Proces verbal din 09.11.2015

proces verbal sedinta ordinara 09.11.2015.pdf


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.11.2015

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I.L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, sector 2

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier local, Sandu Emil - Președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 24 consilieri locali din totalul de 26 consilieri în funcție. Lipsesc dl. consilier local Frumosu Dragoș Vasile și dl. consilier local Tudor David Olivier Emanuel. Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel a adus la cunoștință faptul că a fost contactat telefonic de dl. consilier local Frumosu Dragoș Vasile pentru a-1 informa că nu poate lua parte la lucrările ședinței de astăzi.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea înregistrată sub nr. 4037/04.11.2013 a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, amendamentul Executivului la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015 a fost înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 4087/09.11.2015.

Domnul consilier local, Abu Daher Rawan: înainte de începerea ședinței de astăzi, vă rog să ținem un moment de reculegere pentru persoanele decedate în tragicul accident de la Club Colectiv. Vă mulțumesc.

Domnul Sandu Emil, Președinte de ședință: Mulțumesc.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 12.10.2015;

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2015;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

•«rr-

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în „Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar”;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 2;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2015 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2015 - 2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015 - 2020;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de selecție a persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului

1 VIZAT j Spre neschlmbare i SECRETAR,

București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/2014 și H.C.L. Sector 2 nr. 25/2015;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Executivul a decis retragerea ultimului punct de pe ordinea de zi, nefiind suficient timp pentru consultarea proiectului de hotărâre de către toți consilierii locali.

Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată cu amendamentul Executivului privind excluderea punctului nr. 14 de pe ordinea de zi, de Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0 .

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 12.10.2015.

Este supus la vot procesul - verbal și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0 .

Este prezentat punctul 2 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Felicit Executivul pentru acest proiect de hotărâre având în vedere că, în prezent, este în vigoare o hotărâre adoptată în anul 2005. Fiind vorba de transparență decizională, aș dori ca art. 3 alin. (1) din Regulament, respectiv „Fac excepție de la procedurile și modalitățile de aducere la cunoștința publică, proiectele de acte normative supuse adoptării în procedură de urgența", să fie modificat, astfel încât să nu mai existe excepții de la aducerea la cunoștința publică a actelor administrative. De asemenea, art. 8 alin. (1) propunem să fie modificat în așa fel încât, perioada în care cetățenii/ instituțiile interesate pot să transmită sugestii, propuneri să fie de cel puțin 20 de zile. Totodată, pentru o mai bună transparență decizională, propun ca art. 16 alin. (3), respectiv „Celelalte hotărâri se publică integral sau parțial în funcție de interesul prezentat” să prevadă numai publicarea integrală a actelor administrative.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Art. 3 alin. (1) se referă la situația convocării de urgență a ședinței C.L.Sector 2, în cazuri de catastrofa/calamități, situație în care aducerea la cunoștință publică nu este posibilă. Referitor la perioada stabilită pentru primirea de sugestii/propuneri din partea cetățenilor, dacă dvs. apreciați că este nevoie de un număr mai mare de zile, vom stabili un alt termen.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Propun un termen de cel puțin 15 zile calendaristice. Astfel, art. 8 alin. (1) va avea următorul conținut „Inițiatorul va stabili în conținutul anunțului o perioadă de cel puțin 15 zile calendaristice pentru a primi, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice ”.

Se va corela cu această modificare prevederile art. 7 alin. (1), respectiv „Cu 30 de zile lucrătoare.... ” care vor deveni „Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare.... ”

Domnul consilier local, Beldeanu Augustin Lucian: S-a pus problema și asupra art. 16 alin. (3) referitor la publicarea hotărârilor Consiliului Local Sector 2 integral sau parțial în funcție de interesul prezentat.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Consider că trebuie publicate hotărârile cu toate documentația anexată. Direcția de resort care este opinia dvs.?

Doamna Duinea Corina, Director Executiv, Direcția Administrație Publică și Evidență Electorală: La elaborarea acestui articol s-a avut în vedere actele administrative, altele decât cele cu caracter normativ, care pot conține date cu caracter personal.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este adevărat, legea nu permite publicarea datelor cu caracter personal, dar se poate găsi o modalitate de cenzurare a acestora.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Dacă ne dorim transparență totală, trebuie să le publicăm integral pe toate.

Doamna Niță Elena, Director Executiv, Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ: Regulamentul se referă la aducerea la cunoștința publică a actelor cu caracter normativ și nu a celor cu caracter individual. Prin urmare, publicarea acestora se face integral.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci rămâne ca actele administrative cu caracter normativ să fie publicate integral.

Astfel, art. 8 alin. (3) se exclude din conținutul Regulamentului.

