M se incadreaza in sfandardul de cost, acesta nu este avantajos din punct de vedere al duratei de execuție.

Avantajele scenariului 1 - minimal

Sunt in primul rând de natura economica, acesta necesitând costurile cele mai scăzute in raport cu beneliciile si calitatea lucrărilor, respectiv aducerea construcției in parametri de siguranța din punctul de vedere al cerințelor esențiale. In privința evaluării timpilor execuției lucrărilor, efectuarea acestora nu necesita timpi tehnologici prin care sa se depaseasca durata de implementare dorita de către beneliciar, perioada de execuție in comparație cu scenariul II - maximal, este mult mai scurta.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat (e)

In conformitate cu prevederile HG 907/2016 pentru privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor telmico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice au fost propuse si prezentate minim doua soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții.

La elaborarea scenariilor telmico-ecooomice s-au avut in vedere aspect care au tinut de: descrierea amplasamentului, relații cu zone invecinate, relieful terenului pe amplasamentul studiat, raport optim cost de investiție - cheltuieli de exploatare, posibilitățile de finanțare si extindere ale investiției, studiile de specialitate (expertiza telmica, audit energetic, studio geologic),sustenabilitatea investiției, analiza fmanciara/economica/senzitivitate/riscuri/prevenire/diminuare a riscurilor.

Comparând Scenariul I cu Scenariul II, in urma analizei efectuate in cadrul capitolului 5, din punct de vedere al soluției tehnice, costuri estimative, costuri de operare si amortizare ale celor doua investiții aflate instudiu, rezulta ca Scenariul I este mai avantajos ca Scenariul II si este

SCENARIUL RECOMANDAT.

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fiara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

VIZAT d

re neschimbafo,!

ECRETAR, _1

PROIECTANT

AMENAJARE SEDIVADMINISTRATIV

S.C

SPIRICOM S.R.L.

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial

J 4U/25JU8/1992

Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

SIMTEX-OC

Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6

Pr. nr.: 25/20 VI

ifiSaftaSHwE

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0 000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

8,600 000

1,634.000

10,234.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Rapcrt privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

8,600000

1.634.000

10,234.000

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, accrduri și autorizații

8,500.000

1,615.000

10,115.000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2,660.000

505.400

3,165.400

3.5.

Proiectare

25,900.000

4.921.000

30,821.000

3.5.1. Tema de proiectare

0 000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

5,200.000

988.000

6,188.000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

1,500.000

285.000

1,785.000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,200.000

418.000

2,618.000

3.5.6. Prdect tehnic și detalii de execuție

17,000.000

3,230.000

20,230.000

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3,444.819

654.516

4,099.335

3.7.

Con sultan ță

8,250.000

1,567.500

9,817.500

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8,250.000

1,567.500

9,817.600

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică

8,000.000

1,520.000

9,520.000

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1,200.000

228.000

1,428.000

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

700.000

133.000

833.000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat tn Construcții

500.000

95.000

595.000

3.8.2. Dirigenție de șantier

6,800.000

1,292.000

8,092.000

TOTAL CAPITOL 3

65,354.819

12,417.416

77,772.235

I

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3,444,819.300

654,515.667

4,099,334.967

4.2.

Montaj utilaye tehnologice, echipam entetehndogice și funcționale

347,145.140

65,957.577

413,102.717

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

439,024.000

83.414.560

522,438.560

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active neccrporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

4,230,988.440

803,887.804

5,034,876.244

I

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

34,448.193

6,545.157

40,993.350

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34,448.193

6,545.157

40,993.350

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

38,313.012

7,279.472

45,592.485

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3,444.819

654.516

4,099.335

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17,224.097

3,272.578

20,496.675

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

17,224.097

3,272.578

20,496.675

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

420.000

79.800

499.800

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

426,488 844

81,032.880

507,521.724

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3,444.819

654.516

4,099.335

TOTAL CAPITOL 5

502,694.869

95,512.025

598,206.894

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

3,444819

654.516

4,099.335

6.2.

Probe tehndogice și teste

3,444.819

654.516

4,099.335

TOTAL CAPITOL 6

6,889.639

1.309.JB31

. 8,198.670

TOTAL GENERAL

4,805,927.767

i 913,126.27$

^/;MflS4.042

Din care C+M

3,826,412.633

' 727,018.400

lAȘ52ț,431.p33

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. nr.: 25120]!

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Consuni anual gaze

Emisii de CO2

Clasa energetica

Clădire actuala

79441 mc

67,22kg/CO2/mc

B

Clădire reabilitata

65000 mc

28.61kg/CO2/mc

A

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții sunt regăsiți in anexa “Analiza Cost Beneficiu”

d)    durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de realizare a investiției este de 12 de luni conform tabelului de mai jos.

PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S R L.

Str. Anastasie Panu nr.3,bl A3, sc.3, ap 65 București

J40/25308/1992. CUI RO2632267

OBIECTIV: Amenajare sediu Administrare Direcția Venituri Buget local sect 2 - Șoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piața Morarilor) din parter in P+1, compartimentare interioara cu ghișee, sala de ședințe, birouri la parter, respectiv statie Data Center, birouri la etaj BENEFICIAR: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

GRAFIC GENERAL

NR.

DENUMIRE LUCRĂRI

LUNI

Crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

REALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOM: S.F. + PROIECT TEHNIC ♦ DDE.VERIFICARE PROIECT

2

ACHIZITE SERVICII EXECUȚIE LUCRĂRI SI DIRIGENTIE DE ȘANTIER

3

COTE, TAXE, AUTORIZAȚII

4

CONSULTANTA

LUCRĂRI DE EXECUȚIE

5

ASISTENTA TEHNICA

6

ORGANIZARE DE ȘANTIER

7

Construcții si instalații

8

Procur si montaj utilaj tehnologic

...

9

Probe tehnologice si teste ptr predare

10

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

11

RECEPȚIA

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice


funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Documentația sa intocmit cu respectarea prevederilor in vigoare:

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu completările si modificările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 republicata, cu completările si modificările ulterioare;

-    Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-    Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de proiectare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

-    Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicade calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor;

-    Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului dereceptie a

lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;    __

-    Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice    pentru

atestarea tehnico-profesionala a specialiștilor cu activitate in constructiv

l SECRETAR,


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - P+lEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr. nr.: 25/2M

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

-    Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ”Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor, cu modificarle si completările ulterioare”.

-    H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare,

-    Reglementările tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, Bl si C si standardele corespunzătoare, incluse ca referințe in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuării Raportului tehnic,

-    Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

-    Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de execuție determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public

-    “Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții” aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 272/14.06.1994;

-    Ordonanța de Urgenta nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si modificata prin Ordonanța de Urgenta nr. 57/2007

-    Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-    Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de aparare impotriva incendiilor;

-    Ordin M.A.I. nr. 130 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

-    Normativ de siguranța la foc a construcțiilor - indicativ P 118 / 1999;

-    Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si climatizare indicativ 1.5 / 1998 si de exploatare - indicativ 1.5;

-    Normative tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale -Ordin MEC nr. 58 / 2004;

-    Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor. -indicativ 1.7 - 2011;

-    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor sanitare - indicativ 1.9 - 94;

-    Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor -indicativ NP 086-05;

-    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire - indicativ 1.13;

-    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor din clădiri -indicativ 1.18 / 02;

-    Normativ privind proiectarea si executarea protecției contra trăsnetului la construcții - indicativ 1.20;

-    STAS 10903 / 2 - Determinarea puterii calorifice a materialelor de construcții. Determinarea densității sarcinii termice;

-    STAS 1478 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.

Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia in considerare intotdeauna ultima ediție a actului normativ.

Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea si menținerea, pe intreaga durata de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

-    rezistenta mecanica si stabilitate;

VIZAT chim bare,


-    securitate la incendiu;

SIMTEX-OC

MiJ'IiliILIMkil:

1(3 IBM Ții tfe1


AMENAJARE SEDIU ADMINISTRA TIV - Direcția Venituri Buget Locui Sector 2 - P+IEpartial Beneficiar: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 Adresa : București, sector 2, str. Morarilor nr. 6 Pr.nr.: 25/2017

Faza : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

-    igiena, sanalate si mediu înconjurător;

-    siguranța si accesibilitate in exploatare;

-    protecție împotriva zgomotului;

-    economie de energie si izolare termica;

-    utilizare sustenabila a resurselor naturale.

întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare.

Sursa de finanțare - Bugetul de Stat.

Programul se fmanteaza din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual in bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1.    Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire Certificat nr. 1488/133/M din 21.12.2017 emis de primăria sector 2, București.

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Realizat de SC Geo Construct Design SRL in 2007 si reactualizat 2017

7.3.    Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Extras nr. 72492 din data de 09.11.2017.

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente Nu esta cazul.

7.5.    Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico-economica

In curs de obținere.

7.6.    Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

Nu este cazul.

b)    studiu de trafic si studiu de circulație, după caz;

In curs de obținere.

c)    raport de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice;

Nu este cazul.

d)    studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;


Nu este cazul.    ordinul arhitectilcr

e)    studii de specialitate necesare in funcție d.e^pecifieul_pfestitiei

(!« SPIRIOOM »

<

Lelxea Emanueb-z■ ■ '" '


Nu este cazul.


_4540

LELEA

EMANUELA

;"Tntoemit-:-arh

A'hracrcu flrepl de sercnăîurâ

VIZAT spru neschsmhare SECRETAR,

f/Șf— PROIECTANT

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2    v^^SWRI(2DM

Beneficiar : DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2    (L? ^§@^(^992

Adresa: București, sector 2, str. Morarilor nr. 6    WL    S/J

^^7- r

CALCUL CANTITATI ARHITECTURA

Nr. Crt.

Denumire lucrare

U.M.

Cantitate

Preț

0

1

2

3

4

1. LUCRĂRI DE DEMOLARE

1

Desfacere pereți din panouri termoizolante

mp

980

2

Demontarea ușilor si ferestrelor din PVC

mp

250

3

Desfacere invelitori din panouri termoizolante

mp

1050

4

Desfacere luminatoare

mp

100

5

Desfacere pereți interiori din panori termoizolante

mp

90

6

Desfacere pereți interiori din gips-carton

mp

360

7

Desfacere pardoseala din gresie portelanata

mp

1050

8

Desfacere faianța

mp

1250

9

Desfacerea burlanelor si jgheaburilor din tabla zincata

ml

100

2. PEREȚI

1

Pereți exteriori profile metalice U si C de lOOmm lățime cu strat intermediar de vata minerala de 100 mm grosime

mp

850

2

Placaj exterior pereți OSB lem

mp

850

3

Pereți despărțitori executați din gipscarton pe structura metalica lOOmm simplu placați pe ambele fete si vata minerala 1x50 mm

mp

1640

4

Pereți interiori despărțitori executați din laminat COMPACT sau similar aprobat la grupurile sanitare

mp

95

5

Pereți despărțitori rezistenti la foc din gipscarton 2x2x12,5 mm, pe suporți metalici 1x100 mm si vata minerala 1x50 mm

mp

25

3. FAȚADE

1

Termosistem compus din polistiren expandat de 10 cm la fațade, montat cu dibluri PVC si adeziv (pe pereți existenti cărămidă)

mp

850

2

Tencuiala exterioara armata cu fibra de sticla 3 cm

mp

850

3

Zugrăveli exterioare cu vopsea lavabila + amorsa

mp

700

4

Finisaj exterior cu cărămidă aparenta

mp

150

5

Ancadramente tamplarie din profile de fațada din polistren

mp

50

4. ACOPERIȘ

1

Panouri de acoperiș tip sandwich din tabla cutata inclusiv structura metalica, fixate cu șuruburi autofiletante grosime 150mm

mp

1165

5. TENCUIELI, ZUGRĂVELI, FINSAJ PEREȚI INTERIORI

2

Zugrăveli interioare lavabile la pereți + amorsa

mp

3010

3

Zugrăveli interioare lavabile, la pereți pentru spatii umede + amorsa

mp

100

4

Placaj executat la pereți cu faianța

mp

450

6. FINISAJ PLAFON

1

Tavan suspendat casetat din placi de gipscarton 1x12,5 mm si suporți metalici, inclusiv finisarea suprafețelor si montare accesorii

mp

1500

2

Tavan suspendat din placi de gipscarton 2x12,5 mm rezistent la foc, pe suporți metalici si vata minerala de 100 mm, inclusiv finisarea suprafețelor si montare aceesorii

mp

25

3

Tavan suspendat din placi de gipscarton 12,5 mm rezistent la umiditate pe suporți metalici, inclusiv finisarea suprafețelor si montare aceesorii

mp

85

7. PARDOSELI    j    v

1

Sapa 5 cm grosime la pardoseli

mp

1460

2

Pardoseli placi ceramice antiderapante

mp

1250

3

Pardoseli parchet

mp

210

4

Plinta lemn

ml

180

5

Plinta gresie

ml

1100

8. TÂMPLARII INTERIOARE

1

Usi MDF interior

buc

47

2

Usi duble MDF interior

buc

1

3

Usi din PVC pentru grupuri sanitare

buc

16

9. TÂMPLARII EXTERIOARE

1

Pereți cortina din alumniu cu geam termopan

mp

175

2

Tamplarie din PVC cu geam termopan

mp

163

3

Usi duble din PVC cu supralumina 1.40 x 2.50m

buc

2

4

Usi metalice vopsite 0.90 x 2.1 Om

buc.

3

5

Glafuri exterioare din aluminiu

ml

60

10. TERASE; SCARI/RAMPE EXTERIOARE

1

Gresie de exterior antiderapanta lipita cu adeziv

mp

230

2

Sapa slab armata

mp

230

3

Membrana hidroizolanta

mp

230

4

Rampe din beton pentru persoane cu dizabilitati

mp

10

5

Trotuar perimetral clădire

mp

1200

AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV    //^
A’Wsci co oreoi de seoinâiură


VÎZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


Nr. Crt. A

A.l


CANTITATI LUCRĂRI PIAȚA MORARILOR, BUCUREȘTI Denumire lucrare Lucrări de desființare

Demolare structura intre axele A si B pe traveele din axele 1...7 (193mp) Grinzi cu inima plina Pane si contravantuiri Stâlpi

Spargeri pardoseala in dreptul stâlpilor (50cm grosime)

Returnare goluri rezultate din spargerea pardoselii-beton C16/20A.2


Obs. Stâlpii metalici au baza înglobata in beton.

Portale

buc

1

Demolare structura intre axele C si D pe traveele din axele 2...11 (200mp)

Grinzi cu inima plina

buc

8

Pane si contravantuiri

mp

200

Stâlpi

buc

8

Spargeri pardoseala in dreptul stâlpilor (50cm grosime)

mp

6,5

Returnare goluri rezultate din spargerea pardoselii-beton C16/20

mc

3,5


A.3


B

B.l


Obs. Stâlpii metalici au baza înglobata in beton.

Portale

buc

2

Demolare structura intre axele B si C pe toate traveele (800mp)

Grinzi cu inima plina

buc

15

Pane si contravantuiri

mp

800

Portale

buc

4

Lucrări de construire

Fundații

Spargeri pardoseala pentru stâlpii propuși (grosime 15cm)

mp

95

Săpătură manuala fundații izolate

mc

165

Beton egalizare C8/10 sub fundații izolate

mc

10

Folie polietilena 8kg/mp

mp

95

Beton armat C20/25 in fundații

mc

75

Armatura Bst500C, inclusiv butoane de ancoraj

kg

6200

Cofraje cuzineți fundații

mp

87

Umplutura piatra sparta

mc

77

Folie polietilena 8kg/mp sub refacere pardoseala

mp

95

Beton armat C20/25 in refaceri pardoseala (grosime 15cm)

mc

15

Plasa sudata STNB 08/100/100 in refaceri pardoseala

kg

1500

Structura parter (planseu cota +3.50)

Confecționare si montaj console stâlpi existent! (30buc)

kg

2250

Confecționare si montaj stâlpi metalici propuși (30buc)

kg

8420

Confecționare si montaj grinzi secundare si principale

kg

10400

Tabla cutata lmm grosime (800mp)

kg

10280

Conectori tip Nelson

buc

1350

Suprabetonare cu beton C20/25 grosime 12cm

mc

105

Armatura Bst500C in suprabetonare

kg

7800

Susțineri cu grinzi si popi metalici extensibili 2buc/mp

mp

800


vizxr

spre neschimbate SECRETAR,


Cofraje laterale suprabetonare    mp    25

Scări metalice(2buc)-confectionare si montaj    kg    2300

B.3


Structura acoperiș

Confecționare si montaj continuitate stâlpi existenti pe axul C (15buc kg    3230

Obs. Este necesara taierea stâlpilor existenti sub placa de capăt si realizarea detaliului de continuitate in situ

Confecționare si montaj placa de capat stâlpi existenti pe axul D (15b kg    350

Obs. Este necesara taierea stâlpilor existenti sub placa de capăt si realizarea detaliului de continuitate in situ

Confecționare si montaj grinzi cu    zăbrele    L=11.40m    (15buc)    kg    19800

Confecționare si montaj pane si    contravantuiri orizontale (800mp) kg    2100

B.3


Portale (contravantuiri verticale)

Confecționare si montaj portale    kg    23800

Grinzi longitudinale    kg    3900OBIECTIV: AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local INSTALAȚII SANITARE - ANTEMASURATOARE


Nr.

Crt.

Lista

anexa

Simbol articol deviz

Denumire articol

U.M

Cant.

0

1

2

3

4

5

1

-

SA12C1

Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D20 - legături

m

120

2

YCOl

-

Procurare Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D20 - legături

LEI

3

-

SA12D1

Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D25 - legături

m

70

4

YCOl

-

Procurare Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D25 - legături

LEI

5

-

SA14B1

Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D32 - distribuție

m

40

6

YCOl

-

Procurare Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D32 - distribuție

LEI

7

-

SA14C1

Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D40 - distribuție

m

60

8

YCOl

-

Procurare Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D40 - distribuție

LEI

9

-

SA14C1

Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D50 - distribuție

m

30

10

YCOl

-

Procurare Teavă polietilenă pentru alimentare cu apă D50 - distribuție

LEI

11

53

SA03E1

Țeavă zincată 0 2” legături pentru hidranți interiori

m

50

12

55

SA03G1

Idem, 0 214” distribuție pentru hidranți interiori

m

60

13

-

SB16B1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare menajera, tip PP Dn 40mm

m

60

14

-

SB16C1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare, tip PP Dn 50mm

m

50

15

-

SB16D1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare, tip PP Dn 75mm

ni

20

16

-

SB16E1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare, tip PP Dn l lOmm

m

100

17

SB16F1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare, tip PP Dn I25mm

m

20

18

SB16G1

Țeavă din polipropilena pentru canalizare, tip PP Dn 160mm

ni

40

19

-

SB17B1

Cot din din polipropilenă pentru canalizare Tip PP, Dn40mm la 45°.

buc

24

20

YCOl

-

o

Procurare cot PP Dn40mm la 45 .

LEI

21

-

SB17C1

Cot din din polipropilenă pentru canalizare Tip PP, Dn50mm la 45°

buc

16

22

YCOl

-

Procurare cot PP Dn 50mm la 45 .

LEI

23

-

SB17E1

Cot din din polipropilenă pentru canalizare Tip PP, Dn 1 lOmm la 45°.

buc

32

24

YCOl

-

Procurare cot PP Dn 11 Omm la 45 .

LEI

25

-

SB17E1

Cot din din polipropilenă pentru canalizare Tip PP, Dn 110 mm la 90°.

buc

32

26

YCOl

-

o

Procurare cot PP Dn 11 Omm la 90 .

LEI

27

-

SB18 El

Mufa dublă din polipropilenă pentru canalizare Dn 110 pt. WC.

buc

16

28

YCOl

-

Procurare mufa dublă PP 1 lOmm pt. WC.

LEI

29

Racord flexibil vas WC canalizare interioara Dn 110 mm

buc

16

30

-

SB19A1

mm

buc

16

31

YCOl

-

Procurare ramificație egală Dn 50 mm

LEI

32

-

SB19C1

mm

buc

16

33

YCOl

Procurare ramificație egală Dn 110 mm

LEI

34

SB19C1

Ramificație simplă neegală din polipropilenă pentru canalizare la 45° Dn 110-50 mm

buc

16

35

YCOl

-

Procurare ramificație neegală Dn 110-50 mm

LEI

36

-

SB22C1

Reducție excentrică din polipropilenă pt. Canaliz. Dn50-4'

mm’~ yA.T

buci

18

37

YCOl

-

Procurare reducție Dn 50-40 mm

38

-

SB21C1

Piesă de curățire din polipropilenă pentru canalizare Dnl

10 miSECH^'A*

bucj

4

39

YCOl

-

Procurare piesă de curățire din polipropilenă pt. canaliz. DiTTTO mm

LEI

40

-

SA43C1

Brățări încastrate 01/2”

buc

60

41

-

SA43D1

Idem 0 3/4”

buc

40

42

-

SA43E1

Idem0 1”

buc

20

43

-

SA43G1

Idem l'/2

buc

10

44

-

SA43H1

Idem 0 2”

buc

20

45

-

SA43J1

Idem 0 3”

buc

10

46

-

VC22A1

Suporți confecționare

kg

150

47

-

VC23A1

Suporți montare

kg

150

48

-

SA45A1

Confecționat și montat țevi de protecție la treceri prin planșee 0 1 ”

m

5

49

-

SA45D1

Idem 0 2”

m

4

50

-

SA45F1

Idem0 3”

m

3

51

-

SA46A1

Confecționat și montat țevi de protecție la treceri prin zid 0 1 ”

m

6

52

-

SA46B1

Idem 1%”

m

4

53

-

SA46C1

Idem l'/2

m

4

54

-

SA46D1

Idem 2”

m

6

55

-

SA46E1

Idem 2/2

m

4

56

-

SA46F1

Idem 3”

m

2

57

-

SF01A1

Probe țeavă

m

430

58

-

SF02A1

Probe PVC

m

290

59

-

SF04A1

Spălare PVC

m

290

60

11315-

0060

IC34G1

Cot 02” zincat

buc

16

61

109

IC34G1

Mufa 2” zincat

buc

16

62

141

IC34G1

Niplu 2” zincat

buc

10

63

-

SB44B1

50 mm

buc

7

64

YC01

-

Procurare sifon de pardoseală la Dn 50 mm

LEI

65

11402-

0037

SC07A1

Lavoar din porțelan

buc

21

66

11405-

0005

SC19 Bl

Sifon pentru lavoar 0 IX”

buc

21

67

-

SC22A1

Pisoar din porțelan

buc

2

68

11407-

0007

SC25A1

Etajeră porțelan

buc

21

69

-

SC26A1

Oglindă

buc

21

70

-

SC30A1

Port hârtie

buc

16

71

11410-

0007

SC31A1

Ventil scurgere lavoar

buc

21

72

11406-

0050

SC31A1

Vas pt. closet din porțelan cu ieșire laterală

buc

16

73

-

SC16E1

Rezervoare spălare WC din PVC montat la semiânălțime

buc

16

74

YC01

-

Procurare rezervor montat la semiânălțime

LEI

75

-

SC18A5

Ramă pt. vas closet din PP

buc

16

76

-

SD06A1

Baterie lavoar cu monocomandă

buc

21

77

YCO1

-

Procurare baterie lavoar cu monocomandă

LEI

78

-

SD12A1

Robinet de temporizare pt. pisoar */2

buc

2

79

YCO1

-

Procurare robinet de temporizare pt. pisoar

I UJ .

l y I z 1

Ai

80

-

SD13A1

Robinet de trecere cu sferă 0 ’/2

Vb'

1

TP

24

81

YCO1

-

Procurare robinet de trecere cu sferă 0 ’/2

S’jJrTÎ

KFCK

eifik

Xl......—

82

-

SD13B1

Robinet de trecere cu sferă 0 3/4”

buc

12

83

YCO1

-

Procurare robinet de trecere cu sferă 0 3/4”

LEI

84

-

SD13C1

Robinet de trecere cu sferă 0 1”

buc

6

85

YCO1

-

Procurare robinet de trecere cu sferă 0 1”

LEI

86

-

SD13D1

Robinet de trecere cu sferă 0 1%”

buc

6

87

YCO1

-

Procurare robinet cu sferă 0 1%”

LEI

88

-

SD13E1

Robinet de trecere cu sferă 0 2”

buc

10

89

YCO1

-

Procurare robinet cu sferă 02”

LEI

90

-

SD13A1

Robinet colțar cu sferă 0 Z”

buc

21

91

YCO1

-

Procurare robinet colțar cu sferă 0 Z”

LEI

92

-

IzH21Al

Izolare conducte cu manșoane de cauciuc sintetic expandat tip 1TFLEX

mp

40

93

YC01

-

01/2” (50m)

LEI

94

YC01

-

03/4” (45m)

LEI

95

YC01

-

01”(35m)

LEI

96

YC01

-

01%”(3Om)

LEI

97

10108 •

0002

CN13H1

Vopsitorii conducte 0>34 mm

mp

40

98

-

1ZD05B1

Grunduire suporți

to

0.5

99

-

1ZD06B1

Vopsitorii suporți

to

0.5

100

0004

SD27A1

Hidrant interior complet echipat

buc

5

101

-

IA23B2

Manometru

buc

8

102

-

IA23J1

Stuț cu robinet de control

buc

8

103

1A23B2

Apometru 3"

buc

1

104

-

RPSA14A1

Demontare țeavă zincată 03/8”-1 ”

m

70

105

-

RPSA 14B1

Demontare țeavă zincată 01 Z”-2”

m

80

106

-

RpSC23Bl

Demontare lavoar cu baterie stativă

buc

10

107

-

RPSC29A1

Demontare closet cu rezervor la înălțime

buc

12

108

-

RPSC40A1

Demontare pisoar faianță

buc

2

109

-

RPSC47A1

Demontare chiuvete din fontă

buc

10

110

-

RPSC58A1

Demontare oglinzi

buc

10

111

-

RPSD21A1

Demontare robineți trecere 3/8”-1/2”

buc

40

112

-

RPSD21B1

Demontare robineți trecere 3/4”

buc

12

113

-

RPSD21C1

Demontare robineți trecere 1”

buc

8

114

-

RPSD28D1

Demontare robineți trecere 2”

buc

32

115

-

RPSD55A1

Demontare supapă reținere 02”

buc

32

116

-

RpCU12E2

Străpungeri planșeu de beton

buc

34

117

-

RpCU19A2

Astuparea golurilor

buc

34

118

-

TRA06A01

Transport beton

to

2

119

-

DG06A1

Spargerea betonului pentru pozarea conductelor gr.0,20cm

mc

2

120

-

TSA02F1

Săpătură șanț <l,5m

mc

12

121

-

TsDOlCl

Imprăștiere pământ

mc

2

122

-

TsD04Al

Compactare pământ

mc

10

123

SB16D1

Distribuitor apa potabila (polipropilena 075)

buc

1

124

-

M1L11B1

Probă cu încercare la presiune a hidroforului

buc

2

125

-

M1L12B1

Probă de rezistență și etanșeitate la hidrofor

buc

2

126

-

M1L14B1

încercare de etanșeitate la presiune pneumatică a hidroforului

buc

2

127

-

SE01A1

(asim)

Montare boilere electrice aferente grupuri sanitare

buc

1 3

128

-

M7C03D1

Revizia agregatelor

V U£A

to

2

spre neschl

SECRE1

ivsbaw

'A.R,

»

129

-

M7C04B1

Forța de muncă pentru proba de punere în funcțiune a agregatelor

buc

2

130

-

M7C06A1

Energie electrică pentru perioada de proba presiune

kWh

10

131

-

M8101A

Proba de funcționare a echipamentelor

to

2

132

-

M8104A1

Rodajul mecanic în gol al echipamentelor

to

2

133

-

TSA02F1

Săpătură șanț <1,5m

mc

10

134

-

TSA04F1

Săpătură șanț 1,5-3,Om

mc

8

135

-

TSA14C1

Săpătură gropi 0,0-2,Om

mc

5

136

-

TSA14F1

Săpătură gropi 2,0-4,Om

mc

2

137

-

TSF06A1

Sprijinire șanțuri

mp

10

138

-

TsDOlCl

Imprăștiere pământ

mc

3

139

-

TsD04A l

Compactare pământ

mc

12

140

-

TRI1AA01C1

încărcat pamant

tone

10

141

-

TRA01A01

Transport pamant l,7t/mc.

tone

10

142

-

DA06A1

Strat fundare drum 0.2 m

mc

12

143

-

DC05C1

îmbrăcăminte beton la drum(turnare)

mp

14

144

-

Dz30Fl

Beton de ciment (3400) pt îmbrăcăminte la drum (preparare)

mc

1

145

-

TRA06A1

Transport beton 2,5t/mc

tone

2,5

146

-

SF06D1

Cămin de canalizare

buc

2

147

-

ACD01L1

Capac cu rama pt cămin

buc

2

148

-

ACD02A1

Trepte din otel beton (interior cămin)

buc

10

149

-

ACD07D1

Aducerea la cota

m

2

150

-

SF01A1

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune pt.hidranti exteriori

m

100

întocmit: ing. C-tin Florea

F&nnular

OBIECTIV: AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - Direcția Venituri Buget Local Sector 2

LISTA

caTegorLi/

Obiect:Categorie: INSTAL ELECTR1CE-CURENT1 TARI


Nr.