Domnul Sandu Emil, Președinte de ședință: Reluăm votul la pct. 2 cu amendament.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat cu amendamente de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — 24, NU - O, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015 .

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin amendamentul la acest proiect de hotărâre a fost introdusă plata stabilită prin hotărârile judecătorești pentru profesori din bugetul local înainte de a primi sumele necesare din bugetul național, urmând ca, în momentul în care vor fi transmise aceste sume să se compenseze.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat cu amendamentul Executivului înregistrat sub nr. 4087/09.11.2015 de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 2.

Este prezentat punctul 4 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 5 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 1.

Este prezentat punctul 6 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în „Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământpreuniversitar”.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 7 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 8 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2015 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 15/2003, republicată, poate reușim să găsim terenuri pentru acești tineri. Sunt 11 tineri și cred că această listă a fost votată și anul trecut. Ii cunosc pe 3 dintre ei și de aceea am deschis această discuție. Vă mulțumesc.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt câteva amplasamente în Sectorul 2, care însă nu îndeplinesc condițiile pentru construcțiile de locuințe. Alte terenuri nu ne-au mai fost atribuite de la C.G.M.B. Aceste terenuri se transmit prin H.C.G.M.B consiliilor locale de sector.

Este prezentat punctul 9 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei locale în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2015 - 2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015 - 2020.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 10 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier -13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București ”.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22 , NU - 0, ABȚ - 2.

Este prezentat punctul 11 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de selecție a persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Este prezentat punctul 12 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 1.

Este prezentat punctul 13 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/teremirilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/2014 și H.C.L. Sector 2 nr. 25/2015.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 5, ABȚ - 0.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Din prezentarea făcută de dl Prim Ministru a reieșit că 93% din școli nu au autorizație I.S.U. îmi puteți spune, vă rog, la nivelul Sectorului 2 câte astfel de școli sunt? Unitățile de învățământ, școli/ grădinițe, în a căror consilii de administrație sunt membru nu au o astfel de autorizație. Alte probleme: hidranții nu pot fi folosiți, la centralele termice nu s-a făcut mentenanța... Vă rog, ca toate acestea să intre în legalitate, să putem astfel asigura siguranța copiilor, profesorilor și a personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ.

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă asigur că cea mai mare parte a școlilor au fost construite înainte de 1989 când aceste autorizații erau obligatorii; pentru unitățile de învățământ nou construite, toate proiectele tehnice de construcție au fost însoțite de avize. Prin urmare, procentul de 93% nu reflectă realitatea. Doresc să vă informez că în fiecare an se fac verificări la unitățile de învățământ din Sectorul 2 - pentru partea electrică cu firme specializate...

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Dl. Primar, centralele termice nu au mentenanța realizată.

Domnul Geangu Mihail, Director D.G.A.P.I. Sector 2: S-a luat în considerare ca firmele care au instalat centrala să se ocupe și de mentenanță. în momentul în care sunt probleme la o școală, reprezentantul acesteia trebuie să sune la firma care a instalat centrala și care, așa cum am precizat se ocupă și de mentenanță.

r" VIZAT

; ipre neschlmbar»,

i SECRETAR.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: La cele mai multe unități de învățământ, a 2-a ușă a fost până acum blocată. Acum s-a deblocat, dar este foarte mică, cca 90cm. Conducerea școlilor solicită sprijinul nostru ca a 2-a ușă de acces să fie ușă dublă. Putem să acordăm acest sprijin?

Domnul Neculai Onțanu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este niciun fel de problemă. îi vom ajuta cu tot ceea ce trebuie pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Am solicitat Inspectoratului Școlar, ca în fiecare an, să ne comunice toate situațiile în care consideră că îi putem sprijini.

Doamna consilier local, Șufer Mioara: Mulțumesc. Vă rog, autorizația sanitară se acordă în fiecare an?

Doamna consilier local, Măcăruș Ana Luminița: Referitor la centralele termice, mentenanța acestora a existat întotdeauna și în prezent se realizează de către firma care s-a ocupat de reparații. Trebuie numai să fie anunțată telefonic. Referitor la autorizația de la SANEPID, aceste autorizații se dau în momentul în care se schimbă structura grupelor sau a încăperilor interioare. începând cu anul 2013, SANEPID-ul nu a mai emis autorizații pentru clădiri, ci doar pentru: modificarea structurii grupelor, pe cantină, pe spălătorie. Referitor la autorizația PSI, clădirile vechi nu necesită o astfel de autorizație, iar clădirile noi au aceste autorizații încă de la construcție.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Sandu Emil declară ședința închisă, la orele 16:28, drept pentru care s-a încheiat


D.N./lex.


SAPL-PVSCLS

VIZAT ?,pre neschimbare,

9

i