Capitol lucrări    U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)


[ i'on ] Valoare


W2J03B1


82 BUCATA


SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEREA REP SI RAC BRAN

S A REȚELEI SUBTERANE

2    RPEA16C1    82 M    80

DEMONTARE ȚEVI OTEL INST APAR INTRE 1/2-2 TOLI*

3    RPED10A1    82 M    800

DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE DIBLURI*

4    RPED10B1 82 M    1900

DEMONTARE CABLU PINA LA 10 MMP INST CONSOLE*

5    RPED10C1 82 M    400

DEMONTARE CABLU PINA LA 16 MMP INST CONSOLE*

6    RPED10D1 82 M    160

DEMONTARE CABLU PINA LA 25 MMP INST CONSOLE*

7    RPEE04A1    82 BUCATA    80

DEMONTARE APARATELOR ELECTRICE INTRERUPTOR PRIZA C

OMUTATOR *

VIZAT

SECRETAR,


>17 Pag-.l
Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8

RPEE18A1    82

BUCATA

26


DESFACERE LEGATURI COND ELECTROMOTOR 0,6-11 KW*


9    RPEF20F1 82    BUCATA

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*


180


10    RPEG18C1    82 BUCATA    12

REVIZUIRE LEGATURI,CURĂȚIRE CONTACTE LA APARATE MO

NTATE PE TABLOURI PT.CURENT 100 A

11    RPEG21A1    82 BUCATA    12

DEMONTARE TABLOU DISTRIB CAPSULAT*


12    RPEI02A1    82 BUCATA    350

DEMONTARE CONSOLA OTEL*


13    EC03C1    82 M    30

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.


L:12007    -0117:4801763 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV IX 95    MS.8778

14    EC03B1    82 M    50

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.16 MMP.


L: 12007    -0157:4802171 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 3X120 + 70 M S.8778

15    EC03B1    82 M    90

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.16 MMP.


L: 12007    -0155:4802157 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 3X 70 + 35 M S.8778

16    EC03C1    82 M

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

d&SofteH    Tel/323.78.37


VIZAT

SECRETAR,


'2017 ?a&.2


Nr.

Capitol lucrări    U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)


Valoare


IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007 -0154:4802145    -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 3X 50 + 25 14 S.8778

17    EC03B1    82 M    30

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.16 MMP.

L: 12007    -0153:4802224 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 3X35 + 16 M S.8778

18    EC03C1    82 M    40

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0150:4802107 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 5X 25    M S.8778

19    EC03C1    82 M    50

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0149:4802092 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 5X 16    M S.8778

20    EC03C1    82 M    80

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0148:4802080 -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV 5X 10    U S.8778


Nr.    Capitol lucrări    u/m    Cantitatea

Prețul unitar    Valoare

Crt.    Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

21    EC03C1    82    M

50

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0147:4802078    -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV5X 6

U S.8778

22    EC03C1    82    M

30

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0146:4802066    -CABLU ENERGIE CYY    O,6/1KV5X    4

U S.8778

23    EC03C1    82    M

90

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0145:4802054    -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV5X 2,5

U S.8778

24    EC03C1    82    M

350

0

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0144:4802042    -CABLU ENERGIE CYY    O,6/1XV5X    1,5

U S.8778

25    EC03C1    82    M

150

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0131:4801919    -CABLU ENERGIE CYY    O,6/1KV3X    4

U S.8778

26    EC03C1    82    M

3600

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0130:4801907    -CABLU ENERGIE CYY    0,6/ 1KV3X 2,5

U S.8778

27    EC03A1    82    M

3200

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.< 10 MMP.

L: 12007    -0129:4801892    -CABLU ENERGIE CYY    O,6/1KV3X    1,5

U S.8778

Sistem Mtformatto proiectat dc/SofteM. PlufrirV. Tet:323.78.37

......... . .. - - —

&fâ&£fccit:12/rl \f20l7 Pa#A isore neschimbate» ț SF.CRHTAR,

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

28

EC03C1    82

M

20

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007    -0123:4801830 -CABLU ENERGIE CYY    O,6/1KV2X    1,5    US.8778

29    EC03C1    82 M    40

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007 -M :E900157 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCG 5X4

30    EC03C1    82 M    30

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007 -M :E900158 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCG 5X2.5

31    EC03C1    82 M    20

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.

L: 12007 -M -.E900159 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCG 5X1.5

32    EC12G1 82    BUCATA    2

0

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X

120+50 SAU 3X150+70MMP

33    EC12F1 82    BUCATA    2

0

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X

70+35 SAU 3X95+50MMP

34    EC12F1 82    BUCATA    2

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X

70+35 SAU 3X95+50MMP

SiAte^wLâ^faiuiicuUOopuoLecTaTci&Softe'H    TeJx323.78.37

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

35

EC12E1    82

BUCATA

6

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X

35+16 SAU 3X50+25MMP

36    EC12D1    82 BUCATA    24

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 5X

25 SAU 5X16MMP

37    EC12C1    82 BUCATA    1600

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X

10MMP

38    EF03B1    82 BUCATA    11

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT

A ECHIPAT,CU GREUTATEA 151-300KG

39    YC01    82 LEI    19000

TABLOURI ELECTRICE

Sttâew bnformattx>pr&ve<£a£ cle/SofteH Plafrtf'V. Tek323.78.37


Data/ luitaj'tu/ls

spre nescnfrri


7 Paty.6


Nr.

Crt.

Capitol lucrări    U/M

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste Anexe

Cantitatea

Prețul unitar

a)    materiale

b)    manopera

cjutilaj

djtransport

Total(a+b+c+d)

Valoare

40

EI19F. 99    M

280

0

0

PAT DE CABLURI DIN PL. DE SARMA INCL ELEM DE FIXAR

E SI SCHIMB DIR CU INALTIMEA 60 MM SI LAT 150 MM

41

EI19F. 99

M

350

0

0

PAT DE CABLURI DIN PL. DE SARMA INCL ELEM DE FIXAR

E SI SCHIMB DIR CU INALTIMEA 60 MM SI LAT 300 MM

42

EB08D1 82

M

80

0

0

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NULA APARAT

ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM

43

W1R06A1    82

M

4

0

0

ELECTROD VERTICAL PRIZA PAMANT OL-ZN 4 ARIPIOARE -

LUNG=1.5M

44    YC01    82 LEI    1200

DEMONTARE SI REMONTARE INST PARATRĂSNET EXISTENTA

TIP PDA INCLUSIV ACCESORII

45    EG07B1    82 M    40

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE

ZIDURI

4 6    EA02A1    82 M    90

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT INGR

OPAT CU D=16MM

VIZAT
spre neschlmbare,

Pc^.7


Nr.

Capitol lucrări    U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

47

EA02A2    82    M

3900


Valoare


TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT INGR

OPAT CU D=20MM

48    EA02A3    82 M    60

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT INGR

OPAT CU D=25,8MM

49    EA02B2    82 M    20

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT INGR

OPAT CU D=40MM

50    EA11C1    82 M    40

ȚEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLU

RI METALICE CU D=50MM

51    EA12A1    82 M    70

TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRA

LE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 13,5-23MM

L; 12002    -0003:7356513 -TUB METALIC FLEX. PROT. NEETANS TIP SPD-ROMAN D=15 MM

52    EA13B1    82 M    20

TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU ÎNVELIȘ

FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=22 MM.

" " VIZAT spre noschiinbare,

SECRETAR,

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

53

EA13B2    82

M

15

TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU ÎNVELIȘ

FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=32 MM.

54    ATD29D    82 KG    350

SUPORȚI,STELAJE,CONSTRUCȚII METALICE:CONFECT.SANTI

ER PT.APARATE,ELEM.AUTOMAT,SUST.CABLU,COND.

L: 12524    -0013:3602378 -TABLA CONSTR.MECANICE S901    1    X1000X2000    OL37-1N

55

W1F12B

82    BUCATA

1

ÎNCERCĂRI

INST DE LEGARE LA PAMINT

IN STATIA ELECT

RICA

$

56

EG10A1

82    BUCATA

4

CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DE INPAMINT

ARE

57    IC38A1    82 KG    80

ELECTROZI SUDURA (075KG ELECTROD/ML)

ASIMILAT

58    IZA06B1    82 MP    20

VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C

U EMAIL PERCLORVINILIC

L: 11218    -0013:6107238 -EMAIL FUNGICIZAT NEGRU EPOXI E.906-0 Nil 1703-73

59    EB15A1    82 BUCATA    320

NUMERE PENTRU BRANȘAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE

L: 12023    -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC

Nr.    Capitol lucrări u/m    Cantitatea    Prețul unitar    Valoare

crt.    simbol    ajmateriale

Denumire resursa    b)manopera

Observații    cjutilaj

Corecții    d)transport

Liste Anexe    Total(a+b+C+d)

60    EB09A1    82    BUCATA

36

PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R

ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT

L: 12001    -0082:4832516    -CONDUCTOR VLPY 1,5

NI 1900

L: 12016    -0002:5204089    -PAPUCI ALUM150MMP PRESAT

61    EH05C1    82    BUCATA

10

ÎNCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE

$

62    EH04H1    82    BUCATA

12

ÎNCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A electromot.

P<10 KW    $

63    EH01A1 82    BUCATA

14

0 0

încercarea cablurilor de energie electrica de maxi

MUM 1 KV.    $

64    ATD29D    82    KG

800

SUPORȚI,STELAJE,CONSTRUCȚII METALICE:CONFECT.SANTI

ER PT.APARATE,ELEM.AUTOMAT,SUST.CABLU,COND.

L: 12524    -0013:3602378    -TABLA CONSTR.MECANICE S901

1    X1000X2000    OL37-1N

65    EI02D1    82    BUCATA

320

ETANȘ.TRECERII CAB.PRIN PEREȚI SI PLANSEE PT. SEPA

R.DE MEDII EXP.CABLU LA EXT.CU D < 25 MM.

66    EC19B1    82    BUCATA

240

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARA

TE CU DIAMETRUL 16 MM    $

ASIMILAT

L: 12030    -0003:5217440    -PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI

LATABLOURI,APARATE D=16

67    CN13A1    82    M

40

VOPSITORII OBIȘNUITE LA INSTALAȚII EXECUTATE CU VO

PSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUSIV

L: 10162    -0019:6103220    -VOPSEA ALBA (FP)

V. 101-1 NTR    90-80

WZJW

SDn/bi'inatLc-proLectctCd&SofteH Piu#jrL Teb:323.78.37

Pa$-.1O

SECRETAR,

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total{a+b+c+d)

68

EH07A1    82

KWH

500

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

$

69    EIO1A1 82    BUCATA    800

DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM

ASIMILAT

L: 12047    -0001:6313291 -DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.ȘURUB M 6

70    ED08C1 82    BUCATA    30

0 0

PRIZA;MONTATA ÎNGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACH

EL.SAU AMINO.

L: 12017 -M :94054P    -PRIZA SIMPLA 2P+PE 16A/230 V IP20

71    ED08C1 82    BUCATA    360

PRIZA;MONTATA ÎNGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACH

EL.SAU AMINO.

L: 12017 -M :94054Q    -PRIZA DUBLA 2P+PE 16A/230 V IP20

72    ED08G1    82 BUCATA    30

PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.N

ORM.CONT.NUL

L: 12017 -M -.E900162 -PRIZA SIMPLA ETANȘA 16A IP54

Pa#. 11

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

73

ED01H1    82

BUCATA

24

întrerupător manual aparent,dibluri mat.pl.unipol.

IN CÂRC.MET.SAU PACHET BIPOL.DE 10-25A

L: 12010    -0022:5500677 -ÎNTRERUPĂTOR CUMPĂNĂ CAPSUL ANTIGRON SIMB 070 250V 10A

74    ED01H1    82 BUCATA    130

INTRERUPTOR DUBLU ÎNGROPAT

ASIMILAT

L: 12034 -M :55072A    -ÎNTRERUPĂTOR DUBLU

75    EA16C1    82 BUCATA    1200

DOZA DERIVAȚIE PT.CABLURI SAU ȚEVI DE INSTALAȚII -

NBU PG 16

L: 12020    -0001:7318987 -DOZA DE DERIVAȚIE PT.CABLURI SAU ȚEVI INST.TIP:NBU PG16

76    EA16D1    82 BUCATA    750

DOZA DERIVAȚIE PT CABLURI SAU ȚEVI DE INSTALAȚII -

NBU PG 21

L: 12020    -0002:7318999 -DOZA DE DERIVAȚIE PT.CABLURI SAU ȚEVI INST.TIP:NBU PG21

77    EE12J1 82    BUCATA    34

0 0

CORP DE ILUMINAT ETANȘ LED 2X18W, IP65

L: 12009 -M :E900164 -CORP ILUM LED 2X18N, IP65 (2X1200)

78    EE12J1 82    BUCATA    260

0 0

CORP DE ILUMINAT PANOU LED 45W, FARA DRIVER

L: 12009 -M :E900167 -CORP ILUM PANOU LED 45K

79    EE12J1 82    BUCATA    30

0 0

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANȚA CU LED CU ACUMULATOR

13 ORE

L: 12009 -M :E900168 -CORP ILUM SIGURANȚA LED AUTONOMIE 3 ORE

80    EE12J1 82    BUCATA    12

0 0

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANȚA HIDRANTI, ACUMULATOR 13 ORE


Nr.

Capitol lucrări    U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

L: 12009 -M :E900169 -CORP ILUM SIGURANȚA HIDRANTI AUTONOMIE 3 ORE

81    EE12J1 82    BUCATA    50

0    O

CORP DE ILUMINAT LED 8 W EVACUARE CU ACUMULATORI 3

ORE

L: 12009 -M :E900170 -CORP ILUM SIGURANȚA EVACUARE AUTONOMIE 3 ORE

82    EE12J1 82    BUCATA    22

0 0

CORP DE ILUMINAT ETANȘ PT FAȚADA IP65

L: 12009 -M -.E900171 -CORP ILUM ETANȘ IP65 EXTERIOR

V îi.

Si4tewL4rforinatix>pco0e<£cctTel/323.78.37

Nr.

Crt.

Capitol lucrări    u/m    Cantitatea

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste Anexe

Prețul unitar

a)materiale

bjmanopera

c)utilaj

d)transport

Total{a+b+c+d)

Valoare

83

EE12J1 82    BUCATA

12

0 0

CORP DE ILUMINAT ARHITECTURAL FAȚADA PRINCIPALA CU

LED ETANȘ

L: 12009 -M :E900172 -CORP ILUM ETANȘ LED FAȚADA PRINCIPALA

84    YC01    82 LEI    14000

AMPLIFICARE POST TRAFO EXISTENT (PUTERE SUPLIMENTARA)


intocmit ing.C-tin FLOREA

VIZAT

ispre neschhnbnr©,

1. INSTALAȚIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

LISTA ECHIPAMENTE SI MATERIALE

05

rn

o

72

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

\\o-    v

CANȚITATE

’•/

PREȚ UNITAR

MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE INCENDIU

CU MINIM 2 BUCLE ADRESABILE, PANOU DE COMANDA

SI DISPLAY LCD

1

set

6300

6300

6300

2

APELATOR TELEFONIC complet echipat

1

buc.

800

800

800

3

PANOU REPETOR

1

buc.

4300

4300

4300

4

DETECTOR DE FUM SI/SAU TEMPERATURA, ADRESABIL

91

buc.

200

200

18200

5

SOCLU DETECTOR CU IZOLATOR + ETICHETA

91

buc.

56

56

5096

6

INDICATOR OPTIC PARALEL

6

buc.

76

76

456

7

BUTON MANUAL ADRESABIL

13

buc.

300

300

3900

8

CABLU TERMIC

600

m

47

47

28200

9

SIRENA ADRESABILA DE INTERIOR

13

buc.

395

395

5135

10

SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH

1

buc.

305

305

305

11

MODUL ADRESABIL IN/OUT complet echipat

10

buc.

1070

1070

10700

12

MODUL ADRESABIL OUT complet echipat

1

buc.

580

580

580

13

ACUMULATOR 12V/18Ah

2

buc.

290

290

580

CABLURI, CONDUCTE SI ACCESORII

n

CABLU REZISTENT LA FOC 30MIN, 1x2x0,8 fara eliberare de halogen

2000

m

4.05

4.05

8100

I <2

CABLU REZISTENT LA FOC 30MIN, 2x2x0,8 fara eliberare de halogen

200

m

6.75

6.75

1350

x *>3

TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20mm

1200

m

0.5

0.5

600

< ~^4

MATERIAL MĂRUNT 2%

1

set

0

0

£5

©

//

1. INSTALAȚIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

LISTA ECHIPAMENTE SI MATERIALE

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ UNITAR MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA:    - CONTRACTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE. - IN CAZUL IN CARE APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI DATORATE

DIVERSELOR TEHNOLOGII APLICATE, A ORGANIZĂRII SI EȘALONĂRII LUCRĂRILOR, A FOLOSIRII DIVERȘILOR SUBCONTRACTORI ETC, TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL

- ORICE SOLICITARE ULTERIOARA NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.

ÎNTOCMIT: ing. Gabriel Bunescu

LISTA ECHIPAMENTE SI MATERIALE

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ UNITAR

MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

4

5

6

7

8

9

1

CENTRALA ANTIEFRACTIE MINIM 64 ZONE complet echipata

1

buc.

800

800

800

2

MODUL EXTENSIE 8 ZONE

7

buc.

75

75

525

3

TASTATURA DE COMANDA LCD

3

buc.

450

450

1350

4

DETECTOR DE MIȘCARE PIR - complet echipat

40

buc.

70

70

2800

5

DETECTOR DE MIȘCARE PIR+MSK - complet echipat

1

buc.

150

150

150

6

BUTON DE PANICA CU REȚINERE MECANICA

11

buc.

35

35

385

7

PEDALA DE PANICA

10

buc.

50

50

500

8

CONTACT MAGNETIC USA

9

buc.

8

8

72

9

DETECTOR DE SOC

1

buc.

180

180

180

10

SIRENA DE INTERIOR

3

buc.

47

47

141

11

SIRENA DE EXTERIOR CU ACUMULATOR INCORPORAT 12V/2.3AH

1

buc.

240

240

240

12

SURSA ALIMENTARE IN COMUTAȚIE 12V/3A

3

buc.

160

160

480

13

ACUMULATOR 12V/7AH

5

buc.

75

75

375

CABLURI, CONDUCTE SI ACCESORII

1

CABLU 6x0,22 / CABLU 4x0,22

1000

m

0.55

0.55

550

2

TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20mm

600

m

0.5

0.5

300

3

MATERIAL MĂRUNT 2%

1

set

0

0

-    CONTRACTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE. - IN CAZUL IN CARE APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI DATORATE DIVERSELOR TEHNOLOGII APLICATE, A ORGANIZĂRII SI EȘALONĂRII LUCRĂRILOR, A FOLOSIRII DIVERȘILOR SUBCONTRACTORI ETC, TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL.

-    ORICE SOLICITARE ULTERIOARA NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.spre neschimbat®,

SECRETAR,
ÎNTOCMIT: ing. Gabriel Bun^scu


e riesclsiiî'b3'’0

secretar,


NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ UNITAR MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CABINET42U 800x800, MONTARE PE PODEA, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA,

PANOURI LATERALE DETAȘABILE, KIT SUPORȚI PODEA ASAMBLAT, SET PIULIȚE M6

1

buc.

3500

3500

3500

2

UNITATE 4xVENTILATOARE CU TERMOSTAT +

ÎNTRERUPĂTOR, PT. CABINETE CU MONTAJ PE

PODEA

1

buc.

450

450

450

3

BARA IMPAMANTARE

1

buc.

100

100

100

4

ORGANIZATOR CABLURI 19" / IU

4

buc.

50

50

200

5

DVR 16 INTRĂRI VIDEO

3

buc.

2500

2500

7500

6

MONITOR FULLHD27"

3

buc.

1500

1500

4500

7

HDD 3TB

3

buc.

500

500

1500

8

UPS 3000VA

1

buc.

3200

3200

3200

9

ALIMENTATOR 12V/1A

46

buc.

50

50

2300

10

CAMERA VIDEO FIXA DE INTERIOR/EXTERIOR, OBIECTIV VARIFOCAL 2,8-12MM, CU IR

16

buc.

450

450

7200

11

CAMERA VIDEO DOME DE INTERIOR, OBIECTIV 4MM, CU IR

30

buc.

400

400

12000

“ț 12

ADAPTOR PASIV FTP - COAXIAL

92

buc.

50

50

4600

CABLURI, CONDUCTE SI ACCESORII

4 1

CABLU FTP CAT. 6

2400

m

1.93

1.93

4632

9

CABLU MYYM 3x1,5

600

m

1.85

1.85

1110

3

TUB PVC 20mm

1500

m

0.5

0.5

750

4

MATERIAL MĂRUNT 2%

1

set

0

0NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ UNITAR

MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA:    - CONTRACTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE. - IN CAZUL IN CARE APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI DATORATE

DIVERSELOR TEHNOLOGII APLICATE, A ORGANIZĂRII SI EȘALONĂRII LUCRĂRILOR, A FOLOSIRII DIVERȘILOR SUBCONTRACTORI ETC, TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL.

- ORICE SOLICITARE ULTERIOARA NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.

ÎNTOCMIT: ing. Gabriel Bunescu

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ UNITAR

MANOPERA

PREȚ UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CITITOR DE PROXIMITATE STAND-ALONE + PIN

4

buc.

650

650

2600

2

CARTELE DE PROXIMITATE

100

buc.

3

3

300

3

DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC + SUPORT

PRINDERE

4

buc.

300

300

1200

4

BUTON CERERE IEȘIRE INOX

4

buc.

50

50

200

5

BUTON IEȘIRE DE URGENTA

4

buc.

24

24

96

6

SURSA ALIMENTARE IN COMUTAȚIE 12V/3A

4

buc.

176

176

704

7

ACUMULATOR 12V/7Ah

4

buc.

50

50

200

CABLURI, CONDUCTE SI ACCESORII

1

CABLU FTP cat5

40

m

1.25

1.25

50

2

CABLU MYYM 2x1

m

1.2

1.2

0

3

CABLU MYYM 3x1,5

m

1.85

1.85

0

4

TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20mm

m

0.5

0.5

0

5

MATERIAL MĂRUNT 2%

1

set

0

0

NOTA:    - CONTRACTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE. - IN CAZUL IN CARE APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI DATORATE

DIVERSELOR TEHNOLOGII APLICATE, A ORGANIZĂRII SI EȘALONĂRII LUCRĂRILOR, A FOLOSIRII DIVERȘILOR SUBCONTRACTORI ETC, TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL.

- ORICE SOLICITARE ULTERIOARA NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.

spre neschimb#?
LISTA ECHIPAMENTE SI MATERIALE

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ

UNITAR

MANOPERA

PREȚ

UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CABINET 12U, MONTARE PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETAȘABILE

4

buc.

1000

1000

4000

2

UNITATE VENTILATOARE CU TERMOSTAT + ÎNTRERUPĂTOR

4

buc.

450

450

1800

3

BARA IMPAMANTARE

4

buc.

100

100

400

4

ORGANIZATOR CABLURI 19" / IU

21

buc.

50

50

1050

5

MODUL ALIMENTARE 6 PRIZE 230Vca

4

buc.

140

140

560

6

PRIZA DUBLA RJ45 CAT6A MONTAJ APLICAT

232

buc.

70

70

16240

7

PATCH PANEL 24 PORTURI CAT6A

21

buc.

0

0

8

PATCH PANEL VOCE-DATE CAT3 50P

1

buc.

150

150

150

9

SWITCH FARA MANAGEMENT, lO/lOO/lOOOMbps, 24 PORTURI

1

buc.

2800

2800

2800

10

SWITCH CU MANAGEMENT, lO/lOO/lOOOMbps, 24 PORTURI, 2 SHAREDSFP

20

buc.

4500

4500

90000

11

CENTRALA TELEFONICA 8/24

1

buc.

4500

4500

4500

12

POST TELEFONIC TIP SECRETARIAT

1

buc.

750

750

750

13

POST TELEFONIC BIROU

23

buc.

75

75

1725

14

UPS 1000 VA

4

buc.

1500

1500

6000

CABLURI, CONDUCTE SI ACCESORII

1

CABLU S/FTP CAT6A, 4 PERECHI, AWG23, LSOH-3

28000

m

2.85

2.85

79800

2

PATCH CORD CAT6A RJ45-RJ45, lm/2m/3m/5m

464

buc.

30

30

13920

3

PATCH CORD CAT3, RJ45-RJ11

24

buc.

4

4

96NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLULUI

CANTITATE

U.M.

PREȚ

UNITAR

MANOPERA

PREȚ

UNITAR

MATERIAL

PREȚ

UNITAR

PREȚ

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TUB PVC FLEXIBIL 20mm

17000

m

1

1

17000

5

COLIERE LEGATURI PLASTIC

300

buc.

0.3

0.3

90

6

BANDA 25mm

30

m

4.5

4.5

135

7

ROLA ETICHETARE 8m

3

buc.

60

60

180

8

MATERIAL MĂRUNT 2%

1

set

0

0

NOTA:    - CONTRACTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE CANTITATILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE. - IN CAZUL IN CARE APAR DIFERENTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI DATORATE

DIVERSELOR TEHNOLOGII APLICATE, A ORGANIZĂRII SI EȘALONĂRII LUCRĂRILOR, A FOLOSIRII DIVERȘILOR SUBCONTRACTORI ETC, TREBUIE SA ANUNȚE IN TIMP UTIL BENEFICIARUL.

- ORICE SOLICITARE ULTERIOARA NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE.

configurație minimala; centrala poate fi extinsa cu cartele telefonice si telefoane de birou.


ispre neschimbare, SECRETAR,


•’C


ISO 9001 REGISTERED C.1315.1 IS0 14001REGISTERED W.M3 OHSAS18001REGISTERED $.213

AUDIT ENERGETIC

Pentru

ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Municipiul BUCUREȘTI cal. Morarilor nr. 6 sector 2

(fosta Piața Morarilor)

Auditor energetic gr.l Ing.EI. Stariradov

""VÎZAT

• spre neschimbare, SECRETAR,

S.C. SPIRI-COM S.R.L

SIMTEX-OC

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3. bl A3. se 3, ap 65, București, Romania .140/25308/1992 C.F. RO2632267

Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

ISO 9001 REGISTEREO    C.1315.1

IS0 14001REGISTEREO    M003

OHSAS18001 REGISTEREO    S215

CLĂDIREA EXISTENTA

Clădirea existenta care a fost o piața agroalimentara .urmeaza sa fie înlocuita cu o clădire cu destinația birouri .De aceasta va beneficia Direcția venituri buget local .sector 2 .București


■■    1    ' '    î

?    ......... . : ițe. // b


CLĂDIREA PROPUSA

Prezenta lucrare-AUDIT ENERGETIC se refera la clădirea propusa.

Corpul noii clădiri propuse va avea regimul de inaltime P+E cu o suprafața construita de 1126 m2 si o suprafața desfasurata de 1957.5 m2.

Adresa va fi cal. Morarilor nr.6,sector 2 .București.

In plan, clădirea va avea o lungime de 68.32 m si o lățime de 23.72 m. Inaitimea construcției este de 7.65 m de la cota ±0.00 .

Compartimentare propusa va asigura necesarul de spațiu pentru desfasurarea intregii activitati privind direcția de venituri sector 2 Se propun următoarele compartimentări;

j..........

isore neschimbare j ' SECRETAR,

ISO 9001 REGISTERED

C.1Î1S.1

IS0 14001REGISTERED

«.»}

OHSAS 18001 REGISÎEREO

$.215

PARTER

DENUMIRE

Su

t

med

1

TEG

0

20

0

2

CT

0

20

0

3

DETECȚIE

2.8

15

42

4

SALA ȘEDINȚE

59.5

18

1071

5

BIROU

34.2

20

684

6

SALA ȘEDINȚE

26.1

20

522

7

SALA MESE

28.4

18

511.2

8

VESTIBUL

4.1

18

73.8

9

HOL

58.2

18

1047.6

10

C.S

15.6

18

280.8

11

GSB

8.6

15

129

12

GSF

8.6

15

129

13

OFICIU

3.8

15

57

14

CURĂȚENIE

17.9

15

268.5

15

PAZA

28.4

20

568

16

GHIȘEE

421.6

18

7588.8

17

PAD2

19.8

18

356.4

18

DATA CENTER

33.7

18

606.6

19

PAD 1

49.4

18

889.2

20

MAGAZIE

53.1

15

796.5

21

BIROU

53.7

20

1074

22

BIROU

53.7

20

1074

TOTAL ÎNCĂLZIT PARTER

981.2

17769.4

TOTAL PARTER

1126

ETAJ

DENUMIRE

1

DIR.EXECUTIV

27.2

20

544

2

GS

2.7

15

40.5

3

SECRETARIAT

25.2

20

504

4

ADMINISTRATIV

42.4

20

848

5

CS

5.1

18

91.8

6

GSB

8.6

15

129

7

GSF

8.6

15

129

8

CONTABILITATE

100.7

20

2014

9

HOL

280.9

18

5056

10

JURIDIC

62.1

20

1242

11

CONTROL

38.3

20

766

12

URMĂRIRE PJ

60.2

20

1204

13

AMENZI

3.7

20

74

spre n©schimbare, SECRETAR,___


ISO90G1RE6ISTERED

C.1315.1

IS0 14001REGISTERED OHSAS 18001 REGISTERED

I/.00J

S215

14

RESURSE

41.7

20

834

15

SECRETARIAT

18.1

20

362

16

DIR.EX.ADJ

20.6

20

412

TOTAL

ÎNCĂLZIT etaj

746.1

14251

TOTAL ETAJ

831.5

Suprafețe analizate care se regăsesc in auditul energetic sunt;

TOTAL DESFASURAT

1957.5

m2

TOTAL ÎNCĂLZIT

1727.3

m2

TEMPERATURA MEDIE

18.53754

gr.C

VOLUM CLĂDIRE

4785.34

m3

h parter

2.9

m

h etaj

2.6

m

Anvelopa clădirii este alcatuita din suma tuturor elementelor de construcție care despart spatiile încălzite de cele exterioare sau neincalzite .

ANVELOPA

PE

827.0

m2

FE-USI PVC

338.00

m2

PLACA PE SOL

1126.00

m2

ACOPERIȘ

1162.00

m2

TOTAL

ANVELOPA

3453.00

m2

Certificatul de performanta energetica si fisa de analiza termica se întocmesc pentru clădirea existenta .ambele anexate acestei lucrări.

Descrierea tipurilor de instalații interioare de încălzire si alcătuirea

acestora ,apa calda menajera, iluminat

Instalații de incaizire

încălzirea spatiilor se va face cu 2 centrale termice pe gaz si chiler prin ventiloconvector.

Apa calda de consum Apa calda se obține de la centralele termice ; instalații electrice instalații de iluminat general; instalații de prize si racorduri echipamente;

Apa rece se ia din sistemul orășenesc.

Regimul de ocupare al clădirii de birouri l-am considerat ca fiind continuu, Anvelopa clădirii propuse Conform planurilor ,se propune ca

•    pereții exteriori sa se configureze pe structura metalica existenta avand .dinspre exterior spre interior;

-tencuiala

-structura metalica /vata minerala bazaltica de 10 cm grosime

-folie PVC

-gips -carton de 12 mm

•    acoperiș

-panou sandwich -termoizolant de 10 cm grosime

- gips carton de tavan de 9 mm

Coeficientul global de izolare termica G

Coeficientul global de izolare termica pentru clădiri cu destinație birouri,este relevant pentru gradul de izolare al clădirii .Pentru un regim de încălzire continuu ,in cazul de fata

G1=1A^rZAI*TI/Rl

G1=0.424 iar

G1ref=1/VrA1/a+A2/b+A3/c+d*P+A4/c1

G1 ref =0.31166

Condiția ca o clădire sa fie bine izolata este ca

G1<G1ref.

Se constata ca pentru actuala clădire .aceasta condiție nu este îndeplinita.

LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE

Auditul care urmeaza este făcut pentru clădirea propusa.Aceasta are configurația conform planurilor anexate si urmeaza ca prim masurile propuse sa se im-

ISO 9001 REGISIEREO C.1315.1

IS0 14001REGISTEREO 11.003 OHSAS18001 REGISIEREO    $215

bunatateasca eficienta energetica a clădirii , sa se reducă pierderile de căldură si sa se reducă emisiile de CO2.

Soluțiile de reabilitare termica propuse se refera numai la anvelopa clădirii.

Pentru lucrarea de fata se preconizează următoarele masuri de reducere a pierderilor termica a anvelopei clădirii

Lucrările de imbunatatire termica la anvelopa clădirii .scopul creșterii performantei energetice prevăzute la art 4 lit a) - d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 18/2009 din Ordinul MDRAPFE- 2641/2017 se vor stabili după realizarea calculului transferului de căldură prin elementele de construcție pentru clădirea izolata termic, verificarea asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei.

Aceste lucrări au ca scop atingerea țintei de reducere a consumului anual specific de energie primara de incalzire la valoarea de 60 kwh/m2/an prevăzut in ordinul 2641/2017 pentru clădiri de birouri.

Considerații generale privind masurile de reabilitare.

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant.

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

•    privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;

•    condiții privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel puțin egală cu 60 kg/m3;

•    condiții privind rezistența mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale;

•    condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate;

ISO 9001 REGISTEREO C.1315.1 IS014001REGISÎERED VM3 OHSAS18001 REGISÎERED S.215

•    condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor ter-moizolante utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate;

•    condiții din punct de vedere sanitar și al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător; în cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecția etanșă sau înglobarea în structuri protejate a acestora;

condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să fie protejate împotriva umidității;

•    condiții privind comportarea la agenți biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la acțiunea agenților biologici sau să fie tratate sau protejate cu straturi de protecție;

•    condiții speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie să conțină sau să degaje substanțe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

•    condiții privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice și de izolare termică în condiții de exploatare;

•    condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse în străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice în construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective, în certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de

IS0 14001REGISTERED    M.003

OHSAS 18001 REGISTERED    $215

fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea și depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și păstrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât și de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport și manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea în opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Ceea ce privește terasa ;se recomandă termoizolarea cu polistiren extrudat /vata minerala de mare densitate. Se vor aplica straturile de hidroizolatie si apoi de protecție .Propunerile de mai sus au fost făcute teoretic,urmând ca hotararea definitiva sa se ia in momentul execuției.

SOLUȚII DE REABILITARE

Soluția S1- se suplimentează pereții exteriori cu un strat de polistiren /vata minerala bazaltica de fațada de 10 cm grosime .Configurația minimala in care pereții sunt din structura metalica cu vata minerala ,au o rezistenta termica de R’=1.375 m2k/w valoare care nu corespunde prevederilor legislației in vigoare.

După suplimentarea straturilor termoizolante rezistenta termica a pereților exteriori se ridica la R’=2.78 m2k/w

Suprafața pereților exteriori este de 827 m2 (masurati la interiorul clădirii) Soluția prezintă următoarele avantaje

•    mărește considerabil rezistenta termica in câmp curent a pereților exteriori

•    corectează punțile termice

•    conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă și al stabilității termice;

protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură a mediului exterior;

jspre neschimbare,


Soluția S2-se montează la acoperiș vata minerala bazaltica de 15 cm. grosime in loc de 10 cm cat am considerat la soluția minimala.

Suprafața acoperișului este de 1162 m2.Rezistenta termica a acoperișului se va inbunatati de la R’=2.19 m2k/w la R’=3.19 m2k/w

Soluția S3 se montează la acoperiș vata minerala bazaltica de 20 cm. grosime in loc de 10 cm cat am considerat la soluția minimala.

Suprafața acoperișului este de 1162 m2.Rezistenta termica a acoperișului se va inbunatati de la R’=2.19 m2k/w la R-4.19 m2k/w

Soluția S4 se va monta sub sapa de egalizare a pardoselii un strat de polistiren extrudat de 10 cm. grosime ;solutia minimala nu a avut prevăzut in proiect aceasta izolație .

Soluțiile propuse se vor chete de soluții astfel;

Pachetul Pf=S1+S2+S4

Pachetul P2=SÎ+S3+S4

Pachetul P3=S1 +S2

ANALIZA ENERGETICA A SOLUȚIILOR DE REABILITARE

Rezistentele termice medii si coeficientul global de izolare termica pe clădire propusa si clădirea reabilitata sunt prezentate in tabelul

Clădire reala

S 1

S2

S3

S4

P1

P2

P3

R' medie (m2K/W)

1.701929095

1.9949

1.85

1.9446

1.8863

2.5091

2.678184

2.2068808

G1 continuu (W/m2/K)

0.31

0.3617

0.39

0.3711

0.3825

0.2876

0.27

0.3269677

G1ref

0.423977018

CONDIȚIA CA O CLĂDIRE SA FIE BINE IZOLATA .TREBUIE CA G1<G1ref

Se constata ca la pachetele de soluții cat si la toate soluțiile propuse se îndeplinește aceasta condiție

Consumurile totale și specifice de energie si clasa de eficienta energetica CLĂDIREA PROPUSA sunt prezentate în tabelul de mai jos. Suprafața încălzită esteb de 1727.3 m2

Consumator

încălzire

Apa calda menajera

Iluminat

Climatizare

Total

Consum de ener-gie[mwh/an]

239933.68

4505.59

12445

0

256884.27

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

138.91

2.61

7.20

0

148.72

Clasa de eficienta energetica

C

A

A

0

B

Consumurile totale și specifice de energie după aplicarea pachetelor de soluții de reabilitare sunt prezentate în tabelul următor

Soluții    /

Pachete de soluții de reabilitare

Consumator

încălzire

Apa calda menajera

Iluminat

Total

S 1

Consum de ener-gie[kwh/an]

216345.02

4505.59

12445.00

233295.61

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

125.25

2.61

7.20

135.06

S2

Consum de ener-gie[kwh/an]

226732.60

4505.59

12445.00

243683.18

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

131.26

2.61

7.20

141.08

S3

Consum de ener-gie[kwh/an]

219872.69

4505.59

12445.00

236823.28

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

127.29

2.61

7.20

137.11

S4

Consum de ener-gie[kwh/an]

224201.42

4505.59

12445.00

241152.01

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

129.80

2.61

7.20

139.61

P1=S1+S2+S4

Consum de ener-gie[kwh/an]

188766.92

4505.59

0.00

193272.51

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

109.28

2.61

7.20

119.10

P2=S1+S3+S4

Consum de ener-gie[kwh/an]

182110.92

4505.59

12445.00

199061.51

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

105.43

2.61

7.20

115.24

P3=S1+S2

Consum de ener-gie[kwh/an]

203342.91

2804.77

12445.00

218592.68

Consum specific de    ener-

gie[kwh/m2an]

117.72

1.62

7.20

126.55

Rezultatele eficientei energetice pe fiecare soluție si pachete de soluții sunt prezentate in următorul tabel inclusiv clasa energetica a fiecare soluție si pachet de soluții propuse .

varian

ta,

soluție,

pachet

con

sum

anual

încăl

zire

consum

anual

incal-

zire

specific

consum

specific

total

con

sum

total

economia anuala AE

Nota

energet

ica

Clasa

energet

ica

-

kwh/an

kwh/m2

an

kwh/m2

an

kwh/an

kwh/an

(%)

-

-

PRO

PUS

239933

.6

138.91

148.72

25688

4.

-

-

97.53

B

S 1

216345

.0

125.25

135.06

23329

5.

23588.67

9.18

98.94

B

S2

548531

.8

131.26

141.08

24368

3.

13201.09

5.14

98.32

B

S3

219872

.6

127.29

137.11

23682

3.

20060.99

7.81

98.73

B

S4

224201

.4

129.80

139.61

24115

2.

15732.26

6.12

98.47

B

P1

188766

.9

109.28

119.10

19327

2.

63611.76

24.7

6

100.62

A

P2

182110

.9

105.43

115.24

19906

1.

57822.76

22.5

1

101.03

A

P3

203342

.9

117.72

126.55

21859

2.

38291.60

14.9

1

99.73

A

Notă: Conform cu Mc001-2006, grilele de valori pentru încadrarea în clasele de eficiență energetică sunt aceleași pentru toate tipurile de clădiri (rezidențiale, birouri, spitale, centre comerciale etc.).

Analiza eficientei economic a lucrărilor de intervenție -breviar
de calcul economic

Analiza eficientei economice a lucrărilor de intervenție are la baza următoarele date considerate strict necesare:

■ costul unității de căldură ,este de 0.175 lei/kwh (combustibil gaz matan)

costul specific al fiecărei lucrări de intervenție,soluții pachete de soluții

(lei/m2);din devize de lucrări


VSZAT

spre nescbirobav© SECRETAR,

■ estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenție (pentru fiecare categorie de lucrare de intervenție în parte).

Menționez ca valorile de calcul pentru costurile fiecărei soluții si pachete de soluții sunt estimative;

Perioadele de viata ale investiției ,care au fost trecute in aceasta lucrare sunt pur teoretice ,in realitate acestea sunt considerabil mai mari.

Rata de depreciere a monedei am considerat-o i.k= 2%

Rata de creșterii a costului căldurii am considerat-o i.i=5 %

Rata de schimb valutar am considerat-o 1euro= 4.62 lei

Masuri

Costul

specific

Costul lucrărilor de intervenție

Economie de energie

Durata de recuperare a investiției NR

-

m2

lei/m2

lei

kwh/an

ani

S1-Termoiz.pereți exteriori cu saltele minerale de vata bazal-tica.de 10 cm

827.00

109.26

122809.50

23588.67

11.86

S2-Termoiz.acoperiș cu vata minerala bazaltica de 15 cm

1126.00

92.10

103708.50

13201.09

17.68

S3-Termoiz.acoperiș cu vata minerala bazaltica de 20 cm

1126.00

124.87

140602.00

20060.99

15.82

S4-Termoizolare pardoseala cu polis.extrudat de 10 cm

1126.00

150.00

168900.00

15732.26

0.00

P1=S1+S2+S4

1727.30

228.92

395418.00

63611.76

14.10

P2 =S1+S3+S4

1727.3

250.28

432311.50

57822.76

16.87

P3=S1+S2

1727.3

131.14

226518.000

38291.60

13.43

Pentru pachetul de soluții P1 ,P2,P3 valoarea 1727.3 m2 reprezintă suprafața încălzită totala .valoare la care au fost calculate si consumurile unitare căldură . Analiza economică a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a unei clădiri existente se realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiției. Dintre aceștia cei mai importanți sunt următorii:

'VIZAT s p re nesch ? rn b a re ,

’ SECRETAR,

•    valoarea netă actualizată aferentă investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică și economiei

de energie rezultată prin aplicarea proiectului menționat, AVNA<m> [lei];

•    durata de recuperare a investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiției în modernizarea energetică a unei clădiri și momentul în care valoarea acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de modernizare energetică, adusă la momentul inițial al investiției;

•    _costul unității de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul

dintre valoarea investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică și economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiției.

Valorile indicatorilor economici reprezintă rezultatele obținute din formulele următoare:

în care:

CO    -    costul investiției totale în anul “0” [Euro];

CE    -    costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de referință

[Euro/an];

CM - costul anual al operațiunilor de mentenanță, la nivelul anului de referință [Euro/an];

f    -    rata anuală de creștere a costului căldurii [ 5% ];

i    -    rata anuală de depreciere a monedei (Euro) [ 2% ];

k    -    indice în funcție de tipul energiei utilizate (1 -    gaz natural, 2 -

energie termică, 3 - energie electrică)

N    -    durata fizică de viață a sistemului analizat [ani],

VNA = C0 +ZCEkXk k

în care:

- ^ACEk ■ xk

k

în care:

C(m) - costul investiției aferente proiectului de modernizare energetică [Euro];

ACE - reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicării proiectelor de modernizare energetică la nivelul anului de referință, [Euro/an]:

^Ek =ck ’^k

în care:

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

SIMTEX-OC

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panii nr 3, bl A3, se 3, ap 65. București, Romania

nsjH

J 40/25308/1992 C.F. RO2632267

■MMAMftUUAiaÎMUl

fel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: ofticespiri @ gmail.com

AEk - reprezintă economia anuală de energie k estimată, obținută prin implementarea unei măsuri de modernizare energetică, [kWh/an],

Cr- reprezintă costul actual al unității de energie [Euro / kWh].

Condiția ca o investiție (în soluția de modernizare energetică) să fie eficientă este următoarea:

AVNA(m) < 0

Se va tine cont de următoarele ipoteze si valori:

-    Rata de creștere a costului căldurii se consideră a avea o valoare constantă pe durata de viață a tehnică a sistemului si in analiza economica a fost apreciata la valoarea de 0,05./an

Pentru proiectele destinate construcțiilor rata anuală de depreciere a indicelui de inflație este intre 0,03 - 0,05. In analiza economica a fost apreciata la 0,02.

-    Rata anuala de depreciere a monedei naționale in raport cu Euro se calculează in funcție de cursul stabilit de Banca Naționala impreuna cu Banca Europeana de Investiții cu un an in urma la data de 01 octombrie . Calculele economice se efectuează in Euro, considerând un curs de schimb valutar valabil la intocmirea Auditului Energetic de 4,64 lei/Euro

Durata de recuperare a investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare energetică, NR, se determină prin înlocuirea duratei de viață estimată cu NR ca valoare necunoscută și prin punerea condiției de recuperare a investiției:    :

k    NR(i /

k=1    t=1\ 1 + 1 )

Costul unității de energie economisită prin implementarea proiectului de modernizare energetică a unei clădiri existente (sau costul unui kWh economisit) se determină cu relația:

c=

. Cw

[Euro/kWh]

Introducând datele prezentate mai sus in relațiile de calcul se obține:

ck = 0,175 Lei/kWh......

Sinteza analizei tehnico-economice a soluțiilor și pachetelor de soluții de reabilitare este prezentată în tabelele următoare, cu valori in lei, conform exemplului din Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor Mc %-2009 si in Euro, conform Mc 001/3 -2006.

VLWf

spî’o neseh imbave, SECRETAR, __

Soluția

Ns ani

Co

AE

c

ACE

A VNA

e

NR ani

-

-

euro

kWh/an

euro/kWh

euro/an

euro

euro/kWh

ani

S 1

20

26468

23588.67

0.082

1943.5739

-26972.49

0.056

11.86

S2

20

22351

13201.09

0.082

1087.6957

-7556.06

0.085

17.68

S3

20

30302

20060.99

0.082

1652.9135

-1208.33

0.101

15.82

S4

20

36401

15732.26

0.082

1296.2503

11689.67

0.154

24.01

P1

20

85219

63611.76

0.082

5241.253

-58435.65

0.067

14.10

P2

20

93171

57822.76

0.082

4764.2716

-37411.11

0.081

16.87

P3

20

48819

38291.60

0.082

3155.0129

-37655.74

0.064

13.43

Soluția

Ns ani

Co

A E

c

ACe

A VNA

e

NR ani

-

-

lei

kWh/an

lei/kWh

lei/an

lei

lei/kWh

ani

S 1

20

122810

23588.67

0.38231

9018.1829

-125152.34

0.260

11.86

S2

20

103709

13201.09

0.38231

5046.9082

-35060.10

0.393

17.68

S3

20

140602

20060.99

0.38231

7669.5188

-5606.63

0.467

15.82

S4

20

168900

15732.26

0.38231

6014.6012

54240.05

0.716

24.01

P1

20

395418

63611.76

0.38231

24319.414

-271141.41

0.311

14.10

P2

20

432312

57822.76

0.38231

22106.22

-173587.54

0.374

16.87

P3

20

226518

38291.60

0.38231

14639.26

-174722.62

0.296

13.43

Se constata ca la toate soluțiile A VNA cu excepția S4 .respecta condiția sa fie negativ;perioada de recuperare este mai mare decât perioada de viata estimate a investitieie.

Menționez ca valorile de investiție menționate in aceasta lucrare sunt numai pentru reabilitare termica a clădirii si sunt estimative.

CONCLUZII

Masurile de suplimentare a izolației termice

•    Se vor izola toate fațadele cu vata minerala bazaltica/polistiren de 10 cm grosime,

•    Se va izola acoperișul cu saltele de vata minerala bazaltica de 15 cm

•    Se va izola placa pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm

Economiile cele mai importante se găsesc la termoizolarea suplimentara a pereților verticali cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime Cea mai mare parte a energiei utile pentru incalzire spatiilor in clădire este reprezentata de căldură necesara pentru acoperirea pierderilor prin transfer prin părțile opace ale

VÎZAT

s pre neach i n s baves SECRETAR,

ISO 9001 REGISTEREO    C.1315.1

IS0 14001REGISTERED    WM!

OHSAS18001 REGISTEREO    8.215

pereților exteriori Suplimentarea termoizolatiei propusa la S1, aduce economii suplimentare de 9.18%

Se constata ca pachetele de soluții P1,P2,P3 aduc reduceri suplimentare la consumurile de căldură astfel;

consum

annual

incalzire

consum

specific

annual

incalzire

consum

specific

total

consum

total

economia

anuala

nota energetica

durata de incalzire

emisii

CO2

kwh/an

kwh/m2,an

kwh/m2,an

kwh/an

kwh/an

%

-

zile

kg/m2.an

PROPUS

239933.7

138.91

148.72

256884.27

97.5

212

33.29

S 1

216345.0

125.25

135.06

233295.61

23588.7

9.18

98.9

208

30.28

S2

226732.6

131.26

141.08

243683.18

13201.1

5.14

98.3

210

31.61

S3

219872.7

127.29

137.11

236823.28

20061.0

7.81

98.7

209

30.73

S4

224201.4

129.80

139.61

241152.01

15732.3

6.12

98.5

210

31.28

P1

188766.9

109.28

119.10

193272.51

63611.8

24.76

100.6

203

26.77

P2

182110.9

105.43

115.24

199061.51

57822.8

22.51

101.0

201

25.92

P3

203342.91

117.72

126.55

218592.68

38291.6

14.91

99.73

206

28.63

Pentru pachetul P2 de soluții de reabilitare energetice propus se constata următoarele imbunatatiri ale eficientei energetice :

Clădirea

reala

Clădirea

referința

Clădire

cu P2

Clădire

cu P3

QincalQincalzire [kwh/m2.an]

138.91

109.5

105.0

117.72

Qtotal Qtotal[kwh/m2.an]

148.72

119.31

115.24

127.54

uc emisii CO2[kg.CO2/m2/an]

33.29

26.82

25.92

28.63

Economia anuala de energienergie[kwh/an]

57822.8

28291

Economia relativa de energie[%]

22.51

14.91

Durata de recuperare a investitiei[ani]

16.87

13.43

Reducerea perioadei de incalzire [zile]

11

6

Economie combustibil [ tep]

4.97

3.14

î

ISO 9001 REGISTEREO    C.1315.1

IS0 14001REGISTEREO    11.00}

OHSAS18M1 REGISTEREO    S215

Măsuri suplimentare de reducerea consumurilor de energie primara pentru

incalzire

•    montarea la ușile exterioare de dispozitive de închidere pe perioada de neutilizare

•    adaptarea și reglarea sistemului de încălzire discontinuu/continuu al clădirii, la necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenție la anvelopa

scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum și ilumi

nat;

•    menținerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spațiilor ocupate;-daca este cazul

•    înțelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze atât în ansamblu cât și la nivel de detaliu;

•    desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare termică;

•    stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatare;

•    încurajarea ocupanților de a utiliza clădirea corect, fiind motivați pentru a reduce consumul de energie;

•    înregistrarea regulată a consumului de energie;

•    analiza facturilor de energie și a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul;

•    angajarea unui responsabil energetic;

•    asigurarea serviciilor de consultanță energetică din partea unor firme specializate (care să asigure și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor din construcții);

măsuri asupra instalațiilor de încălzire:

•    montarea de robineti cu cap termostatic la toate radiatoarele

•    demontarea și spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor

•    îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

"““'VIZAT ' spre n&îicbîmbaî©»

' SECRETAR, ___

ISO 9001 REGISTERED    C.1315.1

IS0 14001 REGISTEREO    W.003

OHSAS18001 REGISTERED    S.215

•    introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către clasa;

•    echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;

măsuri asupra instalațiilor de apă caldă de consum:

•    înlocuirea garniturilor la robinete și repararea armăturilor defecte;

măsuri asupra instalațiilor de iluminat:

•    inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

RECOMANDĂRI

Aceste masuri maximale suplimentare de reducere a consumurilor de energie menționate in audit au efecte pozitive directe asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.

In urma analizei efectelor termotehnice si economice a pachetelor de soluții propuse se recomanda punerea in practica a pachetului P2 de soluții;

-la izolația propusa prin soluția minimala (vata minerala de 10 cm) se suplimentează cu polistiren/vata minerala bazaltica de 10 cm grosime - se izolează acoperișul cu saltele de vata minerala de 20 cm grosime -se izolează placa pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

COST

TIE

INVESTI-

A-utila

COST

UNI

TAR

ECONO

MIE

TEP

DURATA

RE

CUPERARE

euro

ron

m2

eu-

ro/m2

tone petrol

ani

S1

26468

122810

1727.30

15.32

2.03

11.86

S2

22351

103709

1727.30

12.94

1.14

17.68

S3

30302

140602

1727.30

17.54

1.72

15.82

S4

36401

168900

1727.30

21.07

1.35

24.01

P1

85219

395418

1727.30

49.34

5.47

14.10

P2

93171

432312

1727.30

53.94

4.97

16.87

P3

48819

226518

1727.30

28.26

3.14

13.43

’ ~ vlĂT..........

spre nescbhtibare SECRETAR,

.........*±8----------------—

ISO 9001 REGIS1ERED

C.1315.1

IS014001REGISTEREO

H.M3

OHSAS18001 REGISIEREO

$.215

-Acest pachet de soluții chiar daca este mai scump, economia de energie este cea mai mare 22.51%; si de 4.97 TEP(tone echivalent petrol)

Masurile luate nu reusesc sa reducă consumurile specifice de energie pentru incalzire sub valoarea de 60 kwk/m2.an.Pentru realizarea acestei condiții este necesar luarea de masuri suplimentare ;montare de panouri solare,celule fotovoltaice atat pentru obținere de apa calda menajera cat si pentru incalzire.

VÎZAT.....

spr© rsst&chirotwre, SECRETAR,

ISO 9001 REGISTERED    C.1315.1

IS014001 REGISTERED    11.003

OHSAS18001 REGISTERED    $215


FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA


ANEXA LA CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA


ProiectjELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Mun. BUCUREȘTI,cal.Morarilor nr. 6 sector 2


Categoria clădirii: [ ] locuințe [ ] comerț [ ] școală Tipul clădirii:

[X ] individuală f 1 bloc


x ] birouri ] hotel 1 cultură


spital

autorități locale / guvern altă destinație: servicii


[ ] înșiruită [ ] tronson de bloc

Zona climatică în care este amplasată clădirea: II Regimul de înălțime al clădirii P+E Anul construcției: necunoscut Proiectant SC. SPIRI COM SRL Structura constructivă:

[ ] zidărie portantă

[ ] pereți structurali din beton armat

[ ] diafragme din beton armat


] cadre din beton armat ] stâlpi și grinzi x] schelet metalic


Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

[X ] partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

[X ] secțiuni reprezentative ale construcției,

[ ] detalii de construcție,

[ j planuri pentru instalația de încălzire interioară,

[ j schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

[ ] planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

[ ] adăpostită    [ X] moderat adăpostită    [ ] liber expusă (neadăpostită)

□    Starea subsolului tehnic al clădirii:

[ XjUscat și cu posibilitate de acces la instalația comună-

[ ] Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

[ ] Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora .s p re n e s c h i m b a re, SECRETAR,


Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

0 Pereți exteriori opaci:tip PE

alcătuire:

STRATURI

d

lambda

a

lambda'

alfa

I

alfa

e

R

tencuiala ext din mortar var+ciment

0.005

0.7

1

0.7

polistiren

0.1

0.04

1

0.04

8

24

2.75084

OSB

0.01

0.37

1

0.37

gips carton

0.0125

0.25

1

0.25

Aria totală a pereților exteriori opaci școala 827 m2 Stare:[ x]bună, [ Jpete condens,    [ X Jigrasie

Starea finisajelor: [Jbună, [ Jtencuială căzută parțial / total,

S Tipul și culoarea materialelor de construcții -vopsea lavabila

0 Acoperiș

alcătuire:

STRATURI

d

lambda

a

lambda'

alfa

I

alfa

e

R

tencuiala interioara din mortar de var

0.025

0.7

1

0.70

gips carton

0.009

0.25

1

0.25

s p re '< ? o s c h 5 îtî ba TS > SECRETAR,

panou sendwich

0.1

0.04

1

0.04

8

24

2.73838

Aria totală acoperiș =1126 m2 Stare:[ ]bună, [] infiltrații, [ jigrasie Șarpanta lemn

Placa pe sol

placa pe sol sub CTS

Ra=    2.72    m2k/w

Ra=1/ai+51/Â1+(Ha-h-5p)/As+0.5*Tr*5p/Âs Ha-adancime panza freatica h=adancime planseu 6p=grosime placa subsol 61=grosime pereți in contact cu solul

Aria totala a plăcii pe sol 1126 m2

Ferestre / uși exterioare:

FE/

/UE

Descriere

Arie [m2]

R’

[m2k/w]

U

w/m2k][

suprafață vitrataFE-US-exterioare PVC

338

0.77

1.29

S Starea tâmplăriei:    [x ]bună [ ] evident neetanșă


[ ] fără măsuri de etanșare,

[x ]cu garnituri de etanșare,

[ ] cu măsuri speciale de etanșare;

□ Elementele de construcție mobile din spațiile comune: nu ușa de intrare în clădire:

[x ]Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (senzor),

[ ] Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

[ ]Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

[x] Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare,

[ ] Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,

[ ] Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

□ Caracteristici ale spațiului încălzit:

Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit 1727.3 m2 Volumul spațiului încălzit total[m3]:4785.25 m3

viXf/.....

spre neschimbate, SECRETAR,

înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: parter 2.9/etaj 2.6 m;

□    Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire:

Continuu-in toate zilele

□    Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 6,0 m;

□    Instalația de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

[ X] Sursă proprie, cu combustibil:;gaz metan [ ] Centrală termică de cartier

[ ] Termoficare - punct termic central [ jTermoficare - punct termic local [ ] Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:

[ jîncălzire locală cu sobe,

[x ] încălzire centrală cu corpuri statice,

[ x Jîncălzire centrală cu aer cald,

[ ] încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

[ ] Alt sistem de încălzire-sobe cu lemne

□    Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:

[ JCoșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,

[ JCoșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,

□ Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:date indisponibile

Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

' ] inferioară,

[ ] superioară, [

x] mixtă

Necesarul de căldură de calcul =10043 [W]:

Racord la sursa centralizată cu căldură:[ x] racord unic, [ ] multiplu..: puncte diametru nominal [mm]: mm necunoscut disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: nu mm

Contor de căldură: tip contor contor gaz metan anul instalării, necunoscut existența vizei metrologice: DA

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): nu Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice) nu

'S Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale

Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

-    Lungime [m]: nu este cazul

-    Diametru nominal [mm, țoii]: necunoscut

-    Termoizolație: nu este cazul

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:nu este cazul

[ x ] Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

[ ] Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

spre neschimbate, SECRETAR,

[ ] Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,noi

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

[ ] Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a

acestora, funcționale,

[x JColoanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale-nu este cazul

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitornu Aria planșeului încălzitor [m2],-nu

Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;

Diametru serpentină, [mm]

Lungime [m]

Date indisponibile

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;-indisponibil Sursa de încălzire -radiatoare din otel

Putere termică nominală: incalzire = indisponibil;

Randament de catalog:

Anul instalării:

Ore de funcționare:

Stare (arzător, conducte / armături, manta):

Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare:

Date privind instalația de apă caldă de consum: NU este apa calda de consum

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

[ x] Sursă proprie, cu: centrala termica proprie- gaz metan [ ] Centrală termică de cartier

[ JTermoficare - punct termic central

[ ] Termoficare - punct termic local

[ ]Altă sursă sau sursă mixtă: cazan de apa pe lemne

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:-[ ] Din sursă centralizată,

[x ] Centrală termică proprie [ ] Boiler cu acumulare,

[ jPreparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

[ ] Preparare locală pe plită,

[ ] Alt sistem de preparare a.c.m.: cazan pe.lemne Puncte de consum: 12 a.r.;

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar -12,WC-12,pisoar -6 racord la sursa centralizată cu căldură:

[ x jracord unic, -la alimentare [ ] multiplu: ... puncte,

diametru nominal [mm]:nu este cazul presiune necesară (nominal) [mmCAj:

Conducta de recirculare a a.c.c.: [ funcțională, [ ] nu funcționează, [ ] nu

Contor de căldură general:    tip contor ..nu este.cazul

anul instalării............,

existența vizei metrologice.......;

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [X ] nu există [ jparțial [ ] peste tot Alte informații:

VIZAT

spre neschsmbare, SECRETAR,


accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: nu este cazul

programul de livrare a apei calde de consum: nu este cazul

facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 3 ani: -nu

facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație proprie de

producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale - facturi pe ultimii 5 ani :nu -

date privind starea armăturilor și conductelor de a.c.m.:nu este cazul

temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori

medii lunare - de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă) tar = 10°C

numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc

consumurile facturate): nu

Informații privind instalația de climatizare: nu

Informații privind instalația de iluminat:

Tip iluminat:

[ x ] fluorescent    [ ] incandescent    [ ] mixt

Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

[ ] bună    [ x ] uzată    [ ] date indisponibile

Consumul mediu al sistemului de iluminat: aproximativ= 12.445 MWh/an

~ WĂT

spre neschirnbare SECRETAR,

Indice de emisii echivalent CO2 [kgC02/m2an]

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea

certificată

Clădirea de referință

încălzire:

138.91

C

B

Apă caldă de consum:

2.61

A

A

Climatizare:

-

Ventilare mecanică:

-

-

-

Iluminat artificial:

7.2

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0

Consiliul Local


înregistrării z z I I a a


localitate

0

2

2

4

5

2


Performanța energetică a clădirii

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005


Eficiență energetică ridicatăEficiență energetică scăzută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an]


Notare

energetică:


Clădirea

certificată


148.72


97.53

Clădirea de referință


119.31

26.82


33.3


Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii:mun.BUCUREȘTI sos. Morarilor nr.6 ,

Sector 2

Categoria clădirii:Cladire Sediu Administrativ Direcția Venituri Suprafața incalzita: .1727.3. m'

si Taxe Locale Sector 2    Volumul incalzit ......4785 m3

Regim de înălțime;P+E    Suprafața cons.desf. 1957.5 m

Anul construirii:

Scopul elaborării certificatului energetic: .CERTIFICAT EVALUARE PROP


Programul de calcul utilizat: Metodologie de calcul performanta energetica 2006<iil-JVIețodolo2ieBd£calculBgerfonnanțaBener2ețicaBBbrevia£^eBcalculJVȚc&

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea    Numele si prenumele    Seria si    Nr.si data înregistrării

Nr.certificat atestar CPE in registrul auditorului

Gr.l,C+l    Stariradov Elena    BA 00887

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat p și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:

INCALZIRE:


APA CALDA DE CONSUM:


ILUMINAT:


<TW£TpTl


<Z£jJp;_D__E__F__(


G>


|B|

cl

D

E

F

r

7.2 kWh/m’an

VENTILARE


o    r»    o    m    o    o

h»    V    Js.    Tf    Tfr    o

T-    T-    (N    CO    in


138.91 kWh/m’an


2.61 kWh/m’an


TOTAL:INCĂLZIRE, APĂ CALDĂ MECANICĂ:

DE CONSUM, ILUMINAT


CLIMATIZARE:


B

c

D

E

F

G

n

m    t-    r-    co    id

CM    O    CD    O    tO

r-    CM    CM    xf    IO


148.72 kWh/m’an


o o r- tj- oo cm io oo O CD


kWYnfan


G>


o

o

00


kVUVnfan


Performanța energetică a clădirii de referință:

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

Notare

energetică

pentru:

100

încălzire:    109.5

Apă caldă de consum:    2.61

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat:    7.2

Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

Po = 1,0 după cum urmează.

Subsol tehnic fara subsol

Pi

P2

P3

P4

P5

Pe

P?


= 1,00 = 1,00 = 1,00 = 1,00 = 1,00 = 1,00 = 1,00


p8 = 1,00 Po = 1,00 P10 =1,00 Pn =1.00 P12 =1,00


Ușa de intrare clădire este prevăzută cu sistem de inchidere automat Ferestre / uși etanșe

Corpurilor statice sunt dotate cu armaturi de reglaj-fara corpuri de incalzire Corpurile statice au fost demontate si spalate cu mai mult de trei ani in urma-fara Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare si golirefunctionale Exista contor general de căldură pentru incalzire si pentru apa calda

Tencuielii exterioare -panouri termoizolante Pereții exteriori -panouri termoizolante Acoperiș etanș la acțiunea ploii Coșuri curatate cel puțin o data in ultimii 2 ani Clădire fără sistem de ventilare organizată

Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

Certificat completat pentru clădirea propusa .

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

VIZAT mchlir SECRETAR,


Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

sp neschsrnbaîGi

Verificator: ing. Liviu Trifan Certificat de atestare M.C.T.C

Nr. 06372


Nr.289 Data: 27.11.2017


REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința Af. "Rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare și a masivelor de pământ ” a documentației:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU «PIAȚA AGROALIMENTARĂ STR. MORARILOR, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

I.Date de identificare:

-    Proiectant de specialitate (geotehnică): S.C. GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L

-    Beneficiar:    S.C. TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L

-    Data prezentării spre verificare:    24.11.2017

2.    Caracteristicile principale ale proiectului si ale terenului de fundare:

Investigațiile geotehnice pe amplasamentul viitoarei construcții parter și strructură de rezistență metalică, au constat în executarea a 3 foraje, notate F1, F2 și F3, cu adâncimea de 6.0 m de la nivelul terenului (platformei de beton existente).

Stratificația terenului în cele 3 foraje este prezentată pe profilele unitare ale forajelor, anexate studiului geotehnic, care cuprind și rezultatele determinărilor de laborator pe probele de pământ reprezentative prelevate din foraje. Nivelul apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea finală (6 m) a celor 3 foraje.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, alcătuit din argilă prăfoasă cafenie-gălbuie, sunt prezentate în tabelul 1.

Fundarea viitoarei construcții, se va face direct, pe fundații izolate de beton, pe stratul de argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă, după depășirea stratului de umplutură. încastrarea fundațiilor în terenul natural (argilă prăfoasă cafenie-gălbuie), va fi de min.40 cm. Rezultă adâncimi de fundare de 1.30...1.50 m, față de nivelul platformei de beton.

Presiunea convențională de bază pe terenul de fundare, pentru fundații izolate cu lățimea B > 1.0 m și adâncimea de fundare D = 1.30 -1.50 m de la nivelul terenului, are valoarea p.conv. = 220 kPa. Săpăturile pentru fundații se pot executa la taluzuri provizorii verticale, fără sprijiniri.

Conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP074-2014., lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat (total 10 puncte).

3.    Documente ce se prezintă la verificare:

Memoriu geotehnic, inclusiv condiții de fundare și recomandări;

Profilele forajelor geotehnice F1,F2,F3 cu rezultatele determinărilor de laborator.

4.    Concluzii asupra verificării

Studiul geotehnic prezentat spre verificare este elaborat în concordanță cu standardele românești și reglementările tehnice în vigoare.


Gli-

Am primit 2 (doua) exemplare Beneficiar


Am predat 2/îdouaj eiemplâre' lng.((yviu!tTrifaoo6372

xxz. WW; z

W

VIZAT'

spre neschimbore,

__Șecretar,

S.C.GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L Firmă de inginerie geotehnică

înreg.la RCMB cu nr.J40/10258 Cod fiscal R9018966 Bd. Constantin Brâncoveanu nr.4 Sector 4 București

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
PIAȚA AGROALIMENTARĂ STR. MORARILOR SECTOR 3 - BUCUREȘTI (REACTUALIZARE)

NOIEMBRIE 2017

VIZAT

spre n$$chlmh$re SECRETAR,

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

PIAȚA AGROALIMENTARĂ STR. MORARILOR SECTOR 3-BUCUREȘTI

BORDEROU

A.    PIESE SCRISE    PAGINA NR.

1. Lista de semnături    1

2.    Borderou    2

3.    Studiu geotehnic:

. Date introductive    3

. Investigații! geotehnice    3

. Stratificația terenului    4

. Apa subterană    5

. Caracteristici geotehnice    5

. Concluzii geotehnice-condiții de fundare    6

. Categoria geotehnică    7

. Seismicitatea    7

. încadrarea pământurilor la săpături    7

. Adâncimea maximă de îngheț    8

Total: 8 pagini

B.    PIESE DESENATE    PLANȘA NR.

1.    Plan de situație cu pozițiile forajelor geotehnice F1, F2, F3    1

2.    Profilele forajelor geotehnice F1,F2,F3 cu stratificația și

rezultatele de laborator geotehnic    2, 3, 4

Total: 4 planșe

spre neschimbare, SECRETAR,


STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

PIAȚA AGROALIMENTARĂ STR. MORARILOR SECTOR 3 - BUCUREȘTI

(REACTUALIZARE)

1. Date introductive

1.1    Prezentul studiu geotehnic a constituit obiectul contractului nr.580/2007, încheiat între S C. GEO CONSTRUCT DESIGN S R L și S.C. TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L București.

1.2    Studiul tratează condițiile geotehnice și de fundare pentru o viitoare PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, Str.Morarilor, Sector 3, București.

1.3    Construcția, care va adăposti viitoarea piață agroalimentară, va avea regim de înălțime parter și structura de rezistență metalică.

1.4    Amplasamentul are forma și dimensiunile în plan conform planșei nr.1, pusă la dispoziție de către beneficiar.Terenul este practic orizontal, liber de construcții și acoperit de o platformă generală de beton, asfaltată.

2. Investigații geotehnice

2.1 Investigarea geotehnică a amplasamentului s-a efectuat în luna iunie 2007, prin 3 foraje notate F1,F2 și F3 cu adâncimea de 6.00 m de la nivelul platformei generale de beton, asfaltată.

Pozițiile forajelor sunt marcate pe planul de situație scara 1:1:305 din planșa nr.1,anexat, pus la dispoziție de către beneficiar.

2.2    Forajele s-au executat manual și au permis prelevarea de probe de pământ la intervale dese de adâncime. Spargerea platformei de asfalt și beton, în dreptul forajelor, s-a efectuat cu pickhammerul.

2.3    Pe probe reprezentative de pământ s-au efectuat analize și încercări de laborator geotehnic, după cum urmează:

. analize granulometrice;

. limite de plasticitate și umidități;

. greutăți volumice, porozități, grade de umiditate;

. încercări de compresibilitate în edometru.

2.4 Stratificația terenului și rezultatele determinărilor de laborator sunt trecute pe adâncimi pe profilele forajelor geotehnice F1,F2,F3, la scara 1:50, din planșele nr.2,3 și 4, anexate.

spre nesch kn hat©, SECRETAR,

3. Stratifîcația terenului

în plan vertical, stratificația terenului are următoarea alcătuire:

Forajul F1

0.00...0.20 m: Asfalt;

0.20...0.70 m: Beton;

0.70... 1.20 m: Umplutură de nisip fin-mediu cenușiu;

1.20..    .4.80 m: Argilă prăfoasă cafenie -

gălbuie, plastic vârtoasă; de la adâncimea 3.40 m cu vinișoare de calcar;

4.80..    .6.00 m: Nisip argilos cafeniu-gălbui.

Forajul F2

0.00...0.18 m: Asfalt;

0.18...0.40 m: Beton;


VIZAT

âpr$ nftschlrnbârs,


0.40... 1.00 m: Umplutură de pământ nisipos

cu fragmente de beton și moloz;

1.00...4.50 m: Argilă prăfoasă cafenie -gălbuie, plastic vârtoasă; de la adâncimea 2.60 m, cu vinișoare de calcar;

4.50...6.00 m: Nisip argilos cafeniu-gălbui.

Forajul F3

0.00...0.18 m: Beton;

0.18...0.45 m: Umplutură de nisip cu pietriș;

0.45...0.52 m: Beton armat;

0.52...0.80 m: Umplutură de balast;

0.80...2.40 m: Argilă prăfoasă cenușie plastic vârtoasă cu miros de carburant;

2.40..    .4.60 m: Argilă prăfoasă cafenie -

gălbuie plastic vârtoasă, cu vinișoare de calcar.

4.60..    .6.00 m: Nisip argilos cafeniu -

gălbui.

4. Apa subterană

4.1 Apa subterană nu a fost întâlnită în forajele F1 și F3 până la adâncimnea de 6 m de la suprafața terenului.

4.2 în forajul F2, după spargerea platformei de beton, în șanțul executat a apărut apă în stratul de umplutură de sub platforma de beton, care se menține în gaura forajului.

5 Caracteristici geotehnice

5.1 Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de argilă prăfoasă, situat în intervalul de adâncime 0.80 (1.20) m și 4.50 (4.80) m de la nivelul terenului, care reprezintă terenul de fundare al viitoarei construcții, au fost calculate ca valori medii (normate) și prezentate în tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Caracteristica geotehnică

Simbo /

Unitatea de măsură

Valoarea medie (normată)

Indicele de plasticitate

lp

30.2

Indicele de consistență

Ic

0.83

Umiditatea naturală

w (%)

20.9

Greutatea volumică

y (kN/m.c)

19.6

Porozitatea

n(%)

38.2

Indicele porilor

e

0.62

Gradul de umiditate

Sr

0.91

Modulul de deformație edometric

M200-300(kPa)

11670

Tasarea specifică la p = 200 kPa

8200(cm/m)

spre neschimb^r

SECRETAR,

5.2 Valorile cuprinse în tabelul nr. 1, corelate cu prevederile standardului SR EN ISO

14688-2:2005 (Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare) și ale NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII , INDICATIV NP074-2014 , arată că stratul de argilă prăfoasă are plasticitate mare, consistența în domeniul plastic vârtos, porozitate moderată, compresibilitate medie și se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

6. Condiții de fundare

în funcție de stratificația terenului de pe profilele celor 3 foraje (F1,F2,F3) și de caracteristicile viitoarei construcții (cu regim de înălțime parter și structură de rezistență metalică), rezultă următoarele concluzii geotehnice:

6.1    Fundarea viitoarei construcții se va face direct, pe fundații izolate de beton, pe stratul de argilă prăfoasă, după spargerea platformei de beton existente și depășirea integrală a stratului de umplutură. Este necesar ca săpăturile pentru fundații să pătrundă în terenul natural (argila prăfoasă), pe o adâncime de min.40 cm. Rezultă adâncimi de fundare de

1.30...1.50 m de la suprafața actuală a platformei de beton.

6.2    Presiunea convențională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă, pentru fundații izolate de beton cu lățimea tălpii B > 1 m , se va considera p.conv. = 220 kPa, în gruparea fundamentală.

6.3    Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice se vor calcula conform STAS 3300/2-85 pct. 2.1:

-    excentricități după o singură direcție:

pefmax <1.2 p conv., în gruparea fundamentală; pefmax. <1.4 pconv., în gruparea specială.

-    excentricități după ambele direcții:

pefmax <1.4 pconv., în gruparea fundamentală; pefmax. <1.6 pconv., în gruparea specială.

6.4    Se estimează că tasările terenului de fundare vor fi mici, uniforme și compatibile cu structura de rezistență a viitoarei construcții.

6.5    Săpăturile pentru fundații se pot executa la taluze provizorii verticale, fără sprijiniri. Cu ocazia executării săpăturilor pentru fundații, se va depista și sursa locală de apă din zona forajului F2.

6.6    Datorită caracterului argilos-prăfos al terenului de fundare, săpăturile pentru fundații nu se vor lăsa deschise mult timp, expuse precipitațiilor, căldurii solare sau ciclului de îngheț -dezgheț.

Ultimul strat de săpătură în grosime de 30 cm, se va îndepărta manual numai cu...p_uțj.n timp înaintea turnării betonului de egalizare.    VIZAT

spre nesehimbare, SECRETAR,

6.7    Terenul va fi sistematizat pe verticală, ținîndu-se seama de cotele finale ale carosabilului drumului de acces, evitându-se astfel acumularea apelor de precipitații pe teren și implicit în jurul viitorului imobil.

6.8    Pe conturul construcției se vor executa trotuare etanșe de beton cu lățimea de 1 m si panta de 5 % spre exterior.

6.9    Apele de precipitații căzute pe acoperișul construcției, vor fi preluate prin jgheaburi și burlane si evacuate direct la canalizare.

7. Categoria geotehnică

In conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP 074 - 2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat (total: 10 puncte).

Factorii luați în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

condiții de teren:

teren bun

punctaj 2

apa subterană:

fără epuizmente

punctaj 1

clasa construcției:

normală

punctaj 3

vecinătăți:

fără riscuri

punctaj 1

zona seismică:

ag = 0.30 g

punctaj 3

8. Monitorizarea geotehnică

8.1    Monitorizarea geotehnică a execuției urmărește să asigure că lucrările legate de teren sunt realizate în conformitate cu proiectul.

8.2    Potrivit Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP074-2014, raportul de monitorizare geotehnică a execuției va cuprinde natura terenului de la cota de fundare și se va concretiza într-un proces verbal încheiat de către inginerul geotehnician cu reprezentantul constructorului și dirigintele de șantier.

9.    Seismicitatea

In conformitate cu prevederile CODUL DE PROIECTARE SEISMICĂ - PARTEA I -PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI, INDICATIV P100-1    /2013,

amplasamentului investigat îi corespund valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 ani, ag = 0.30 g și perioada de control (colț) Tc = 1.6 secunde.

10.    încadrarea pământurilor la săpături

Potrivit Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de pământurile se vor încadra conform tabelului nr. 2.


terasamenteT


, la săpături


spre neschimbate,


SECRETAR,


Tabelul nr. 2

Denumirea pământului

Categoria de teren după modul de comportare la săpat:

Săpătură manuală Săpătură mecanizată

Umplutură;

teren tare    II    II

Argilă prăfoasă.

teren tare    II    II

11. Adâncimea maximă de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90 cm de la suprafața terenului (STAS 6054-77).


sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com


ANALIZA COST BENEFICIU


VîZÂT

sprenesehîmbare,

SECRETAR,


DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajare sediu administrative Direcția Venituri Buget Local sector 2

PROIECT NR.

25/2017

ANALIZA COST BENEFICIU

BENEFICIAR

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 București

PROIECTANT

SC SPIRICOM SRL

DATA

Decembrie 2017

ispre neschimbare, SECRETAR,


sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

CUPRINS

1 Cadrul general și metodologia de întocmire...........................................................................................5

1.1 Identificarea investiției...........................................................................................................................7

1.1.1.    Denumirea obiectului de investiții..................................................................................................7

1.1.2.    Amplasamentul...............................................................................................................................7

1.1.3.    Beneficiarul investiției.....................................................................................................................8

1.1.4.    Elaboratorul studiului......................................................................................................................8

1.2.    Definirea obiectivelor............................................................................................................................9

1.2.1.    Obiectiv general..............................................................................................................................10

1.2.2.    Obiective specifice..........................................................................................................................10

1.3.    Perioada de referință.............................................................................................................................11

1.4.    Situația existentă....................................................................................................................................11

2.    Analiza opțiunilor......................................................................................................................................15

2.1 Alternativa "fără investiție”.....................................................................................................................15

2.2. Alternativa cu investiție........................................................................................................................16

3.    Analiza financiară.....................................................................................................................................18

3.1    Baza legală................................................................................................................................................19

3.2.    Ipoteze de lucru.......................................................................................................................................20

3.3.    Estimarea costurilor de operare..............................................................................................................21

3.3.1    .Estimarea costurilor de operare în varianta „fără proiect”...................................................................22

3.3.2. Estimarea costurilor de operare în    varianta „cu proiect”....................................................................23

3.3.2.1.    Costuri investiționale..........................................................................................................................23

3.3.2.2.    Costuri cu personalul angajat............................................................................................................24

3.3.2.3.    Costuri privind consumul de combustibil...........................................................................................25

3.3.2.4.    Costuri cu consumul de apă și canalizare.......................................................................................27

3.3.2.5.    Costuri cu energia electrică...............................................................................................................28

3.3.2.6.    Costuri de întreținere curentă și reparații periodice.........................................................................31

3.3.2.7.    Costuri totale investiție.......................................................................................................................31

3.4.    Estimarea veniturilor................................................................................................................................32

3.5.    Calculul indicatorilor de performanță financiară..............................................................................;.......33

3.5.1.    Valoarea Actualizată Netă Financiară a investiției (VAN)...................................................................36

3.5.2.    Rata Internă de Rentabilitate Financiară a investiției (RIR)................................................................36

3.5.3.    Raportul Cost Beneficiu........................................................................................................................36

3.5.4.    Fluxul de numerar sau cash-flow.........................................................................................................37

3.5.5.    Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiției............................................................................38

4.    Analiza economică...................................................................................................................................39

5.    Analiza de senzitivitate............................................................................................................................39

6.    Analiza de risc...........................................................................................................................................41

7.    Concluzii.....................................................................................................................................................44

.........“ VSXAT ,

spre neschimbat

seCRBTAR,


ediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

1. Cadrul general și metodologia de întocmire

Analiza cost beneficiu (ACB) este o metodă de analiză economic-ecologică apărută în secolul al XIX-lea în S.U.A. Analiza cost-beneficiu este percepută de literatura economică de specialitate ca o metodă de evaluare economică a efectelor ambientale (ecologice, sociale etc.) ale proiectelor de investiții (în special cele din domeniul public) în construcții, industrie, transporturi, turism sau agricultură.

Analiza cost-beneficiu un instrument analitic, este utilizată pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării anumitor acțiuni și/sau proiecte. Impactul trebuie să fie evaluat în comparație cu obiective predeterminate, analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectați de acțiune, în mod direct sau indirect. Obiectivele principale ale analizei cost-beneficiu sunt:

•    Stabilirea măsurilor în care proiectul contribuie la politica de coeziune economică și socială;

•    Evaluarea gradului în care sunt respectate obiectivele finanțatorului căruia îi sunt solicitate fondurile pentru investiții;

•    De a stabili dacă proiectul are nevoie de finanțare

Așadar ACB este necesară pentru a oferi dovada că un proiect, care se încadrează în obiectivele politicii economice generale stabilite de către finanțator, este fezabil din perspectivă economică sau are și nevoie de contribuția din fonduri publice, pentru a fi fezabil.

în principiu, ar trebui evaluate toate impacturile: financiare, economice, socio-culturale, de mediu, etc. în mod tradițional, costurile și beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferenței dintre scenariul „cu proiect” și alternativa acestui scenariu: scenariul „fără proiect” (așa numita "abordare incrementală”), în continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete și a stabili dacă proiectul poate fi oportun și merită să fie implementat. Astfel, analiza cost-beneficiu poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilității investițiilor care urmează a fi finanțate din resurse publice.

în fapt, aceasta analiză pune la dispoziție informații asupra intrărilor și ieșirilor financiare ale proiectului de-a lungul unei perioade considerată de referință de 14 ani prin utilizarea unei serii de tabele prezentate ulterior în acest material.

Ipotezele de bază de la care s-a plecat în realizarea analizei cost-beneficiu sunt următoarele:

a.    S-au folosit prețuri interne; moneda de referință este" leu”;

b.    Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor din proiect este suportată de instituție, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare se vor utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieșire, ce urmează a fi plătit efectiv.

c.    Proiectul nu presupune costuri legate de achiziționarea de imobile și terenuri, întrucât terenul pe care se va amenaja investiția aparține Direcției Taxe și Venit Local sector 2

d.    Viabilitatea financiară a Proiectului compară RIRF cu Costul Financiar real de Oportunitate al Investiției (FNPV/INV).

.......VIZAT "

spre neschimbate SECRETAR,

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

SIMTEX-OC

iwrawiOTîr

ISO 9001 REGISTEREO C.1J15.1

IS014001 REGISTEREO liMJ

>1 î lC» P'r»'f*rr *'' * ' '•t*


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

e.    în vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VNA, RIR, etc) se estimează aceasta rată la nivelul costului de oportunitate a capitalului de investiție pe termen lung. Având în vedere că acest capital este directionat către un proiect de investiție de utilitate publică nivelul de referință este recomandat la 4%.

f.    Dacă VNA este pozitiv proiectul este acceptat deoarece veniturile reale sunt suficiente pentru a obține beneficiu și să fie returnat capitalul investit inițial; dacă VNA este negativ atunci proiectul ca să poată fi fezabil din punct de vedere financiar necesită finanțare.

g.    Proiectul este considerat viabil din punct de vedere economic dacă RIRF este mai mică sau egală cu rata de actualizare în acest caz 4 %, dar necesită finanțare

h.    Raportul cost beneficiu trebuie să fie subunitar pentru a considera că proiectul este viabil, în caz contrar proiectul necesită finanțare

1.1.Identificarea investiției

»

1.1.1.    Denumirea obiectului de investiții

Elaborare Analiza cost beneficiu pentru Amenajare Sediu Administrativ - direcția Venituri și Buget Local Sector 2 București

1.1.2.    Amplasament

Amplasamentul este situat in intravilanul mun. București, in sector 2, str. Morarilor nr. 6, si este proprietatea Statului Roman prin administrator Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Conform PUG municipiu București este situat in M2 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Suprafața terenului este de 3.814mp, pe teren este identificata o construcție, conform extras de carte funciara si este identificat cu nr. cadastral 202372.

Amplasamentul se afla in zona de est a mun. București, si este delimitat la est cu sos. Morarilor, iar la sud cu b-dul Basarabia din care se realizează si aceesul auto si pietonal, prin o cale de acces.

1.1.3.    Beneficiarul investiției

>

Direcția Taxe și buget local sector 2 București

1.1.4.    Elaboratorul studiului

SC SPIRI COM SRL; Str. Anastasie Panu nr.3 Bl.3, ap.65, sector 3 București.

1.2 Definirea obiectivelor

Clădirile a fost construită în 2010

Actualmente Direcția Taxe și Buget Local sector 2 funtioneaza in clădiri separate, neavand condiții de funtionare conform normativelor in vigoare si nu dispune de un spațiu mai amplu in vederea realizării unui număr mai mare de ghișee care sa deservească publicul.

Clădirea analizata are in momentul de fata funcțiunea de piața. Datorita lipsei de activitate si solicitărilor de ocupare a spațiului s-a luat in calcul schimbarea de funcțiune a acesteia in spațiu administrativ. Pentru satisfacerea necesității de realizare a investiției se definesc obiective generale și obiective specifice.

1.2.1. Obiectiv General

Obiectivul general il constituie realizarea unui spațiu care sa adaposteasca mai multe departamente ale Direcției Taxe și Buget Local sector 2 care in momentul de față nu are Aim-spațiur-sufî 5

spre neschisimbare SECRETAR,


s

c

s

kt

SPIRI-COM S.R.

IMTEX-OC

L.

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

activitatea acestuia desfăsurându-se la două adrese diferite. Prin realizarea investiției se realizează un confort sporit cetățenilor care nu mai trebuie să se deplaseze la adrese diferite pentru rezolvarea problemelor. Se vor crea condiții decente de lucru salariaților.

1.2.2. Obiective specific

•    regandirea funcțiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice propuse, conform normativelor in vigoare;

•    ameliorarea aspectului urbanistic al localității;

•    consum redus de combustibil convențional la prepararea agentului termic pentru incalzire si apa calda;

•    emisia de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice si asupra independentei energetice a României, sa fie cat mai redusa;

•    cheltuielile cu incalzirea spatiilor pe perioada de iarna, sa fie cat mai reduse;

•    costurile cu climatizarea pe perioada de canicula, sa fie cat mai reduse ;

•    utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si incalzire;

•    soluții moderne si materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale;

•    rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.

1.3    Perioada de referință

Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie să fie formulate pentru o perioada corespunzătoare în raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referință poate avea efecte extrem de importante asupra indicatorilor financiari și economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afectează calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu și poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinanțare. Pentru acest proiect perioada de referință este de 14 ani.

1.4    Situația existentă

I

Suprafața terenului este de 3.814mp, pe teren este identificata o construcție, conform extras de carte funciara si este identificat cu nr. cadastral 202372.

Clădirea analizata are in momentul de fata funcțiunea de piața. Datorita lipsei de activitate si solicitărilor de ocupare a spațiului s-a luat in calcul schimbarea de funcțiune a acesteia in spațiu administrativ. Clădirea este realizata pe structura metalica cu pereți din panouri sandwich. Acoperișul este tip șarpanta cu invelitoare din panouri sandwich.

Construcția existente este compusa din trei tronsoane: corpul corespunzător halei (regim de inaltime P înalt de 6 m) si corpurile corespunzătoare spatiilor anexe - birouri personal si vestiare (regim de inaltime Pde 3 m înălțime).

Construcția face parte din categoria C de importanta (normala) conform H.G.R. 776/1997 si clasa III de importanta conform normativ P100/2013.

Fundațiile clădirii existente se prezintă sub forma de fundații izolate sub stâlpii metaliqL—

VIZAT spre neschimbate i Ah.,S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Cota de fundare a stâlpilor corpului principal, cel dintre axele B si C, este-1.875.

Placa de pardoseala este realizata din beton slab armat cu plase sudate STNB $8/100/100, are grosime de 10 cm si reazema pe grinzile de echilibrare ce leaga perimetral fundațiile izolate Materiale infrastructura:

Beton simplu: C8/10

Beton armat: C16/20

Structura de rezistenta a clădirii este alcatuita din cadre din metal contravantuite. Cadrele cuprind o serie de stâlpi si grinzi dispuse pe șiruri si axe regulate. închiderile perimetrale sunt realizate din panouri tip izopan.

Expertiza tehnica a avut ca scop stabilirea soluției tehnice optime pentru transformarea imobilului din parter in parter si etaj, pentru destinația de birouri.

Conform expertizei construcția existenta se poate incadra in gradul de risc seimic RS III corespunzătoare in care se incadreaza construcțiile care sub efectul cutremurului pot suferi avarii minore in cazul unui seism. Astfel, poate cadea tencuiala, pot aparea fisuri si crăpături la pereți, fara ca viata locatarilor sa fie pusa in pericol.

Clădirea a fost proiectata si realizata in concordanta cu P100/1 - 2006 si are la baza principii de proiectare antiseismica. Este bine intretinuta, nu prezintă urme de degradări structurale.

Nu au existat cutremure de magnitudine ridicata pe perioada de viata a clădirii.

Deficientele principale constate conform Auditului Energetic:

•    in baza calcului coeficientului global de izolare termica se constata ca nu este îndeplinit criteriul de performanta termoenergetica a clădirii

•    sunt montate becuri cu incandescenta ceea ce duce la un consum energetic mai mare

•    ipsa izolației pe conductele de distribuție agent termic

•    racordurile si garniturile instalațiilor de apa calda sunt degratate

•    corpurile de incalzire sunt uzate moral si nu corespund standardelor in vigoare

•    clădirea nu este izolata termic corepunzator viitoarei funcțiuni si exista pierderi de energie, finisajele interioare nu sunt aduse la standardele normelor actuale

•    finisajele interioare nu corepunzator viitoarei funcțiuni

•    protecție împotriva zgomotului - nu a fost luata in considerare la data elaborării proiectului inițial

•    conform studiilor efectuate pe teren (Audit energetic) nivelul de izolare termica globala a clădirii nu este corespunzător, in consecința, trebuie sa se ia unele masuri de reducere a pierderilor de căldură.

Clasa de importanta III, durata de exploatare viitoare >40 ani.

In aceste condiții, nu este necesara intervenția structurala la clădire.

2. Analiza opțiunilor

Fezabilitatea și viabilitatea proiectului sunt evaluate în două scenarii de evoluție, conform principiilor metodei incrementale de analiză:

•    Alernativa 1 - Scenariul "fără proiect ” ”Do nothing” - investiția nu se realizează

•    Aleternativa 2 - Scenariul ”Cu proiect” ”Do something” - investiția este implementată

VIZAT

spre rieschbr&bare, SECRETAR,S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr3, bl A3, sc3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Analizele cost-beneficiu financiară și economică vor cuantifica efectele ambelor scenarii de evoluție, din perspectiva fluxurilor de costuri generate, din punct de vedere incremental. Diferența între cele două fluxuri de costuri reprezentă beneficiile generate de implementarea investiției.

2.1 Alternativa „Fără investiție”

Acestă alternativă reprezintă situația actuală, în care clădirea analizată va rămâne tot piață.

Datorita lipsei de activitate si solicitărilor de ocupare a spațiului clădirea se va degrada și va genera cheltuieli de întreținere nejustificate și în loc să fie utilă va genera cheltuieli.

In plus datorită lipsei unui spațiu de lucru adecvat cetățenii secorului 2 vor sta mult la coadă la ghișeu cea ce va crea discomfort atât salariaților cât și cetățenilor.

2.2. Alternativa „cu Investiție”

Prin promovarea investiției se dorește realizarea unui spațiu care sa adaposteasca mai multe departamente ale Direcției Taxe și Buget Local sector 2 care in momentul de față nu are un spațiu suficient, activitatea acestuia desfăsurându-se la două adrese diferite. Prin realizarea investiției se realizează un confort sporit cetățenilor care nu mai trebuie să se deplaseze la adrese diferite pentru rezolvarea problemelor. Totodată salariații Direcției vor beneficia de condiții decente de lucru. Prin crearea investiției se vor crea mai multe ghișee , iar cetățenii secorului 2 vor beneficia de condiții civilizate și vor putea serviți mai prompt, timpul de stat la coadă se va reduce simțitor.

Conform expertizei tehnice realizate in vederea schimbării regimului de inaltime al halei existente, precum si pentru schimbarea destinației acesteia in birouri, a fost propusă următoarea variantă

•    Desființarea sistemului de acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina);

•    Prelungirea stâlpilor de pe axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pe axul B;

•    Realizarea acoperișului din ferme metalice din doua ape ce va sprijini pe capetele stâlpilor.

•    Realizarea unor contravantuiri conforme;

•    Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planseul de peste parter;

•    Realizarea unor console la mijlocul stâlpilor de pe axele B si C, astfel planseul intermediar va sprijini pe aceste vute si pe stâlpii nou introduși;

•    Planseul va fi de tip mixt, realizat din tabla groasa de 1 mm si o suprabetonare de minim 12 cm; La calculul si alcătuirea structurii clădirii s-a urmărit respectarea condițiilor impuse de normativele in vigoare in ceea ce privește asigurarea condițiilor de rezistenta, rigiditate, durabilitate si stabilitate concomitent cu obținerea unor soluții constructive simple, economice care sa asigure o execuție de calitate.

Având in vedere faptul ca funcțiunea nou propusa necesita un grad sporit de confort termic, si deoarece numărul si poziția ferestrelor nu corespund cu noua compartimentare sa propus desființarea totala a pereților existenti - necorespunzatori ca si alcătuire - si realizarea de pereți noi din profile metalice tip sandwich, cu strat intermediar din vata minerala si izolați la exterior cu polistiren expandat de 10cm. Parțial se vor realiza pereți cortina din profle din aluminiu si sticla termoizolanta.

•    Se propun realizarea următoarelor lucrări

•    Compartimentările interioare vor fi realizate cu pereți din gips-carton,

| "VÎZAT spre neschimbare ! SECRETAR,


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

•    Finisajul exterior al construcției va fi executat cu tencuiala decorativa pe plasa din fibra de sticla aplicata pe termosistem.

•    Se vor desface toate finisajele pardoselilor existente si se vor inlocui cu finisaje conform standardelor in vigoare si noii funcțiuni.

•    Scările, podestele, coridoarele si grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie antiderapanta. Se vor monta plintedin gresie.

•    Pereții vor fi finisați cu vopsea lavabila pe glet si placaj de faianța funcție de destinația încăperilor.

•    Tavanele vor fi tip tavan suspendat din gips- carton.

•    Se vor monta trape pentru evacuarea fumului la partea superioara a caselelor de scara. Acționarea deschiderii se va face manual si automat.

•    Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat si profile PVC.

•    Tamplarie exterioara va fi din profile PVC si cu geam termoeficient.

Pentru reabilitarea termica se propun următoarele lucrări

-    Termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat de 10cm

-    Termoizolarea spaletilor de la ferestre cu polistiren expandat de 5cm

-    Termoizolarea soclului cu 10 cm polistiren extrudat

-    Termoizolarea plăcii peste sol cu polistiren expandat de 10cm

-    Termoizolarea acoperișului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime

-    înlocuirea coloanelor de încălzire si a radiatoarelor cu ventiloconvectoare

-    înlocuirea sistemului actual de ventilație cu unul performant

-    Motarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta

-    Se vor monta dispozitive de închidere automata a ușilor

Masurile au fost propuse astfel incat sa respecte mențiunile pentru rezistenta minima corectata R' aferenta tipului de clădire din care face parte clădirea curenta adica a clădirii de referința Necesitatea investițiilor de realizare a unui imobil în care îsi va desfășura activitatea Direcția Taxe si

>    »    I    II

Buget Local sector 2 este impusă de atingerea unui confort sporit în activitatea salariaților și este fundamentată pe considerente de reducere a costurilor legate de utilități, creșterea funcționalității și confortului prin atingerea unui nivel de performanță energetică a clădirilor înspre conceptul de clădiri cu înaltă performanță energetică precum și respectarea legislației, normelor și normativelor în vigoare, considerăm că varianta optimă și recomandată pentru situația actuală este varianta cu proiect. „Investiție”, Do something.

Implementarea acestei variante de proiect generează obținerea maximului de confort termic cu pierderi minime sau neglijabile. Această opțiune de realizare a proiectului presupune implementarea integrală a investiției propuse, în vederea atingerii obiectivelor așteptate prezentate în secțiunea anterioară și în Memoriul Tehnic.

Analiza financiară folosește metoda incrementală pentru evaluarea investiției. Aceasta presupune utilizarea a două scenarii în situația în care există suficientă informație financiară. Pentru determinarea indicatorilor financiari se vor evalua incremental două scenarii, varianta „Fără investiție”- „Do nothing”


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

și varianta „Investiție cu impact major” - „Do something”. Analiza incrementată va urmări numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului.

3. Analiza financiară

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung.

în cadrul analizei financiare sunt determinate cheltuielile și veniturile pe întreaga perioadă de analiză. Analiza cost beneficiu financiară din punct de vedere al investiției cuprinde următoarele etape:

• determinarea fluxului de venituri și cheltuieli pe perioada de analiză;

•    determinarea fluxului financiar al proiectului pe perioada de analiză;

•    determinarea indicatorilor de eficiență și anume:

o Valoarea actualizată netă (VAN) o Rata internă de rentabilitate (RIR) o Raportul cost/beneficiu al investiției (ACB)

Indicatorii financiari VAN și RIR arată capacitatea veniturilor de a susține costurile investției, indiferent de modul în care vor fi finanțate.

Sustenabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat) Aceasta ar trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză

3.1 Baza legală

•    Legea finanțelor publice locale nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

•    HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects", decembrie 2014 - Comisia Europeană

•    SR EN 1992-1-1-2004 - Reguli generale si reguli pentru clădiri;

Analiza cost-beneficiu se bazează pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. în această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație.

3.2. Ipoteze de lucru

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii prețurilor fixe, fără a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referință "Leu”.


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Rata de actualizare reprezintă rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. Este indicat ca rata folosită în analiza financiară să reflecte costul de oportunitate al capitalului. Astfel, rata financiară actualizare utilizată în cadrul acestui proiect este de 4%, în termeni reali.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VAN, RIR, etc) se estimează aceasta rată la nivelul costului de oportunitate a capitalului de investiție pe termen lung. Având în vedere ca acest proiect este un proiect de investiție de utilitate publică nivelul de referință este recomandat de 4%. Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului sunt formulate pentru o perioadă adecvată vieții sale economice utile și suficient de lungă pentru a lua în considerare impactul său pe termen mediu/lung. Perioada de referință pentru prezentul proiect, avut în vedere în cadrul analizei cost-beneficiu, este de 14 ani.

Factorul de actualizare (FA) are la bază rata de actualizare k (4%)

FA pentru anul t pentru =1/(1 + rata de actualizare/'

Factorul de actualizare utilizat în analiza financiară este ilustrat în tabelu de mai jos.

Factor de

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul

10

Anul

11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

actualizare

0,962

0,925

0,889

0,855

0,822

0,790

0,760

0,731

0,703

0,676

0,650

00,625

0,601

0,577

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de mumerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile și toate sursele de finanțare atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare, inclusiv veniturile nete.

3.3 Estimarea costurilor de operare

Prin realizarea investiției "Amenajare sediu Adminsitrativ Direcția Texe și Buget Local sector 2” nu se urmărește obținerea de venituri financiare prin practicarea anumitor tarife sau taxe. Prin urmare, proiectul propus nu va fi generator de venituri, ci doar de beneficii financiare indirect-necomensurabile.

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect și varianta fără proiect.

3.3.1. Estimarea costurilor de operare în varianta „fără proiect”

Această variantă reprezintă varianta „fără investiție”, situație în care costurile au fost considerate cele actuale.

Deoarece prin realizarea investiției "Amenajare sediu Adminsitrativ Direcția Texe și Buget Local sector 2” nu se crează locuri de muncă, cheltuielile cu personalul angajat nu au fost luate în considerare Conform datelor furnizate de beneficiar actualmente la clădirea exustentă se cheltuiesc aproximativ 161.535 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

SIMTEX-OC

'| 'p


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Nr.crt

CHELTUIELI FARA PROIECT

COSTURI OPERARE PROIECT

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1

Costurlie de personalul angajat

0

0

0

0

0

2

Costuri cu combustibilii

114.242

114.242

114.242

114.242

114.242

3

Costuri cu energia electrică

36.570

36.570

36.570

36.570

36.570

4

Costuri cu apă/canal

10.724

10.724

10.724

10.724

10.724

5

TOTAL COSTURI

-lei-

161.535

161.535

161.535

161.535

161.535

3.3.2 Estimarea costurilor de operare în varianta „cu proiect"

Alături de costurile investiționale, proiectul propus generează cheltuieli pe termen lung asociate operării investiției realizate. In comparație cu scenariul „fără proiect”, costurile de operare ulterioare implementării proiectului reflectă costurile aferente transformării clădirii existente în sediu administrativ aferent Direcției Taxe și Buget Local sector 2.

Următoarele categorii de costuri sunt legate de operarea investiției în varianta „cu proiect":

-    costuri investiționale;

-    costuri cu personalul de operare

-    costuri privind consumul de combustibil

-    costuri cu consumul de apă și canalizare

-    costuri cu consumul de energie electrică

Costurile de investiție ale acestui proiect sunt evidențiate prin suma costurilor investiției, prezentate în următorul tabel:

INVESTIȚII TOTALE

Anul

An implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1.1 Cheltuieli investiție

5.719.054,042

1.1 Total Costuri de Investiție (A)

5.719.054

0

0

0

0

0

1.2 Numerar

1.3 Datorii pe termen scurt

0

149.140

149.140

149.140

149.140

149.140

1.4 Capital de lucru net (= 1.2-1.13)

0

-149.140

-149.140

-149.140

-149.140

-149.140

1.5 Variații ale capitalului de lucru (6)

0

0

0

0

0

0

1.6 înlocuire echipamentului cu durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

1.7 Valoare reziduala

0

0

0

0

0

-2.250.222

1.8 Alte articole de Investiții (C)

0

0

0

0

0

-2.250.222

1.9 Costuri Totale ale Investiției

5.719.054

0

0

0

0

-2.250.222


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Din auditul energetic rezultă că în urma investiției, durata de exploatare viitoare > 40 de ani. In acest proiect, perioada de referință este 14 ani, perioada de 13 ani reprezintă perioada de exploatare, iar 1 an reprezintă perioada de implementare.

3.3.2.2.    Costuri cu personalul angajat

întrucât în urma reabilitării, și transformării clădirii într-un sediu administrative se va păstra numărul inițial de locuri de muncă, în evaluarea costurilor nu au fost luate în considerare costurile cu salariile personalului.

3.2.2.3.    Costuri privind consumul de combustibil

întreaga clădire este prevăzută cu o centrala termica amplasata la parter intr-o incapere special amenajata.

Necesarul de energie termica pentru încălzire in perioada de iarna s-a determinat conform SR 1907/2014 in următoarele premise :

-    Temperatura exterioara de calcul iarna te = -15°C ;

-    Temperatura exterioara de calcul vara te = +35,3°C ;

-    Zona eoliana IV (viteza vântului de calcul 4 m/s)

-    Temperaturile interioare

Centrala termica este echipata cu vas de expansiune, butelie de egalizarea presiunii, distribuitor-colector si robinete de inchidere, reglaj, filtrare, detector de gaz si electrovana montata pe alimentarea cu combustibil a centralelor.

Aspirația aerului proaspăt necesar combustiei si evacuarea gazelor de ardere este asigurata prin intermediul unei tubulaturi coaxiale 080/125 pentru fiecare centrala in parte.

Corpurile de incalzire pentru perioada de iarna (alimentate de la centrala termica) si răcire (alimentate de la un chiller) pentru perioada de vara prevăzute, sunt ventiloconvectoare de pardoseala in birouri si de tavan in zona de așteptare si zona ghișee.

Apa calda menajera este preparata cu ajutorul panourilor solare amplasate pe acoperișul clădirii si a boilerelor electrice amplasate la etaj in grupurile sanitare.

încăperea centralei termice este prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanelor.

Panoul de automatizare al centralei termice conține sonde de temperatura, termostat de reglare, termostat de siguranța temperatura maxima 110 °C, lămpi de semnalizare, modul comanda pompe de circulație.

Circulația agentului termic se realizează prin pompare cu ajutorul unor pompe de circulație montate pe circuitele aferente ventiloconvectoarelor.

Rețeaua de distribuție agent termic se va monta cu panta descendenta (2 %o) către punctele de golire. Pentru transportul agentului termic se vor utiliza țevi de otel trase sau sudate de instalații. Conductele de incalzire pana la dimensiunea de 1 1/2” se vor monta prin curbare la montaj, peste 2” inclusiv cu curbe de sudaj. Fixarea conductelor se va realiza cu coliere din otel zincat, suporți, tiranti, cu garnitura antivibratii.

Conductele montate in sapa vor fi din material plastic PE-XE (polietilena reticulara), si vor fi izolate termic cu cochili din elastomer de 6 mm grosime.    __

13    Ș VSZĂȚ

iiwrs nsschiiîibsîe,

;    SECRETAR,

s

C. SPIRI-COM S.R.L.

SIMTEX-OC

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Intre câmpurile de încălzire prin pardoseala de aproximativ 26 mp se vor realiza rosturi de dilatatie, Structura pardoselii: planseu, izolație termica, țeava de incalzire prin pardoseala fixat pe plasa de otel, beton, sapa de egalizare, finisaj. Stratul de beton se toarna numai după realizarea probelor de presiune. Materialul țevii pentru incalzirea prin pardoseala, material plastic cu bariera impotriva difuziei de oxigen.

Prepararea apei calde de consum pentru clădirea ce deservește acest proiect se va realiza cu ajutorul unui boier. Boilerul se vor monta conform planurilor instalații termice si are caracteristicile tehnice indicate in proiectul de incalzire. Incalzirea serpentinelor se va face simultan de la sistemul rezistenta electrica si CT.

Alimentarea cu apa a boilerului se face printr-o conducta separata,

Apa calda menajera este preparata cu ajutorul panourilor solare amplasate pe acoperișul clădirii si a boilerelor electrice amplasate la etaj in grupurile sanitare.

In aceste condiții se vor cosuma 685.750 kWh de gaze rezultând un cost de 93.475 lei/an așa cum rezultă din tabelul de mai jos

Specificație

consum gaze

Tarif

(lei/kWh)

Costuri anuale totale

-lei-

0

1

5

6

Consum gaze

685.750,00

0,13631

93.475

Costuri totale cu consumul de gaze anual

93.475

3.2.2.4. Costuri cu consumul de apă și canalizare

Documentația aferenta instalațiilor sanitare menajere cuprinde inlocuirea instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabila existente.

Instalații de canalizare interioare a apelor uzate menajere din clădire, inlocuite in totalitate si completate:

Se menține gospodăria de apa proprie pentru incendiu cu hidranti interiori;

Sistemul de alimentare cu apa este constituit după următoarea schema:

-    branșament la conducta publica existenta in incinta;

-    instalația de distribuție a apei spre consumatori,

Debitul si presiunea necesare in instalație vor fi asigurate prin branșamentul existent la instalația de apa potabila din incinta.

Se vor inlocui coloanele si conductele de distribuție existente (apa rece, apa calda si canalizarea menajera) cu altele noi. Presiunea necesara in instalația interioara de apa rece este asigurata direct din rețeaua publica.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu țevi din polietilena de inalta densitate.

Necesarul mediu de apa calda este cuprins in consumul de apa rece si s-a determinat in funcție de consumatori.

Conductele de racordare cu obiectele sanitare sunt prevăzute cu traseul aparent, mascate in plafoane suspendate sau mascate cu panouri de rigips.


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Coloanele de apa si conductele de distribuție la consumatori sunt prevăzute cu montaj mascat cu panouri de rigips.

Obiectele sanitare nou prevăzute sunt din porțelan sanitar.

Instalațiile de canalizare sunt proiectate astfel:

- instalație de canalizare gravitaționala a apelor menajere provenite de la grupurile sanitare;

- instalație de colectare a condensului provenit de la ventiloconvectoare canalizate gravitațional;

Instalația de canalizare menajera se va executa cu tuburi din polipropilena imbinate prin mufe cu garnituri de cauciuc.

Canalizarea menajera interioara se va racorda la căminele de canalizare menajera exterioare existente.

Apele meteorice sunt evacuate prin jgheaburi si burlane racordate la sistemul de canalizare pluviala existent.

Apele uzate evacuate sunt ape convențional curate, incadrandu-se in prevederile Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților NTPA 002/97.

Conform datelor communicate de Apa Nova tariful de apă rece este de 3,61 lei/mc, iar cel de canalizare de 2,07 lei/mc . Tarifele conțin TVA

In aceste condiții consumul de apă de apă este de 900 mc pe an rezultând un cost de apă și canalizare

de 5.553 lei asa cum se observă în tabelul d

e mai jos.

Specificație

Consum apa (mc)

Tarif unitar apă

lei/mc

Tarif unitar

canalizare

lei/mc

Costuri totale apa +

canal lei

Cost anual apa si canal

900

3,61

2,07

5.553

Costuri totale cu consumul de apă și canalizare anual

5.553

3.2.2.5. Costuri cu energia electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua orașului.

Se vor realiza următoarele tipuri de instalații de curenti tari:

Instalații electrice de alimentare cu energie electrica;

Instalații electrice de forța;

Instalații de iluminat interior si exterior;

Instalații de prize;

Instalații de legare la pamant si de protecție impotriva loviturilor de trăsnet. Sursa de energie este prevăzută dintr-un post trafo existent, amplasat in apropierea obiectivului, care alimentează tabloul general TG, cu doua cabluri de cupru montate in paralel tip CYY-F (3x120+70)+1 cablu CYY-F 1x95 (PE).

Tabloul general alimentează tablourile secundare TCV (Tablou Consumatori Vitali),

T-chiller, tablourile TP1, TP2, TP3 si TP4 aferente parter, tablourile TE1, TE2, TH3.J&LIE4,.aferente etaj.


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Tabloul TCV (Tablou Consumatori Vitali) alimentează cu energie electrica TE-CT (Tablou Electric de alimentare si automatizare a Centralei Termice), TGPHI (Tablou Grup Pompare Hidranti Interiori), tablou TDC (Tablou Data Center).

A doua sursa de alimentare aferenta tabloului TCV este asigurata prin intermediul sistemului AAR de un grup electrogen insonorizat de 44kVA (35kW / 0,4kV) existent.

Circuitele instalațiilor de iluminat interior sunt prevăzute in cablu de cupru tip CYY -F Corpurile de iluminat normal (panouri si aplice) sunt echipate cu surse tip LED.

Pentru evacuare sunt prevăzute corpuri de iluminat de siguranța cu acumulatori proprii (3 ore) cu inscripționarea “IEȘIRE" care sunt alimentate din circuitele de iluminat normal.

Pentru încăperile cu suprafața mai mare de 60 mp (zona ghișee, zona așteptare si holuri), sunt prevăzute corpuri de iluminat antipanica echipate cu acumulatori proprii (3 ore).

Toate circuitele de iluminat sunt prevăzute cu disjunctoare cu protecție automata la curent de defect 30mA.

Sunt prevăzute circuite de prize 230V cu protecție diferențiala 30mA.

Pentru toate circuitele electrice interioare se vor utiliza jgheaburi metalice (“cable tray”) tip RKS de 150x60, respectiv 300x60 (cu si fara separator pentru curenti slabi).

Traseele circuitelor vor fi montate pe tavane deasupra plafoanelor suspendate, cu excepția verticalelor care vor fi ingropate protejate in tuburi PVC

De asemenea sunt prevăzute circuite pentru alimentarea cu energie electica a ventiloconvectoarelor. Conform datelor de pe site-ul ANRE tariful pentru energia electrică este de 0,527 lei/kWh Prin realizarea investiției având in vedere că imobilul va avea și etaj, consumul de energie electrică va crește la 97.000 kwh, rezultând un cost de 51.119 lei/an_

Specificație

Consum energie

electrică

Tarif

(lei/kw)

Costuri anuale totale

lei

Consum energie electrica

69392 kWh

0.5270

51.119

Costuri totale cu energia electrica anuală

51.119

3.2.2.6. Costuri de întreținere curentă și reparații periodice

Având în vedere că imobilul își schimbă radical destinația costurile de întreținere și reparații periodice nu au fost luate în considerare.

3.2.2.7.Costuri totale investiție

9

Prin lucrările de Amenajare clădire administrativă se estimează costuri generate de consumul de gaze, apă, canalizare și energie electrică, Costurile de operare în varianta cu proiect sunt evidențiate în

tabelu

de mai jos. Rezultă ca după implementarea investiției costurile se vor ridica la 56.672 lei/an

Nr.crt

CHELTUIELI DE EXPLOATARE GENERATE DE

COSTURI OPERARE PROIECT

S.C. SPIRI-COM S.R.L.


sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

PROIECT

Implementare

Anull

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1

Costuri cu personalul angajat

0

0

0

0

0

0

2

Costuri cu combustibilii

0

51.119

51.119

51.119

51.119

51.119

3

Costurile cu intretinerea curenta si periodică

0

0

0

0

0

0

4

Costuri privind consumul de apa

0

5.553

5.553

5.553

5.553

5.553

5

Costuri privind energia electrica

0

0

0

0

0

6

COSTURI DE OPERARE

-lei-

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

3.4 Estimarea veniturilor

Proiectul își propune Amenajare clădire administrativă.

Necesitatea acestui proiect este fundamentată pe considerente de reducere a costurilor legate de utilități, creșterea confortului funcționalității și confortului salariaților Direcției Taxe și Buget Local sector 2 , dar și confortul cetățenilor sectorului 2 care nu mai sunt nevoiti pentru rezolvarea problemelor să se deplaseze la sedii diferite și prin implemetarea acestei investiții se va reduce timpul de așteptare la ghișee.

în acest context, implementarea acestui proiect este oportună pentru că lucrările de amenajare clădire administrativă sporesc condițiile de confort atât a salariaților cât și a cetățenilor.

Realizarea investiției este necesară în vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrării în structurile europene.

Proiectul nu este generator de venituri directe. în al doilea rând beneficiul major, cuantificabil monetar, constă în diminuarea costurilor cu gaze și apă-canalizare. Vom considera o perioadă de referință de 14 ani. Pe această perioadă se vor estima fluxurile financiare de venituri și cheltuieli, precum și fluxul financiar net.

Prin implementarea proiectului pe perioada celor 13 ani (de exploatare) vor rezulta economii la factura

pentru încălzirea spațiilor și preparare apă caldă așacum rezul

Nr.

crt.

Anul

Fara proiect in Lei

Cu proiect in Lei

Economii realizate la

gaze

in Lei

Consum gaze inițial

Consum de gaze

după modernizare

1

1

114.241,68

93.474,58

20.767,10

2

2

114.241,68

93.474,58

20.767,10

3

3

114.241,68

93.474,58

20.767,10

4

4

114.241,68

93.474,58

20.767,10

5

5

114.241,68

93.474,58

20.767,10

6

6

114.241,68

93.474,58

20.767,10

7

7

114.241,68

93.474,58

20.767,10

8

8

114.241,68

93.474,58

20.767,10

9

9

114.241,68

93.474,58

20.767,10

10

10

114.241,68

93.474,58

20.767,10


ă din tabelul de mai jos.


SIMTEX-OC


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Nr.

crt.

Anul

Fara proiect in Lei

Cu proiect in Lei

Economii realizate la

gaze

in Lei

Consum gaze inițial

Consum de gaze

după modernizare

11

11

114.241,68

93.474,58

20.767,10

12

12

114.241,68

93.474,58

20.767,10

13

13

114.241,68

93.474,58

20.767,10

269.972,31

Prin implementarea proiectului pe perioada celor 13 ani vor rezulta economii la apă rece și canalizare

în valoare de 67.223 lei așa cum rezultă din tabelul de mai jos

Nr.

crt.

Anul

Fara proiect in Lei

Cu proiect in Lei

Economii realizate la apă și

canalizare

in Lei

Consum apă și

canalizare inițial

Consum de apă și

canalizare după reabilitare

1

1

10.724,00

5.553,00

5.171,00

2

2

10.724,00

5.553,00

5.171,00

3

3

10.724,00

5.553,00

5.171,00

4

4

10.724,00

5.553,00

5.171,00

5

5

10.724,00

5.553,00

5.171,00

6

6

10.724,00

5.553,00

5.171,00

7

7

10.724,00

5.553,00

5.171,00

8

8

10.724,00

5.553,00

5.171,00

9

9

10.724,00

5.553,00

5.171,00

10

10

10.724,00

5.553,00

5.171,00

11

11

10.724,00

5.553,00

5.171,00

12

12

10.724,00

5.553,00

5.171,00

13

13

10.724,00

5.553,00

5.171,00

Total

67.223,00

3.5. Calculul indicatorilor de performanță financiară

Pentru evaluarea performanței proiectelor de investiții sunt utilizați o serie de indicatori, în vederea comparării costurilor și beneficiilor proiectului. Cele mai importante sunt valoarea netă actualizată (VAN) rata internă de rentabilitate (RIR) și raportul cost-beneficiu (C/B)

Modelul de analiza financiară a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat și incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiționale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioadă de analiză

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

-    Valoarea Actualizată Netă (VAN)

-    Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF);

-    Raportul Cost- Beneficiu;

Valoarea Actualizată Netă (VAN)

SIMTEX

-oc

aas


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Valoarea Actualizată Netă reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări și ieșiri, actualizate cu o rată de actualizare astfel încât să se obțină valoarea lor curentă.

Rata internă de rentabilitate financiară (RIR)

Profitabilitatea unui proiect de investiții, măsurată prin RIR, reprezintă rata de actualizare (financiară, în termeni reali sau nominali în funcție de natura fluxurilor de capital utilizate în calcule) pentru care fluxurile de costuri și fluxurile de beneficii au valoarea netă curentă egală cu 0. în alte cuvinte, RIR reprezintă rata de actualizare pentru care valoarea netă actualizată este egală cu 0.

Raportul Cost -Beneficiu (C/B)

Raportul Cost-Beneficiu se calculează ca raport între totalul plăților efectuate și totalul încasărilor și evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori supraunitare proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare Fluxul de numerar cumulat (cash - flow) reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întrega perioadă de referință analizată.

Determinarea fluxurilor de numerar generate de proiect, actualizate la o rata de actualizare și identificarea viabilității din punct de vedere financiar a unui proiect reprezintă scopul analizei financiare. Analiza financiară a evaluat în special profitabilitatea financiară a investiției determinate cu fluxul de numerar net, raportul beneficiu cost, indicatorii VAN - valoarea actualizată netă și RIR - rata internă de rentabilitate financiară.

Valoarea Actualizată Netă Financiară, Rata Internă de Rentabilitate Fiinaciară sunt redate în tabelul de mai jos.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Anul

Anul 1 impl.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Economii de costuri rezultate din

reparații curente

0

0

0

0

0

0

Alocări de la bugetul local acoperire costuri generate proiect

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

Total venituri rezultate din alocările de la

buget de stat

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

Costuri Totale de Operare

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

Costuri Totale ale Investiției

5.719.054

0

0

0

0

3.860.3

61

FLUX DE NUMERAR NET

-5.719.054

0

0

0

0

3.860.3

61

Rata de actualizare

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

Rata Interna a Rentabilității Financiare

a Investiției (RIR)

2,50%

VLZAT

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Valoarea actuala neta financiara a

Investiției (VNA)

-2.448.191

S.C. SPIRI-COM S.R.L.


SIMTEX-OC

'•rttV IaI

£5 T$


3.5.1.    Valoarea Actualizată Netă Financiară a investiției (VAN)

Valoarea actualizată netă a investiției reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări și ieșiri, actualizate cu o rată de actualizare, în acest caz 4%,

Investiția generează o valoare actualizată netă de -2.448.191

3.5.2.    Rata Internă de Rentabilitate Financiară a investiției (RIR)

Rata Internă de Rentabilitate (RIR) poate fi considerată un instrument financiar pentru analiza principiului privind luarea în considerare a timpului cu ocazia evaluării proiectelor de investiții. Drept urmare, întrucât beneficiile și costurile proiectului apar la intervale de timp diferite, este necesară calcularea fluxurilor financiare în momentul analizării proiectelor de investiții, prin utilizarea ratei de actualizare. în mod uzual, rata rentabilității financiare este considerată în general egală cu nivelul ratei de actualizare financiară. Rata de actualizare financiară este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar obținut în analiza financiară, în fiecare an, pentru a lua în considerare valoarea banilor în timp.

Rata internă de rentabilitate a investiției reprezintă rata de randament la care sursele de finanțare imobilizate sub forma investiției sunt fructificate. Indiferent de modul de exploatare al investiției, logica ratei interne de rentabilitate privește fluxurile de numerar generate de aceasta în spiritul tehnicii de compunere.

Investiția generează o rată internă de rentabilitate de 2.50%

3.5.3.    Fluxul de numerar sau cash -flow

Determinarea fluxurilor de numerar generate de proiect, actualizate la o rata de actualizare și identificarea viabilității din punct de vedere financiar a unui proiect reprezintă scopul analizei financiare In tabelul de mai jos este redat cash -flow, atât în varianta cu proiect cât și în variant fără proiect.

CASH-FLOW

Anul

Anul 1 implem

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

"Cu proiect"

1.1 Total Resurse

Financiare

5.719.054

0

0

0

0

0

1.2 Alocări de la bugetul local acoperire costuri operare create prin proiect

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

1.3 Venituri financiare totale proiect

0

0

0

0

0

0

1.4 Costuri totale de operare investiție

0

56.672

56.672

56.672

56.672

56.672

1.5 Costuri totale ale Investiției

5.719.054

0

0

0

0

-3.860.361

1.6Cash-flow (Venituri-Costuri)

0

0

0

0

0

3.860.361

....

S.C. SPIRI-COM S.R.L.


sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

"Fara proiect"

1.7 Venituri totale fara proiect

0

0

0

0

0

0

1.8 Costuri totale fara proiect

0

0

0

0

0

0

1.9 Cash-flow (Venituri-Costuri)

0

0

0

0

0

0

1.10 CASH-FLOW INCEREMENTAL

0

0

0

0

0

3.860.361

1.11 Total Flux de numerar cumulat

0

0

0

0

0

3.860.361

3.5.4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

în urma calculelor efectuate au rezultat următorii indicatori tehnico-economici ai investiției așa cum se observă în tabelul alăturat.

Indicator

Valoare obținută

9

Explicații

Valoarea totală, a investiției

din care C+M

5.719.054,042

4.553.431,033

Valoarea conține TVA , prețuri în lei

Emisii de CO2

28,61

Kg C02/mc

Valoarea Actualizată Netă

-2.448.191

Valoarea negativă indică faptul că beneficiile financiare nete actualizate ale proiectului nu pot acoperi pe parcursul perioadei de referință studiate costurile investiționale, ceea ce demonstrează necesitatea finanțării nerambursabile pentru realizarea proiectului

Rata Internă de Rentabilitate financiară

2,50%

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției se află sub valoarea ratei de actualizare, acest lucru fiind justificat întrucât □rin exploatarea investiției de bază nu sunt obținute venituri financiare directe din exploatare (operaționale).

4.    Analiza economică

Analiza economică va măsura impactul economic și social al proiectului și va evalua proiectul din punct de vedere al sociatății.

Prezentul studiu nu va necesita o analiză economică având în vedere că această obligativitate este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore, pentru care costurile de investiție depășesc valoarea de 25 milioane euro (echivalent lei).

5.    Analiza de senzitivitate

In cadrul analizei de senzitivitate se determină modul de variație al indicatorilor de eficiență VAN și RIR (din punct de vedere al invesstiției) la modificarea unor parametriii critici

Variația parmetrilor critici se va produce în condițiile păstrării celorlalte date de intrare prezentate, neschimbate.

Analiza de senzitivitate permite determinarea variabilelor „critice” sau parametrii modelului. Aceste variabile sunt cele ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performanței


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

financiare a unui proiect. Analiza este realizată prin modificarea unui element la un moment dat și determinarea efectului acestei schimbări asupra RIR sau VNA.

Scopul analizei de senzitivitate este:

•    să contribuie la identificarea variabilelor cheie cu influență importantă asupra costurilor și beneficiilor generate de proiect;

•    să investigheze consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice;

•    să evalueze dacă deciziile ce vor fi luate î n cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbări;

•    să identifice acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar să testăm cât de sensibile sunt valorile de eficiență ai proiectului (VAN și RIR) la modificări ale valorilor acestor factori.

Pentru a determina senzitivitatea rentabilității pentru proiect a fost luat în calcul următorul factor: nivelul investiției.

Situația de bază este VAN = -2.448.191 și RIR= 2,50%

Indicator

Schimbarea

parametrilor

VAN (lei)

RIR (%)

Variație    nivel

investiție

Reducere -1%

- 2.423.709,09

2,475%

Creștere +1%

- 2.472.672,91

2,525%

Reducere-2%

-2.399.227,18

2,45%

Creștere+2%

-2.497.154,82

2,55%

Reducere-3%

- 2.374.745,27

2,425%

Creștere+3%

-2.521.636,73

2,575%

Rezultatele de mai sus ne arată modul în care se schimba valorile VAN și RIR.

Se observa ca, indiferent de tipul scenariului, valorile VAN și RIR nu variază î n mod esențial.

Rezultatele obținute atestă faptul că realizarea proiectului investitional propus se poate realiza.

6. Analiza de risc

Managementul riscului presupune desfățurarea unor activități este un proces ciclic, care se desfășoară pe toată perioada derulării proiectului, și presupune următoarele etape:

•    Identificarea riscului

•    Analiza riscului

•    Controlul riscului

Identificarea riscului - se concretizează într-o listă de posibile evenimente cu probabilitățile de apariție și efectele pe care acestea le pot avea. Scopul principal al identificării riscului este acela de a evita apariția unor evenimente nedorite care în general afectează în mod negativ investiția.

Analiza riscului - este procesul de examinare atât calitativă cât și cantitativă a im

pactului-pe care X.,., VIZAT


poate avea fiecare risc în parte în cazul în care acesta se manifestă în derularea proiqwuiui. . . ,

99    spre nescfttmbare

SECRETAR,

S.C. SPIRI-COM S.R.

SIMTEX-OC

L.

S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Controlul riscului - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

In vederea minimalizării riscurilor este necesară identificarea măsurilor ce pot fi applicate pentru a putea realiza acest lucru

Aceste măsuri pot include următoarele elemente :

>    Evitarea riscului

>    Menținerea riscului la un nivel minim sau transformarea unui risc de nivel mare/mediu, într-un nivel mai redus

>    Reducerea frecvenței de manifestare

>    Partajarea riscului

>    Reținerea riscului.

In funcție de diferitele tipuri de riscuri care pot surveni în cadrul proiectului și de nivelul pe care se situează acesta, se pot allege diferite metode de reducere a riscurilor în cazul proiectului de față, se vor aplica cu precădere tehnicile de reținere și de control ale riscului Riscurile trebuiesc constant monitorizate pentru a evita creșterea impactului.

Sunt cunoscute următoarele categorii de tehnici de control:

-    Evitarea riscului: implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

-    Prevenirea pierderilor

-    Transferul riscului: împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de

asigurări, garanții);

-    Reducerea riscului: tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;

-    Planuri rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

In tabelul de mai jos este evidențiată macheta riscului.

Tip de risc

Elementele riscului

Tip acțiune corectivă

Metoda de eliminare

Riscul    de

operare

Include riscul tehnologic, care ar putea consta în obținerea unor performanțe ale materialelor inferioare celor considerate în analiză, sau    a exploatării

necorespunzătoare

Reducere risc

Datorită utilizării de tehnologii modern, calitative, care au dovedit perforamanțe bune în exploatare, precum și instruirii adecvate a personalului.

Riscul    de

finalizare

Vizează posibilitatea ca finalizarea proiectului să fie intârziată. Depășirea perioadei de realizare a proiectului din cauza nerespectării graficului de lucru de către executant. Acest risc poate determina o creștere substanțială a bugetului necesar reducere implementării    proiectului,

respective a valorii de investiție

Reducere risc

Semnarea unui contract "la cheie" cu un contractor general. în baza unui astfel de contract responsabilitatea finalizării lucrărilor de reabilitare, modernizare în graficul de timp preconizat revine în exclusivitate contractorului general

Riscul    de

întreținere

Incapacitatea financiară a beneficiarului de a întreține investiția realizată

Eliminare risc

Dimensionarea optimă a investiției, alegerea unor soluții ce implică consumuri ,reduse— de. • -materiate;

j-wwr—

spre neschimbare SECRETAR,


S.C. SPIRI-COM S.R.L.

sediu: str Anastasie Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, București, Romania Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email: officespiri @ gmail.com

Tip de risc

Elementele riscului

Tip acțiune corectivă

Metoda de eliminare

alegerea de soluții ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice și cu un grad ridicat de siguranță în exploatare

Obținerea

finanțării

Riscul ca beneficiarul să nu obțină finanțare

reducere risc

Beneficiarul împreună cu consultantul vor studia amănunțit documentația astfel încât să nu apară o astfel de situație

Prețurile

materialelor

Riscul ca prețurile materialelor să crească în perioada de execuție a proiectului peste nivelul bugetat

Eliminare risc

Semnarea de contracte ferme de aprovizionare și execuție

Proiectul nu prezintă riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

7. Concluzii

Rezultatele analizei financiare a proiectului reflectă eficiența și fezabilitatea acestuia în condițiile unei finanțări neramburabile aferente cheltuielilor de investiții. Valorile obținute pentru indicatorii RIRF, VNA și Rb/c justifică necesitatea intervenției financiare europene pentru dezvoltarea proiectului, aceasta deoarece, un astfel de proiect este orientat mai mult asupra beneficiilor sociale și economice adiacente decât asupra obținerii imediate de profit.

Totodată, trebuie specificat că ponderea cea mai mare în cadrul costurilor Ratei Interne a Rentabilității Financiare o au cheltuielile de investiții.

Pentru ca proiectul să fie eligibil este necesar ca venitul net actualizat calculat la total valoare investiție să fie negativ iar rata internă de rentabilitate financiară calculată la total valoare investiție să fie mai mică de 4%. Faptul că valoarea actuală netă financiară a investiției este negativă, specifică faptul că veniturile implicate de proiect nu pot susține activitățile propuse (pentru perioada de analiză considerată) și că proiectul are nevoie de asistență financiară.

în urma realizării analizei financiare și a analizelor de senzitivitate și risc se recomandă realizarea investiției în varianta cu proiect. Rezultatele analizei financiare a proiectului reflectă eficiența și fezabilitatea acestuia în condițiile unei finanțări aferente cheltuielilor de investiții. Valorile obținute pentru indicatorii financiari justifică necesitatea intervenției financiare pentru dezvoltarea proiectului.

Nu există alți factori de risc, dintre cei identificați și analizați, care să aibă o influență semnificativă asupra desfășurării proiectului.

Proiectul analizat este orientat mai mult asupra beneficiilor sociale și economice adiacente decâtEXPERTIZA TEHNICA

IN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI ADMINISTRATIV DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 -SOSEAUA MORARILOR, NR. 6 (FOSTA PIAȚA MORARILOR) DIN PARTER IN P+1E

BENEFICIAR: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2CUPRINS DOCUMENTAȚIE:


RAPORT DE EXPERTIZA BREVIAR DE CALCUL RELEVEU FOTO PLANURI

COPII ACTE EXPERT TEHNIC

"Wat

spre neschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE EXPERTIZA

VIZAT

s p re n esc h i m b a re, SECRETAR,

La solicitarea beneficiarului - Direcția Venituri Buget Local Sector 2. s-a procedat la realizarea expertizei tehnice a halei existente pe amplasamentul din Șoseaua Morarilor nr. 6, in vederea amenajării Sediului Administrativ Direcția Venituri buget Local Sector 2. Scopul prezentei expertize il constituie stabilirea soluției tehnice optime pentru transformarea imobilului din parter in parter si etaj, pentru destinația de birouri.


L MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

Conform art. I 1.1.1 din "Cod de proiectare seismica - Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente**, indicativ PI00-3/2008, expertiza se realizează, in condițiile prevederilor legale in vigoare, in vederea evaluării nivelului de asigurare la acțiuni seismice si gravitaționale, in scopul lucrărilor anterior menționate.

2. OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții art. 23 si H.G. nr. 925/1995, privind Regulamentul de verificare si expcrtizarc tehnica de calitate, a proiectelor si a execuției lucrărilor si a construcțiilor ..Intervențiile la construcțiile existente se refera la lucrări de reconstruire, consolidare, extindere, desființare parțiala, precum si la lucrări dc reparații, care se fac numai pe baza unui proiect avizat dc proiectantul inițial al clădirii, sau ca urmare a unei expertize tehnice, intocmita dc un expert tehnic atestat, si se consemnează in cartea tehnica a construcției". Având in vedere prevederile din actele normative mai sus menționate si cerințele din certificatul de urbanism, prezenta expertiza tehnica arc ca obiectiv, cercetarea in teren a construcției existente si a lucrărilor dc intervenție realizate dc beneficiar (conform PI00-3/2008) in scopul:

•    evaluării nivelului de asigurare la acțiuni seismice acționând concomitent cu incarcarilc gravitaționale;

•    fundamentării propunerii deciziei dc intervenție, daca este cazul; pentru extinderea spatiilor de producție.

Legislația si reglementările tehnice in vigoarespre îwsk SECR


3. ASPECTE GENERALE PRIVIND CLĂDIRILE

Amplasament

Localitate

București

Strada

Șoseaua Morarilor

Număr

6

Județul

București

Coduri de proiectare folosite

PI 00/1-2006

Daca are la baza principii de proiectare antiseismica

Da

Grupa tipologica din care face parte

Hala metalica dc tip PI00

La elaborarea raportului de expertiza aux considerate următoarele documente si tehnice:

Lucrările efectuate in cadrul prezentei expertize


Programele de calcul structurale automat

folosite la elaborarea expertizei


privind punerea in siguranța a clădirii existente pentru acțiuni seismice;

CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

PlCtOn-2006 - Cod de proiectare seismica

-    Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri;

PI 00'3-2008 - Cod de proiectare seismica

-    Partea a II-a - Prevederi privind evaluarea seismica a clădirii existente:

NP 112-2013    - Normativ pentru

proiectarea structurilor de fundare directa; NP 120-06 - Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci in zone urbane:

CR6-20I3 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

CR2-1-1.1- 2013 - Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat;

NP005-2003    - Normativ pentru

proiectarea construcțiilor din lemn:

STAS 3300/2-85 - Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe;

SR EN 1992-1-1:2004 - Construcții civile si industriale. Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008; SR EN 1993-l-8:2006/NB:2008    - Construcții

civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel.

Conținutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construcțiilor pentru anii 1995-1997.


S-a efectuat o investigare vizuala detaliata a construcției.

S-au realizat releveclc clădirii In afara de aceste lucrări in situ, s-au efectuat toate lucrările necesare pentru calculele structurale, piesele scrise si piesele desenate.


Pentru elaborarea calculelor structurale au fost folosite toate metodele de calcul prevăzute in PI00-3/2008 si s-a programul de calcul 3D - ETABS,\\

A \

w


ne


CARACTERISTICI FUNCTIOXAL-ARHITECTURALE ALE CLĂDIRILOR

Forma in plan

L - cu dimensiunile in plan inscriindu-sc intr-un dreptunghi dc 23.90 m cu 66.55 m

Regim dc înălțime

Actual parter sc dorește parter si etaj

Suprafața construita

Actual cea 1308 mp si sc ajunge la cea 2110 mp

5. CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE CLĂDIRILOR

Tipul dc structura al clădirii

Structura metalica

Tipuri dc planscc utilizate

Panouri tristrat si luminatoare

6. DATE BIOGRAFICE ASUPRA CONSTRUCȚIEI

In absenta unei ”Carti a construcției”, se pot face referiri numai la constatările de pe teren concretizate in rclevcc si poze. precum si din discuțiile purtate cu beneficiarii:

Funcțiunea actuala

Hala

Coduri de proiectare folosite

PI 00/1-2006

Daca are la baza principii de proiectare antiseismica

Da

Grupa tipologica din care face parte

Hala metalica dc tip PI00

7. METODOLOGIA APLICATA LA ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

Pc baza Normativului PI00-3/2008, metodele de investigare in vederea evaluării nivelului dc protecție antiseismica a construcțiilor existente se utilizează diferențiat, in funcție de următoarele criterii (cf. 11.1.6):

Zona seismica de calcul in care este amplasata cladirca


Perioada in care a fost proiectata si executata construcția


Deceniul 1 al secolului 2


Sistemul structural


Suprastructura


Structura metalica


Planscc


Actual nu exista, se propune tabla cutata si bet


Fundații


Izolate din b.a.


Clasa dc iinportanta-cxpuncre a clădirii


111


Etape necesare pentru investigare:


Tipul dc evaluare


Identificarea nivelului de cunoaștere: Identificarea nivelurilor dc inspecție si ipo^rcar


Calitativa si cantitativa
Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare r/g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani - conform PI 00-1/2006

România - Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani - conform PI00-1/2013Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț). TC a spectrului dc răspuns

Confonn PI00-1/2013 - po=2.50

Spectre normalizate de răspuns elastic ale accelerațiilor absolute pentru componentele orizontale ale mișcării terenului. în zonele caracterizate prin perioada de control (colț) 7?= l.Os

Coeficientul seismic de baza:

■ Confonn P100-1 /2006:

•    Cb= 1.0x2.75x0.24x1.00/4=0.165=cca 16.5%

- Conform PI00-1/2012:

•    Cb= 1.0x2.50x0.30x 1.00/4=0.188= 18.8%

Raportul intre coeficienții seismici de baza este 0.88 rezultând ca forțele seismice corespunzătoare noului cod PI00/1-2013 sunt 12% mai mari fata de cele corespunzătoare cerințelor codului P100-1 /2006.

Din acest motiv, avand in vedere ca nu s-a modificat inca codul PI00/3-2008 in concordanta cu cerințele noilor coduri, la recomandările prescripțiilor in vigoare, in calcule s-a preferat sa se considere cerințele codului PI00/1-2013. Așadar coeficientul seismic de baza pentru clădirea existenta este 18.8%. Același coeficient s-a considerat si pentru clădirea cu etaj.


8. METODELE DE INVESTIGARE UTILIZATE ÎN CADRUL EXPERTIZEI

Nivelul

cunoașterii

Geometrie

Alcătuirea

de

detaliu

Materiale

Calcul

CT

KI.I

Din

proiectul de ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj in teren sau dintr-un

Pe baza proiectării simulate in acord cu practica la data realizai ii construcției

Și

pc baza unei inspecții in teren limitate

X’alori stabilite pc baza standardelor valabile in perioada realizării construcției

J'

din teste in teren limitate

LF-MRS

CF=J.?5

KL2

releveu complet al clădiri:

Din proiectul de execuție original incomplet și dintr-o inspecție în teren limitată

StIH

dintr-o inspecție in teren extinsă

Din specificațiile de proiectare originale și din teste limitate in teren sau

dintr-o testare extinsă a calității materialelor in teren

Orice metodă.

conform

P 100 - 1/2006

CF*T,20

KL3

Din proiectul de execuție original complet și dinii-o inspecție limitată pe teren saa

dintr-o inspecție pe teren

cuprinzătoare

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitate pe teren sau

dintr-o testare

cuprinzătoare

Orice metodă.

confonn

P 100 - 1/2006

CF=I.O

LF - metoda forței laterale echivalente: MRS = calcul modal cu spectre de răspuns

• Nivelul de cunoaștere este de tip KL1- cunoaștere limitata. CF=1.35

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și stabilirea soluțiilor de consolidare.

O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condițiile de alcătuire implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea fi finalizat după efectuarea calculului structural.

Cerințe

Relevări pe amplasament

Condiții privind traseul încărcărilor

Aceste condiții au în vedere existența unui sistem structural continuu și suficient de puternic care să asigure un traseu neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare.

Forma in plan aproximativ v^ulâja

//$? /,> A

,O ! F '

--N-/-

k .

rND i V

Forțele seismice, care iau naștere în toate elementele clădirii ca forțe masice. trebuie transmise prin intermediul diafragmelor orizontale (planșee) la elementele structurii verticale (de exemplu, pereți structurali sau cadre), care la rândul lor le transferă la fundații și teren.

La evaluarea construcției trebuie identificate eventualele discontinuități în traseul încărcărilor și evaluate efectele structurale ale acestora.

De exemplu, un gol de dimensiuni mari în planșcu. lipsa colectorilor și tiranților din planșee. legătura slabă între pereți și planșee. ancorajele și înnădirile insuficiente ale armăturilor în betonul armat, sudurile cu capacități insuficiente la elementele din oțel. etc.. reprezintă devieri. întreruperi sau puncte slabe ale acestui traseu.

Dc asemenea, planșeele Iară rigiditate suficientă în planul lor nu pot asigura. în multe situații, transmiterea foitelor orizontale la elementele principale ale structurii laterale.

Deficiențe din punctul de vedere al traseului încărcărilor se pot întâlni relativ frecvent la clădirile vechi în caic s-au efectuat transformări ale structurii.

In cazul componentelor nestructurale se va urmări. în principal, modul de transmitere a greutății acestora și a forțelor seismice aferente (rezemare. agățare) la elementele structurii și evaluarea capacității elementelor structurale și legăturilor respective de a prelua aceste forțe.

Condiții privind redundanța

Evaluarea va stabili în ce măsură sunt satisfăcute două condiții:

Hala este in stare satisfacatoare. Se observa unele prinderi neconforme la grinzile transversale de acoperiș.•    atingerea efortului capabil într-unul din elementele structurii sau în câteva elemente nu expune structura unei pierderi dc stabilitate, generală sau locală:

•    mobilizarea la acțiuni seismice severe a unui mecanism de plastificare. care să permită

exploatarea rezervelor de rezistență ale structurii și o disipare avantajoasă a energiei seismice.

Condiții privind configurația clădirii

Evaluarea trebuie să evidențieze abaterile de la condițiile de compactitate. simetrie și regularitate, care pot afecta negativ răspunsul seismic. Astfel vor fi identificate discontinuitățile în distribuția rigidității la deplasare laterală, a rezistenței laterale, a geometrici, a maselor.

q a fost ales in conformitate cit cerințele P100/3-0S si PI00/1-2006 cu valoarea q= 4.0.

Neregularitâțile pot apărea pe verticală sau orizontală. Abaterile de la condițiile de regularitate obligă la utilizarea unor metode de calcul mai complexe și/sau la sporirea forțelor seismice de proiectare, conform P 100 - 1/2006. 4.4.3, prin reducerea valorilor factorilor de comportare, q.

A. Neregularități pe verticală

(1) Discontinuități în distribuția rigidității laterale.

Se vor identifica eventualele niveluri slabe din punct de vedere al rigidității. Un nivel se consideră flexibil (slab) în cazul în care rigiditatea laterală a acestuia este mai mică cu cel puțin 25% decât cea a nivelurilor adiacente. La aceste niveluri efectele de ordinul II sunt sporite și aici trebuie verificate cu prioritate condițiile referitoare la deformați i le structurale.

Zona centrala este mai inalta decât

zonele laterale

Efectele negative ale discontinuităților de rigiditate se concentrează la nivelurile flexibile ale unor construcții rigide la restul nivelurilor.

(2) Discontinuități în distribuția rezistenței laterale

Se vor identifica nivelurile slabe din punct de vedere al rezistenței, la care se pot concentra deformațiile plastice în structură. Un etaj slab este acela în care rezistența la forțe laterale este mai mică cu 25% decât cea a etajelor adiacente. La flecare nivel se va verifica posibilitatea formării unui mecanism de tip etaj slab.

Șefe /    \' \

(3) Condiții privind regularitatea geometrică

b [ :':X

V

V\ÎÂT‘\x

spre n&s&himbaM, SECRgl&kZ?

V

<

Se consideră discontinuități geometrice semnificative situațiile în care dimensiunile pe orizontală ale sistemului structural activ în preluarea forțelor orizontale prezintă diferențe mai mari de 30% în raport cu dimensiunile acestuia la nivelurile adiacente. Dc exemplu, prevederea unui gol de dimensiuni mari în planșee la săli de conferință și spectacole, cu întreruperea locală a unor elemente ale structurii laterale sau retragerea spre interior a structurii la nivelurile superioare, pot reprezenta o asemenea ncrcgularitatc.

La ultimul nivel se admit reduceri în plan ale sistemului structural mai mari de 30% față de nivelul inferior.

(4)    Condiții privind regularitatea distribuției maselor. Se consideră că neregularitățile distribuției maselor afectează semnificativ răspunsul seismic al structurilor în situația în care masa unui nivel este mai mare cu cel puțin 50% față de cele ale nivelurilor adiacente.

(5)    Discontinuități în configurația sistemului structural. Se identifică abaterile semnificative de la monotonia sistemului structural cum sunt întreruperea la anumite niveluri a unor pereți sau stâlpi, modificarea dimensiunilor unor pereți, devierea în plan aunor elemente de la un nivel la altul. Evaluarea trebuie să evidențieze efectele acestor discontinuități, cum sunt sporurile de eforturi din acțiuni laterale în stâlpii care susțin pereții întrerupți. starea de eforturi din planșeul - diafragmă care realizează transferul între două niveluri cu alcătuiri diferite, etc.

B. Neregularități în plan

(1) Evaluarea construcțiilor va urmări identificarea structurilor în care dispunerea neechilibrată a elementelor, a subsistemelor structurale și/sau a maselor produce efecte nefavorabile dc torsiune dc ansamblu. Pe lângă determinarea comportării la torsiune în domeniul elastic, se va estima răspunsul seismic dc torsiune în domeniul postclastic prin

Forma relativ regulata......VÎZĂT \

spre


examinarea relației dintre centrul maselor și centrul de rezistența al structurii. Se vor investiga în acest context structurile expuse instabilității la torsiune.


Condiții privind interacțiunea structurii eu alte construcții sau elemente


Condiții privind distanța față de construcțiile învecinate


(I) Se va verifica dacă distanțele între clădirile vecine respectă condițiile date în P 100-1/2006.

Se vor investiga efectele posibile ale coliziunii dintre cele două clădiri vecine. Astfel:

•    în cazul în care planșeele sunt decalate, acestea pot produce șocuri prin lovirea stâlpilor construcției vecine:

•    în cazul în care construcțiile sunt diferite ca înălțime, construcția mai joasă și mai rigidă poate acționa ca reazem pentru construcția mai înaltă: efectele posibile sunt aplicarea unei forțe suplimentare construcției joase. în timp ce construcția înaltă va suferi o discontinuitate însemnată a rigidității, care modifică răspunsul seismic;

•    în cazul în care construcțiile sunt egale ca înălțime și cu sisteme structurale similare, cu planșeele la același nivel, efectul coliziunilor este nesemnificativ, astfel încât se pot accepta dimensiuni dc rosturi oricât dc reduse.


M/ exista plansee. Acoperișurile celor 3 zone sunt decalate.


Condiții referitoare la componentele nestructurale (CNS)


(1)    Examinarea efectuată în cadrul evaluării calitative trebuie să stabilească relațiile între structură și componentele nestructurale precum și tipul și calitatea legăturilor între acestea.

(2)    în cazul structurilor în cadre de beton armat sau din oțel se vor identifica. în principal, următoarele aspecte:

măsura în care distribuția pereților de umplutură considerați fără rol structural, dar care prin realizarea efectivă acționează ca elemente structurale, afectează regularitatea pe verticala a construcției (de exemplu, prin crearea unor


Nu exista probleme......VSZAT'

Spî'6 5'5OScil î iii bîiî©, SECRETAR,


niveluri slabe) și pe orizontală (prin crearea unei excentricități semnificative între centrul maselor și centrul de rigiditate):

eventualele situații de interacțiuni necontrolate cu pereții de umplutură sau cu alte elemente de construcție (formarea de stâlpi scurți. de exemplu).

(3) Aspectele specifice care definesc calitativ comportarea seismică a elementelor de construcție nestructurale. echipamentelor și instalațiilor din clădiri sunt prezentate în anexa E.

Condiții pentru diafragmele orizontale ale clădirilor

(1)    Evaluarea seismică a clădirilor trebuie să stabilească măsura în care planșeele își îndeplinesc rolul structural de a distribui în condiții de siguranță încărcările seismice orizontale la subsistemele structurale verticale (de exemplu, la pereți structurali și cadre). Comportarea planșeelor este optimă în condițiile în care acestea sunt realizate ca diafragme rigide și rezistente pentru forțe aplicate în planul lor. Aceste condiții sunt îndeplinite la nivel maximal de planșeele de beton armat monolit.

(2)    In cazul structurilor cu pereți, planșeul trebuie să asigure rezemarea laterală a pereților pentru încărcări normale pe suprafața acestora.

(3)    Obiectivele evaluării diafragmelor orizontale de beton sunt reprezentate de aspectele specifice care intervin la realizarea grinzilor pereți și anume:

•    preluarea eforturilor de întindere din încovoiere. Cu ocazia evaluării, trebuie verificat dacă armăturile dispuse în elementele de bordare ale planșeultii (centuri și grinzi) și cele din câmpul plăcilor sunt dispuse corect, și dacă aceste armături sunt continue și conectate adecvat Ia placă;

•    transmiterea reacțiunilor de la planșeu la reazemele acestuia, pereți sau grinzi, prin intermediul unor armături de conectare adecvate. Aceste legături pot servi și pentru ancorarea unor pereți de zidărie la forțe normale pe planul

Se poate considera prin sistemul de contravantuiri ales la proiectare ca in plan orizontal elementele structurale lucrează aproximativ ca o diafragma orizontala.spre nttî’XVwn SECR&t AR,


acestora:

colectarea forțelor distribuite în masa planșeelor și transmiterea lor la elementele structurii I verticale. în condițiile în care continuitatea , legăturii dintre acestea și diafragmele orizontale este întreruptă de goluri sau încărcarea planșeului se transferă structurii verticale prin eforturi de întindere. Colectarea forțelor de inerție se realizează prin armături de oțel cu secțiune suficientă (tiranți sau colectori), corect ancorate j în masa planșeului și în elementele structurii verticale:

..suspendarea” încărcărilor distribuite în masa planșeului prin armături adecvate. în condițiile în care forțele seismice orizontale produc eforturi de întindere în grinda perete constituită de planșeu: preluarea eforturilor care apar la colțurile intrânde ale planșeelor și în jurul golurilor mari prin armături de bordare. ancorate corespunzător; preluarea eforturilor din jurul golurilor de dimensiuni mari. prin armături adecvate, ancorate suficient în masa planșeului.

Condiții privind infrastructura și terenul de fundare

(1)    Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente.stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural. în acest scop:

- se va identifica sistemul fundațiilor (și. dacă este cazul, al infrastructurii) și se va aprecia măsura în care acesta posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile suprastructurii suficient de uniform;

vor fi identificate natura terenului și eventualele tasări diferențiale sau deformații remanente, produse de acțiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum și efectele acestora, manifestate sau potențiale, asupra elementelor structurii, inclusiv a fundațiilor.

(2)    La examinarea sistemului fundațiilor (infrastructurii) se vor verifica și condițiile der

Pconv-220 kPa
alcătuire prevăzute în \’P 112-04.

(3)    Evaluarea fundațiilor va avea în vedere și prezența eventuală a apei deasupra nivelului de fundare și efectele acesteia asupra elementelor fundațiilor și subsolului, inclusiv din punctul dc vedere al afectării durabilității.

(4)    Evaluarea sistemului de fundare și a terenului va stabili și eventualele efecte de interacțiune cu clădirile situate în imediata lor vecinătate, mai ales în situația în care acestea au fost construite ulterior clădirii examinate.

Evaluarea prin ca

Icul

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) s-a realizat considerând structura încărcată cu forța laterală echivalentă (a se vedea P 100-1/2006) și utilizând procedee moderne de calcul privind distribuția forțelor între clementele verticale ale structurii și pentru determinarea eforturilor, a perioadelor vibrațiilor proprii etc. Verificările se referă numai la starea limită ultimă.

Evaluarea prin calcul s-a făcut atat pentru clădirea parter in forma existenta cat si pentru clădirea cu parter si etaj.

’ VÎZAT nsscbiinbHVO,

SECRETAR,

Tabelul 6.1 Talori ale factorului de comportare adoptate in metodologia de nivel 1

Tipul de structură

7

- structuri de beton annat

cj = 2.5

- structuri cu schelet de beton armat în concepție gravitațională cu panouri de umplutură de zidărie

7 = 2.0

- structuri din zidărie simplă (nearmată)

7= E5

- structuri din zidărie confinată (inclusiv cele proiectate conform P 2-75: Normativ privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie, reglementare tehnică abrogată)

7 = 2.0

/

- structuri dc oțel:

■ cadre necontravântuite

•    cadre contravântuite cu diagonale in „X”

•    cadre contravânluile cu diagonale în „V’

•    cadre contravânluile excentric

7 = 4.0//--9. APLICAREA METODEI DE INVESTIGARE CALITATIVA


9.1 Scopul metodei de investigare calitativa

Aplicarea metodei de evaluare calitativa are drept scop stabilirea următoarelor aspecte principale:


-    măsură in care construcția se incadreaza in prevederile prescripțiilor in vigoare referitoare la proiectarea construcțiilor amplasate in zone seismice:

-    măsură in care exista deficiente de execuție sau/si de exploatare care au afectat sau afcctcaza starea tehnica a construcției;

-    modul de comportare a construcției la cutremurele anterioare, precum si la celelalte acțiuni care s-au manifestat pe durata dc exploatare a acesteia;

-    existenta unor eventuale lucrări anterioare dc intervenție asupra construcției si date privitoare la acestea.


9.2 Constatări cu privire la conformarea si alcătuirea structurala

Codul dc proiectare

PI 00/1-2006

Daca arc la baza principii dc proiectare antiseismica

i

Da

In legătură cu alcatuirca structurii c

adirii se pot face anumite constatări

Care sunt in concordanta cu prevederile codurilor in vigoare

Care nu sunt in concordanta cu codurile in vigoare

transmiterea    directa    a    incarcarilor

gravitaționale la teren;

Prinderile sunt deficitare. Contravantuirilc sunt insuficiente ca poziție si număr.

plasarea adecvata a golurilor mari din plansec (pentru scări), astfel incat sa nu producă slăbiri exagerate ale acestora după anumite secțiuni;

alcatuirca unor partiuri cat mai simetrice, folosirea unui număr cat mai redus de tipuri de travei si deschideri (modulate), asigurarea continuității in plan si pe inaltimc a pereților structurali;

realizarea dc plansec plane si orizontale, cvitandu-sc    denivelările    bruște    si

discontinuitățile care ar putea afecta prin poziție, dimensiuni sau/si forma buna, comportarea ca șaiba a planscului.

realizarea la nivelul planscelor a unor șaibe orizontale suficient dc rigide si dc rezistente

amplasarea golurilor in pereții structurali mai    puțin    incarcati (recomandare),

poziționarea suprapusa pe verticala a golurilor si evitarea amplasării acestora sub reazemele grinzilor;

asigurarea unor rigidități dc ansșmtîîTrTă'Ț' deplasare laterala pe direcția ccjpr\doua a^e f" principale, cu valori cat mai a^opratf^ATC'"'

prevederea dc buiandrugi monoliti la clădirile proiectate pentru gradul dc

limitarea la 50 m a lungimii piaxinx\Ay

clădirilor pentru gradul V dc ’protectrctA


spre neschl SECRETAR,protecție antiseismica 8. executați impreuna cu centurile planseelor, daca diferența de nivel dintre cota inferioara a bui and rugul ui si cea superioara a planscului este de cel mult 60 cm;

antiseismica 8. si pentru plansec din fasii prefabricate cu bucle monolitizatc; in cazul nostru lungimea este de 66.55 m

1

asigurarea unei variații cat mai uniforme pe verticala a rigidităților si capacitatilor de rezistenta atat pentru ansamblul structurii cat si pentru clementele structurale componente;

evitarea schimbărilor bruște in capacitatile de rezistenta ale clementelor structurale pe inaltimca clădirii.

utilizarea dc soluții structurale cu rigiditate sporita, prin introducerea de pereți structurali pe toata inaltimca clădirii

(1) Lista pentru metodologiile de nivel 1

Criteriu


(i) Condiții privind configurația structurii


Traseul încărcărilor este continuu Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone potențial plastice)

Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței Nu există niveluri flexibile Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la un nivel la altul Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

Nu există diferențe între masele de nivel mai mari de 50 %

Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate

Legătura dintre intra și suprastructură are capacitatea de a asigura transmiterea eforturilor

Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale și să asigure stabilitatea la


Criteriul

este

îndeplinit


50


Criteriul nu este îndeplinit


Neîndeplinire

moderată


Punctaj maxim: 50 puncte


Neîndeplinire

majorăVOLAT spre neschimbare, «ETĂR,


Punctaj total realizat


Ji) Condiții privind interacțiunile structurii


Distanțele până la clădirile vecine depășesc dimensiunea minimă de rost. conform P 100-1/2006

Planșeele intermediare (supantele) au o structură de susținere și preluare a foțelor orizontale proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură


Punctaj total realizat


(iii) Condiții privind alcătuirea elementelor structurale


(a) Structuri tip cadre necontravântuite

-    Grinzi:

•    zonele potențial plastice (de la capetele

•    grinzilor) au secțiuni din clasa I sau 2 de secțiune

•    prinderea grindă-stâlp este de tip rigid, de capacitate totală, putând transmite la stâlp întregul moment încovoietor dezvoltat la capătul grinzii

-    Stâlpi:

•    zonele potențial plastice de la baza stâlpului și de la capătul superior al stâlpului aflat la ultimul etaj au secțiuni din clasa 1 sau 2 de secțiune. în rest pot fi secțiuni din clasa 2

•    grosimea inimii stâlpului în zona nodului de cadru (eventual suplimentată cu plăci de dublare) are suplețea suficient de mică (conform P 100-1/2006) astfel încât este evitată pierderea stabilității locale

•    în dreptul nodului de cadru stâlpul este prevăzut cu rigidizări de continuitate la nivelul tălpilor (superioară și inferioară) grinzilor adiacente care asigură continuitatea transmiterii tensiunilor normale de la o crindă la alta


Punctaj total realizat


(b) Structuri cu cadre contravântuite centric

•    Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid

•    Diagonalele dispuse în “X" au zveltețea Z


Diagonalele dispuse în ..V“ au zveltețea A < 2.0Âp


40


Punctaj maxim; 10 puncte


10


30


30


5-9


10


Punctaj maxim: 30 puncte


20-29


0-4


0-19• Grinda de cadru este prevăzută în locul de prindere al diagonalelor în ..V" cu legături laterale la ambele tălpi

Punctaj total realizat

(c) Structuri cu cadre contravântuite excentric

•    Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid

•    Bara disipativă are secțiunea încadrată în clasa 1 de secțiuni

•    Inima barei disipative nu are prevăzute goluri în ea și nici nu este întărită cu plăci de dublare

•    La capetele barei disipative. la ambele tălpi sunt prevăzute legături laterale care împiedică pierderea stabilității generale

1 • La capetele barei disipative sunt prevăzute pe ambele fețe ale inimii rigidizări transversale

•    Diagonalele au secțiuni încadrate în clasa 2 de secțiuni. Zveltețea lor este

A < 1.5jt /?= 1.5Ae

30

20-29

i

0-19

i

Punctaj total realizat

_

35

(iv) Condiții referitoare la planșeu

Punctaj maxim: 10 puncte

• Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diafragmă orizontală rigidă

10

5-9

0-4

Punctaj total realizat

1

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 =75

NOTA

1.    Estimarea condițiilor referitoare la configurația structurii este cea de la capitolul 5.

2.    Punctajul maxim, corespunzând ansamblului celor patru categorii de condiții în totalitate, s-a ales egal cu 100. In J'e/ul acesta punctajul total rezultat în urma analizei calitative reprezintă procentual măsura în care caracteristicile structurale sunt satisfăcătoare.

3.    Punctajul atribuit fiecărui lip de condiții din tabelul C.l este orientativ. Funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul va putea face redistribuia ale acestor punctaje intre diferitele categorii de exigente, astfel încât evaluarea structurii prin intermediul acestui indicator să fie cât mai semnificativă.

De asemenea, distribuirea punctajului atribuit fiecăreia din cele patru categorii de condiții, fiecăreia din exigentele care le compun, va Ji făcută de către expertul ponderii estimate a acestor exigente pentru construcția examinată.


(2) Lista pentru metodologii le de nivel 2 și 3

Condițiile referitoare la configurația sistemului structural (i) și cele care privesc interacțiunile structurii (ii) sunt identice cu cele prezentate în tabelul C.l pentru metodologia dc nivel 1. Din acest motiv ele nu se mai prezintă detaliat în tabelul

C.2 în care este prezentată lista de condiții pentru cazul aplicării metodologiilor de evaluare de nivel 2 și 3.

Criteriu

Criteriul

este

îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire

moderată

Neîndeplinire

majoră

1 (i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim: 50 puncte

i

50

30-49

0-29

Conform criteriu (i) din Tabelul C.l Punctaj total realizat

40

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim: 10 puncte

10

5-9

0-4

Conform criteriu (ii) din Tabelul C.l Punctaj total realizat

10

structurale

Punctaj maxim: 30 puncte

(a) Structuri tip cadre necontravântuite

•    Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice, zonele disipative fiind situate la capetele grinzilor în vecinătatea îmbinării grindă-stâlp

-    Grinzi:

•    zonele potențial plastice (de la capetele grinzilor) au secțiuni din clasa 1 sau 2 de secțiune.

•    ambele tălpi sunt rezemate lateral împotriva pierderii stabilității generale în zonele potențial plastice, valoarea forței ce trebuie preluată de respectivele reazeme fiind conform P 100-1/2006

•    prinderea grindă-stâlp este de tip rigid, de capacitate totală, putând transmite la stâlp întregul moment încovoietor dezvoltat la capătul grinzii

-    Stâlpi:

•    zonele potențial plastice de la baza stâlpului și de la capătul superior al stâlpului aliat la ultimul etaj au secțiuni din clasa 1 sau 2 de secțiune

•    panourile de inimă ale stâlpilor în zona nodului de cadru (îmbinarea grindă-stâlp) pot prelua forța tăietoare corespunzâtore momentelor plastice capabile ale zonelor disipative ale

30


20-29VIZAX .• spre neschi SECRETAR,

grinzilor adiacente

•    grosimea inimii stâlpului in zona nodului de cadru (eventual suplimentată cu plăci de dublare) are suplețea suficient de mică (conform P 100-1/2006) astfel încât este evitată pierderea stabilității locale

•    în dreptul nodului de cadru stâlpul este prevăzut cu rigidizări de continuitate la nivelul tălpilor (superioară și inferioară) grinzilor adiacente care asigură continuitatea transmiterii tensiunilor normale de la o grindă la alta

•    în zona nodului de cadru tălpile stâlpului sunt legate lateral la nivelul tălpii superioare a grinzilor adiacente

•    zveltețea stâlpului. în planul în care grinzile pot forma articulații plastice este limitată la valoarea:

Punctaj total realizat

(b) Structuri cu cadre contravântuite centric

•    Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice astfel încât plastificarea diagonalelor întinse să se producă înainte de formarea articulațiilor plastice sau de pierderea stabilității generale / locale în grinzi și stâlpi

•    Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid astfel încât cadrele, cu sau fără contravântuiri, pot prelua cel puțin 25% din acțiunea seismică în ipoteza în care contravântuirile verticale au ieșit din lucru

•    Diagonalele dispuse în "X" au zveltețea Z

•    1.3Ze <Z < 2.0Ae;Ze =

•    Diagonalele dispuse în ..V" au zveltețea A <2.0Ae

•    Grinda de cadru este prevăzută în locul de prindere al diagonalelor în „V" cu legături laterale la ambele tălpi

•    Zveltețea stâlpilor în planul contravântuit este

•    A< 1.3n    1.3Ae

Punctaj total realizat


25(c) Structuri cu cadre contravântuite excentric

•    Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice astfel încât barele disipative amplasate în structură sunt capabile să disipeze energia prin formarea de mecanisme plastice de forfecare. încovoiere sau încovoiere însoțită de forfecare

•    Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid astfel încât cadrele, cu sau tară contravântuiri. pot prelua cel puțin 25%. din acțiunea seismică în ipoteza în care contravântuirile au ieșit din lucru

•    Bara disipativă are secțiunea încadrată în clasa 1 de secțiuni

•    Inima barei disipative nu are prevăzute goluri în ea și nici nu este întărită cu plăci de dublare

La capetele barei disipative, la ambele tălpi sunt prevăzute legături laterale care împiedică pierderea stabilității generale (putând prelua o forță de compresiune egală cu 0.06 A b r,)

•    La capetele barei disipative sunt prevăzute pe ambele fețe ale inimii rigidizări transversale cu grosimea mai mare de 75% din grosimea inimii dar cel puțin de 10 mm și cu lățimea până la marginea tălpii. Rigidizări le intermediare sunt amplasate conform P 100-1/2006

•    Axa diagonalelor se intersectează cu axa barei disipative în dreptul rigidizării de capăt sau în interiorul lungimii barei disipative

•    Diagonalele au secțiuni încadrate în clasa 2 de secțiuni. Zveltețea lor este

A < 1.5tt - = 1.54 yl'y


Tronsoanele de grindă adiacente barei disipative au secțiunea încadrată în clasa 2 de secțiuni

Stâlpii au secțiuni încadrate în clasa 1 sau 2 de secțiune în zonele potențial plastice. Zveltețea lor este

f?

 < 1.3tt - = 1.34

Punctaj total realizat

(iv) Condiții referitoare la planșeu

Punctaj maxim: 10 puncte

•    Placa planșeelor cu o grosime > 100 mm este realizată din beton armat monolit. Armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

•    Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (grinzi principale și secundare) prin intermediul conectorilor elastici (gujoane) sau rigizi

•    Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat

10

5-9

0-4

Punctaj total realizat

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 =75

în fundații

• Diafragme orizontale:

metalice: deformații pronunțate, tlambajul unor bare de contravântuire. Ruperea mijloacelor de prindere a barelor contravântuirii și /sau panourilor metalice de structură de rezistență

din beton armat: fisurarea sau ruperea planșeelor.

Distrugerea prinderii plăcii din beton armat de structură metalică (smulgerea din conectori / ruperea conectorilor)

Tabelul 8.J Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

I

Clasa de risc seismic

II    |    III

IV

< 30

Valori Ri

30-60    |    61-90

91-J$J?QV

-- —0 7 \—Punctaj total realizat

40

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim: 20 puncte

•    Fisuri și degradări în plăcile planșeelor.

•    Pierderea stabilității locale a stâlpilor și grinzilor

20

11-19

0-10

Punctaj total realizat

15

(iii) Degradări produse de încărcarea cu

Punctaj maxim: 10 puncte

deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)

10

6-9

1-5

Punctai total realizat

10

(iv) Degradări produse de o execuție

Punctaj maxim: 10 puncte

defectuoasă (dezaxări ale stâlpilor, contra vântuiri lor, defecte în îmbinări sudate, defecte în îmbinări cu șuruburi)

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

5

(v) Degradări produse de factori de mediu:

Punctaj maxim: 10 puncte

agenți corozivi chimici sau biologici etc.. asupra oțelului (coroziune, exfolieri)

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

5

Punctaj total realizat

!

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 =75

Având in vedere toate tabelele prezentate anterior putem sa concluzionam următoarele:

In cazul nostru Rl este 75 si din acest punct de vedere construcția existenta in clasa de risc seismic RS III

ZAî

spre


bar SECRETAR,

7.4 Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale

(1) Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat în tabelul C.3 pentru diferitele tipuri dc degradare identificate.


Criteriu


Criteriul

este

îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire

moderată

Neîndeplinire

majoră


(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului


Grinzi: deformații extinse, voalarea pereților secțiunii, formarea de articulații plastice, fisuri și ruperi parțiale Bare disipative (linkuri): deformații plastice severe, fisuri și ruperi parțiale Stâlpi: deformații moderate, voalări ale tălpilor, incursiuni în domeniul plastic (la unii stâlpi)

Prindere grindă / bare disipative - stâlp: deformații pronunțate, ruperi ale mijloacelor de prindere cu diminuarea rezistenței capabile (fără a fl afectate însă mijloacele de prindere care transmit forța tăietoare)

Nodul de cadru: deformații pronunțate, voalare în domeniul plastic, fisuri și ruperi parțiale ale sudurilor Prinderi de continuitate ale stâlpilor și grinzilor: incursiuni în domeniul plastic fără ruperi ale elementelor de continuitate sau ale mijloacelor de prindere Contravântuiri verticale: flambaj, deformații plastice, cedarea prinderilor Baza stâlpilor: deformații plastice ale plăcii de bază. traverselor, deformații plastice / ruperea șuruburilor de prindere


50


26-49


• WAT : s p re n es c h ii rn ba re, j SECRRTAR,Clasa de lise seismic

i|n j ni I iv

___    Valori R_:    _    ___

<40    !    40-70 ”    ’ ’    71- 90 ’j *~91_-_l_00

In cazul nostru R2 este 75 si din acest punct dc vedere construcția existenta se poate încadra in clasa dc risc seismic RS III.

In concordanta cu metodele prezentate anterior si a tabelelor anexate se pot prezenta următoarele valori:

•    R1 - 75 adica clasa dc risc seismic RsIII;

•    R2 = 75 adica clasa dc risc seismic RsIII:

9.3 Date privind condițiile de execuție si de exploatare ale imobilului

Clădirea a fost proiectata si realizata in concordanta cu PI00/1 -2006. Este bine intretinuta.

9.4 Date privind modul de comportare a clădirilor la acțiunea cutremurelor

Nu au existat cutremure dc magnitudine ridicata pe perioada de viata a clădirii.

9.5 Date privind existenta unor eventuale lucrări de intervenție asupra clădirilor Nu se cunosc.


9.6 Constatări pe amplasament

Clădirea este in stare satisfacatoare.

10. APLICAREA METODEI DE INVETIGARE CANTITATIVA

10.1 Scopul metodei de investigare cantitativa

Determinarea gradului nominal de asigurare R3 s-a făcut atat pentru clădirea existenta cat si pentru varianta l dc propunere de ctajarc.

In conformitate cu prevederile P100/1-2006 (si P100/1-20I2) PI00-3/2008 s-au realizat calcule dinamice spațiale, utilizând programul ETABS20I6

10.2 Modelul de calcul utilizat

• S-a utilizat programul dc calcul structural 3D ETABS2016 si s-au realizat calcule dinamice pentru:

•    C'ladirea existenta

•    C'ladirea in varianta 1 de ctajarc

•    Acțiunile orizontale au fost introduse pe baza coeficientului seismic de baza:

•    încărcările considerate au fost:

•    încărcări gravitaționale - permanente si utile

•    încărcări seismice pe direcțiile principale si pe oblic;

•    Pentru coeficientul q s-a considerat o valoare de 4.00.

•    Calculul capacitatilor de rezistenta s-a făcut la fiecare nivel si pentru fiecare clement structural:

•    In urma calculelor s-au verificat atat siguranța gravitaționala cat si seismica a tuturor elementelor structurale existente;

•    S-audctcrminat gradele nominal de asigurare seismica atat pentru clădirea existenta cat si pentru clădirea in varianta 1 de ctajarc:

•    R3=8O% sau 0.80 pentru clădirea existenta ceea ce indica faptul ca hala existenta se incadrcaza in clasa de risc seismic RsIII.

•    R3=95% sau 0.95 pentru clădirea in varianta 1 de etajare si cu soluțiile tehnice prezentate ceea ce indica faptul ca hala cu parter si etaj se incadrcaza in clasa de risc seismic RsIV.


CLĂDIREA EXISTENTA

Caracteristica

Clădire existenta

Clădire existenta kl 1.35

Nenormalizat    i

Normalizat

Nenormalizat    î

Normalizat

TI (scc)

0.120

0.120

T2 (scc)

0.110

0.110

T3 (scc)

0.100

0.100

ux(nun)

30.000

120.000

40.500

162.000

uy (mm)

6.000

24.000

8.100

32.400

q.x (%o)

4.000

16.000

5.400

21.600

qy (%o)

2.000

8.000

2.700

10.800

Forța tăietoare (kN)

1359

1834.65

CLĂDIREA INVARIANTA 1 DE ETAJARE

Caracteristica

Clădire existenta

Clădire existenta kl 1.00

Ncnormalizat    |    Normalizat

Nenormalizat    | Normalizat

TI (scc)

0.137

0.137

T2 (scc)

0.105

0.105

T3 (scc)

0.102

0.102

ux (mm)

5.000

20.000

5.000

20.000

uy (mm)

4.000

16.000

4.000

16.000

qx (%o)

0.500

2.000

0.500

2.000

qy(%o)

0.400

1.600

0.400

1.600

Forța tăietoare (kN)

3456

3456

CLĂDIREA EXISTENTA

CLĂDIREA INVARIANTA 1 DE ETAJARE

Caracteristica

Direcție

Clădire

Caracteristica

Direcție

Clădire

Arie stâlpi

Longitudinal

0.131

Arie stâlpi

Longitudinal

0.310

Transversal

0.289

Transversal

0.481

GtkN)

3763

GtkN)

9304

Vcod.baza

1834.65

Vcod.baza

3456

V cap.stâlpi

Longitudinal

1284.94

\ cap.stâlpi

Longitudinal

3283

Transversal

2825.11

Transversal

5355

R3

Longitudinal

0.80

R3

Longitudinal

0.95

R3

Transversal

1.54

R3

Transversal

1.55

Rmin

0.80

Rmin

0.95

10.3 Sinteza rezultatelor obținute

In cadrul breviarului dc calcul sunt prezentate atat datele de intrare cat si rezultatele calculelor pentru toate elementele structurale, la toate nivelurile clădirii.

11. CONCLUZII

11.1 încadrarea clădirilor in clasa de risc seismic

Având in vedere prevederile cuprinse in PI00/3-08. PI00/1-2006, PI00/1-2012, CR6/2006 si CR6/2012 precum si:

-    zona seismica in care este amplasata construcția; categoria sistemului structural;

conformarea generala a construcției, din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat;

-    gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice ”R’* pentru cele 3 problematici prezentate Rl, R2 si R3;

-    prezenta unor zone slabe sub aspectul capacitatii dc rezistenta in raport cu cerințele, in elementele structurale cu rol major in preluarea încărcărilor seismice;

-    natura probabila a cedării elementelor structurale vitale pentru stabilitatea construcției;

modul dc rezolvare a detaliilor constructive: vechimea construcției;

numărul dc cutremure semnificative care au acționat asupra construcției; degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor; starea elementelor ncstructuralc;


regimul dc inaltimc si masa construcției.

A

Se constata ca: In termeni privind gradul de asigurare intervenția structurală este necesară dacă valoarea gradului de

seismica, care rezultă prin caicul, este: R3<0,65 (65%) pentru sursa

In cazul nostru, rezulta m inatoarele aspecte:

•    R3=80% sau 0.80 pentru clădirea existenta ceea ce indica faptul ca hala existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII.

•    R3=95% sau 0.95 pentru clădirea in varianta 1 de etajare si cu soluțiile tehnice prezentate ceea ce indica faptul ca hala cu parter si etaj se incadreaza in clasa de risc seismic RsIV.

11.2 Propunerea deciziei de intervenție

Având in vedere:

•    Criteriile de evaluare a performantelor seismice ale construcției existente:

o Concepția generala de proiectare: o Calitatea execuției;

o Valoarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice ..R“ determinata sub forma de Rl, R2 si R3;

o Rigiditatea la deplasări orizontale;

o Pericolul ruperii fragile a unor elemente structurale vitale; Ductilitatea locala si de ansamblu.

•    Natura si gravitatea degradărilor si avariilor produse de acțiunile caic au solicitat construcția respectiva in exploatare:

o Acțiuni seismice; o Tasari ale terenului de fundare; o Variații de temperatura; o Suprasarcini;

o Coroziune; o Condens; o Explozii; o Incendii.

•    Durata de exploatare a construcției ulterioara intervenției, propusa de expertul tehnic si acceptata de către bcncficiar/proprictar;

•    Implicațiile unor avarii potențiale grave, in caz de cutremur, asupra mediului învecinat;

•    Clasa de importanta a construcției;

•    Implicațiile masurilor de intervenție preconizate asupra confortului si funcționalității construcției, precum si a modului ci de încadrare in mediul ambiant

11.3 Lucrări de intervenție propuse


Pentru amenajarea Sediului Administrativ Direcția Venituri Buget Loc^^&o Sos. Morarilor nr. 6, din Parter in P+IE, compartimentare interioara cu ghiscczsar^dc birouri la parter, respectiv spațiu Data Ccntcr, birouri etaj se propun urmatbarc^ \\ constructive:    im 1

Varianta 1: Realizarea etajului exclusiv intre axele B si C si desființarea compartimentelor laterale ale balei (dintre axele A-B si C-D)

Desființarea sistemului de acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina): Prelungirea stâlpilor de pe axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pe axul B; Realizarea acoperișului din ferme metalice in doua ape ce va sprijini pc capetele stâlpilor (astfel se crcaza inaltime suficienta pentru cclc doua niveluri Parter si Etajul 1):

Realizarea unor contravantuiri conforme;

Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planscul de peste parter (stâlpii vor fi dimensionați in funcție de dimensiunile arhitecturale aprobate si de încărcările transmise de planscu);

Realizarea unor vute / console la mijlocul stâlpilor de pc axele B si C. astfel planscul dintre niveluri va sprijini pc aceste vute si pc stâlpii nou introduși;

Planscul va fi de tip mixt. realizat din tabla cutata cu grosimea de minim lmm, cu suprabctonarc armata, iar grosimea acestuia totala va fi uimim 12 cm;

Planscul dintre niveluri va sprijini pc grinzi metalice dimensionate corespunzător, care la rândul lor vor descarcă pe vutcle/consolclc stâlpilor de pe axele B si C si pc stâlpii nou introduși;

Compartimentările vor 11 realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare ascmanatoarc;

Se recomanda desființarea compartimentelor dintre axele A-B si C-D pentru a crea ferestre compartimentelor nou create de la parter.

Varianta 2: Realizarea etajului pc toata suprafața halei, inclusiv intre axele A-B si C-D

Desființarea sistemului de acoperiș existent (grinzi metalice cu inima plina); Prelungirea stâlpilor de pc axul C si aducerea acestora la nivel cu stâlpii de pc axul B; înlocuirea stâlpilor din Tv 150x150x4 ce formează structura compartimentelor laterale, cu stâlpi dimensionați corespunzător pentru P+1E;

Stâlpii astfel modificați vor avea inaltimea egala cu cea a stâlpilor de pc axele B si C; Realizarea acoperișului din ferme metalice in doua ape ce va sprijini pe capetele stâlpilor (astfel se crcaza inaltime suficienta pentru cclc doua niveluri Parter si Etajul 1) - acoperișul se realizeaza pe toata latimea halci - de la axul A la axul D:

Realizarea unor contravantuiri conforme;

Introducerea a doua rânduri de stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planscul de peste parter (stâlpii vor fi dimensionați in funcție de dimensiunile arhitecturale aprobate si de încărcările transmise de planscu);


Realizarea unor vute / console la mijlocul stâlpilor de pc axele B si C. astfej dintre niveluri va sprijini pc aceste vute si pc stâlpii nou introduși;

Planscul va fi de tip mixt, realizat din tabla cutata cu grosimea de mi; suprabctonarc armata, iar grosimea acestuia totala va fi nimim 12 cm;

Planscul dintre niveluri va sprijini pe grinzi metalice dimensionate corespunzător, care la rândul lor vor descarcă pe vutelc/consolclc stâlpilor dc pe axele B si C' si pe stâlpii nou introduși:

Compartimentările vor fi realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare asemanatoarc:

Se vor monta luminatoare in acoperiș pentru asigurarea iluminatului natural, precum se va realiza si un gol in planscul de peste parter pentru ca lumina naturala sa ajunga si la compartimentele dc la parter (bincintelcs acestea vor rezulta in urma soluției arhitecturale):

Varianta 3: Realizarea etajului exclusiv intre axele B si C cu pastrarca clementelor structurale ale acoperișului

înlocuirea buloanclor dc prindere a grinzilor acoperișului dc stâlpii structurii intrucat acestea prezintă degradări (unele au intrat in curgere - se poate observa si in teren); Introducerea a doua rânduri dc stâlpi intre axele B si C ce se vor opri sub planscul dc peste parter (stâlpii vor fi dimensionați in funcție dc dimensiunile arhitecturale aprobate si dc incarcarilc transmise de planscu);

Realizarea unor vutc / console la mijlocul stâlpilor dc pe axele B si C, astfel planscul dintre niveluri va sprijini pe aceste vutc s pe stâlpii nou introduși;

Planscul va fi dc tip mixt, realizat din tabla cutata cu grosimea dc minim Imm, cu suprabctonarc armata, iar grosimea acestuia totala va fi nimim 12 cm;

Planscul dintre niveluri va sprijini pe grinzi metalice dimensionate corespunzător, care la rândul lor vor descarcă pc vutclc/consolele stâlpilor de pe axele B si C si pe stâlpii nou introduși;

- Compartimentările vor fi realizate exclusiv din gips-carton sau alte materiale ușoare asemanatoarc;

Se vor monta luminatoare in acoperiș pentru asigurarea iluminatului natural, precum se va realiza si un gol in planscul dc peste parter pentru ca lumina naturala sa ajunga si la compartimentele de la parter (bincintelcs acestea vor rezulta in urma soluției arhitecturale);


Va ria nta reco nia n (1 a ta:

Varianta constructiva recomandata de expertul tehnic este Varianta 1 deoarece astfel se creaza inaltimile de nivel necesare pentru o buna funcționare a aclivitatiice se va desfasura in incinta clădirii. Totodată fermele metalice au o mai buna rezistenta la acțiunile verticale date de zapada. vânt. greutate proprie ele.

Prezenta expertiza nu tine loc dc proiect dc execuție pentru etajate. Pentru aceasta se va realiza un proiect specific, atat din punct dc vedere functional-arhitcctural, structural si instalații.

Se recomanda realizarea unui audit energetic intocmit dc un auditor atestat.

Expert tehnic atc^-nt Ml PTL— Prof.univ.cm.dr.ing. M